Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-08-12 DIREKTOR DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ IVAN AŠANIN OPTUŽIO SAVA PARAČU ZA ŠTETU NANIJETU BUDŽETU
Parača Investitorima istekle garancije, šteta barem milion eura Svaki izvođač prilikom primopredaje objekta i prije dobijanja upotrebne dozvole mora da dostavi bankarsku garanciju koja za građevinske konstrukcije važi i do deset godina, kako bi u slučajevima nepredviđenih šteta Direkcija aktivirala garanciju i popravila radove. Međutim, sada imamo slučajeve gdje izvođači radova dostavljaju bankarske garancije od samo godinu dana, kako bi zaštitili sebe i to im se dozvoljava, kazao je Ašanin
Dan - novi portal
Zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja biv­ši di­rek­tor Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj Sa­vo Pa­ra­ča ošte­tio je bu­džet dr­ža­ve za mi­li­o­ne eura, tvr­di di­rek­tor tog re­so­ra po leks spe­ci­ja­li­su Ivan Aša­nin. Aša­nin na­vo­di da se u Di­rek­ci­ji de­ša­va „mno­go pr­lja­vih rad­nji i op­struk­ci­ja”.
On tvr­di da je u pe­ri­o­du ko­ji je pro­veo u Di­rek­ci­ji utvr­đe­no mno­go ne­pra­vil­no­sti ko­je mo­gu do­ve­sti do još ve­ćih ma­te­ri­jal­nih šte­ta.
– Tu pri­je sve­ga mi­slim na ne­a­de­kvat­ne ban­kar­ske ga­ran­ci­je. Sva­ki iz­vo­đač pri­li­kom pri­mo­pre­da­je objek­ta i pri­je do­bi­ja­nja upo­treb­ne do­zvo­le mo­ra da do­sta­vi ban­kar­sku ga­ran­ci­ju ko­ja za gra­đe­vin­ske kon­struk­ci­je va­ži i do de­set go­di­na, ka­ko bi u slu­ča­je­vi­ma ne­pred­vi­đe­nih šte­ta Di­rek­ci­ja ak­ti­vi­ra­la ga­ran­ci­ju i po­pra­vi­la ra­do­ve. Me­đu­tim, sa­da ima­mo slu­ča­je­ve gdje iz­vo­đa­či ra­do­va do­sta­vlja­ju ban­kar­ske ga­ran­ci­je od sa­mo go­di­nu da­na, ka­ko bi za­šti­ti­li se­be i to im se do­zvo­lja­va. Je­dan od ta­kvih slu­ča­je­va je sa tu­ne­lom Ivi­ca, gdje je is­te­kla ban­kar­ska ga­ran­ci­ja, a ima­mo si­tu­a­ci­ju da vo­da cu­ri kroz tu­nel­sku oblo­gu i uko­li­ko do­đe do ve­li­kog ni­voa vo­de, lje­ti je kli­za­vo, dok se zi­mi stva­ra po­le­di­ca i is­hod ta­kve šte­te mo­že bi­ti tra­gi­čan. Da­kle, ov­dje je is­te­kla ban­kar­ska ga­ran­ci­ja i no­vac za oprav­ku tu­ne­la uze­će se iz bu­dže­ta, da­kle, ta­kav ne­mar pla­ti­će gra­đa­ni. Ima još do­sta slu­ča­je­va gdje su ban­kar­ske ga­ran­ci­je is­te­kle, za­to ću da po­zo­vem Dr­žav­nu re­vi­zor­sku in­sti­tu­ci­ju da pro­vje­ri ban­kar­ske ga­ran­ci­je Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj, jer mi mo­že­mo da do­bi­je­mo sa­mo po­dat­ke za 2016. go­di­nu – ob­ja­snio je Aša­nin.
Vri­jed­nost pro­ci­je­nje­nih ra­do­va na po­prav­ci tu­ne­la je oko 80 hi­lja­da eura, što će bi­ti pla­će­no iz bu­dže­ta, tvr­di on. Ta­ko­đe, na­vo­di da je ne­po­zna­to gdje od­la­zi no­vac od sta­rih za­štit­nih ogra­da po­red pu­te­va.
– Te ogra­de se za­mje­nju­ju no­vi­ma, a šta se sa nji­ma de­ša­va ne mo­gu da do­bi­jem po­da­tak. Da­kle, ne zna se gdje od­la­ze de­se­ti­ne hi­lja­da eura po tom osno­vu – re­kao je Aša­nin.
On pod­sje­ća da je već upo­zo­rio da je Pa­ra­ča zbog po­je­di­nih rad­nji ošte­tio bu­džet za mi­li­on eura. On ni­je re­a­go­vao na­kon što je Uprav­ni sud su­spen­do­vao Pra­vil­nik o po­sta­vlja­nju nat­pi­sa i bil­bor­da po­red dr­žav­nih pu­te­va i zbog to­ga je na­ni­je­ta ma­te­ri­jal­na šte­ta.
– Di­rek­ci­ja je 2012. go­di­ne po osno­vu iz­da­va­nja odo­bre­nja za po­sta­vlja­nje bil­bor­da i re­kla­ma in­ka­si­ra­la u svoj bu­džet pre­ko 260.000 eura. Ta­ko da mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti da se, do usva­ja­nja no­vog pra­vil­ni­ka, ra­di o ve­li­koj ma­te­ri­jal­noj šte­ti. Da­kle, od 2012. do 2016. go­di­ne ja­sno je da je šte­ta po dr­žav­ni bu­džet, od­no­sno po gra­đa­ne pre­šla mi­li­o­na eura. Zbog to­ga sam pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Pa­ra­če, jer je on mo­rao da ini­ci­ra iz­mje­nu pra­vil­ni­ka – po­ru­čio je Aša­nin.
On je do­sta­vio „Da­nu” i do­ku­ment u ko­jem je na­ve­de­no da je Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja pre­ni­je­lo ovla­šće­nja na Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj. Aša­nin tvr­di da ta do­ku­men­ta po­ka­zu­ju da je od­go­vor­nost na Pa­ra­či.
– Na osno­vu čla­na 134. sta­va 2 i 3 Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma i čla­na 93 Za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi, do­no­sim rje­še­nje o pri­vre­me­nom pre­no­su ovla­šće­nja Sa­vu Pa­ra­či, di­rek­to­ru Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj, or­ga­na u sa­sta­vu Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja za pot­pi­si­va­nje svih na­lo­ga i fi­nan­sij­skih aka­ta, za sred­stva ko­ja se is­pla­ću­ju iz te­ku­ćeg i ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, a ko­ja su pla­ni­ra­na za funk­ci­o­ni­sa­nje Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj – pi­še u rje­še­nju ko­je pot­pi­su­je mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Ivan Bra­jo­vić.
Aša­nin na­vo­di da taj do­ku­ment po­ka­zu­je da je Pa­ra­ča imao broj­na ovla­šće­nja, ali je svo­jim či­nje­njem kon­stant­no šte­tio dr­žav­ni bu­džet.
On pod­sje­ća da se mno­go­broj­nim za­htje­vi­ma i ur­gen­ci­ja­ma obra­ćao Pa­ra­či i Bra­jo­vi­ću da mu do­sta­ve ko­pi­ju ak­ta ko­jom je re­so­r­no mi­ni­star­stvo ovla­sti­lo Pa­ra­ču za pre­u­zi­ma­nje po­slo­va iz dje­lo­kru­ga ra­da Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj.
– Me­đu­tim, ni­ka­kav od­go­vor od njih ni­je­sam do­bio. Dvo­jac Bra­jo­vić i Pa­ra­ča plo­ve u mut­nom, a sa­da su se za­gla­vi­li u bla­tu. Ni­je slu­čaj­no što je vlast, iako pod pri­ti­skom ra­znih fak­to­ra i okol­no­sti, pri­sta­la na pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma tek on­da kad se iz­bo­ri­la da u spo­ra­zu­mu bu­de omo­gu­će­na kon­tro­la do­ku­men­ta­ci­je sa­mo za 2016. go­di­nu. Ve­li­ka su bor­ba i pri­ti­sak, pa čak i pri­jet­nje biv­šeg di­rek­to­ra na slu­žbe­ni­ke ka­ko ni­je­dan po­da­tak ne bi do­šao do me­ne. Ipak sam ostao pro­fe­si­o­na­lan i ni­je­sam tra­žio do­ku­men­ta­ci­ju, osim za ovu go­di­nu. Ta­ko­đe, za do­sta­vu po­da­ta­ka NVO če­ka se zad­nji rok i stro­go se gle­da ka­ko prav­no iz­bje­ći do­sta­vlja­nje tra­že­ne do­ku­men­ta­ci­je po­kri­va­ju­ći se ne­pre­ci­zno­šću za­htje­va, po­seb­no ako je do­ku­ment po­kri­ven ve­lom taj­ne. Sve ovo je na­red­ba biv­šeg di­rek­to­ra Pa­ra­če, sa­da­šnjeg pred­stav­ni­ka vla­sti u Di­rek­ci­ji, pre­ma slu­žbe­ni­ci­ma ko­ji, na­rav­no, mo­ra­ju da ra­de ka­ko im se ka­že, jer su svje­sni pri­jet­nji i even­tu­al­nih po­sle­di­ca – po­ru­ču­je Aša­nin.
B.Ma.


Dži­pom pre­ga­zi­li Spo­ra­zum o fer iz­bo­ri­ma

Aša­nin na­gla­ša­va da je slu­čaj sa slu­žbe­nim auto­mo­bi­lom, od­no­sno dži­pom mar­ke „tu­a­reg”, pri­mjer ga­že­nja Spo­ra­zu­ma o fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma.
– Od Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va do­bio sam in­for­ma­ci­ju da auto Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj ima put­ni na­log mi­ni­star­stva za ci­je­li jul i to su ura­di­li bez sa­gla­sno­sti sa mnom. U od­go­vo­ru di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je po­vo­dom mog do­pi­sa o ne­za­ko­ni­tom ko­ri­šće­nju dr­žav­nih re­sur­sa, od­no­sno slu­žbe­nog auto­mo­bi­la „tu­a­reg” od stra­ne Sa­va Pa­ra­če, pred­stav­ni­ka vla­sti u Di­rek­ci­ji za sa­o­bra­ćaj, na­ve­de­no je da je UP do­bi­la od Pa­ra­če oba­vje­šte­nje da za vo­zi­lo po­sto­ji put­ni na­log ko­ji je pot­pi­sao se­kre­tar Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja Zo­ran Ra­do­njić za sve pu­te­ve u Cr­noj Go­ri za jul mje­sec – ka­zao je Aša­nin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"