Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika U APELACIONOM SUDU ZA 3. FEBRUAR ZAKAZANO NOVO SUĐENJE BUDVANSKIM FUNKCIONERIMA
„Zavala” ponovo pala
Dan - novi portal
Su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da od­lu­či­li su da po­no­vo otvo­re pre­tres u pred­me­tu „Za­va­la” pro­tiv op­tu­že­nih Raj­ka Ku­lja­če, Dra­ga­na Ma­ro­vi­ća i osta­lih okri­vlje­nih, zbog kri­vič­nih dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Osu­đu­ju­ća pre­su­da u slu­ča­ju „Za­va­la” do­sad je uki­nu­ta dva­put, a pred­met je vra­ćan na po­nov­no su­đe­nje. Pre­su­de je iz­re­kla biv­ša su­di­ja Vi­šeg su­da Va­len­ti­na Pa­vli­čić dok je u tre­ćem na­vra­tu pred­met do­di­je­ljen su­di­ji Su­za­ni Mu­go­ši. Ima­ju­ći u vi­du da po­sto­je raz­lo­zi zbog ko­jih tre­ba po­no­vo otvo­ri­ti po­stu­pak, ovo­ga pu­ta će na pre­tre­su ko­ji je za­ka­zan za 3.fe­bru­ar po­stu­pa­ti su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da.
Pre­su­dom ko­ju je neo­p­hod­no po­no­vo pre­i­spi­ta­ti, su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Su­za­na Mu­go­ša 19. ju­na ove go­di­ne osu­di­la je biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Bu­dve Raj­ka Ku­lja­ču na pet, a pot­pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva Dra­ga­na Ma­ro­vi­ća na če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra, zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i šte­te od pre­ko 820 hi­lja­da eura ko­ju su na­ni­je­li grad­skoj ka­si.
Po­red Ku­lja­če i Ma­ro­vi­ća, u slu­ča­ju „Za­va­la” osu­đe­no je još ne­ko­li­ko bu­dvan­skih funk­ci­o­ne­ra me­đu ko­ji­ma je Đor­đi­je Pi­nja­tić ko­ji je do­bio tri go­di­ne za­tvo­ra za kri­vič­no dje­lo zlu­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem po­ma­ga­nja. Za isto dje­lo na po dvi­je go­di­ne ro­bi­je osu­đe­ni su Dra­gan Ži­nić, Slo­bo­dan Đu­ro­vić, Ste­van Vu­če­tić, Sre­ten To­mo­vić, No­vak Sta­no­je­vić i Mar­ko Ka­lo­štro.
Dra­gan Se­ku­lić je za zlu­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem pod­stre­ka­va­nja osu­đen na tri i po go­di­ne za­tvo­ra.
U za­vr­šnim ri­je­či­ma pred su­dom op­tu­že­ni Raj­ko Ku­lja­ča, Dra­gan Ma­ro­vić, Đor­đe Pi­nja­tić Dra­gan Ži­nić, Slo­bo­dan Đu­ro­vić, Ste­van Vu­če­tić, Sre­ten To­mo­vić, No­vak Sta­no­je­vić i Mar­ko Ka­lo­štro i nji­ho­vi bra­ni­o­ci tra­ži­li su oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de uz tvrd­nju da ne­ma do­ka­za ko­ji bi po­tvr­di­li nji­ho­vu kri­vi­cu.
Za­stup­nik op­tu­žbe Li­di­ja Vuk­če­vić osta­la je pri ra­ni­je da­toj za­vr­šnoj ri­je­či is­ti­ču­ći da to­kom po­stup­ka ni­je iz­ve­den ni­je­dan no­vi do­kaz ko­ji bi bio od uti­ca­ja za dru­ga­či­je pre­su­đe­nje.
U pre­su­di se na­vo­di da su u pe­ri­o­du od sep­tem­bra 2007. do de­cem­bra 2008. go­di­ne, u Bu­dvi, ra­di re­a­li­za­ci­je za­klju­ča­ka sa Ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva 14. 9. 2007. go­di­ne, u svoj­stvu slu­žbe­nih li­ca – Ku­lja­ča kao pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva i Ma­ro­vić kao se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­ve­sti­ci­je Op­šti­ne Bu­dva, is­ko­ri­šća­va­njem slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ovla­šće­nja i ne­vr­še­njem slu­žbe­ne du­žno­sti pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist pri­vred­nom dru­štvu „Za­va­la in­vest”, a Op­šti­ni Bu­dva na­ni­je­li šte­tu, u če­mu su im umi­šljaj­no po­mo­gli pred­sjed­nik i čla­no­vi ko­mi­si­je.
Ku­lja­ča i Ma­ro­vić su su­prot­no ugo­vo­ru od 11. 6. 2007. go­di­ne ko­jim se Op­šti­na Bu­dva oba­ve­za­la da će bi­ti in­ve­sti­tor gra­đe­vin­skih, elek­tro i vo­do­vod­nih ra­do­va na iz­grad­nji „Po­stro­je­nja za de­sa­li­ni­za­ci­ju mor­ske vo­de” na po­lu­o­str­vu Za­va­la i su­prot­no Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, ka­ko bi pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist pri­vred­nom dru­štvu „Za­va­la in­vest”, či­ji su osni­va­či pri­vred­no dru­štvo „Mo­nin­vest” D.O.O. Bu­dva, u vla­sni­štvu Dra­ga­na Se­ku­li­ća i Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, i pri­vred­no dru­štvo „Slav Inn” u vla­sni­štvu Vje­če­sla­va Lejb­ma­na, op­tu­že­ni Ku­lja­ča ni­je do­nio od­lu­ku o po­kre­ta­nju i spro­vo­đe­nju otvo­re­nog po­stup­ka jav­ne na­bav­ke za ove ra­do­ve, a op­tu­že­ni Ma­ro­vić do­go­vo­rio sa „Za­va­la in­vest” da to pri­vred­no dru­štvo fi­nan­si­ra i iz­gra­di obje­kat „Po­stro­je­nje za de­sa­li­ni­za­ci­ju mor­ske vo­de Za­va­la”, bez pret­hod­no utvr­đe­ne ko­li­či­ne i ci­je­ne ra­do­va i odo­bre­nja za po­sta­vlja­nje objek­ta za smje­štaj po­stro­je­nja, a u ovim do­go­vo­ri­ma je uče­stvo­vao i op­tu­že­ni Pi­nja­tić.
Ku­lja­ča je 25. 9. 2008. rje­še­njem ime­no­vao Ko­mi­si­ju za pro­cje­nu vri­jed­no­sti iz­ve­de­nih ra­do­va ko­ju su sa­či­nja­va­li op­tu­že­ni Pi­nja­tić, kao pred­sjed­nik i Ži­nić, Đu­ro­vić, Vu­če­tić, To­mo­vić, Sta­no­je­vić i Ka­lo­štro, kao čla­no­vi ko­mi­si­je, ko­ji su op­tu­že­ni­ma Ku­lja­či i Ma­ro­vi­ću stva­ra­njem uslo­va, umi­šljaj­no po­mo­gli da „Za­va­li in­vest” pri­ba­ve imo­vin­sku ko­rist. Ko­mi­si­ja je 13. 10. 2008. sa­či­ni­la iz­vje­štaj u ko­jem su ko­li­či­ne do ta­da iz­ve­de­nih ra­do­va pro­ci­je­ni­li na iz­nos od 4.403.886,55 eura, ko­ji je za 821.599 eura ve­ći od tro­ško­va ko­je je „Za­va­la in­vest” Bu­dva, kao in­ve­sti­tor, ima­la za iz­vo­đe­nje tih ra­do­va.VJ.D.


Pot­pi­si­va­li umje­sto Ku­lja­če

La­zar Ra­đe­no­vić i Mi­len­ko Me­di­go­vić su 13.10 2008 go­di­ne su u ime op­tu­že­nog Ku­lja­če sa „Za­va­la in­vest” za­klju­či­li pred­u­go­vor o na­kna­di za ure­đi­va­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta ko­jim su se ugo­vor­ne stra­ne spo­ra­zu­mje­le da će se tro­ško­vi ko­je je „Za­va­la in­vest” ima­la za iz­grad­nju objek­ta kom­pen­zi­ra­ti sa oba­ve­za­ma „Za­va­la in­vest” pre­ma Op­šti­ni na ime ko­mu­na­li­ja. Okri­vlje­ni su pri­vred­nom dru­štvu„Za­va­la in­vest” pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist od 821.599 eura, a bu­dže­tu Op­šti­ne Bu­dva na­ni­je­ta je šte­ta u istom iz­no­su.


Pe­čat na afe­ru

Bra­ni­lac Raj­ka Ku­lja­če i No­va­ka Sta­no­je­vi­ća, advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić ka­zao je da je kom­pe­ten­tan sud do­nio kom­pe­tent­nu od­lu­ku. On je pod­sje­tio da je od pr­vog tre­nut­ka go­vo­rio da će od­lu­ku u ovom pred­me­tu do­ni­je­ti Ape­la­ci­o­ni sud i da će taj sud sta­vi­ti na nju pe­čat.
– Bio sam re­vol­ti­ran na­či­nom na ko­ji je vo­đen po­sled­nji pre­tres, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du ukid­no rje­še­nje žal­be­nog su­da. Ta­da je vr­lo kom­pe­tent­no na­pra­vlje­na prav­na i či­nje­nič­na ana­li­za ovog pred­me­ta ko­ji je bez ijed­nog raz­lo­ga na­zvan afe­rom. Da je bi­lo sre­će, taj pred­met bi se dav­no za­vr­šio pred Vi­šim su­dom. Ne smi­jem da ka­žem te­žu ri­ječ, da ne bih za­vr­šio pred di­sci­plin­skim tu­ži­o­cem u Advo­kat­skoj ko­mo­ri – ka­zao je on.
Bra­ni­lac je si­gu­ran da će su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da na osno­vu či­nje­nič­nog sta­nja iz spi­sa, a po­seb­no zbog na­či­na na ko­ji je po­sta­vlje­na in­kri­mi­na­ci­ja pod tač­kom 1 i 2 op­tu­žni­ce do­ni­je­ti oslo­ba­đa­ju­ću od­lu­ku za nje­go­ve bra­nje­ni­ke.
– Si­gu­ran sam da će je i obra­zlo­ži­ti ta­ko da će i la­ič­ka jav­nost mo­ći da vi­di ka­ko je je­dan be­nig­ni ži­vot­ni do­ga­đaj pre­ra­stao u afe­ru od ko­je je za­vi­sio ula­zak u NA­TO i otva­ra­nje pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja – tvr­di Pi­pe­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"