Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA SE KONAČNO OGLASILO U VEZI SA PROBLEMIMA NA AUTOPUTU
Nurković obilazi radove (arhiva) Umjesto petlje, grade priključak Iz Nurkovićevog resora su konačno priznali da petlja Smokovac nije sastavni dio prioritetne dionice i da je nije bilo u idejnom projektu. Naveli su da će petlju graditi fazno, a da će u prvoj fazi izgraditi priključak od kilometar i po koji će vezati autoput za magistralni put M2
Dan - novi portal
Pe­tlja Smo­ko­vac je pred­vi­đe­na kao ve­za auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re i Ja­dran­sko-jon­skog auto­pu­ta i kao ve­za auto­pu­ta sa ma­gi­stral­nim pu­tem Pod­go­ri­ca–Ko­la­šin. Za­to će bi­ti pro­jek­to­va­na ta­ko da se omo­gu­ći fa­zna iz­grad­nja i u ovoj fa­zi će se gra­di­ti dio pe­tlje, tj. pri­klju­čak ko­ji ve­zu­je di­o­ni­cu Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo sa ma­gi­stral­nim pu­tem M2, či­me će se obez­bi­je­di­ti ve­za no­vo­i­zgra­đe­nog di­je­la auto­pu­ta sa po­sto­je­ćim sta­njem, sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja.
Oni su se ju­če ogla­si­li „na­kon če­stih na­vo­da po­je­di­nih me­di­ja da se Vla­da po­na­ša kao neo­d­go­vo­ran in­ve­sti­tor” i po­ja­sni­li pro­ble­me u ve­zi sa pe­tljom Smo­ko­vac i tu­ne­lom Ma­te­še­vo, o če­mu je „Dan” pi­sao u sri­je­du.
Oni su na­ve­li da je pe­tlja Smo­ko­vac sa­stav­ni dio di­o­ni­ce Far­ma­ci–Smo­ko­vac, ko­ja je de­fi­ni­sa­na kao dru­ga eta­pa re­a­li­za­ci­je, a da je po­če­tak pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce de­fi­ni­san od sta­ci­o­na­že iza pe­tlje Smo­ko­vac, ta­ko da pe­tlja ni­je bi­la sa­stav­ni dio idej­nog pro­jek­ta.
– Kao po­ten­ci­jal­no rje­še­nje ve­ze no­vo­i­zgra­đe­nog di­je­la auto­pu­ta i ma­gi­stral­nog pu­ta M2 raz­ma­tra­lo se i pri­vre­me­no rje­še­nje na po­čet­ku sa­me tra­se, na sli­čan na­čin ka­ko su se rje­ša­va­le ve­ze iz­gra­đe­nih auto­pu­te­va na po­sto­je­će sta­nje u ze­mlja­ma okru­že­nja. Od to­ga se od­u­sta­lo jer bi se zbog ogra­ni­če­nog pro­sto­ra do­bi­lo ne­be­zbjed­no rje­še­nje, skrom­nih ele­me­na­ta, ko­je bi pred­sta­vlja­lo tač­ku na ko­joj bi se stva­ra­la po­ten­ci­jal­na za­gu­še­nja u sa­o­bra­ća­ju – pi­še u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja po­sta­vlje­nom na nji­ho­vom saj­tu.
Iz re­so­ra na či­jem če­lu je Osman Nur­ko­vić na­ve­li su da je pro­jekt­nim za­dat­kom za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta pla­ni­ra­no da se pe­tlja pro­jek­tu­je fa­zno, što je ne­spor­na oba­ve­za iz­vo­đa­ča, ki­ne­skog CRBC-a, da bi se kroz pr­vu fa­zu omo­gu­ći­lo kva­li­tet­no rje­še­nje pri­ključ­ka na ovu di­o­ni­cu auto­pu­ta, do do­no­še­nja fi­nal­ne od­lu­ke o tra­si Ja­dran­sko-jon­skog auto­pu­ta i na­stav­ku re­a­li­za­ci­je auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re kroz di­o­ni­cu Far­ma­ci–Smo­ko­vac.
– Pr­va fa­za ne pred­vi­đa iz­grad­nju či­ta­ve pe­tlje Smo­ko­vac, već sa­mo iz­grad­nju pri­ključ­ka na ugo­vo­re­nu pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu. Pri­stup di­o­ni­ci auto­pu­ta ko­ja se re­a­li­zu­je od ma­gi­stral­nog pu­ta M2 bi­će sa­o­bra­ćaj­ni­ca du­ži­ne oko 1,5 ki­lo­me­ta­ra, kao pr­va fa­za ukup­nog pr­o­jekt­nog rje­še­nja pe­tlje Smo­ko­vac, ko­ja će osta­ti ko­nač­no rje­še­nje i u ka­sni­jim fa­za­ma re­a­li­za­ci­je auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re kroz na­red­ne di­o­ni­ce – po­ja­sni­li su iz mi­ni­star­stva.
Sa­op­šti­li su da se ugo­vo­re­na ci­je­na od 809,6 mi­li­o­na eura mo­že ko­ri­go­va­ti naj­vi­še do 10 od­sto, što je 80,9 mi­li­o­na eura, u slu­ča­ju po­tre­be za iz­vo­đe­njem na­knad­nih i ne­pred­vi­di­vih ra­do­va.
– U do sa­da re­a­li­zo­va­nim fa­za­ma evi­den­ti­ra­ne su i od­re­đe­ne ušte­de u ko­rist Vla­de kao re­zul­tat po­volj­ni­jih pro­jekt­nih rje­še­nja – tvr­de iz mi­ni­star­stva.
Is­ta­kli su da ni­su po­če­li ni­ka­kvi po­stup­ci pred nad­le­žnim ko­mi­si­ja­ma za rje­ša­va­nje spo­ro­va ili ar­bi­tra­žnim su­do­vi­ma.
Grad­nja auto­pu­ta je po­če­la 11. ma­ja 2015, a rok je če­ti­ri go­di­ne za za­vr­še­tak. Pe­tlja Smo­ko­vac je tre­ba­lo da bu­de pri­ključ­na pe­tlja na pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu Smo­ko­vac–Ma­te­še­vo.
D.M.


Dva pu­ta od­bi­li pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju

Osim u ve­zi sa pe­tljom, o ko­joj je pi­sa­no po­sled­njih mje­se­ci, iz Mi­ni­star­stva su se ju­če ogla­si­li i po­vo­dom tu­ne­la Ma­te­še­vo. „Dan” je u sri­je­du ob­ja­vio da po­di­zvo­đač „Sklad­grad­nja” vi­še od dva mje­se­ca če­ka pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju ka­ko bi na­sta­vio sa iz­grad­njom tu­ne­la. U ve­zi s tim pro­ble­mom, po­sa­li smo pi­ta­nja Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja, ali od­go­vo­re ni­smo do­bi­li.
– Split­ska „Sklad­grad­nja” na­sta­vi­će sa ra­do­vi­ma na tu­ne­lu Ma­te­še­vo na­kon po­zi­tiv­ne re­vi­zi­je Dr­žav­ne ko­mi­si­je za re­vi­zi­ju teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je. Iz­vo­đač ra­do­va je dva pu­ta do­sta­vljao do­ku­men­ta­ci­ju na re­vi­zi­ju i oba pu­ta je ona vra­će­na zbog ne­do­sta­ta­ka. Po­sled­nji, tre­ći put, do­ku­men­ta­ci­ja je do­sta­vlje­na na re­vi­zi­ju 1. fe­bru­a­ra i tre­nut­no je u pro­ce­du­ri re­vi­zi­je i ra­do­vi će bi­ti na­sta­vlje­ni na­kon do­bi­je­ne po­zi­tiv­ne re­vi­zi­je – na­ve­li su iz mi­ni­star­stva.
Po­ja­sni­li su da je 16. ok­to­bra do­šlo do po­ja­ve pu­ko­ti­na kod is­ko­pa pre­du­sje­ka sje­ver­nog por­ta­la tu­ne­la i do nji­ho­vog ši­re­nja u na­red­nom pe­ri­o­du zbog ko­si­na pre­du­sje­ka. Do­da­li su da je ta­kva si­tu­a­ci­ja, ko­ja se ti­če sta­bil­no­sti obje­ka­ta na tra­si, zah­ti­je­va­la iz­mje­nu glav­nog pro­jek­ta i nje­go­vo pri­la­go­đa­va­nje stvar­nim uslo­vi­ma na te­re­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"