Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nikčević sebi dao otpremninu od 87.000 eura * Zaustavićete me samo ako mi život prekinete * Zbog greške vladinog tima država gubi 100.000 dolara * Dva brata iz Plava komandanti u Siriji * Nikčević sebi dao otpremninu od 87.000 eura * Iranu ponovo uvode sankcije * Srbija neće biti plijen terorista
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Učiteljica: Mujo, gdje je Amerika na karti?
Mujo: Evo je!
Učiteljica: Haso, ko je pronašao Ameriku?
Haso: Mujo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija GRAĐANI I NVO SEKTOR PODRŽAVAJU DEKLARACIJU O ZAŠTITI LIČNE SVOJINE
Povući zakone kojima država otima privatnu imovinu Deklaracija će moći da se potpisuje i onlajn, a kako je najavljeno, sa tekstom deklaracije nakon toga biće upoznata međunarodna diplomatska predstavništva, evropske i američke pravosudne i državne institucije
Dan - novi portal
De­kla­ra­ci­ja o za­šti­ti pri­vat­ne svo­ji­ne, ko­ju su pri­je ne­ko­li­ko da­na pred­sta­vi­li pred­stav­ni­ci gra­đan­skog en­ti­te­ta „Na­še og­nji­šte”, NVO Ma­ti­ca Bo­ke i NVO Mo­gul, iza­zva­la je ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti i ci­vil­nog sek­to­ra.
De­kla­ra­ci­ja će mo­ći da se pot­pi­su­je i on­lajn, a ka­ko je na­ja­vlje­no, sa tek­stom de­kla­ra­ci­je na­kon to­ga bi­će upo­zna­ta me­đu­na­rod­na di­plo­mat­ska pred­stav­ni­štva, evrop­ske i ame­rič­ke pra­vo­sud­ne i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je. Tim ak­tom se tra­ži po­vla­če­nje se­ta za­kon­skih pro­pi­sa ko­ji za­di­ru u pra­vo imo­vi­ne. Cilj de­kla­ra­ci­je je da se ot­klo­ne si­stem­ski pro­ble­mi i za­šti­ti pri­vat­na svo­ji­na, ste­če­na pra­va i prin­ci­pi slo­bod­nog tr­ži­šta, i da se traj­no uklo­ne svi prav­ni ak­ti iz prav­nog i in­sti­tu­ci­o­nal­nog si­ste­ma dr­ža­ve ko­ji pred­sta­vlja­ju prav­no na­si­lje pre­ma dru­štve­nim ka­te­go­ri­ja­ma vla­sni­ka i in­ve­sti­to­ra u Cr­noj Go­ri.
De­kla­ra­ci­ju su pot­pi­sa­li i pred­stav­ni­ci NVO Ti­vat­ska an­ti­ko­rup­cij­ska ini­ci­ja­ti­va, NVO Jaz i Mr­če­vo Po­lje i Gra­đan­ska ali­jan­sa, gra­đa­ni, kao i broj­ni vla­sni­ci pri­vat­ne imo­vi­ne či­ja su pra­va ugro­že­na ši­rom Cr­ne Go­re.
– O na­ma se go­vo­ri da smo re­ke­ta­ši i ne­pri­ja­te­lji dr­ža­ve, a mi sa­mo tra­ži­mo da ži­vi­mo nor­mal­no i da sa­mi va­lo­ri­zu­je­mo svo­ju imo­vi­nu, a da zbog to­ga ne­ma­mo pro­ble­me. Iz­mje­na­ma Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji ja­vi­li su se pro­ble­mi ko­je ho­će­mo da uve­de­mo u de­kla­ra­ci­ju, ko­ja je osnov za na­šu sa­rad­nju sa dru­štve­nim i me­đu­na­rod­nim su­bjek­ti­ma. Ovo je pri­ča ko­ja se ti­če sva­kog čo­vje­ka i re­gi­o­na u dr­ža­vi. Sprem­ni smo na kraj­nje na­po­re i žr­tve da us­pi­je­mo u ovo­me do kra­ja. Slič­na si­tu­a­ci­ja spre­ma se za još 23 lo­ka­ci­je u Cr­noj Go­ri pre­ma pla­nu za 2015. go­di­nu – ka­zao je Bo­ži­dar Čar­mak iz gru­pe „Na­še og­nji­šte”.
On je po­ru­čio da nji­ho­va ide­ja ni­je­su per­so­nal­ne pro­mje­ne u Vla­di i par­la­men­tu, već za­šti­ta pra­va pri­vat­ne svo­ji­ne.
– Že­li­mo da se do­ne­se plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja za ci­je­lu dr­ža­vu za na­red­nih 50 go­di­na – re­kao je pred­sjed­nik UO Ma­ti­ce Bo­ke Želj­ko Kom­ne­no­vić, is­ti­ču­ći da je u Cr­noj Go­ri na sce­ni po­ku­šaj prav­nog na­si­lja dr­ža­ve nad pri­vat­nom svo­ji­nom.
On je po­ru­čio da su re­volt i ot­por od­go­vor na po­ku­ša­je sta­lji­ni­stič­kih me­to­da pre­vo­đe­nja pri­vat­ne imo­vi­ne na pri­mor­ju u dr­žav­nu. Kom­ne­no­vić je re­kao da pod pla­štom jav­nog in­te­re­sa vla­sni­ci­ma po­ku­ša­va­ju da odu­zmu ze­mlju na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i Bu­lja­ri­ci, ka­ko bi se ta­mo gra­di­le vi­le za pro­da­ju i kon­do ho­te­li.
– Dr­ža­va vi­še ni­je ser­vis gra­đa­na, već su gra­đa­ni ser­vis dr­ža­ve. Po­kre­nu­li smo zbog to­ga za­šti­tu pri­vat­ne svo­ji­ne, za­ga­ran­to­va­nu Usta­vom. U dru­gom di­je­lu ju­na u Pe­trov­cu će­mo ima­ti tri­bi­nu o eks­pro­pri­ja­ci­ji – re­kao je Kom­ne­no­vić pod­sje­ća­ju­ći na uspje­šnu tri­bi­nu Ma­ti­ce Bo­ke u Tiv­tu, na­kon če­ga je po­vu­čen iz pro­ce­du­re pred­log Za­ko­na o mor­skom do­bru.
Am­bra De­klić, na­sled­ni­ca po­ro­di­ce Zu­ber Gre­go­vić, re­kla je da su je ve­o­ma uz­ne­mi­ri­la sa­zna­nja o ovim ak­tiv­no­sti­ma Vla­de, za ko­je je ču­la pri­je tri mje­se­ca, uka­zu­ju­ći da su ta­kve na­mje­re pri­jet­nja gra­đa­ni­ma.
– De­kla­ra­ci­ja je po­zi­ti­van pri­mjer ko­ji po­dr­ža­va pra­va pri­vat­ne svo­ji­ne, slo­bod­ne vo­lje, gra­đan­stva i kon­sen­zu­sa. Vla­da mo­ra tran­spa­rent­no da se po­na­ša, a ova­kve po­te­ze će mo­tri­ti me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca – re­kla je De­kli­će­va.
Is­ti­ču­ći da je ovo za­jed­nič­ka pri­ča i pri­mor­ja i cen­tra i sje­ve­ra Cr­ne Go­re, Dra­gan Še­pelj iz „Na­šeg og­nji­šta” re­kao je da su no­va za­kon­ska rje­še­nja kraj­nje ne­do­bro­na­mjer­na.
– Sve se po­kri­va jav­nim in­te­re­som, a u ci­je­lom pro­ce­su sve ra­de se­stra i dva bra­ta – re­kao je Še­pelj, is­ti­ču­ći da se de­kla­ra­ci­jom ka­že – do­sta prav­nom na­si­lju.Ž.K.

Ima­nja ni­je­su ste­kli od
dro­ge i pro­sti­tu­ci­je

Na­ši pre­ci ni­je­su za­ra­di­li ova ima­nja na dro­gi, pro­sti­tu­ci­ji i naf­ti, već kr­va­re­ći u rud­ni­ci­ma Ame­ri­ke i mi će­mo imo­vi­nu bra­ni­ti ti­je­li­ma, a za­kon je na na­šoj stra­ni, re­kao je pred­sjed­nik po­dru­žni­ce Ma­ti­ce Bo­ke iz Pa­štro­vi­ća Ili­ja Vu­ko­vić.
Po­sla­nik Dri­tan Aba­zo­vić re­kao je na pred­sta­vlja­nju de­kla­ra­ci­je da je ,,ža­lo­sna ze­mlja či­ji su gra­đa­ni sa skrom­nom imo­vi­nom ži­ran­ti lo­ših vla­di­nih po­li­ti­ka”.
– Či­tav set za­ko­na je skro­jen da se lo­ša eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja pre­bi­je pre­ko le­đa gra­đa­na. Mi u Ul­ci­nju ima­mo ogrom­nih pro­ble­ma sa re­sti­tu­ci­jom, pro­pa­da 18.000 sta­ba­la ma­sli­na jer dr­ža­va ne že­li da ih vra­ti stvar­nim vla­sni­ci­ma – re­kao je on i po­ru­čio da dr­ža­va ne mo­že da utvr­đu­je jav­ni in­te­res da bi se gra­di­le vi­le i ho­te­li.
Po­sla­nik Je­li­sa­va Ka­le­zić (DF) za­la­že se da se ne do­ne­se za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji, pri­je ne­go se ne usvo­ji za­kon o jav­nom in­te­re­su.
Ivan Star­če­vić iz Ma­ti­ce Bo­ke re­kao je da to što se tre­nut­no ra­di na pri­mor­ju, usko­ro mo­gu da oče­ku­ju i gra­đa­ni na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.
Iva Pa­vlo­vić iz Mre­že že­na Po­kre­ta za pro­mje­ne po­zva­la je sve da se su­pro­sta­ve za­ko­nu ko­jim Vla­da iz­jed­na­ča­va ci­je­nu kva­dra­ta ze­mlje u Bu­lja­ri­ci sa To­lo­ši­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"