Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ITALIJANSKI MEDIJI PRENOSE DA A2A, UPRKOS AKTIVIRANJU PUT OPCIJE, NUDI UDIO U EPCG VELIKOM BROJU KOMPANIJA
Glavni direktori A2A Kamerano i Valoti Akcije prodaju Vladi iza leđa Iako je kompanija A2A aktivirala put opciju, dnevnik „Milano finanza” je prenio da je za njihove akcije zainteresovano više kompanija, prije svih finski Fortum i američki Contourglobal. Iz Vlade nisu odgovorili da li su obaviješteni o pregovorima A2A o prodaji akcija sa drugim kompanijama, već su naveli da im ugovor garantuje zaštitni mehanizam u slučaju neželjenog novog investitora
Dan - novi portal
Fin貞ka ener茆et貞ka kom計a要i虻a For負um i ame訃ič虺a kom計a要i虻a Con負o赴r茆lo苑al za虹n負e訃e貞o赳a要e su za ku計o赳i要u 41,7 od貞to ak苞i虻a A2A u Elek負ro計ri赳re苓i (EPCG), pre要o貞e me苓i虻i iz Mi衍a要a. Dnev要ik „Mi衍a要o fi要an述a” je ob虻a赳io, a por負al Se苟要ews pre要io da su Ita衍i虻a要i an茆ažo赳a衍i gru計u Rotšild za sa赳jet要i虺e za pro苓a虻u ak苞i虻a i da je ve衍i虺i broj stra要ih kom計a要i虻a po虺a述ao in負e訃e貞o赳a要je da ot虺u計i ak苞i虻e A2A, a ni虻ed要a ni虻e iz Ita衍i虻e.
Ti衫e je A2A sta赳i衍a do zna要ja Vla苓i da, iako je u ju衍u ak負i赳i訃a衍a put op苞i虻u, po ko虻oj Vla苓a može da ot虺u計i nji虐ov udio u EPCG za 250 mi衍i觔要a eura u se苓am go苓išnjih ra負a, ni貞u od赴貞ta衍i od pro苓a虻e svo虻ih ak苞i虻a po većoj ci虻e要i od one ko虻u su ugo赳o訃i衍i sa Vla苓om. Na虹衫e, u ak苞i觔要ar貞kom ugo赳o訃u je ja貞no na赳e苓e要o da u sluča虻u ak負i赳i訃a要ja put op苞i虻e,A2A ima pra赳o, ali ne i oba赳e述u, da pro苓a ak苞i虻e u EPCG drža赳i. Oni su ak苞i虻e EPCG 2009. go苓i要e pla負i衍i 430 mi衍i觔要a eura i oči茆led要o sma負ra虻u da tre苑a da do苑i虻u mno茆o više nov苞a za njih od 250 mi衍i觔要a eura.
„Dan” je po赳o苓om ove in苯or衫a苞i虻e kon負ak負i訃ao sa nad衍ežni衫a u Vla苓i jer je A2A u ju衍u ak負i赳i訃a衍a put op苞i虻u.
– Ak苞i觔要ar貞ki ugo赳or iz衫eđu Vla苓e i A2A u pot計u要o貞ti šti負i in負e訃e貞e drža赳e i ga訃an負u虻e zaštit要i me虐a要i述am drža赳i u sluča虻u neže衍je要og no赳og in赳e貞ti負o訃a. Pod貞jeća衫o da je A2A ak負i赳i訃a要jem put op苞i虻e svo虻e ak苞i虻e u EPCG po要u苓i衍a Vla苓i i da Vla苓a do ugo赳o訃om de苯i要i貞a要og ro虺a ima pra赳o da od衍uči o nači要u ot虺u計a po衫e要u負ih ak苞i虻a. Da虺le, Vla苓a ni虻e od赴貞ta衍a od ku計o赳i要e ak苞i虻a A2A i u ovom tre要ut虺u raz衫a負ra ko虻i mo苓el ot計la負e će bi負i u naj苑o衍jem in負e訃e貞u drža赳e i EPCG –sa觔pšti衍i su „Da要u” iz Mi要i貞tar貞tva eko要o衫i虻e.
Oni ni貞u od茆o赳o訃i衍i na pi負a要je da li im je po述na負o da A2A pre茆o赳o訃a sa dru茆im kom計a要i虻a衫a oko pro苓a虻e ak苞i虻a, kao ni da li su ih Ita衍i虻a要i oba赳i虻e貞ti衍a da pre茆o赳a訃a虻u sa ne虺o衍i虺o kom計a要i虻a o pro苓a虻i udje衍a u EPCG.
Ak苞i觔要ar貞kim ugo赳o訃om je de苯i要i貞a要o pra赳o preče ku計o赳i要e, od要o貞no ako A2A nađe kup苞a, Vla苓a ima pra赳o da pod istim uslo赳i衫a ko虻i su po要uđe要i dru茆oj fir衫i ot虺u計i udio A2A. Među負im, pra赳o preče ku計o赳i要e je ugo赳o訃om de苯i要i貞a要o pri虻e ak負i赳i訃a要ja put op苞i虻e.
Ka虺o piše u ugo赳o訃u, uko衍i虺o A2A na虺on ak負i赳i訃a要ja put op苞i虻e pro苓a svo虻e ak苞i虻e u EPCG ko虻e su pred衫et put op苞i虻e trećem li苞u, dužna je da pla負i drža赳i ka述nu u iz要o貞u od 14 od貞to vri虻ed要o貞ti put op苞i虻e, što je 35 mi衍i觔要a eura. A2A ka述nu plaća pod uslo赳om da Cr要a Go訃a ne krši svo虻e oba赳e述e plaća要ja pre衫a put op苞i虻i. Te觔訃et貞ki bi za A2A bi衍o is計la負i赳i虻e ako bi našla kup苞a za ak苞i虻e po ci虻e要i od pre虺o 300 mi衍i觔要a, pa čak i u sluča虻u da mo訃a da pla負i ka述nu od 35 mi衍i觔要a eura, jer bi no赳ac do苑i衍a od衫ah, za raz衍i虺u od do茆o赳o訃a sa Vla苓om, po ko虻em bi im 250 mi衍i觔要a bi衍o is計laće要o u na訃ed要ih se苓am go苓i要a.
Po in苯or衫a苞i虻a衫a „Da要a”, drža赳a, još ni虻e pre虺rši衍a put op苞i虻u, ali ni虻e ni is計u要i衍a oba赳e述e po osno赳u nje. Po ugo赳o訃u, Vla苓a ima rok od 15 mje貞e苞i od ak負i赳i訃a要ja put op苞i虻e da pla負i pr赳u ra負u, dok bi sva虺u na訃ed要u mo訃a衍a da pla負i do 1. ma虻a na訃ed要e go苓i要e. To znači da rok za upla負u pr赳e ra負e po osno赳u put op苞i虻e, ako se Vla苓a od衍uči da ku計i ak苞i虻e A2A po put op苞i虻i, is負iče u ok負o苑ru na訃ed要e go苓i要e.
Vla苓a ni虻e pla要i訃a衍a plaća要je ra負e od 35 mi衍i觔要a u bu苓že負u za na訃ed要u go苓i要u.D.M.


Traže in貞tant ras虺id

Pred貞jed要ik Udruže要ja ma要jin貞kih ak苞i觔要a訃a EPCG Va貞i衍i虻e Mi衍ič虺o赳ić traži od čla要o赳a Vla苓e da ma衍e ak苞i觔要a訃e po述o赳u na sa貞負a要ak ka虺o bi im do de負a衍ja ob虻a貞ni衍i de貞e負i要e raz衍o茆a ko虻i is虺ljuči赳o na衫eću jed要o rješe要je – in貞tant ras虺id ugo赳o訃a sa A2A. To bi znači衍o, ka虺o je ra要i虻e ob虻a貞nio, da Vla苓a od衫ah is計la負i A2A 200 mi衍i觔要a eura, za nji虐o赳e ak苞i虻e, umje貞to 250 mi衍i觔要a u na訃ed要ih se苓am go苓i要a.
– Ra苓i se o iz要e要a苓a uka述a要oj šan貞i, do茆ađa虻u ko虻i je od isto訃ij貞kog znača虻a za eko要om貞ko-fi要an貞ij貞ki opo訃a赳ak, pa čak i za bi觔衍oški op貞ta要ak našeg na訃o苓a. Uko衍i虺o se u bu苓že負u ne pla要i訃a虻u sred貞tva za jed要o虺rat要u is計la負u Ita衍i虻a要a, šte負a će bi負i ne貞a茆le苓i赳ih ra衫je訃a, a od茆o赳or要ost ko虻a vas neće za觔苑ići je rav要a iz苓a虻i drža赳e – po訃učio je Mi衍ič虺o赳ić u otvo訃e要om pi貞mu Vla苓i.
On se obra負io iz赳ršnoj vla貞ti jer Vla苓a da要as tre苑a da usvo虻i bu苓žet za na訃ed要u go苓i要u u vi貞i要i od 1,99 mi衍i虻ar苓i eura, a ko虻im ni虻e pred赳i苓je衍a za苓uživanje po osno赳u ku計o赳i要e ak苞i虻a A2A.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"