Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton RIJEČ, DVIJE U PRILOG ISTINI: SECESIJA HRVATSKE I BOSNE (4) Oživjeli ideologiju NDH u Bosni
Dan - novi portal
-PI­ŠE: Mi­lo­sav B. Ga­go­vić,pen­zi­o­ni­sa­ni pu­kov­nik JNA

Bo­san­ski lo­nac je za­i­sta bio gar­ni­ran od mno­go če­ga i ku­vao se na po­se­ban na­čin, ta­ko da su i zbi­va­nja, od sa­mog po­čet­ka, iz­me­đu tri kon­sti­tu­tiv­na na­ro­da i kon­fe­si­je po sve­mu li­či­la na vri­je­me Ne­za­vi­sne Dr­ža­ve Hr­vat­ske.
Po­li­tič­ki su se od­mah udru­ži­li Mu­sli­ma­ni i Hr­va­ti pro­tiv Sr­ba, neo­vi­sno na stra­nač­ka udru­ži­va­nja iz­u­zev onih ko­ji su sli­je­di­li ko­mu­ni­stič­ku ide­o­lo­gi­ju, ali su bi­li u ma­nji­ni.
Da bi za­va­ra­li na­rod o svo­jim na­mje­ra­ma, ru­ko­vo­de­ći lju­di ova dva na­ro­da, pred­u­zi­ma­ju od­re­đe­ne de­mo­krat­ske ko­ra­ke. Or­ga­ni­zo­va­li su re­fe­ren­dum sa pre­ci­znim pi­ta­nji­ma. Da li si za ne­za­vi­snu i sa­mo­stal­nu dr­ža­vu BiH ili si za za­jed­nič­ku dr­ža­vu Ju­go­sla­vi­ju? Pi­ta­nja ja­sna i de­mo­krat­ska, sa­mo što ni­je­su re­kli ako bu­deš gla­sao, pro­tiv sa­mo­stal­ne, do­bi­ćeš ba­ti­ne. Ja­sno je bi­lo i ma­lom dje­te­tu da će Sr­bi bi­ti pro­tiv sa­mo­stal­no­sti i da će ih po­sli­je to­ga sa­ta­ni­zo­va­ti dru­ga dva na­ro­da Hr­va­ti i Mu­sli­ma­ni, ko­ji­ma je re­fe­ren­dum po­slu­žio da lak­še po­kre­nu svo­je su­na­rod­ni­ke pro­tiv tre­ćeg kon­sti­tu­tiv­nog na­ro­da, srp­skog, sma­tra­ju­ći ga nji­ho­vim ne­pri­ja­te­lji­ma, sa­mo za­to što ima­ju dru­ga­či­je mi­šlje­nje o istom pro­ble­mu, od­no­sno o sta­tu­su BiH. Ono što još či­ta­lac mo­ra zna­ti je­ste da je BiH pri­je re­fe­ren­du­ma bi­la iz­di­je­lje­na ta­ko što su Hr­va­ti 18.11.1991. go­di­ne u Gru­da­ma ozva­ni­či­li Auto­nom­nost hr­vat­ske za­jed­ni­ce Her­ceg Bo­sna, a ja­nu­a­ra 1992. go­di­ne Hr­vat­ska za­jed­ni­ca Cen­tral­na Bo­sna. Na dru­goj stra­ni, Sr­bi su u je­sen 1991. go­di­ne pro­kla­mo­va­li šest auto­nom­nih obla­sti. Mu­sli­ma­ni su bi­li za uni­tar­nu BiH, kao naj­broj­ni­ja na­ci­ja. Po­red to­ga, 17. mar­ta 1992. go­di­ne li­de­ri SDA, SDS i HDZ Izet­be­go­vić, Ka­ra­džić i Bo­ban su na pe­toj run­di pre­go­vo­ra pod po­kro­vi­telj­stvom Evrop­ske za­jed­ni­ce u Sa­ra­je­vu pot­pi­sa­li do­ku­ment o prin­ci­pi­ma bu­du­ćeg ustav­nog ure­đe­nja po ko­me bi BiH bi­la dr­ža­va ko­ju bi sa­či­nja­va­le tri kon­sti­tu­tiv­ne je­di­ni­ce, za­sno­va­ne na na­ci­o­nal­nim prin­ci­pi­ma.
Sa ove dis­tan­ce gle­da­no ovaj pred­log je bio po­volj­ni­je rje­še­nje za op­šte sta­nje u BiH od Dej­ton­skog rje­še­nja, ali se čel­nim lju­di­ma mu­sli­man­skim to ni­je svi­đa­lo, pa se zbog to­ga i ra­to­va­lo. Pod doj­mom re­fe­ren­du­ma i ta­da ne­po­zna­tog do­go­vo­ra mu­sli­man­sko-hr­vat­skog ru­ko­vod­stva o sta­tu­su BiH, ot­po­če­la su ne­pri­ja­telj­ska dej­stva pre­ma srp­skom ru­ko­vod­stvu i srp­skom na­ro­du, što ver­bal­na, što oru­ža­na. Po­seb­no je is­po­lje­na ne­vi­đe­na agre­siv­nost mu­sli­man­skih pri­pad­ni­ka pre­ma Sr­bi­ma. Pr­vo u Sa­ra­je­vu na­pa­do­še srp­ske sva­to­ve i ubi­še oca mla­do­že­nje, svat­skog do­ma­ći­na, Ni­ko­lu Gar­do­vi­ća 1.3. 1992. go­di­ne, za­tim spor­ti­stu Pe­đu Mo­če­vi­ća u nje­go­vom sta­nu, za­to što je iz­ja­vio da ne­će bra­ni­ti bo­je no­ve dr­ža­ve, po­li­caj­ca Pe­ra Pe­tro­vi­ća na rad­nom mje­stu, bra­ću Trip­ko­vi­će na je­vrej­skom gro­blju, jer su pu­šta­li na­rod­no-ju­nač­ke pje­sme uz gu­sle. Ot­po­če­le su pro­va­le u srp­ske sta­no­ve i pljač­ka nji­ho­ve imo­vi­ne. Pro­va­li­li su i u stan pred­sjed­ni­ka SDS dr Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća dok ni­je bi­lo čla­no­va po­ro­di­ce u nje­mu. Po­raz­bi­ja­li i opljač­ka­li. Po­sta­vlja­lo se pi­ta­nje za­što to ra­de kad srp­sko ru­ko­vod­stvo pu­tem sred­sta­va in­for­mi­sa­nja tra­ži da se svi pro­ble­mi rje­ša­va­ju mir­nim pu­tem. Od­go­vor bi bio, sa ove vre­men­ske dis­tan­ce, za­to što je na pro­sto­ru BiH oži­vje­la ide­o­lo­gi­ja iz vre­me­na Ne­za­vi­sne Dr­ža­ve Hr­vat­ske kad je i Bo­sna bi­la u nje­nom sa­sta­vu. Čel­ni čo­vjek Bo­sne Ali­ja Izet­be­go­vić je pri­pa­dao toj ide­o­lo­gi­ji, to­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta i je­dan broj lju­di sa ko­ji­ma je bio okru­žen. Da­kle, po­vam­pi­rio se fa­ši­zam ople­me­njen ra­di­kal­nim isla­mi­zmom, mo­žda i že­ljom po­je­di­nih za stva­ra­njem Islam­ske dr­ža­ve na Bal­ka­nu. Ima­ju­ći u vi­du ko­je sve ra­to­vao na stra­ni Mu­sli­ma­na i ri­tu­al ko­ji su spro­vo­di­li, od­si­je­ca­nje gla­va za­ro­blje­nim srp­skim bor­ci­ma, ne­što slič­no kao što to či­ne i sad na ra­ti­šti­ma Si­ri­je i Ira­ka mo­že se sa si­gur­no­šću kon­sta­to­va­ti da je to i bio cilj, bar tih rat­ni­ka pa on­da i nji­ho­vih sa­ve­zni­ka. Mu­sli­ma­ni i Hr­va­ti za ostva­re­nje vla­sti­tog ci­lja u to vri­je­me ne­pri­ja­te­lje su vi­dje­li u Sr­bi­ma i pri­pad­ni­ci­ma JNA.
For­mi­ra­li su pa­ra­voj­ne for­ma­ci­je, ne pod ime­nom usta­še ili mu­sli­man­ska mi­li­ci­ja, ne­go ,,Pa­tri­ot­ska li­ga”. Ot­po­če­lo je op­šte na­si­lje na sve pri­pad­ni­ke srp­ske na­ci­o­nal­no­sti i one ko­ji ne ami­nu­ju po­li­ti­ku ru­ko­vod­stva ko­je za­go­va­ra uni­tar­nu BiH. Ta­kvi po­stup­ci, ak­tu­el­ne vla­sti, pri­mo­ra­li su sta­na­re u gra­du Sa­ra­je­vu da for­mi­ra­ju stra­že po ula­zi­ma stam­be­nih zgra­da da bi se su­pro­sta­vi­li na­si­lju i te­ro­ru ko­ji spro­vo­de le­gal­ni or­ga­ni pre­ko svo­jih pri­sta­li­ca. Ot­po­či­nje op­šti pro­gon i ise­lja­va­nje Sr­ba i Cr­no­go­ra­ca iz gra­da Sa­ra­je­va.
(NA­STA­VI­ĆE SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"