Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PRIVREDNI SUD U PONOVLJENOM POSTUPKU ODLUČIO
Privredni sud Radnici ostali bez 4,2 miliona eura iz stambenog fonda Tuženi KAP je, protivno kolektivnom ugovoru, nenamjenski potrošio sredstva i to, shodno nalazu i mišljenju vještaka finansijske struke, u ukupnom iznosu od 4,74 miliona, navedeno je u obrazloženju presude
Dan - novi portal
Pri­vred­ni sud Cr­ne Go­re od­bio je tu­žbe­ni za­htjev Sin­di­ka­ta KAP-a, Sin­di­ka­ta alu­mi­ni­ju­ma i gru­pe pen­zi­o­ne­ra Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma u ste­ča­ju, ko­jim je tra­žen po­vra­ćaj 4,2 mi­li­o­na eura sred­sta­va iz stam­be­nog fon­da.
Sin­di­ka­ti i biv­ši rad­ni­ci tu­žbom su tra­ži­li da se utvr­di da su osno­va­na po­tra­ži­va­nja pre­ma KAP-u na ime ne­na­mjen­ski is­ko­ri­šće­nih sred­sta­va sa ra­ču­na „de­po­zit sred­sta­va za stam­be­nu iz­grad­nju” kod Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke za pe­ri­od od de­cem­bra 2005. do 8. ju­la 2013, ka­da je u KAP uve­den ste­čaj.
Pre­su­du, ko­jom se od­bi­ja za­htjev rad­ni­ka, do­ni­je­la je su­di­ja Ma­ri­ja­na Pa­vi­će­vić u po­no­vlje­nom po­stup­ku, na­kon što je Pri­vred­ni sud u de­cem­bru 2014. od­bio tu­žbe­ni za­htjev sin­di­ka­ta ko­je su pred­sta­vlja­li San­dra Ob­ra­do­vić i Ra­de Kri­vo­ka­pić, na­kon če­ga je Ape­la­ci­o­ni sud, zbog bit­ne po­vre­de po­stup­ka, pred­met vra­tio na po­nov­no po­stu­pa­nje pr­vo­ste­pe­nom su­du.
Tu­ži­o­ci su se u tu­žbi po­zva­li na član 91 Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra KAP-a od 29. de­ce­mbra 2006, ko­jim je pro­pi­sa­no da se u ci­lju rje­ša­va­nja stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih, po­slo­da­vac oba­ve­zu­je da na po­se­ban ra­čun iz­dva­ja mje­seč­no iz­nos od tri od­sto na bru­to za­ra­de za­po­sle­nih iz po­slo­va­nja Kom­bi­na­ta, te da su ta sred­stva stro­go na­mjen­ska za rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba za­po­sle­nih.
– Is­ta­kli su da je tu­že­ni, pro­tiv­no ozna­če­noj od­red­bi ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, ne­na­mjen­ski po­tro­šio sred­stva i to, shod­no na­la­zu i mi­šlje­nju vje­šta­ka fi­nan­sij­ske stru­ke Ha­mi­da Ša­bo­vi­ća, u ukup­nom iz­no­su od 4,74 mi­li­o­na eura – na­ve­de­no je u obra­zlo­že­nju u ko­jem sto­ji i da su tu­žbe­ni za­htjev opre­di­je­li­li na 4,2 mi­li­o­na, ko­li­ko je pri­ja­vlje­no u ste­čaj­noj ma­si, a što je ste­čaj­na upra­va ospo­ri­la.
Pre­ma na­la­zu vje­šta­ka, 1. de­cem­bra 2005. na tom ra­ču­nu bi­lo je 756 hi­lja­da eura, a shod­no ob­ra­ču­nu vje­šta­ka, upla­ta­ma od tri od­sto na bru­to za­ra­de za­po­sle­nih, za­ključ­no sa 8. ju­lom 2013, od­no­sno na dan uvo­đe­nja ste­ča­ja, na ra­ču­nu je tre­ba­lo da bu­de 5,15 mi­li­o­na. Sa ra­ču­na je is­pla­će­no ukup­no 4,84 mi­li­o­na i to po za­htje­vi­ma tu­že­nog KAP-a, ko­je je pot­pi­sa­lo ovla­šće­no li­ce tu­že­nog. U taj iz­nos ura­ču­na­to je 14,11 hi­lja­da, ko­li­ko je, po na­lo­gu ste­čaj­nog uprav­ni­ka KAP-a Ve­se­li­na Pe­ri­ši­ća pre­ni­je­to sa tog na ra­čun KAP-a uz za­htjev da se ra­čun stam­be­nog fon­da uga­si. Na dan iz­ra­de na­la­za vje­šta­ka, ni­je bi­lo sred­sta­va na tom ra­ču­nu.
Vje­štak je utvr­dio da je oko 93 hi­lja­de is­pla­će­no na­mjen­ski za rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja za­po­sle­nih, kao i da je 15. fe­bru­a­ra 2012. go­di­ne is­pla­će­no 504,98 hi­lja­da za 105 za­po­sle­nih, na ime do­dat­ne be­ni­fi­ci­ra­nog rad­nog sta­ža za rad­ni­ke ko­ji od­la­ze u pen­zi­ju. Ta­ko­đe, 29. ju­na 2010. sa ra­ču­na je is­pla­će­no 501,5 hi­lja­da na ime so­ci­jal­nog pro­gra­ma za rad­ni­ke ko­ji od­la­ze u pen­zi­ju ili na­pu­šta­ju rad­ni od­nos. Iz­nos od 1,06 mi­li­o­na 21. ju­na 2013. utro­šen je za na­bav­ku si­ro­vi­na i re­pro­ma­te­ri­ja­la i is­pla­tu za­ra­da, na osno­vu za­htje­va KAP-a ko­ji su pot­pi­sa­li ta­da­šnji iz­vr­šni di­rek­tor i ta­da pri­vre­me­ni ste­čaj­ni uprav­nik, uz sa­gla­snost sin­di­ka­ta. Ta­ko­đe, 10 hi­lja­da is­pla­će­no je po­čet­kom ma­ja 2011. po za­htje­vu KAP-a ko­je je pot­pi­sao di­rek­tor, a u de­cem­bru 2010. is­pla­će­no je150 hi­lja­da, ta­ko­đe po na­lo­gu di­rek­to­ra.
Iz­nos od 2,4 mi­li­o­na is­pla­ćen je kra­jem de­cem­bra 2009. na osno­vu od­lu­ke od­bo­ra di­rek­to­ra za fi­nan­si­ra­nje hit­nih po­tre­ba KAP-a, od­no­sno is­pla­te za­ra­da i po­pu­nja­va­nje re­zer­vi osnov­nih vr­sta si­ro­vi­na za pro­iz­vod­nju alu­mi­ni­ju­ma, pri če­mu je sin­di­kat oba­vi­je­šten o pri­vre­me­noj po­zaj­mi­ci sred­sta­va sa ro­kom ot­pla­te od naj­vi­še šest mje­se­ci.
No­vac iz stam­be­nog fon­da ne­na­mjen­ski su po­tro­ši­li ru­ski CE­AK, ru­skog oli­gar­ha Ole­ga De­ri­pa­ske, ko­ji je se­dam go­di­na upra­vljao KAP-om, a za­tim i dr­žav­ni Mon­te­ne­gro bo­nus, ko­ji je pre­u­zeo upra­vlja­nje KAP-om, na­kon uvo­đe­nja ste­ča­ja u to pred­u­ze­će. No­vac je ko­ri­šćen za ku­po­vi­nu si­ro­vi­na za pro­iz­vod­nju.
Na tu pre­su­du, tu­ži­o­ci će se žaliti Ape­la­ci­o­nom su­du.
J.V.


Ni­je­su ak­tiv­no le­gi­ti­mi­sa­ni

Sud kon­sta­tu­je da pra­vil­ni­kom o stam­be­nim od­no­si­ma ni dru­gim ak­tom ni­je pro­pi­sa­no pra­vo sin­di­ka­ta da po­tra­žu­je i da mu se is­pla­ću­ju sred­stva sa ra­ču­na de­po­zi­ta, u ko­ji je sin­di­kat imao sa­mo pra­vo uvi­da. Kon­sta­to­va­no je i da to što je KAP sa sin­di­ka­ti­ma po­sti­gao spo­ra­zu­me o na­či­nu rje­ša­va­nja stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih, ko­ri­šće­nju ili po­vra­ća­ju sred­sta­va na ra­čun, i što se tu­že­ni pre­ko sin­di­ka­ta obra­ćao za sa­gla­snost za ko­ri­šće­nje sred­sta­va u na­mje­ne ko­je ni­je­su rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba za­po­sle­nih, ne zna­či da sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ima­ju ak­tiv­nu le­gi­ti­ma­ci­ju, ni da im pri­pa­da pra­vo na to po­tra­ži­va­nje. Na­ve­de­no je i da su is­pla­te sa tog ra­ču­na vr­še­ne po za­htje­vu i na osno­vu od­lu­ka KAP-a, kao po­slo­dav­ca i vla­sni­ka ra­ču­na.
– Sud je po­seb­no imao u vi­du na­vo­de tu­ži­la­ca da sred­stva sa ra­ču­na pri­pa­da­ju rad­ni­ci­ma tu­že­nog. Me­đu­tim, u ovoj prav­noj stva­ri sud ne od­lu­ču­je o even­tu­al­nim po­tra­ži­va­nji­ma rad­ni­ka na ime rje­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja. Tu­ži­o­ci u ovoj prav­noj stva­ri ni­je­su rad­ni­ci tu­že­nog – na­ve­de­no je u obra­zlo­že­nju pre­su­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"