Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton ČETVRT VIJEKA OD SMRTI MIHAILA LALIĆA (8) Čudna boljka slovenska „Svakog dana dođem do zaključka da smo najzad stigli do dna, ali se sjutradan pokazuje da smo ponovo potonuli tri ili četiri sežnja dublje”
Dan - novi portal
-Pi­še: Bu­do SI­MO­NO­VIĆ

„Ju­go­sla­vi­ja se ras­pa­la na po­la: s jed­ne stra­ne va­ti­kan­sko-austrij­sku i s dru­ge stra­ne pra­vo­slav­no-mu­sli­man­sku. Kad se to za­vr­ši, na­sta­vi­će se ras­pa­da­nje na če­tvo­ro, pa se ni tu, vje­ro­vat­no, ci­je­pa­nje ne­će za­u­sta­vi­ti. Sva­ka šu­ga­va va­ro­ši­ca i sva­ko se­len­ce za­o­sta­lo od­ga­ji­lo je po tri-če­ti­ri ga­lam­dži­je, džam­ba­sa ili ši­zo­fre­ni­ča­ra sa mar­šal­skim pa­li­ca­ma u tor­bi i de­vi­znim knji­ži­ca­ma u dže­po­vi­ma” – gnev­no kon­sta­tu­je Mi­ha­i­lo La­lić 10. de­cem­bra 1988. go­di­ne.
– Ra­su­lo se ubr­za­va­lo smje­nji­va­njem to­plo-hlad­no, uz ko­ri­šće­nje no­vih izu­ma i ma­ši­na. Ko­me se to to­li­ko žu­ri­lo i uz či­je afe­ri­me? – upi­tao se če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je u već po­me­nu­tom in­ter­vjuu za „Ilu­stro­va­nu Po­li­ti­ku”.
*„U dža­ku zva­nom Ju­go­sla­vi­ja ko­pr­ca se i ri­ta se pet-šest ne­do­ra­slih, ne­is­hra­nje­nih i star­ma­lih na­ro­di­ća ko­je je ma­će­ha Isto­ri­ja ućut­ki­va­la, fru­stri­ra­la, smi­šlja­ju­ći na ko­ji na­čin da iz za­va­di. Pro­pu­sti­la je dvi­je ili tri zgod­ne pri­li­ke da se od njih ota­ra­si – ni­je ih sa­svim za­da­vi­la, ali im ni­je ni do­pu­sti­la da od­ra­stu”. (19. fe­bru­a­ra 1986. go­di­ne)
– Da­nas se vi­di: od­ra­sli su ta­man ko­li­ko je bi­lo po­treb­no da po­slu­že kao za­mor­či­ći u jed­noj fa­zi glo­bal­ne an­ti­ko­mu­ni­stič­ke i an­ti­slo­ven­ske ope­ra­ci­je. Šef se za­i­sta po­hva­lio da je sru­šio ko­mu­ni­zam; nji­ho­vu za­slu­gu u toj ak­ci­ji ni­je po­me­nuo ni ri­ječ­ju.
Mi­ha­i­lo La­lić, na­rav­no, ni­je bio odu­še­vljen ve­li­kim „de­mo­krat­skim” pre­vi­ra­nji­ma i tur­bu­len­ci­ja­ma ko­je su se do­ga­đa­le de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, od­no­sno dvi­je-tri po­sled­nje go­di­ne nje­go­vog ži­vo­ta. To je naj­bo­lje iz­ra­zio u jet­kom za­pi­su 5. de­cem­bra 1990:
„Na­ši iz­bo­ri u re­ži­ji Ci­mer­ma­na, upra­vo stran­ke, pro­gra­mi i kan­di­da­ti pod­sje­ća­ju na ono što je Hi­tler re­kao pri­je no što se upo­znao sa Žu­ko­vom: `Sloveni su đu­bre istorije`. Da­nas je stra­šno što se svi upi­nju da to po­tvr­de: Slo­ven­ci, Hr­va­ti, Po­lja­ci, Če­si i Slo­va­ci, ma­ke­don­ski i bo­san­ski i san­džač­ki mu­sli­ma­ni – sve je to ču­lo da će tu ne­ko si­pa­ti do­la­re pa gr­nu­lo da ugra­bi. Ni­kad se to ne mo­že slo­ži­ti dok ih ne­ko sa stra­ne ne zgra­bi i tre­sne im gla­vu o gla­vu”.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ovu mi­sao dvi­je go­di­ne ka­sni­je u in­ter­vjuu za „Ilu­stro­va­nu Po­li­ti­ku”, on ve­li:
– Evo pro­đo­še dvi­je go­di­ne ve­li­kog slo­ven­skog nad­me­ta­nja da se vi­di i do­ka­že ko će bo­lje po­slu­ša­ti pre­ko­o­ke­an­skog go­spo­da­ra, ko će ja­če uda­ri­ti dr­ske Sr­be i opa­sne Cr­no­gor­ce. „Doša` Po­ljak, no­si će­zap!” I za­i­sta do­nio ga je: tra­ži ra­ne, bi­ra gdje će bo­lje za­bo­lje­ti, za­to su ga i po­sla­li. Ne­će ni Čeh da za­o­sta­ne, ni­je ni on me­ka sr­ca, na­šao je po­god­no vri­je­me da se odu­ži za ono što smo po­kre­ta­li do­bro­vo­ljač­ke ba­ta­ljo­ne „bra­ni­će­mo Če­šku!” Ni sa­mo­zva­ni Ma­ke­do­nac ili Bu­ga­rin ne od­u­sta­ju od utak­mi­ce. Mo­ra i Slo­ve­nac naj­zad ne­kog da po­bi­je­di, te da okr­va­vi i omr­si hi­lja­du­go­di­šnju svo­ju po­ra­znu i po­snu isto­ri­ju. Ho­će Hr­va­ti da se osve­te za po­ra­ze Po­ćo­re­ka i Cr­ne le­gi­je, a Bo­san­ci za Ku­li­na ba­na i Vuč­ji do... Gle­da­ju­ći i slu­ša­ju­ći tu ža­lo­snu utak­mi­cu u ko­ju si­lom na­go­ne Ru­se i Ma­lo­ru­se, stva­ra se uti­sak da slo­ven­ski na­ro­di pa­te od čud­ne bolj­ke: za­kav­že se, po­bi­ju se, pa ih uhva­ti stra­šan dri­jem i neo­do­lji­va že­lja da leg­nu, da du­go le­že i uži­va­ju u ne­kom du­gač­kom ro­bo­va­nju.
*„Sva­kog da­na do­đem do za­ključ­ka da smo naj­zad sti­gli do dna, ali se sju­tra­dan po­ka­zu­je da smo po­no­vo po­to­nu­li tri ili če­ti­ri se­žnja du­blje”. (2. ju­la 1991. go­di­ne)
– Ka­žu da je do­lje to­pli­je, ali iz­gle­da da do te du­bi­ne još ni­je­smo sti­gli. Kad stig­ne­mo – glav­ni di­ri­gen­ti mi­sle da u Evro­pi vi­še ne­će bi­ti sva­đe: ne­će ima­ti ko da je za­poč­ne... Ali, mi zna­mo da će je bi­ti, jer ži­vot je bor­ba ne­pre­sta­na...
„Ja i mo­ji dra­gi dru­go­vi – za­pi­sao je La­lić 11. ma­ja 1986. go­di­ne – osje­ća­li smo se ja­ki, slo­žni, pa i moć­ni; po­u­zda­li smo se da iz­ne­se­mo te­ško bre­me i usre­ći­mo svo­je na­ro­de... Ima­li smo rat­ne sre­će, po­bje­đi­va­li tu i ta­mo, pro­tje­ra­li ne­pri­ja­te­lja. Ali, pra­vi cilj nam osta neo­stva­ren, neo­stvar­ljiv, a mi, kao mno­gi na­ši pret­hod­ni­ci – su­vi plo­do­vi”.
Na mar­gi­ni po­red ovog „pi­ta­nja” La­lić je pred smrt za­pi­sao: „Plač nad ne­u­spje­hom na­do­bud­ne ge­ne­ra­ci­je”.
(Sju­tra: U KI­KLOP­SKOJ PE­ĆI­NI)


Od danas uz „Dan”

Felj­ton je ra­đen po no­voj knji­zi Bu­da Si­mo­no­vi­ća „NI­KAD KRA­JA TAM­NI­CA­MA – LA­LI­ĆE­VE PO­RU­KE I POD­U­KE”, ko­ja je iz­la­šla iz štam­pe i mo­ći će da se ku­pi uz „Dan” na svim pro­daj­nim mje­sti­ma no­vi­na od danas.


La­li­će­ve po­ru­ke i pod­u­ke

„Ži­vi­mo u vuč­joj eri, kad čo­vje­ka go­ne kao zvjer­ku – tra­gom. Mo­že on ima­ti u gla­vi sve što se ste­klo i na­u­či­lo od Par­me­ni­da do Ajn­štaj­na, a u tor­bi ka­kva ho­ćeš štam­pa­na je­van­đe­lja lju­ba­vi i pla­no­va ljud­ske sre­će – on je sa­mo go­nje­na zvjer­ka ko­ju će ne­ki lu­pež ili žan­dar kri­mi­na­lac ili si­ću­šna pro­da­na du­ša ubi­ti iz pu­ške bez ima­lo ko­le­ba­nja. Mo­že on ima­ti ka­kve ho­ćeš zlat­ne sno­ve o usre­ći­va­nju Cr­no­go­ra­ca i Cr­na­ca i Ki­ne­za, a nje­ga ipak go­ne kao vu­ka – tra­gom ko­ji za so­bom osta­vlja”.
***
„Kad bi do­bro pre­vla­da­lo! Pa to ne sa­mo što je ne­mo­gu­će, ne­go baš ni­šta ne bi va­lja­lo. U do­bru se lju­di uli­je­ne i oglu­pe kao što su re­dom pro­pa­da­le sve te kla­se ari­sto­krat­ske. Ka­že jed­na po­slo­vi­ca: Da ne pa­de mu­ka na ju­na­ka, ko bi bio bo­lji od po­ga­ni!”
***
„Ovo je vri­je­me ne­ka­kvo gad­no vri­je­me – ni­ka­ko jed­nom da se pre­vri­je­mi. Sve se na­da­mo bi­će bo­lje, a ono go­re, i sve se ci­je­pa na dvo­je pa na če­tvo­ro – ne sa­mo što na­rod ni­je za­jed­no, ne­go ni brat­stvo ni po­ro­di­ca”.
***
„Zlu i go­rem kra­ja ne­ma dok je čo­vjek u ži­vo­tu...”
***
„Smje­nju­ju nam se ge­ne­ra­ci­je u če­ru­pa­nju, ko će do­lje, a ko go­re, i u do­zi­va­nju za­štit­ni­ka sa Is­to­ka ili sa Za­pa­da, da im po­mog­nu da uda­ve jed­ni dru­ge...”

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"