Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DARKO STIJEPOVIĆ UPOZORAVA NA NELOGIČNOSTI U PROJEKTU NA ŽABLJAKU Država ćuti na poharu šuma
Dan - novi portal
Su­no­vrat dr­vo­pre­ra­de, pro­mo­ci­ju me­še­tar­skih struk­tu­ra i či­nov­nič­ke ma­ri­fe­tlu­ke pre­pro­da­je šum­skog zla­ta naj­bo­lje po­ka­zu­je pro­je­kat la­žne iz­grad­nje še­ga­re, pe­le­ta­re i fa­bri­ke „dur­mi­tor­skih ku­ća“ u Nje­go­vu­đi kod Ža­blja­ka, sma­tra di­rek­tor NVO Cen­tar za raz­voj Dur­mi­to­ra Dar­ko Sti­je­po­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, slič­na si­tu­a­ci­ja je i u još 16 op­šti­na u Cr­noj Go­ri.
– To zna­či i da se go­di­šnje naj­ma­nje 45.000.000 eura mu­lja u slič­nim dr­vo­pre­va­ra­ma. Vi­ši ste­pen dr­vo­pre­ra­de bi do­nio mno­go vi­še pro­fi­ta ali to one­mo­gu­ća­va si­stem­ska ko­rup­ci­ja, ugra­đe­na u na­čin do­dje­le kon­ce­si­ja na šu­me – na­veo je Sti­je­po­vić.
On je na­gla­sio da je o sve­mu to­me oba­vi­je­stio dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ali da ni­je bi­lo od­go­vo­ra.
Sti­je­po­vić je is­ta­kao da je fir­ma Pe­len­gić trejd iz Ža­blja­ka u pro­te­kle dvi­je go­di­ne do­bi­la kon­ce­si­je za eks­plo­a­ta­ci­ju 25.000 me­ta­ra kub­nih dr­ve­ta u op­šti­ni Ža­bljak.
– Ta fir­ma je do­bi­la kon­ce­si­je, a dru­ga fir­ma iden­tič­nog ime­na, ali iz Bi­je­log Po­lja, vr­ši eks­plo­a­ta­ci­ju si­ro­vi­ne. Pred­u­ze­ću u Ža­blja­ku ra­čun mi­ru­je dvi­je go­di­ne, ima sa­mo jed­nog za­po­sle­nog i to na po­la rad­nog vre­me­na. Uprav­nik te fir­me ima i svo­ju pi­la­nu u An­dri­je­vi­ci, a bio je i ste­čaj­ni uprav­nik u Ža­blja­ku i ši­rom Cr­ne Go­re – na­veo je Sti­je­po­vić.
Sti­je­po­vić je na­gla­sio da se ra­di o pri­vi­le­go­va­ni­ma ko­ji su u fir­ma­ma za­po­sle­ni na tri mje­se­ca, od­no­sno do do­bi­ja­nja kon­ce­si­je, a za­tim mi­gri­ra­ju u dru­gu fir­mu, a sve uz po­dr­šku u dr­žav­nim struk­tu­ra­ma.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, dr­žav­no tu­ži­la­štvo mo­ra­lo bi da re­a­gu­je iz raz­lo­ga što je obje­kat še­ga­re iz­gra­đen bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le i su­prot­no rje­še­nju Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Ta­ko­đe, ka­ko je na­gla­sio, taj obje­kat ima i ne­le­gal­ne pri­ključ­ke za vo­du i elek­trič­nu ener­gi­ju.
– Slu­žbe­na li­ca u Cr­no­gor­skom elek­tro­di­stri­bu­tiv­nom si­ste­mu zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja omo­gu­ći­la su pri­klju­čak za stru­ju za ne­le­gal­ni obje­kat, a slu­žbe­na li­ca u ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću pri­klju­čak na vo­du – tvr­di Sti­je­po­vić.
Še­ga­ra je, ka­ko je na­veo, otvo­re­na u ma­ju pro­šle go­di­ne, bez upo­treb­ne do­zvo­le, a tek 26. ma­ja ove go­di­ne ras­pi­san je oglas za za­kup lo­ka­ci­je na ko­joj je već iz­gra­đen ne­le­gal­ni obje­kat. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, in­ve­sti­to­ri su bes­prav­no uzur­pi­ra­li i de­va­sti­ra­li dr­žav­no ze­mlji­šte za maj­dan pi­je­ska bez ogla­sa i kon­ce­si­je, či­me su iz­bje­gli pla­ća­nje kon­ce­si­o­ne na­kna­de u iz­no­su od oko 120.000 eura.
Do­dat­ni raz­log da tu­ži­la­štvo re­gu­je je­ste i taj što je for­mi­ra­na gru­pa ko­ja je, ka­ko na­vo­di Sti­je­po­vić, for­mi­ra­la gru­pu ko­ja je po­dr­ža­la i iz­ve­la po­du­hvat „dr­vo­pre­va­re” i ob­ma­nu­la Vla­du za do­bi­ja­nje neo­sno­va­ne po­mo­ći za in­ve­sti­ci­ju u iz­no­su od 180 hi­lja­da eura, pri­ka­zu­ju­ći da je vri­jed­nost pro­jek­ta 1,35 mi­li­o­na, iako on do da­nas ni­je re­a­li­zo­van jer ula­ga­nja ni­je­su pre­šla iz­nos po­tre­ban za do­bi­ja­nje dr­žav­ne po­mo­ći.
Pre­ma pr­o­cje­na­ma Sti­je­po­vi­ća, u ha­lu je ulo­že­no oko 108 hi­lja­da, za dvi­je ma­ši­ne za še­ga­nje 38.000 eura, dok je ogra­da ko­šta­la oko 10 hi­lja­da, što je ukup­no 156.000 eura. Na­gla­sio je i da je bu­džet Op­šti­ne Ža­bljak bes­plat­nim da­va­njem na ko­ri­šće­nje ze­mlji­šta od oko 150.000 me­ta­ra kva­drat­nih ošte­ćen za oko 300 hi­lja­da, ne­pla­ća­njem ko­mu­na­li­ja za 12 hi­lja­da, iz­bje­ga­va­njem kon­ce­si­o­ne na­kna­de za eks­plo­a­ta­ci­ju 30.000 me­ta­ra kub­nih pi­je­ska za 120 hi­lja­da, sma­nje­njem kon­ce­si­o­ne na­kna­de za sje­ču (70 od­sto na sma­nje­nu ci­je­nu kon­ce­si­je pr­vom kon­ce­si­o­na­ru od 12 eura po ku­bi­ku na 24.000 me­ta­ra kva­drat­nih, što iz­no­si oko 288.000 eura), kao i za po­re­ze na ugo­vo­re o dje­lu od 26.000 eura.
– Tro­ško­vi an­ga­žo­va­nja sje­ka­ča, vo­lu­ja­ra i trak­to­ri­sta su po pet eura za ku­bik dr­ve­ta. Kon­ce­si­o­na na­kna­da za Pe­len­gić trejd je 20 eura, pa je ta­ko tro­šak do pi­la­ne 35 eura po me­tru kub­nom. Po pro­ce­su re­za­nja ku­bik dr­ve­ta ima ci­je­nu naj­ma­nje 130 eura. Da­kle, 19.000 me­ta­ra kub­nih da­ske kon­ce­si­o­nar pro­da za naj­ma­nje 2.500.000 eura, dok tro­ško­vi ne mo­gu do­sti­ći po­lo­vi­nu te su­me. Lo­kal­no sta­nov­ni­štvo za ogri­jev­no dr­vo pla­ća po 30 eura za ku­bik – na­veo je on.
J.V.


Po­klo­ni­li i ze­mlji­šte

Sti­je­po­vić je na­gla­sio da su „či­nov­ni­ci ža­bljač­ki” da­ro­va­li Pe­len­gić trejd iz Ža­blja­ka ze­mlji­štem od 150.000 me­ta­ra kva­drat­nih, ko­je ko­ri­sti bje­lo­polj­ska fir­ma.
– Ako je kva­drat pla­ca po dva eura, on­da je to 300.000 eura. Ko­mu­na­li­je su oko 12.000 eura. Op­šti­na­ri su po­klo­ni­li i 30.000 me­ta­ra kub­nih pi­je­ska, bez kon­ce­si­je i ten­de­ra, a ku­bik pi­je­ska se pro­da­je po če­ti­ri eura, pa je to ukup­no 120 hi­lja­da eura – na­veo je Sti­je­po­vić.
Ka­ko ka­že, raz­li­ka kon­ce­si­o­ne na­kna­de iz­me­đu pr­vog i dru­gog kon­ce­si­o­na­ra je 12 eura po me­tru kub­nom, a na 24.000 ku­bi­ka je 245.000 eura, tj. do­bi­lo bi se još to­li­ko nov­ca da je kon­ce­si­je ko­ri­stio ne­ko dru­gi iz Ža­blja­ka, a ne fir­ma iz Bi­je­log Po­lja.
– Ovaj no­vac se pre­li­va kao eks­tra­pro­fit kod pr­vo­ran­gi­ra­nog kon­ce­si­o­na­ra, a pre­ko nje­ga u dže­po­ve onih ko­ji mu omo­gu­ća­va­ju du­plo ni­že kon­ce­si­je – na­veo je Sti­je­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"