Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Penzije za Filipa i Mila neustavne * Ugovor prekršili prije nego što su ga usvojili * U stečaj otišlo 660 preduzeća * Za rekordan minus nagrađen poslom u ministarstvu * Penzije za Filipa i Mila neustavne * Viva Voks u Podgorici, Lea Dobričić u Nikšiću * Vukota Kažić državni prvak
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije:
- Ja odgovaram Svetom Petru, a Milo NATO paktu.

Vic Dana :)

Dogovorile se životinjice da naprave malu žuraju i pozvale u goste i stonogu. Počela žurka ali stonoge nema. Prođoše 2-3 sata a stonoge nigdje. Svi se zabrinu što nema stonoge jer je žurka pri kraju. Tek u šest ujutru, zeko izlazi i vidi stonogu na vratima pa je pita:
- Pa dobro stonoga, šta bi sa tobom? Gdje si bre, do sada?
- A gdje je ovaj što je napisao na ulazu „Briši noge?”

Kako se zove sin od Čaka Norisa?
- DjeČak.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PREDSTAVLJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU PRIVREDNOG SUDA ZA PROŠLU GODINU
Sa jučerašnje konferencije za novinare U stečaj otišlo 660 preduzeća Od tog broja, nekih otprilike 75 odsto bi bilo gdje sam dužnik podnosi predlog za stečaj zbog nemogućnosti da obavlja djelatnost, ili problema u funkcionisanju, kazao je Blažo Jovanić
Dan - novi portal
U pr­o­šloj go­di­ni ste­čaj je uve­den u 660 pred­u­ze­ća, sa­op­štio je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re pred­sjed­nik Pri­vred­nog su­da Bla­žo Jo­va­nić.
Kon­fe­ren­ci­ji, ko­ja je sa­zva­na po­vo­dom pred­sta­vlja­nja go­di­šnjeg iz­vje­šta­ja o ra­du tog su­da za pro­šlu go­di­nu, pri­su­stvo­va­li su pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Ape­la­ci­o­nog su­da Rad­mi­la Mi­ju­ško­vić.
Pre­ma ri­je­či­ma Jo­va­ni­ća, u pro­šloj go­di­ni pod­ni­je­to je ukup­no 597 pred­lo­ga za po­kre­ta­nje ste­čaj­nog po­stup­ka.
– Od tog bro­ja, ne­kih ot­pri­li­ke 75 od­sto bi­lo bi gdje sam du­žnik pod­no­si pred­log za ste­čaj zbog ne­mo­guć­no­sti da oba­vlja dje­lat­nost, ili pro­ble­ma u funk­ci­o­ni­sa­nju. Onih 25 pro­ce­na­ta su pred­me­ti gdje po­vje­ri­lac pod­no­si pred­log za ste­čaj – re­kao je on.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še da li po­da­tak da je naj­ve­ći broj ste­ča­je­va u pred­u­ze­ća uve­den na za­htjev vla­sni­ka mo­že da zna­či zlo­u­po­tre­bu Za­ko­na o ste­ča­ju i po­ku­šaj iz­bje­ga­va­nja pla­ća­nja du­go­va, Jo­va­nić je ka­zao da se naj­ve­ći broj pred­lo­ga vla­sni­ka od­no­sio na fir­me ko­je, ili ni­je­su oba­vlja­le dje­lat­nost, ili već go­di­na­ma ne ra­de.
– Vje­ru­jem i mi­slim da je ma­nji broj tih pred­me­ta gdje se po­ku­ša­va sa ta­kvom zlo­u­po­tre­bom. Ali isto ta­ko mi­slim da je bi­lo čak i ne­kih pred­me­ta gdje smo na to uka­za­li nad­le­žnom tu­ži­o­cu u slu­ča­je­vi­ma gdje se pre­po­zna da po­sto­ji mo­guć­nost za ta­kvo ne­što i pred­u­zi­ma se rad­nja. Naj­če­šća rad­nja uvi­jek bu­de po­bi­ja­nje prav­nih rad­nji du­žni­ka, od­no­sno nje­go­vih ra­ni­jih iz­vr­šnih or­ga­na i onih ko­ji su ru­ko­vo­di­li ste­čaj­nim du­žni­kom pri­je po­kre­ta­nja ste­ča­ja. To je naj­jed­no­stav­ni­ji na­čin da se iz­bjeg­ne na­mi­re­nje po­vje­ri­la­ca ti­me što se imo­vi­na pre­ne­se na dru­go prav­no li­ce slič­nog na­zi­va ili sa pro­mi­je­nje­nih ne­ko­li­ko slo­va i on­da se fir­ma uvo­di u ste­čaj, oči­ste se du­go­va­nja, a dru­ga fir­ma na­sta­vi da po­slu­je – re­kao je Jo­va­nić.
Jo­va­nić je rad su­da u pro­šloj go­di­ni oci­je­nio kao uspje­šan.
– U Pri­vred­nom su­du su u pret­hod­noj go­di­ni ri­je­še­na ukup­no 7.472 pred­me­ta, ili 82 od­sto od svih pred­me­ta. Od to­ga u par­nič­nom re­fe­ra­tu 2.760, u ste­čaj­nom 660 pred­me­ta, u rje­ša­va­nju po pri­go­vo­ri­ma na rje­še­nja jav­nih iz­vr­ši­te­lja 3.757 pred­me­ta, ukup­no 109,13 po­sto – re­kao je on.
Jo­va­nić je is­ta­kao da je za pro­šlu go­di­nu ka­rak­te­ri­stič­no to što je sma­njen za­o­sta­tak u svim vr­sta­ma pred­me­ta za 692 pred­me­ta, od če­ga 630 pred­me­ta u par­nič­nom i ma­lič­nom re­fe­ra­tu (sud­ski spo­ro­vi ma­nje vri­jed­no­sti) i 62 pred­me­ta u ste­čaj­nom re­fe­ra­tu.
– Pro­ce­nat sma­nje­nja za­o­sta­lih, sta­rih pred­me­ta iz 2015. go­di­ne i ra­ni­je, iz­no­si 77,25 od­sto – na­veo je on is­ti­ču­ći da je sto­pa ažur­no­sti ra­da tog su­da, ko­ja pred­sta­vlja od­nos iz­me­đu pri­mlje­nih i ri­je­še­nih pred­me­ta, u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du iz­no­si­la 109,27 od­sto.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, 91 od­sto pred­me­ta se ri­je­ši do go­di­nu, dok se u pe­ri­o­du od šest mje­se­ci ri­je­ši 60 od­sto pred­me­ta.
Na pre­su­de pr­vo­ste­pe­nog su­da ulo­že­no je 1.017 žal­bi, od če­ga je Ape­la­ci­o­ni sud uki­nuo 227, ili 22,3 od­sto, dok je 77,7 od­sto od­lu­ka po­tvr­đe­no ili pre­i­na­če­no.
– Oče­ku­jem da u ovoj go­di­ni za­o­sta­tak sma­nji­mo za zna­tan broj i da na po­čet­ku sle­de­će go­di­ne ko­nač­no mo­že­mo go­vo­ri­ti o Pri­vred­nom su­du kao pot­pu­no ažur­nom – na­veo je Jo­va­nić is­ti­ču­ći da se bo­lji re­zul­tati mo­gu po­sti­ći u po­gle­du tra­ja­nja po­stup­ka.
On je, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra, ka­zao da ak­tu­el­na de­ša­va­nja u Pri­mor­ci Bar ni­je­su ve­za­na za ste­čaj­ni po­stu­pak, ko­ji je, tvr­di, spro­ve­den po za­ko­nu. Is­ta­kao je i da mi­sli da ni­jed­nom pred­u­ze­ću u ste­ča­ju Po­re­ska upra­va ni­je omo­gu­ći­la da re­pro­gra­mi­ra po­re­ski dug.
J.V.


Ini­ci­ja­ti­va ne bi ima­la uspje­ha

Upi­ta­na iz kog raz­lo­ga Vr­hov­ni sud ni­ka­da ni­je po­kre­nuo ini­ci­ja­ti­vu za ocje­nu ustav­no­sti advo­kat­ske ta­ri­fe, Me­de­ni­ca je ka­za­la za­što bi sud na či­jem je če­lu pod­no­sio ta­kvu ini­ci­ja­ti­vu, kad iz­vr­šna vlast pred­la­že Za­kon o advo­ka­tu­ri, ko­jim se de­fi­ni­še i na­čin usva­ja­nja advo­kat­ske ta­ri­fe.
– Ako je to ta­ko, a svu­da je ta­ko, za­što bi išli sa ini­ci­ja­ti­vom ko­ja ne bi ima­la uspje­ha. Ono na šta smo uka­za­li, vje­ro­vat­no će ima­ti uspje­ha za­to što će advo­kat­ska ta­ri­fa sa­da bi­ti u pro­ce­du­ri ka­da se bu­de do­no­si­la oba­ve­znost Vla­de i nje­ne sa­glan­so­sti na advo­kat­sku ta­ri­fu – ka­za­la je Me­de­ni­ca.
Ob­ja­sni­la je da su na­kna­de su­di­ja­ma za iz­la­zak na li­ce mje­sta, ko­je su ra­ni­je pla­ća­le stran­ke u spo­ru, uki­nu­te na­kon sa­gle­da­va­nja raz­li­ka od su­da do su­da i na­či­na na ko­ji su tu na­kna­du uzi­ma­li. Mi­ni­star­stvu prav­de je pred­lo­že­no da se do­ne­se jed­no­o­bra­zna od­lu­ka ka­da i u ko­jim si­tu­a­ci­ja­ma rad­ni­ci iz dr­žav­ne upra­ve ima­ju pra­vo na na­do­ka­na­du, mi­mo rad­nog vre­me­na.


Jav­ni iz­vr­ši­te­lji da pro­vje­re pre­su­de

Jav­ni iz­vr­ši­te­lji, pre­ma ri­je­či­ma Me­de­ni­ce, mo­ra­ju da pro­vje­re va­lid­nost pre­su­da pri­je ne­go što ih da­ju na iz­vr­še­nje, ka­ko bi se sma­nji­le zlo­u­po­tre­be.
Do sa­da su ot­kri­ve­na dva slu­ča­ja fal­si­fi­ko­va­nja pre­su­da Pri­vred­nog su­da, ka­ko bi se, pre­ko jav­nih iz­vr­ši­te­lja, po­ku­ša­lo sa na­pla­tom ve­li­kih su­ma nov­ca.
– Po­sta­vlja se pi­ta­nje šta smo do­bi­li sa uvo­đe­njem in­sti­tu­ta jav­nih iz­vr­ši­te­lja. Do­bi­li smo jed­nu no­vu po­ja­vu da kroz po­sao jav­nih iz­vr­ši­te­lja mo­gu pro­ći i fal­si­fi­ko­va­ne sud­ske od­lu­ke. Dok su su­do­vi bi­li za­du­že­ni da iz­vr­ša­va­ju sud­ske od­lu­ke, ni­ka­da se ni­je de­si­lo ova­ko ne­što – ka­za­la je Me­de­ni­ca.
Jo­va­nić je is­ta­kao da se pro­vje­ra­va još jed­na pre­su­da tog su­da u slu­ča­ju pro­da­je imo­vi­ne Plav­skog je­ze­ra.
– U pro­ce­du­ri je još je­dan po­stu­pak ko­ji je po kri­vič­noj pri­ja­vi po­kre­nut a ve­zan je za pro­da­ju imo­vi­ne Plav­skog je­ze­ra u Pla­vu, gdje je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va nad­le­žnom tu­ži­o­cu, sa ko­jom sam sa­dr­ži­nom i ja upo­znat i na osno­vu mo­jih in­for­ma­ci­ja i pri­ba­vlje­nih po­da­ta­ka ko­je sam do­bio od nad­le­žnih su­di­ja ko­ji su po­stu­pa­li kod nad­le­žnih ka­ta­sta­ra ko­ji su spro­vo­di­li te od­lu­ke, ta­ko­đe, mo­gu ne­dvo­smi­sle­noi da ka­žem da je na osno­vu jed­ne fal­si­fi­ko­va­ne od­lu­ke ovog su­da na ko­joj su opet na ne­ki na­čin, uti­snu­ti pe­ča­ti ko­ji li­če na pe­čat ovog su­da, a što će, vje­ru­jem tu­ži­lac vr­lo br­zo pro­ce­su­i­ra­ti – re­kao je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"