Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija U MANS-U SMATRAJU DA JE PREDLOG ZAKONA O INVESTICIONO-RAZVOJNOM FONDU JOŠ GORI OD NACRTA
Vukčević Garantni fond uvode pred izbore Prvi put se formira garantni fond, iz kojeg će se izdavati garancije za kredite. Vlada očigledno priprema teren za veća finansiranja projekata i izdavanje garancija od strane IRF-a u narednoj izbornoj godini, kazala je Ines Mrdović
Dan - novi portal
Pred­log iz­mje­na za­ko­na o In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nom fon­du (IRF), ko­ji je Vla­da po­sla­la par­la­men­tu na usva­ja­nje, sa­dr­ži ri­gid­ni­ja i lo­ši­ja rje­še­nja čak i od ve­o­ma pro­ble­ma­tič­nog na­cr­ta tog za­ko­na ko­ji je bio na jav­noj ras­pra­vi u av­gu­stu, oci­je­ni­li su iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
– Vla­da se pot­pu­no oglu­ši­la i ig­no­ri­sa­la ko­men­ta­re ko­ji su joj do­sta­vlje­ni na pred­lo­že­ne za­kon­ske iz­mje­ne i do­da­la no­va, još spor­ni­ja rje­še­nja, ko­ji­ma se oči­gled­no pri­pre­ma te­ren za ve­ća fi­nan­si­ra­nja pro­je­ka­ta i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja od stra­ne IRF-a u na­red­noj iz­bor­noj go­di­ni, ali i na­sta­vlja kon­tro­verz­na po­slov­na po­li­ti­ka Fon­da, ko­ja je odav­no pre­tvo­re­na u ma­sov­no fi­nan­si­ra­nje do­ma­ćih taj­ku­na i pri­vi­le­go­va­nih kom­pa­ni­ja bli­skih vla­da­ju­ćoj par­ti­ji – ka­za­la je za „Dan” Ines Mr­do­vić, ko­or­di­na­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, za­kon­skim iz­mje­na­ma se, pri­je sve­ga, pr­vi put for­mi­ra ga­rant­ni fond, ko­ji će iz­da­va­ti ga­ran­ci­je za kre­di­te, pa će u prak­si sa istim iz­no­som nov­ca mo­ći da bu­de po­dr­žan ve­ći broj pred­u­zet­ni­ka.
– Pre­ma pro­cje­na­ma iz IRF-a, na su­mu od pet mi­li­o­na eura mo­gu­će je odo­bri­ti kre­di­te u tom iz­no­su, ali ga­rant­ni fond sa pet mi­li­o­na mo­že iz­da­ti ga­ran­ci­je u mno­go ve­ćem iz­no­su, od­no­sno po­dr­ža­ti in­ve­sti­ci­je vri­jed­ne od 20 do 40 mi­li­o­na – po­ja­sni­la je Mr­do­vi­će­va.
U ovom ča­su, ka­ko je do­da­la, ni­je po­zna­to u kom iz­no­su će Vla­da, ko­ja iz bu­dže­ta tre­ba da obez­bi­je­di sred­stva za ga­rant­ni fond, od­re­di­ti po­čet­nu su­mu za na­red­nu iz­bor­nu go­di­nu. Ra­ni­je su, ka­ko je pod­sje­ti­la, na­ja­vlji­va­li mi­li­on eura.
– Ka­da se ima u vi­du da su ga­ran­ci­je na­mi­je­nje­ne pr­ven­stve­no mla­di­ma, že­na­ma, ne­za­po­sle­nim vi­so­ko­škol­ci­ma, in­di­vi­du­al­nim po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma ili teh­no­lo­škim vi­ško­vi­ma, ja­sno je da će u iz­bor­noj go­di­ni IRF mo­ći da po­dr­ži znat­no ve­ći broj pro­je­ka­ta ne­go što je to sa­da slu­čaj. Ta­ko­đe, do­sa­da­šnja prak­sa „pum­pa­nja“ nov­ca u iz­bor­nim ci­klu­si­ma od stra­ne IRF-a, ko­jim ru­ko­vo­di je­dan od osvje­do­če­nih ak­te­ra afe­re „Sni­mak“ Zo­ran Vuk­če­vić, ne osta­vlja pro­sto­ra za sum­nju da će to i da­lje bi­ti je­dan od ključ­nih vla­di­nih me­ha­ni­za­ma za ostva­ri­va­nje po­li­tič­ke pred­no­sti u ko­rist vla­da­ju­će par­ti­je – oci­je­ni­la je Mr­do­vi­će­va.
Sa dru­ge stra­ne, ka­ko je is­ta­kla, po­seb­no je pi­ta­nje ko­li­ko će pro­jek­ti za ko­je bu­du iz­da­te ga­ran­ci­je bi­ti eko­nom­ski odr­ži­vi.
– Otvo­ren je ogro­man pro­stor da po­re­ski ob­ve­zni­ci u na­red­nim go­di­na­ma pla­ća­ju neo­dr­ži­ve pro­jek­te ko­je odo­bri IRF. Osim to­ga, IRF na­sta­vlja sa kon­tro­verz­nom po­slov­nom po­li­ti­kom ko­jom iz go­di­ne u go­di­nu taj­kun­skim i pri­vi­le­go­va­nim kom­pa­ni­ja­ma ot­ku­plju­je po­tra­ži­va­nja i pa­ra­lel­no im odo­bra­va kre­di­te po ve­o­ma ni­skim ka­ma­ta­ma, dok ve­ći­na tih fir­mi go­mi­la svoj pro­fit. U tom smi­slu, do­volj­no je po­me­nu­ti „Vo­li”, HDL, „Go­ra­no­vić”, „Ca­ri­ne”, Nor­mal kom­pa­ni, Glo­sa­rij, Far­me­gra, „Me­so­pro­met”, „Ci­jev­na ko­merc”, ko­je zbog ni­skih ka­ma­ta „ku­ca­ju“ na vra­ta IRF-a, a ne po­slov­nih ba­na­ka, kod ko­jih je ka­ma­ta znat­no ve­ća – uka­za­la je Mr­do­vi­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, IRF već ne­ko­li­ko go­di­na kr­pi ru­pe u po­slo­va­nju pri­vat­nog bi­zni­sa ta­ko što odo­bra­va kre­di­te za re­fi­nan­si­ra­nje ra­ni­je uze­tih kre­di­ta.
– Oči­gled­no je da se ne sti­mu­li­še zdra­vi bi­znis, što bi tre­ba­lo da bu­de im­pe­ra­tiv IRF-a, već dr­žav­ni no­vac uglav­nom ko­ri­ste pri­vi­le­go­va­ni – za­klju­či­la je Mr­do­vi­će­va.
D.M.


Od­bor po­dr­žao pred­log

Skup­štin­ski od­bor za eko­no­mi­ju ju­če je usvo­jio Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o IRF-u, ko­ji je Vla­da usvo­ji­la pri­je tri sed­mi­ce, a pro­šle ne­dje­lje po­sla­la u par­la­ment. Po­dr­šku tom za­ko­nu da­li su po­sla­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je.
Osim tog, usvo­jen je i Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o ca­rin­skoj slu­žbi, a po­dr­žan je i iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji na­ci­o­nal­nog pro­gra­ma za­šti­te po­tro­ša­ča 2015–2018, za pe­ri­od jul 2016 – jun 2017. go­di­ne.


Do­sta nov­ca do­di­je­lje­no iza za­tvo­re­nih vra­ta

Ka­ko je uka­za­la Mr­do­vi­će­va, no­vim za­kon­skim rje­še­nji­ma iz­vr­šni di­rek­tor IRF-a do­bi­ja ogrom­na ovla­šće­nja i od­lu­ču­je o do­dje­li kre­di­ta u iz­no­su do čak 50.000 eura.
– To je ve­o­ma lo­še rje­še­nje i u prak­si mo­že do­ve­sti do broj­nih zlo­u­po­tre­ba. Na kra­ju, tre­ba pod­sje­ti­ti da je IRF jed­na od naj­za­tvo­re­ni­jih in­sti­tu­ci­ja u ze­mlji i da se sto­ti­ne mi­li­o­na eura do­dje­lju­je iza „za­tvo­re­nih vra­ta“, a su­de­ći pre­ma ono­me što Vla­da pred­la­že, ta­kva prak­sa bi­će na­sta­vlje­na i u na­red­nom pe­ri­o­du – na­gla­si­la je Mr­do­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"