Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija SVE VIŠE ZAHTJEVA ZA UKIDANJE PODSTICAJA ZA VLASNIKE MALIH ELEKTRANA
Obnovljive su samo pare tajkuna Podsticaje treba ukinuti i taj posao vratiti u tržišne okvire, odnosno raspisivati tendere za gradnju mHE i ostalih objekata za proizvodnju iz obnovljivih izvora, pa ko ponudi najbolju cijenu neka dobije posao, kazao je Milorad Vujović
Dan - novi portal
Bi­znis sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma (mHE) i dru­gim objek­ti­ma ko­ji pro­iz­vo­de elek­trič­nu ener­gi­ju iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ne bi tre­ba­lo da pla­ća­ju gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju, sma­tra­ju u opo­zi­ci­ji i ne­vla­di­nom sek­to­ru. Oni zbog to­ga tra­že da se pla­ća­nje pod­sti­caj­nih ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je uki­ne i da vla­sni­ci mHE, vje­tro­e­lek­tra­na i dru­gih slič­nih obje­ka­ta po­slu­ju po tr­ži­šnim prin­ci­pi­ma. Pro­iz­vod­nja stru­je iz mHE i vje­tro­e­lek­tra­na po pod­sti­caj­nim ci­je­na­ma je i do tri pu­ta sku­plja u od­no­su na hi­dro­e­lek­tra­ne.
Do­ne­dav­ni pot­pred­sjed­nik Vla­de iz re­do­va opo­zi­ci­je Mi­lo­rad Vu­jo­vić na­veo je da, po di­rek­ti­va­ma EU, 25 od­sto od ukup­ne ener­gi­je mo­ra bi­ti iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je (OIE), ali da ni­je re­če­no po ko­joj ci­je­ni će se ta ener­gi­ja pro­da­va­ti i na ko­ji na­čin će se udio po­ve­ća­ti, već da je to unu­tra­šnja stvar dr­ža­ve.
– Pod­sti­ca­je tre­ba uki­nu­ti i taj po­sao vra­ti­ti u tr­ži­šne okvi­re, od­no­sno ras­pi­si­va­ti ten­de­re za grad­nju mHE i osta­lih obje­ka­ta za pro­iz­vod­nju iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, pa ko po­nu­di naj­bo­lju ci­je­nu ne­ka do­bi­je po­sao – ka­zao je Vu­jo­vić.
Nje­mač­ka, od ko­je je Cr­na Go­ra pre­pi­sa­la mo­del za pod­sti­caj pro­iz­vod­nje iz OIE, po­sli­je 16 go­di­na će uki­nu­ti pod­sti­ca­je. Ona će od 1. ja­nu­a­ra uve­sti mo­del po ko­jem će pra­vo na pro­iz­vod­nju iz OIE ima­ti onaj pred­u­zet­nik ko­ji po­nu­di naj­jef­ti­ni­ji ki­lo­vat na dva­de­set go­di­na, umje­sto kao do­sad, sva­ki ko­ji obe­ća da će taj ki­lo­vat pro­iz­ve­sti.
U Cr­noj Go­ri je pro­iz­vod­nja stru­je iz OIE uno­san po­sao, jer je sva­ki pro­iz­ve­de­ni ki­lo­vat-sat ener­gi­je Elek­tro­pri­vre­da oba­ve­zna da ot­ku­pi po pod­sti­caj­noj ci­je­ni, ko­ju ka­sni­je is­po­sta­vlja gra­đa­ni­ma na ra­ču­ni­ma za stru­ju. Do sa­da su gra­đa­ni, za dvi­je i po go­di­ne, pla­ti­li 4,5 mi­li­o­na eura za pro­iz­vod­nju stru­je iz osam mHE. Tre­nut­no u pro­sje­ku da­ju 50 cen­ti po ra­ču­nu od 35 eura. Od fe­bru­a­ra taj iz­nos će se uve­ća­ti za če­ti­ri do pet pu­ta.
Funk­ci­o­ner SNP-a Alek­san­dar Da­mja­no­vić je ka­zao da je je­di­ni u vi­še na­vra­ta u Skup­šti­ni uka­zi­vao da će ra­ču­ni za stru­ju svih po­tro­ša­ča bi­ti de­be­lo uve­ća­ni pla­ća­njem pod­sti­ca­ja za pri­vat­ne vla­sni­ke mHE.
– Ka­da sam to go­vo­rio ni­je bi­lo po­dr­ške tim sta­vo­vi­ma i sma­tram ko­ri­snim da mo­je te­ze da­nas do­bi­ja­ju po­dr­šku. Cr­na Go­ra je is­pu­ni­la uslov za udio ob­no­vlji­vih iz­vo­ra u ukup­noj elek­tro­e­ner­get­skoj pro­iz­vod­nji, od­no­sno po­tro­šnji, i ni sa te stra­ne ne­ma ar­gu­me­na­ta za te­zu o neo­p­hod­no­sti pod­sti­ca­nja mHE ili čak iz vje­tro­e­lek­tra­na iz ko­jih će­mo do­bi­ja­ti naj­sku­plju stru­ju u na­šoj isto­ri­ji. Uklju­či­va­njem sva­kog no­vog ener­get­skog su­bjek­ta ra­ste iz­nos pod­sti­ca­ja – iz­ja­vio je Da­mja­no­vić.
On je svo­je­vre­me­no u par­la­men­tu na­vo­dio da će gra­đa­ni za objek­te ko­ji pro­iz­vo­de iz OIE pla­ća­ti oko 100 mi­li­o­na eura go­di­šnje.
– Je­di­ni na­čin da Cr­na Go­ra stek­ne pu­nu ener­get­sku sa­mo­stal­nost je­ste grad­nja dr­žav­nih ener­get­skih obje­ka­ta u obla­sti hi­dro i ter­mo­e­ner­gi­je, a da vla­sni­ci mHE svoj po­sao tre­ba da ba­zi­ra­ju na tr­ži­šnim prin­ci­pi­ma bez pod­sti­ca­ja nji­ho­vom bi­zni­su od stra­ne gra­đa­na i dru­gih po­tro­ša­ča. Al­ter­na­ti­va dr­žav­nim ener­get­skim in­ve­sti­ci­ja­ma je ili uvoz stru­je, što od­go­va­ra do­bro umre­že­nim lo­bi­ji­ma, ili na­sta­vak po­li­ti­ke pod­sti­ca­nja pri­vat­nih bi­zni­sa, što je do­bro za in­ve­sti­to­re, a ni­je do­bro za gra­đa­ne i dr­ža­vu – za­klju­čio je Da­mja­no­vić.
„Dan” je u ve­zi sa ovom te­mom kon­tak­ti­rao Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, ko­je od­re­đu­je vi­si­nu na­kna­de za pod­sti­caj, ali nam ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja.
Gra­đa­ni pla­ća­ju pod­sti­caj za pro­iz­vod­nju iz OIE od ma­ja 2014. go­di­ne. Do sa­da je po tom osno­vu vla­sni­ci­ma mHE pla­će­no 4,5 mi­li­o­na eura. Naj­vi­še od tog nov­ca do­bi­la je fir­ma Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, ko­ja ima šest mHE. Vla­sni­ci Hi­dro­e­ner­gi­je su Oleg Ob­ra­do­vić, Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić. Sem nji­ho­voj fir­mi, pod­sti­ca­ji se pla­ća­ju i fir­ma­ma Si­ner­dži, či­ji je je­dan od ak­ci­o­na­ra Vuk Raj­ko­vić, i Ig­mi ener­dži, ko­jom upra­vlja Igor Ma­šo­vić, brat gra­do­na­čel­ni­ka An­dri­je­vi­ce.
Kon­ce­si­je za iz­grad­nju mHE do­bi­li su BB hi­dro, fir­ma či­ji je su­vla­snik Bla­žo Đu­ka­no­vić, te Hi­dra, ko­ju dr­ži brat od uja­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Mi­lo­van Mak­si­mo­vić.
Zbog pla­ća­nja pod­sti­ca­ja, ko­ji će se po­ve­ća­ti če­ti­ri do pet pu­ta, gra­đa­ni će u 2017. go­di­ni pla­ća­ti ve­će ra­ču­ne za stru­ju, iako će se ci­je­na ki­lo­vat-sa­ta sma­nji­ti za 4,74 od­sto.D.M.


Ve­li­ki udar na bu­dže­te

Pred­sjed­nik NVO „Bor­ba pro­tiv si­ro­ma­štva” Ra­do­van To­ško­vić ka­zao je da je pla­ća­nje pod­sti­ca­ja za pro­iz­vod­nju iz OIE ve­li­ki udar na bu­dže­te gra­đa­na.
– Do­ma­ćin­stva mo­ra­ju da pla­ća­ju sku­plju stru­ju da bi na­mi­ri­va­li tro­ško­ve vla­sni­ka mHE. Sve ra­de na ra­čun si­ro­ma­šnih gra­đa­na. Do­kad će da pljač­ka­ju gra­đa­ne po­mo­ću ra­znih fi­ne­sa – re­kao je To­ško­vić.
Is­ta­kao je da ve­li­ki broj gra­đa­na ži­vi is­pod ni­voa ljud­skog do­sto­jan­stva, te da će ih uve­ća­nje na­kna­da za mHE još vi­še gur­nu­ti u so­ci­jal­ni am­bis.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"