Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-08 NEMA ISTRAGE O STRADANJU KINESKOG DRŽAVLJANINA U TUNELU PRESLO
Jedan od tunela na autoputu Kamioni satima prelazili preko tijela Oko šest sati je ležao i kada se u blatu pojavila kaciga radnici su vidjeli da je nečije tijelo u blatu. Šest kamiona je prelazilo preko tijela u tom periodu, kazao je „Danu” jedan od izvora bliskih projektu
Dan - novi portal
Ki­ne­ski dr­ža­vlja­nin Z.H. (49), ko­ji je 25. fe­bru­a­ra po­gi­nuo u tu­ne­lu Pre­slo, oko šest sa­ti je le­žao mr­tav pri­je ne­go što je pro­na­đen, od­no­sno pri­je ne­go što je iz bla­ta iz­vi­ri­la nje­go­va ka­ci­ga, po­tvr­di­lo je „Da­nu” vi­še iz­vo­ra bli­skih pro­jek­tu.
– Oko šest sa­ti je le­žao i ka­da se u bla­tu po­ja­vi­la ka­ci­ga rad­ni­ci su vi­dje­li da je ne­či­je ti­je­lo u bla­tu. Šest ka­mi­o­na je pre­la­zi­lo pre­ko ti­je­la u tom pe­ri­o­du – ka­zao je „Da­nu” je­dan od iz­vo­ra.
U ve­zi sa ovim sa­zna­nji­ma „Dan” je kon­tak­ti­rao glav­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va CRBC, Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i Upra­vu za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Na pi­ta­nje da li je utvr­đen uzrok smr­ti ki­ne­skog dr­ža­vlja­ni­na i ko­li­ko je le­žao mr­tav u tu­ne­lu, iz CRBC-a su nam od­go­vo­ri­li da je „ne­sre­ća ot­kri­ve­na čim se do­go­di­la”, te da su od­mah pred­u­ze­li sve re­le­vant­ne mje­re i oba­vi­je­sti­li nad­le­žne slu­žbe.
– Pre­ma za­ključ­ku slu­žbe­nog iz­vje­šta­ja, ra­di­lo se o ne­sreć­nom slu­ča­ju, za ko­ji se po­slo­da­vac oslo­ba­đa od od­go­vor­no­sti. Zbog ovog ne­sreć­nog slu­ča­ja na­ša kom­pa­ni­ja iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje – na­ve­li su „Da­nu” iz CRBC-a.
Is­ta­kli su da se na svim gra­di­li­šti­ma u sklo­pu pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar– Bo­lja­re pri­mje­nju­ju svi pro­pi­si si­gur­no­sti i za­šti­te na ra­du.
– Ta­kva si­tu­a­ci­ja je i na gra­di­li­štu tu­ne­la Pre­slo – ima­mo kom­plet­nu pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju, gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa zdra­vljem i za­šti­tom na ra­du, ko­ja je odo­bre­na od nad­le­žnih or­ga­na. Sve pro­pi­sa­ne mje­re po pi­ta­nju si­gur­no­sti i za­šti­te na ra­du se pri­mje­nju­ju. Kao po­tvr­da to­me je i po­da­tak da se već 14 mje­se­ci iz­vo­de ra­do­vi u ovom tu­ne­lu i da do ne­dav­nog smrt­nog slu­ča­ja ni­je­smo ima­li ne­zgo­de sa po­sle­di­ca­ma – na­ve­li su iz CRBC-a.
Iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja (MSP), na či­jem če­lu je Osman Nur­ko­vić, na pi­ta­nja šta je uzrok te ko­li­ko je ki­ne­ski dr­ža­vlja­nin le­žao mr­tav, na­ve­li su da je po nji­ho­vim sa­zna­nji­ma po­stu­pak uzro­ka i okol­no­sti ne­sre­će od stra­ne nad­le­žnog in­spek­cij­skog or­ga­na za­vr­šen.
– Oče­ku­je­mo da u skla­du sa ugo­vo­rom nad­zor­ni or­gan u to­ku ove sed­mi­ce do­sta­vi iz­ja­šnje­nje u ve­zi pred­met­nog slu­ča­ja ko­je će ob­u­hva­ti­ti i iz­vje­štaj nad­le­žnog dr­žav­nog in­spek­cij­skog or­ga­na – na­ve­li su iz MSP-a.
Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, ima­ju­ći u vi­du ve­li­či­nu i kom­plek­snost pro­jek­ta, uz po­što­va­nje re­le­vant­nih pro­pi­sa, pro­ce­du­ra i stan­dar­da, mo­glo se oče­ki­va­ti da će bi­ti po­je­di­nač­nih slu­ča­je­va ne­sre­će sa smrt­nim is­ho­dom, zbog če­ga Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja u svoj­stvu in­ve­sti­to­ra iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje, is­ti­ču­ći da su bez­bjed­nost i kva­li­tet ra­do­va im­pe­ra­tiv pro­jek­ta.
Mi­ni­star­stvo je gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za tu­nel Pre­slo do­ni­je­lo 30. de­cem­bra 2016. go­di­ne. Ka­ko su na­ve­li, od­go­va­ra­ju­će mje­re u ve­zi sa za­šti­tom na ra­du i bez­bjed­no­šću i si­gur­no­šću rad­ni­ka su de­fi­ni­sa­ne glav­nim pro­jek­tom i od­go­va­ra­ju­ćim pri­mje­nji­vim pro­pi­si­ma u Cr­noj Go­ri, či­ju pri­mje­nu re­dov­no kon­tro­li­šu nad­le­žni dr­žav­ni in­spek­cij­ski or­ga­ni i iza­bra­ni nad­zor­ni or­gan.
– Iza­bra­ni nad­zor­ni or­gan vr­ši kon­tro­lu i pri­mje­nju­je mje­re iz dje­lo­kru­ga svo­je nad­le­žno­sti (na­la­že ot­kla­nja­nje ne­do­sta­ta­ka, ob­u­sta­ve ra­do­va, za­dr­ža­va­nje nov­ča­nih sred­sta­va do ot­kla­nja­nja evi­den­ti­ra­nih ne­do­sta­ta­ka, uda­lja­va­nje od­go­vor­nih oso­ba sa gra­di­li­šta i sl.) u skla­du sa ugo­vo­rom. Ta­ko­đe, nad­zor­ni or­gan u skla­du sa svo­jom za­kon­skom oba­ve­zom in­for­mi­še i nad­le­žne dr­žav­ne in­spek­cij­ske or­ga­ne o uoče­nim pro­pu­sti­ma i ne­do­sta­ci­ma. Na osno­vu sa­rad­nje sa nad­zor­nim or­ga­nom, kao i to­kom vr­še­nja re­dov­nih in­spek­cij­skih kon­tro­la, nad­le­žni dr­žav­ni in­spek­cij­ski or­gan pred­u­zi­ma mje­re i rad­nje utvr­đe­ne pri­mje­nji­vim pro­pi­si­ma – po­ja­sni­li su iz mi­ni­star­stva.
Od po­čet­ka ra­do­va na auto­pu­tu, 11. ma­ja 2015. go­di­ne po­gi­nu­la su tri rad­ni­ka. Sva tri su bi­la ki­ne­ski dr­ža­vlja­ni. Na pro­jek­tu je an­ga­žo­va­no pre­ko tri hi­lja­de rad­ni­ka, od če­ga je sko­ro dvi­je hi­lja­de iz Ki­ne.
Eki­pa Da­na


In­spek­ci­ja bi­la u de­cem­bru i fe­bru­a­ru

Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve (UIS) su ka­za­li da CRBC pri­mje­nju­je vi­so­ke stan­dar­de u po­gle­du pri­mje­ne mje­re za­šti­te i zdra­vlja na ra­du.
– To­kom de­cem­bra 2017. go­di­ne vr­šen je re­dov­ni in­spek­cij­ski pre­gled u tu­ne­lu Pre­slo, sa aspek­ta kon­tro­le po­što­va­nja pro­pi­sa­nih mje­ra iz obla­sti za­šti­te na ra­du, kao i u fe­bru­a­ru 2018. go­di­ne, na­kon pri­ja­vlje­ne po­vre­de na ra­du. Pri­li­kom vr­še­nja nad­zo­ra u de­cem­bru 2017. go­di­ne u tu­ne­lu Pre­slo su za­te­če­ni rad­ni­ci po­di­zvo­đa­ča fir­me CRBC DSD Pod­go­ri­ca, ko­ji je za po­tre­be ove fir­me, kao glav­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va na auto­pu­tu Bar–Bo­lja­re, oba­vljao po­slo­ve na pro­iz­vod­nji i do­pre­mi be­to­na ko­ji se ugra­đu­je u pri­mar­nu  i se­kun­dar­nu oblo­gu tu­ne­la Pre­slo, ko­ji se na­la­zi na če­tvr­toj sek­ci­ji auto­pu­ta. Pri­li­kom vr­še­nja nad­zo­ra u fe­bru­a­ru 2018. go­di­ne, na­kon pri­ja­vlje­ne po­vre­de na ra­du, in­spek­tor je kon­sta­to­vao da po­di­zvo­đač ra­do­va po­sje­du­je kom­plet­nu teh­nič­ku do­ku­men­ta­ci­ju i spro­vo­di sve mje­re pro­pi­sa­ne Za­ko­nom o za­šti­ti i zdra­vlju na ra­du – na­ve­li su iz UIS-a.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"