Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preljuba završila ubistvom * Nanizali bisere rasute po Adi * Srbija odbila da izruči Zindovića * Smanjite plate ministrima pa će biti za sve * Preljuba završila ubistvom * Đoković nakon preokreta srušio Delpa * Opravdali ulogu favorita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
STEVO MUK, predsjednik UO Instituta Alternativa :
– Imenovanje Zorana Jelića u Senat DRI je udar na nezavisnost i integritet vrhovne revizorske institucije, čiji je zadatak da čuva budžet od zloupotreba kojima je upravo Jelić godinama pribjegavao.

Vic Dana :)

Šta ne može kornjača kada se okrene na leđa?
- Ne može da vjeruje.

- - - - - -

Idu dva digitrona ulicom i vide kompjuter. Jedan kaže:
- Vidi štrebera!?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-02 NEBOJŠA RADOJIČIĆ OSLOBOĐEN U JOŠ JEDNOM POSTUPKU, SDT BEZ ODGOVORNOSTI
Padaju optužnice, ali ne i tužioci
Dan - novi portal
Biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­šić Ne­boj­ša Ra­do­ji­čić ju­če je oslo­bo­đen op­tu­žbe da je zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj i ošte­tio dr­ža­vu za oko 52 hi­lja­de eura pri­li­kom re­kon­struk­ci­je po­moć­nog sta­di­o­na Fud­bal­skog klu­ba Su­tje­ska. Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo te­re­ti­lo je Ra­do­ji­či­ća da je kao pred­sjed­nik op­šti­ne i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra FK Su­tje­ska, su­prot­no sta­tu­tu, dao ovla­šće­nja di­rek­to­ru klu­ba da sa nik­šić­kom fir­mom „Za­ru­bi­ca kom­pa­ni“ za­klju­či ugo­vor o iz­vo­đe­nju ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji i po­sta­vlja­nju vje­štač­ke tra­ve.
Ovo je dru­gi pre­su­da u po­sled­njih ne­dje­lju da­na ko­jom je Ra­do­ji­čić oslo­bo­đen od­go­vor­no­sti za dje­la za ko­ja ga je te­re­ti­lo Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo. I po­red či­nje­ni­ce da je Ra­do­ji­čić oslo­bo­đen u oba slu­ča­ja, to jest da su op­tu­žni­ce Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva pa­le, ni­ko od tu­ži­la­ca još uvi­jek ni­je po­zvan da od­go­va­ra zbog pro­pu­sta u ra­du.
Ra­do­ji­či­ćev advo­kat Mi­lan Vo­ji­no­vić ka­zao je no­vi­na­ri­ma da je op­tu­žni­ca po­kre­nu­ta pri­je sko­ro če­ti­ri go­di­ne, a pre­su­du je do­ni­je­la su­di­ja Ve­sna Ko­va­če­vić u Osnov­nom su­du u Nik­ši­ću na­kon sko­ro 20 pre­tre­sa.
– U po­stup­ku je utvr­đe­no da Ra­do­ji­čić ni­je kriv po vi­še osno­va. Ra­do­ji­čić ni­je imao svoj­stva slu­žbe­nog li­ca, iz­mje­ne i do­pu­ne sta­tu­ta Su­tje­ske ni­je­su ima­le prav­nu sna­gu, a taj fud­bal­ski klub ni­je bio oba­ve­zan da spro­vo­di po­stu­pak jav­nih na­bav­ki, a i sve da je bio, to bi pred­sta­vlja­lo sa­mo pre­kr­šaj – re­kao je Vo­ji­no­vić.
On je do­dao da se u slu­ča­ju re­kon­struk­ci­je sta­di­o­na ra­di­lo o po­stup­ku hit­no­sti jer je UEFA da­la 250 hi­lja­da eura na ime do­na­ci­je ko­ju je tre­ba­lo od­mah re­a­li­zo­va­ti.
Vo­ji­no­vić je pod­sje­tio da je Ra­do­ji­čić oslo­bo­đen i op­tu­žbi za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i za re­kon­struk­ci­ju Po­slov­nog cen­tra Sind­čel, ra­do­ve na ka­pe­li pod Tre­bje­som, aero­dro­mu Ka­pi­no Po­lje, Dnev­nom cen­tru i Mu­zič­koj ško­li.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo je pro­šle ne­dje­lje od­u­sta­lo od kri­vič­nog go­nje­nja Ra­do­ji­či­ća, okri­vlje­nog da je zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, bez ten­de­ra, re­no­vi­rao po­zo­ri­šnu sa­lu u tom gra­du. Na­kon od­u­sta­ja­nja od op­tu­žbi, su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Su­za­na Mu­go­ša za­klju­či­la je pro­ces i iz­re­kla pre­su­du ko­jom se od­bi­ja ot­pu­žba pro­tiv Ra­do­ji­či­ća.
Tu­ži­la­štvo se na taj po­tez od­lu­čio na­kon što je vje­štak fi­nan­sij­ske stru­ke Mi­len­ko Po­po­vić pre­do­čio su­du da pri­li­kom grad­nje i opre­ma­nja po­zo­ri­šne sa­le „Sce­na 213” ni­je bi­lo šte­te za nik­šić­ku op­šti­nu.
Na­i­me, pred­sta­vlja­ju­ći svoj na­laz, on je po­ja­snio da je pri­li­kom na­bav­ke ro­be i uslu­ga za iz­grad­nju po­zo­ri­šne sa­le po­vri­je­đen Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma, ali da tom pri­li­kom ni­je ošte­će­na ka­sa nik­šić­ke op­šti­ne.
U na­la­zu se na­vo­di da je za re­kon­struk­ci­ju utro­še­no ukup­no 156.365 eura, što je za 23.634 eura ma­nje od pla­ni­ra­nog iz­no­sa.D.Ž.–Vj.D.


Su­do­vi vri­je­đa­ju zdra­vu lo­gi­ku

Ne­pra­vo­sna­žna pre­su­da ko­jom je biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Bar i vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a Žar­ko Pa­vi­će­vić osu­đen na go­di­nu da­na za­tvo­ra zbog zlo­u­po­tr­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­no­še­nja 1,7 mi­li­o­na eura šte­te gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re pred­sta­vlja još je­dan ne­vje­ro­va­tan pri­mjer ra­su­la ka­zne­ne po­li­ti­ke cr­no­gor­skih su­do­va, oci­je­nje­no je iz SDP-a.
Iz te stran­ke su is­ta­kli da je ta­kva ka­zne­na po­li­ti­ka po­sljed­nji udar na pra­vo, prav­du i zdrav ra­zum u Cr­noj Go­ri.
– Jav­nost sa pra­vom po­sta­vlja pi­ta­nje da li je ka­zne­na po­li­ti­ka su­do­va u ne­kim slu­ča­je­vi­ma u slu­žbi pra­va i prav­de, ili se spro­vo­di u slu­žbi DPS-a i nje­go­vih vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su po­kra­li gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Iz­gle­da da je da­nas, na­kon ova­kvih skan­da­lo­zno ni­skih osu­da, bo­lje bi­ti kri­mi­na­lac i ukra­sti 1,7 mi­li­o­na eura od gra­đa­na ne­go bi­ti po­šten i od­go­vo­ran čo­vjek. Jav­nost je sa pra­vom uz­ne­mi­re­na i u ne­vje­ri­ci, a ko i ne bi bio. Osum­nji­če­ne za vr­še­nje te­ro­ri­zma u po­ku­ša­ju osu­đu­ju na pet mje­se­ci za­tvo­ra, a biv­še gra­do­na­čel­ni­ke i vi­so­ke funk­ci­o­ne­re DPS-a na 12 mje­se­ci za kra­đu 1,7 mi­li­o­na. Nor­ma­lan će se za­pi­ta­ti gdje je ov­dje pra­vo i prav­da. Umje­sto da se jav­ni funk­ci­o­ne­ri osu­đu­ju na naj­stro­že ka­zne zbog ko­rup­ci­je i da se ta­ko da pri­mjer da se ta po­šast poč­ne is­kor­je­nji­va­ti, su­do­vi svo­jim od­lu­ka­ma vri­je­đa­ju zdra­vu lo­gi­ku cr­no­gor­skih gra­đa­na – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su do­da­li, ako ukra­de­te 10 me­ta­ra dr­va iz dr­žav­ne šu­me jer vas mu­ka tje­ra da ugri­je­te po­ro­di­cu, le­ža­će­te u za­tvo­ru dvi­je go­di­ne, a ka­da vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a ukra­de mi­li­o­ne, le­ža­će u za­tvo­ru go­di­nu da­na.
– Na­rav­no, sad će DPS re­ći da smo mi ko­ji na ovo uka­zu­je­mo iz­daj­ni­ci Cr­ne Go­re. La­ko je bi­ti pa­tri­o­ta na DPS–PINK–In­for­mer na­čin. Po­kra­di gra­đa­ne za mi­li­o­ne i le­ža­ćeš 12 mje­se­ci. Što vi­še kra­deš od gra­đa­na i ma­nje le­žiš u za­tvo­ru ve­ći si DPS–PINK–In­for­mer pa­tri­o­ta – oci­je­ni­li su iz SDP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"