Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLADA USVOJILA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI
Sa sjednice Do 2020. pozajmljuju milijardu i po Prema podacima iz Programa ekonomskih reformi, u ovoj godini planira se zaduženje od 296 miliona eura, u narednoj 572,6 miliona, dok je u 2020. godini planirano zaduženje od 552,5 miliona eura. Za tri godine to je ukupno 1,421 milijarda eura, plus mogućnost od 104 miliona zaduženja u ovoj godini za refinansiranje javnog duga, čime će se preći iznos od milijardu i po
Dan - novi portal
Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la Pro­gram eko­nom­skih re­for­mi (PER) od 2018. do 2020. go­di­ne, ko­ji, ka­ko je ka­za­la ko­or­di­na­tor­ka rad­nog ti­ma za iz­ra­du pro­gra­ma Nina Vujošević, ima za cilj odr­živ i in­klu­zi­van eko­nom­ski rast ko­ji će do­pri­ni­je­ti sma­nje­nju raz­voj­nog ja­za iz­me­đu Cr­ne Go­re i Evrop­ske uni­je (EU).
– Naš BDP po sta­nov­ni­ku, mje­ren pa­ri­te­tom ku­pov­ne mo­ći je na ni­vou 45 od­sto evrop­skog pro­sje­ka, od­no­sno naš ži­vot­ni stan­dard je na ni­vou od 45 od­sto evrop­skog pro­sje­ka – iz­ja­vi­la je Vu­jo­še­vić na­kon sjed­ni­ce Vla­de i do­da­la da je BDP po glav­ni sta­nov­ni­ka la­ni iz­no­sio 6,7 hi­lja­da no­mi­nal­no.
Pro­gram, ka­ko je na­ve­la, sa­dr­ži mje­re fi­skal­ne po­li­ti­ke i agen­du struk­tur­nih re­for­mi u de­vet obla­sti ko­je uklju­ču­ju 20 pri­o­ri­tet­nih re­form­skih mje­ra.
– Da bi se br­že pri­bli­ža­va­li pro­sje­ku EU, pro­gram sa­dr­ži mje­re eko­nom­ske po­li­ti­ke ko­je će do­pri­ni­je­ti br­žem eko­nom­skom ra­stu. One se od­no­se na mje­re fi­skal­ne po­li­ti­ke i na una­pre­đe­nje kon­ku­rent­no­sti eko­no­mi­je. Shod­no to­me, osnov­ne pro­jek­ci­je u pro­gra­mu su da će re­al­ni eko­nom­ski rast od ove do 2020. go­di­ne u pro­sje­ku bi­ti 2,8 od­sto, od­no­sno tri od­sto u ovoj, 2,7 od­sto u na­red­noj i 2,6 od­sto u 2020. go­di­ni – pre­ci­zi­ra­la je Vu­jo­še­vić.
Ono što na­kon sjed­ni­ce, ko­joj je pred­sje­da­vao vi­ce­pre­mi­jer Mi­lu­tin Si­mo­vić, ni­je na­ve­la, je­ste da će se Vla­da u na­red­ne tri go­di­ne – 2018, 2019. i 2020. go­di­ne za­du­ži­ti sko­ro mi­li­jar­du i po eura. Mo­gu­će je i da iz­nos za­du­že­nja pre­đe mi­li­jar­du i po, s ob­zi­rom na to da u do­ku­men­tu pi­še da će ne­do­sta­ju­ća sred­stva u bu­dže­tu za ovu go­di­nu iz­no­si­ti 296 mi­li­o­na, a u Za­ko­nu o bu­dže­tu je pro­pi­sa­na mo­guć­nost za­du­že­nja do 400 mi­li­o­na eura u ovoj go­di­ni, od­no­sno 104 mi­li­o­na vi­še ne­go što pi­še u do­ku­men­tu usvo­je­nom ju­če.
Pre­ma po­da­ci­ma iz PER-a, u ovoj go­di­ni se pla­ni­ra za­du­že­nje od 296 mi­li­o­na eura, u na­red­noj 572,6 mi­li­o­na, dok je u 2020. go­di­ni pla­ni­ra­no za­du­že­nje od 552,5 mi­li­o­na eura. Za tri go­di­ne to je ukup­no 1,421 mi­li­jar­da eura, plus mo­guć­nost od 104 mi­li­o­na za­du­že­nja u ovoj go­di­ni za re­fi­nan­si­ra­nje jav­nog du­ga.
Od to­li­kog iz­no­sa za­du­ži­va­nja, pla­ni­ra­no je da se iz do­ma­ćih iz­vo­ra po­zaj­mi sa­mo 200 mi­li­o­na.
Ka­da su u pi­ta­nju iz­vor­ni pri­ho­di, pla­ni­ra se nji­ho­vo po­ve­ća­nje u od­no­su na 2017. go­di­nu. La­ni su, ka­ko pi­še, pro­ci­je­nje­ni na 1,58 mi­li­jar­di eura, dok se u ovoj go­di­ni oče­ku­je da bu­du 1,7 mi­li­jar­di, a 2020. go­di­ne čak 1,822 mi­li­jar­di eura. Pre­ma pro­cje­na­ma za 2017. go­di­nu, od PDV-a će pri­hod iz­no­si­ti 550 mi­li­o­na, dok se 2020. oče­ku­je da po tom osno­vu pri­hod iz­no­si 675 mi­li­o­na eura. Ta­ko­đe, od ak­ci­za se la­ni pri­ho­do­va­lo 225 mi­li­o­na, a u 2020. se oče­ku­je pri­hod od 285 mi­li­o­na. Od do­pri­no­sa se do 2020. go­di­ne oče­ku­je po­ve­ća­nje pri­ho­da za 30 mi­li­o­na, sa 500 mi­li­o­na na sko­ro 530 mi­li­o­na.
Iz­da­ci će se isto­vre­me­no po­ve­ća­ti sa 1,493 u 2017, na 1,535 mi­li­jar­di u 2020. go­di­ni.
Za 2017. de­fi­cit je pro­ci­je­njen na 172 mi­li­o­na, dok se u 2020. go­di­ni oče­ku­je su­fi­cit od 220 mi­li­o­na. To je ujed­no i je­dan od raz­lo­ga što se Vla­da ne­će za­du­ži­ti 760 mi­li­o­na u 2020. go­di­ni, od­no­sno vi­šak pri­ho­da će oti­ći na ot­pla­tu du­go­va, pa će se po­zaj­mi­ti 552 mi­li­o­na eura.
Na kra­ju 2020. go­di­ne pro­cje­nju­je se da će jav­ni dug iz­no­si­ti 2,928 mi­li­jar­di eura i bi­će 63,8 od­sto BDP-a. Na kra­ju 2017. pro­cje­nju­je se da će jav­ni dug bi­ti 2,75 mi­li­jar­di ili 65,5 od­sto BDP-a.
Pro­gram će Evrop­skoj ko­mi­si­ji (EK) bi­ti do­sta­vljen do kra­ja ja­nu­a­ra, na­kon če­ga sli­je­di nje­go­va ocje­na i da­lji di­ja­log do sa­mih do­bi­ja­nja pre­po­ru­ka EK.D.M.


Agro­bu­džet 40 mi­li­o­na

Na sjed­ni­ci je do­ni­je­ta ured­ba o uslo­vi­ma, na­či­nu i di­na­mi­ci spro­vo­đe­nja mje­ra agrar­ne po­li­ti­ke za 2018. go­di­nu – agro­bu­džet, ko­ji u fi­nan­sij­skom is­ka­zu iz­no­si 39,95 mi­li­o­na eura. U di­sku­si­ji je po­seb­no na­gla­še­no da je, u skla­du sa stra­te­škim opre­dje­lje­nji­ma Vla­de, agro­bu­džet za ovu go­di­nu ve­ći po opre­di­je­lje­nom iz­no­su i ob­u­hvat­ni­ji po kri­te­ri­ju­mi­ma i uslo­vi­ma za do­dje­lu po­dr­ške. Do­ku­ment, ka­ko pi­še u sa­op­šte­nju Vla­de, sa­dr­ži pri­kaz kon­kret­nih mje­ra agrar­ne po­li­ti­ke za pru­ža­nje po­dr­ške po­ljo­pri­vred­nim ga­zdin­stvi­ma, udru­že­nji­ma po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, ko­o­pe­ra­ti­va­ma, u ci­lju osi­gu­ra­nja do­hot­ka po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, ja­ča­nja kon­ku­ret­no­sti cr­no­gor­ske po­ljo­pri­vre­de, stva­ra­nja bo­ljih uslo­va ži­vo­ta u ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma, ja­ča­nja ka­pa­ci­te­ta in­sti­tu­ci­ja, do­sti­za­nja EU stan­dar­da bez­bjed­no­sti hra­ne i ja­ča­nja sek­to­ra ri­bar­stva. Do­ku­ment ni­je ob­ja­vljen na saj­tu Vla­de.


Do­ni­jet pro­gram ga­zdo­va­nja šu­ma­ma

Vla­da je do­ni­je­la i pro­gram ga­zdo­va­nja šu­ma­ma za 2018. go­di­nu, za či­ju re­a­li­za­ci­ju je bu­dže­tom opre­di­je­lje­no 4,86 mi­li­o­na. Pro­gra­mom su de­fi­ni­sa­ne mje­re za ga­zdo­va­nje šu­ma­ma po obi­mu, vr­sti i vre­me­nu iz­vo­đe­nja, a sve sa ci­ljem obez­bje­đi­va­nja odr­ži­vog ga­zdo­va­nja i upra­vlja­nja ovim re­sur­som. Kon­sta­to­va­no je da pred­vi­đe­ne mje­re tre­ba da pod­stak­nu kon­ku­rent­nost u šu­mar­stvu, po­bolj­ša­ju uslo­ve ži­vot­ne sre­di­ne, a po­seb­no da uti­ču na una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta sta­nov­ni­štva na ru­ral­nom pod­ruč­ju.


Medojević ime­no­van za se­kre­ta­ra

Vla­da je za v.d. se­kre­ta­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za raz­voj­ne pro­jek­te ime­no­va­la od­la­ze­ćeg gra­do­na­čel­ni­ka Moj­kov­ca De­ja­na Me­do­je­vi­ća. Nje­go­va pret­hod­ni­ca Ma­ja Vu­ko­vić je pod­ni­je­la ostav­ku na tu funk­ci­ju.
Za čla­no­ve od­bo­ra Že­lje­znič­ke in­fra­struk­tu­re pred­lo­že­ni su Sa­fet Ka­lač, Pre­drag Lu­to­vac, Mi­lu­tin Žu­rić i Go­ran Ču­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"