Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija INSPEKCIJA ZA IGRE NA SREĆU PODNIJELA SAMO TRI KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG NELEGALNOG POSLOVANJA
Loš zakon državu košta milione
Detalj iz kladionice Loš zakon državu košta milione Broj objekata u kojima se priređuju igre na sreću je 859, i to 550 kladionica, 173 terminala, 118 automat klubova, devet tombola zatvorenog tipa, šest kazina i tri priređivača igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava, a inspekcija zbog neadekvatnog pravnog okvira ne može da vrši nadzor u normalnim uslovima
Dan - novi portal
In­spek­cij­ski nad­zor u obla­sti iga­ra na sre­ću spro­vo­di se u iz­u­zet­no ote­ža­nim uslo­vi­ma, pri­je sve­ga, zbog ne­a­de­kvat­nog prav­nog okvi­ra ko­ji re­gu­li­še tu oblast, kon­sta­to­va­la je In­spek­ci­ja za igre na sre­ću.
Ta in­spek­ci­ja je, ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju o ra­du upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve, ko­ji je ne­dav­no usvo­ji­la Vla­da, na­gla­si­la da ne­do­no­še­nje no­vog za­ko­na o igra­ma na sre­ću i od­go­va­ra­ju­ćih pod­za­kon­skih aka­ta te ne­do­sta­tak obu­ke za in­spek­to­re u ovoj obla­sti i ne­mo­guć­nost ozbilj­ni­jeg pra­će­nja sa­vre­me­nih kre­ta­nja u ovoj obla­sti uti­ču na efi­ka­snost in­spek­cij­skog nad­zo­ra.
U iz­vje­šta­ju je na­ve­de­no da je uku­pan broj kon­ce­si­o­na­ra ko­ji se ba­ve pri­re­đi­va­njem iga­ra na sre­ću 41, dok je broj obje­ka­ta u ko­ji­ma se pri­re­đu­ju igre na sre­ću 859, i to 550 kla­di­o­ni­ca, 173 ter­mi­na­la, 118 auto­mat klu­bo­va, de­vet tom­bo­la za­tvo­re­nog ti­pa, šest ka­zi­na i tri pri­re­đi­va­ča iga­ra na sre­ću pu­tem in­ter­ne­ta i dru­gih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih sred­sta­va. Nad­zo­rom su ob­u­hva­će­ni i oni ko­ji ne­le­gal­no pri­re­đu­ju igre na sre­ću u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, po­dru­mi­ma, pri­vre­me­nim objek­ti­ma i slič­no.
– U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du iz­vr­še­no je 557 in­spek­cij­skih pre­gle­da, od če­ga 142 re­dov­na, 381 po ini­ci­ja­ti­va­ma i 33 kon­trol­na. Broj utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti je 69, od če­ga su 33 uka­zi­va­nja, 36 rje­še­nja i 22 pre­kr­šaj­na na­lo­ga. Iz­nos iz­re­če­nih ka­zni po pre­kr­šaj­nim na­lo­zi­ma je 9,2 hi­lja­de eura. Pod­ne­se­ne su tri kri­vič­ne pri­ja­ve. Naj­ve­ći dio utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti od­no­sio se na rad bez odo­bre­nja. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du pod­ni­je­ta su 33 za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka, od ko­jih su nad­le­žni or­ga­ni ri­je­ši­li tri dok je po za­htje­vi­ma iz 2014. go­di­ne ri­je­še­no ukup­no 14 i iz­re­če­ne su nov­ča­ne ka­zne od 50,8 hi­lja­da eura. Pod­ne­se­ne su tri kri­vič­ne pri­ja­ve zbog neo­vla­šće­nog pri­re­đi­va­nja iga­ra na sre­ću od stra­ne fi­zič­kih li­ca – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić re­kao je da je ne­po­što­va­nje va­že­ćeg Za­ko­na o igra­ma na sre­ću, od­no­sno du­go­go­di­šnje ne­pri­mje­nji­va­nje za­ko­nom pro­pi­sa­nih nor­mi o us­po­sta­vlja­nju on­lajn nad­zo­ra nad svim ob­li­ci­ma pri­re­đi­va­nja iga­ra na sre­ću, ka­zi­ni­ma, kla­di­o­ni­ca­ma i sl. do­ve­lo do to­ga da dr­ža­va ne­ma po­dat­ke o re­al­nom obi­mu iga­ra na sre­ću, a sa­mim tim ne pri­ho­du­je ono što bi tre­ba­lo po osno­vu sa­da­šnjeg, iona­ko ve­o­ma pro­ble­ma­tič­nog mo­de­la kon­ce­si­ja i opo­re­zi­va­nja.
– U pi­ta­nju je go­di­šnji gu­bi­tak za dr­ža­vu ko­ji se mje­ri mi­li­o­ni­ma eura, a ova­kvo sta­nje tra­je vi­še od de­ce­ni­je, ko­li­ko je na sna­zi va­že­ći za­kon­ski okvir. Ko­li­ko je dr­žav­ni bu­džet za­ki­nut za po­sled­nju de­ce­ni­ju, još ako se pri­sje­ti­mo pri­va­ti­za­ci­je Ma­e­stra­la i op­šte­po­zna­te či­nje­ni­ce da je sa­mo taj je­dan ka­zi­no „od­nio” de­se­ti­ne mi­li­o­na eura iz na­še dr­ža­ve, ni­je la­ko iz­ra­ču­na­ti, ali su šte­te za dr­ža­vu enorm­ne, a ni­ko za to do­sad ni­je od­go­va­rao. Us­po­sta­vlja­nje ade­kvat­ne po­re­ske po­li­ti­ke u ovoj obla­sti, kao i si­ste­ma u ko­jem će se ima­ti re­al­ni po­da­ci o obi­mu svih vr­sta kla­đe­nja dr­žav­ni je pri­o­ri­tet, i po­zi­vam nad­le­žne da se ovim pi­ta­njem naj­hit­ni­je po­za­ba­ve. S dru­ge stra­ne, ha­os na ovom tr­ži­štu sa­mo je uve­ćan či­nje­ni­com da su po­je­di­ni dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri pro­tiv­za­ko­ni­to, iz­mje­nom pod­za­kon­skih aka­ta, do­zvo­li­li da se koc­ka­nje u na­šoj dr­ža­vi pu­ne če­ti­ri go­di­ne oba­vlja i u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, či­me je pro­mo­vi­sa­no i ma­lo­ljet­nič­ko koc­ka­nje – ob­ja­snio je on.
Na­i­me, koc­ka­nje se ne mo­že spri­je­či­ti u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma u ko­ji­ma je ma­lo­ljet­ni­ci­ma slo­bo­dan pri­stup, za raz­li­ku od po­seb­nih pro­sto­ri­ja za igre na sre­ću, za­ko­nom pro­pi­sa­nih, gdje je ma­lo­ljet­ni­ci­ma za­bra­njen pri­stup.
– To ma­lo­ljet­nič­ko koc­ka­nje je do­bi­lo raz­mje­re epi­de­mi­je i slo­bo­dan sam da ta­kvo dru­štve­no zlo upo­re­dim sa dru­gim vi­do­vi­ma za­vi­sno­sti, po­put za­vi­sno­sti ma­lo­ljet­ni­ka od kon­zu­mi­ra­nja nar­ko­ti­ka, du­va­na ili al­ko­ho­la. Za­to ci­je­nim da je Ustav­ni sud u po­sled­njem tre­nut­ku do­nio je­di­nu mo­gu­ću od­lu­ku, s či­jim ob­ja­vlji­va­njem će se uki­nu­ti ovo pro­tiv­za­ko­ni­to koc­ka­nje. Ape­lu­jem na od­go­vor­ne u Ustav­nom su­du da bez od­la­ga­nja ob­ja­ve do­ne­se­nu od­lu­ku u Slu­žbe­nom li­stu, ka­ko bi je nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni spro­ve­li u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku za­bra­nju­ju­ći kla­đe­nje u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma. Sva­ko od­la­ga­nje i odu­go­vla­če­nje u re­a­li­za­ci­ji ovih ak­tiv­no­sti od stra­ne bi­lo ko­je in­sti­tu­ci­je ili po­je­din­ca iza­zi­va sum­nju u ko­rup­tiv­ne ele­men­te, a jav­nost će sva­ka­ko bi­ti oba­vi­je­šte­na po­i­me­ni­ce uko­li­ko bu­de op­struk­ci­je u spro­vo­đe­nju od­lu­ke naj­vi­še sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi – za­klju­ču­je Da­mja­no­vić.
B.Ma.


URA pred­la­ga­la iz­mje­ne za­ko­na

Po­sla­ni­ci gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­loš Ko­na­tar i Dri­tan Aba­zo­vić pod­ni­je­li su sre­di­nom pro­šle go­di­ne iz­mje­ne Za­ko­na o ira­ma na sre­ću ka­ko bi se ko­nač­no sta­lo na kraj či­nje­ni­ci da zbog po­sto­je­ćeg za­ko­na dr­ža­va gu­bi go­di­šnje mi­li­o­ne eura.
– Po­sto­je­ći za­kon ne šti­ti do­bro dr­ža­vu, a naš pred­log se od­no­si sa­mo na pri­re­đi­va­nje lu­trij­skih iga­ra na sre­ću. Tu se ne ra­di o po­li­ti­kant­stvu ili ide­o­lo­gi­ji, već sa­mo o po­ve­ća­nju pri­ho­da i za­šti­ti dr­žav­nih in­te­re­sa ka­da su u pi­ta­nju po­sto­je­ća pra­vi­la u ve­zi sa pri­re­đi­va­njem lu­trij­skih iga­ra na sre­ću – ob­ja­snio je Ko­na­tar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"