Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DF je izgubio mnogo * Kupovala glasove pa postala šef biblioteke * Bombe kod škole i tužilaštva * Tijelo kćerke pronašao u rijeci * DF je izgubio mnogo * Ponudio rivalu ministarsko mjesto * Humano djelo pretvorilo se u tragediju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vanja Ćalović, izvršna direktorka MANS-a:
Nijedna zemlja u Evropi ne čuva privatnost lica osuđenih za organizovani kriminal kao što to čuvaju pravosudni organi u Crnoj Gori.

Vic Dana :)

Pričaju dvije plavuše. Kaže prva:
- Doktor mi je rekao da idućih par sedmica živim samo na jabukama.
Kaže druga:
- A što ako padneš?
---------
Zašto balerine plešu na prstima?
- Da ne probude publiku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika DRAGAN RADULOVIĆ OGORČEN NA POSTUPANJE VJEŠTAKA I SUDIJE KOJI SU RADILI NA SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE U KOJOJ JE STRADAO NJEGOV SIN
Pogrešnim vještačenjem do oslobađajuće presude
Dan - novi portal
Pod­go­ri­ča­nin Dra­gan Ra­du­lo­vić, otac Va­si­li­ja Ra­du­lo­vi­ća ko­ji je po­gi­nuo 2. apri­la 2011. go­di­ne, u stra­vič­nom ude­su u cen­tru Pod­go­ri­ce, ogor­čen je na po­stu­pa­nje vje­šta­ka sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke Go­ra­na Ča­ra­pi­ća i su­di­je Vi­šeg su­da Dra­go­ja Jo­vi­ća, jer su, ka­ko na­vo­di, iz­dej­stvo­va­li oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du vo­za­ču „mer­ce­de­sa”, ko­ji je usmr­tio nje­go­vog si­na. Ra­du­lo­vić tvr­di da je vje­štak na­la­zom ko­ji je ura­dio po­vo­dom ove ne­sre­će iz­ma­ni­pu­li­sao sud, dok je su­di­ja Jo­vić „pao na nje­go­vu igru” i do­nio, ka­ko na­vo­di, skan­da­lo­znu pre­su­du. Otac stra­da­log mla­di­ća ta­ko­đe na­vo­di da mu su­di­ja to­kom sud­skog po­stup­ka ni­je do­zvo­lja­vao da pri­ča ni­ti da po­sta­vi pi­ta­nja, već se ci­je­lo vri­je­me vo­dio pre­ma ri­je­či­ma vje­šta­ka.
Ra­du­lo­vić ob­ja­šnja­va da je vje­štak Ča­ra­pić pro­tu­ma­čio da se vo­zač „mer­ce­de­sa”, kre­tao br­zi­nom od 94,5 ki­lo­me­ta­ra na sat, što, na­vo­di, ni­je mo­gu­će su­de­ći po po­vre­da­ma ko­je je tom pri­li­kom za­do­bio nje­gov sin, ali i po uda­lje­no­sti vo­zi­la i nji­ho­vom kre­ta­nju na­kon su­da­ra. Vo­zač „mer­ced­sa” ko­ji je uda­rio u vo­zi­lo „golf” u ko­jem je bio nje­gov sin, pre­ma tvrd­nja­ma Ra­du­lo­vi­ća, ni­je se kre­tao br­zi­nom od 94,5 već od 170 ki­lo­me­ta­ra na sat.
– Ta­kav udes do­sa­d ni­je zabi­lje­žen u cen­tru Pod­go­ri­ce. Vo­zač „mer­ce­de­sa” je te no­ći na Ma­re­zi sla­vio ro­đen­dan i po­tom se u pi­ja­nom sta­nju tr­kao sa svo­jim dru­gom, ne osvr­ću­ći se ni na je­dan je­di­ni se­ma­for, već je pro­la­zio kroz cr­ve­na svje­tla kao da su ze­le­na – ka­zao je Ra­du­lo­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
Pro­cje­na vje­šta­ka o br­zi­ni kre­ta­nja „mer­ce­de­sa” ne­u­te­me­lje­na je jer je, ka­ko na­vo­di otac stra­da­log mla­di­ća, na osno­vu uvi­đa­ja mje­sta ne­sre­će ja­sno da je „golf” u mo­men­tu ne­sre­će kre­nuo sa se­ma­fo­ra, na ko­jem je bi­lo tek upa­lje­no ze­le­no svje­tlo.
– Sva­kom nor­mal­nom čo­vje­ku ja­sno da je „golf” če­kao na se­ma­fo­ru i ka­da mu se otvo­ri­lo ze­le­no svje­tlo kre­nuo je i vo­zio br­zi­nom od šest ki­lo­me­ta­ra na sat. „Mer­ce­des” ga je ne­vi­đe­nom br­zi­nom uda­rio u vo­za­če­va vra­ta i ubio ga. Pri di­rekt­nom uda­ru „mer­ce­de­sa” u vra­ta sko­ro par­ki­ra­nog „gol­fa”, „golf” se za­ro­ti­rao ne­ko­li­ko pu­ta i po­mje­rio ga je 15 me­ta­ra, a „mer­ce­des” je pro­du­žio još 42 i po me­tra. Zar je ovo mo­gu­će pri br­zi­ni ko­ju je vje­štak pro­na­šao? Upo­re­đi­va­nje raz­da­lje­no­sti iz­me­đu se­ma­fo­ra na ko­ji­ma su bi­li „mer­ce­des” i „golf” vje­štak je smi­slio na vr­lo pod­mu­kao na­čin ka­ko bi na­pra­vio sprd­nju od su­đe­nja i na još je­dan na­čin do­veo sud u za­blu­du – kazao je Ra­du­lo­vić.
Na­veo je i da se vo­zač „mer­ce­de­sa” bra­nio ću­ta­njem sve dok ni­je­su do­šli advo­ka­ti.
– Ćutao je i dok se ni­je otri­je­znio i dok su uz ve­li­ku po­moć sud­skog vje­šta­ka Ča­ra­pi­ća i ra­znih ma­hi­na­ci­ja het-tri­ko­vi­ma oslo­bo­di­li ubi­cu. Od­go­vor­no tvr­dim da sud­ski vje­štak Ča­ra­pić, da nad­le­žni zna­ju o ka­kvom se čo­vje­ku ra­di, ne bi mo­gao ni da uđe, a ka­mo­li vje­šta­či u ugled­noj usta­no­vi kao što je Vi­ši sud. Mo­ram na­po­me­nu­ti da su­di­ja Dra­go­je Jo­vić to­kom či­ta­vog su­đe­nja ni­je do­zvo­lja­vao da pro­go­vo­rim ni­jed­nu ri­ječ, već je sve uči­nio ka­ko mu je re­kao sud­ski vje­štak – do­dao je Ra­du­lo­vić.
Na­po­me­nuo je da bi su­di­ja Jo­vić, da je ma­lo raz­mi­šljao o prav­di, tra­žio iz­u­ze­će vje­šta­ka Ča­ra­pi­ća i no­vo vje­šta­če­nje.
– Na­lo­žio bi vje­šta­če­nje od stra­ne ra­znih nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja i fa­kul­te­ta ko­ji su ne­u­tral­ni i mje­ro­dav­ni, gdje bi se la­ko do­šlo do isti­ne, a ne bi gle­dao ova­kav zlo­čin gdje vje­štak go­vo­ri vo­za­ču „mer­ce­de­sa”: „Aj­de re­ci ka­ko si pro­šao kroz ze­le­no i gdje si bio ta­da i ka­ko je bi­lo” – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Na isti na­čin, do­dao je, su­di­ja Jo­vić je pre­su­dio.
– Sve ovo je bi­lo pri­zor gle­da­ti i slu­ša­ti. Po­na­ša­nje sud­skog vje­šta­ka i nje­go­va ne­za­pam­će­na ulo­ga u pra­vo­su­đu Cr­ne Go­re do­sad ni­je za­bi­lje­že­na. Ni­je za­pam­će­na ni od­lu­ka su­di­je Jo­vi­ća da okri­vi ono­ga ko ne mo­že sa­da da pro­go­vo­ri. Sud­ski vje­štak je na re­kon­struk­ci­ji do­ga­đa­ja na­pra­vio ne­vi­đe­no dje­lo i ta­kvim ma­hi­na­ci­ja­ma do­veo u za­blu­du su­di­ju Jo­vi­ća, ili je ne­što dru­go u pi­ta­nju – do­dao je Ra­du­lo­vić.
Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re uki­nuo je pre­su­du ko­jom je su­di­ja Jo­vić oslo­bo­dio vo­za­ča „mer­ce­de­sa”. Ra­du­lo­vić je iz­ra­zio na­du da Vi­ši sud ne­će po­no­vo do­zvo­li­ti da, ka­ko ka­že, sud­ski vje­štak kao što je Ča­ra­pić ob­ma­ne po tre­ći put sud već da će te­melj­no i po prav­di do­ni­je­ti prav­de­nu od­lu­ku.
– Ova­kva pre­su­da su­di­je Jo­vi­ća i vje­šta­ka Ča­ra­pi­ća se mo­že na­zva­ti skan­da­lo­znom. Oni kao da su su­di­li ne­ki pre­kr­šaj­ni po­stu­pak, a ne ova­ko oči­gle­dan stra­vi­čan udes sa smrt­nom po­sle­di­com. Sve ovo sam po­sma­trao kao svo­je­vr­snu za­huk­ta­lu si­lu sa jed­nim je­di­nim ci­ljem – da se kri­vac oslo­bo­di pa sam ta­ko po­sma­trao ba­ha­tost sud­skog vje­ša­ka i su­di­je Jo­vi­­ća i nji­ho­vu tu­žnu re­kon­struk­ci­ju, a po­što mi ni­je do­zvolje­no da bi­lo što ka­žem, od­lu­čio sam da gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re pre­do­čim šta su ne­ki lju­di u sta­nju da ura­de – ka­zao je Ra­du­lo­vić.M.V.P.

Po­vre­de na­sta­le pri mno­go ve­ćoj br­zi­ni

Otac stra­da­log mla­di­ća ka­zao je kako je su­di­ja Jo­vić mo­gao uoči­ti da je vje­štak Ča­ra­pić na­veo ne­tač­nu br­zi­nu kre­ta­nja „mer­ce­des”, sa­mo da je bar po­vr­šno pro­u­čio iz­vje­štaj me­di­cisnke stru­ke o po­vre­da­ma ko­je su uče­sni­ci ude­sa za­do­bi­li u ovoj ne­sre­ći. Naveo je da je od siline udara “mercedesa”, tijelo njegovog sina ispalo na ulicu kroz vrata suvozača.
- Tijelo je bilo ne cesti nekoliko metara pored “golfa”. Nijedna kost u tijelu nije bila zdrava. Takve povrede nije mogao zadobiti ni da su ga brzinom od 94,5 kilomatara na sat, kako je utvrdio vještak, udarili voz ili tramvaj. Sve ovo porodici dokazuje da se vještak bavio nezakonitim radnjama ili nečim u šta mi sumnjamo. Svako­me ja ja­sno da se po­vre­de ko­je su za­do­bi­je­ne u ovom ude­su ne mo­gu na­ni­je­ti pri br­zi­ni ko­ju je na­šao sud­ski vje­štak od 94, 5 ki­lo­me­ta­ra na sat. Ni­je za­pam­će­no da su po­vre­de slič­ne za­do­bi­je­ni­ma u ovom ude­su do­go­di­le u cen­tru Pod­go­ri­ce, a ni ši­re. Da se htje­lo ne bi bi­lo te­ško do­ći do pra­ve br­zi­ne jer po­da­ta­ka za to ima i u me­di­cin­skom na­la­zu i na na­la­zu „gol­fa” u ko­jem je na­ve­de­no ko­li­ko je od­ba­čen od mje­sta ude­sa i „mer­ce­de­sa”, kao i ko­li­ko se uda­ljio bez ika­kvog tra­ga ko­če­nja – re­kao je Ra­du­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"