Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izrešetali bivšeg šefa urbanizma * Izbori ili bojkot do kraja mandata * Vođama klana javljao za hapšenje * Dodijelili posao od 24 miliona, a nemaju ni dozvole * Tramp traži istragu protiv Baraka Obame * Rusi pronašli lijek za rak * Makedonizacija balkanizacije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neđeljko Rudović, poslanik Građanskog pokreta URA:
Važno je zanemariti sve žaoke koje su upućivane od nekih opozicionih subjekata ka drugima i usmjeriti se na zajednički cilj.

Vic Dana :)

Žena: Da nismo muž i žena, bi li me opet zaprosio?
Muž: Majke ti, ne započinji svađu!

- Gotovo je, ostavljam te!
- Zašto, bre?
- Ti si zavisnik od pokera!
- Blefiraš!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ELEKTROPRIVREDA POTPISALA SPORAN UGOVOR O PREVOĐENJU RIJEKE ZETE U AKUMULACIJU KRUPAC
Krupac Dodijelili posao od 24 miliona, a nemaju ni dozvole Veoma je problematično što je EPCG omogućila da se u cijenu građevinskih radova uračuna 10 odsto takozvanih nepredviđenih radova, pa tako oni čine čak 2,2 miliona eura u odnosu na ugovorenu cijenu posla – upozorila je Mrdović U EPCG očekuju da do juna dobiju građevinsku dozvolu i ostale saglasnosti, a nadaju se da će u naredna četiri mjeseca uspjeti da riješe pitanje eksproprijacije, iako se žitelji uz obalu Zete protive uništavanju rijeke
Dan - novi portal
Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re (EPCG) pot­pi­sa­la je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ugo­vor sa kon­zor­ci­ju­mom „MPB”, ko­ji pred­vo­di nik­šić­ka kom­pa­ni­ja AD „Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat”, vri­je­dan čak 24.542.607 eura, ko­jim se pred­vi­đa pre­vo­đe­nje ri­je­ke Ze­te u aku­mu­la­ci­ju Kru­pac i spa­ja­nje aku­mu­la­ci­ja Kru­pac i Sla­no, a još ne­ma­ju gra­đe­vin­sku do­zvo­lu ni kom­ple­ti­ra­nu do­ku­men­ta­ci­ju o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu. U EPCG ka­žu da oče­ku­ju da do ju­na do­bi­ju gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i osta­le sa­gla­sno­sti, a na­da­ju se da će u na­red­na če­ti­ri mje­se­ca us­pje­ti da ri­je­še pi­ta­nje eks­pro­pri­ja­ci­je, iako se ži­te­lji uz oba­lu Ze­te pro­ti­ve uni­šta­va­nju ri­je­ke.
Ono što iza­zi­va po­seb­nu pa­žnju u ovom po­slu su „ne­pred­vi­đe­ni ra­do­vi“, ko­ji či­ne 10 od­sto ugo­vo­ra, od­no­sno oko 2,4 mi­li­o­na eura. Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma da­je mo­guć­nost ugo­va­ra­nja ne­pred­vi­đe­nih ra­do­va sa­mo uko­li­ko se oni do­go­de to­kom re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta, pa se ka­sni­je anek­som de­fi­ni­še vri­jed­nost po­sla. U ovom slu­ča­ju pre­u­ra­nje­no do­go­va­ra­nje i opre­dje­lji­va­nje nov­ca na ne­pred­vi­đe­ne ra­do­ve ba­ca sjen­ku na kva­li­tet pro­jek­ta ko­ji EPCG na­ja­vlju­je.
Ko­or­di­na­tor­ka Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS Ines Mr­do­vić ka­za­la je u iz­ja­vi za „Dan” da pre­vo­đe­nje vo­da ri­je­ke Ze­te u Kru­pac i Sla­no u jav­no­sti već do­bi­ja obi­ljež­je kon­tro­verz­nog pro­jek­ta i iza­zi­va pro­ti­vlje­nje mje­šta­na ko­ji ži­ve u ne­po­sred­noj bli­zi­ni, jer još ni­je po­zna­to ka­kve će uti­ca­je pro­je­kat ima­ti na nji­ho­ve ži­vo­te i na sa­mu ri­je­ku Ze­tu.
– Da je EPCG kao kom­pa­ni­ji dru­štve­no od­go­vor­no po­slo­va­nje na pr­vom mje­stu, ona bi ot­klo­ni­la sva spor­na pi­ta­nja i mje­šta­ni­ma, ali i ukup­noj jav­no­sti, ja­sno pre­zen­to­va­la šta će za njih bi­ti ko­ri­sti od pro­jek­ta u ko­ji ula­zi, od­no­sno ko­je šte­te mo­gu na­stu­pi­ti. Umje­sto to­ga, moć­na ener­get­ska kom­pa­ni­ja i da­lje se po­na­ša kao „dr­ža­va u dr­ža­vi“. Pod­sje­ti­ću da je EPCG još sre­di­nom pro­šle go­di­ne po­kre­nu­la ten­der za pre­vo­đe­nje vo­da ri­je­ke Ze­te i u ok­to­bru za­klju­či­la ugo­vor o iz­vo­đe­nju ra­do­va sa kon­zor­ci­ju­mom pred­vo­đe­nim nik­šić­kom fir­mom Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat za ci­je­nu od oko 24,5 mi­li­o­na eura. Me­đu­tim, u od­no­su na kon­kret­ni ten­der ve­o­ma je pro­ble­ma­tič­no što je EPCG omo­gu­ći­la da se u ci­je­nu gra­đe­vin­skih ra­do­va ura­ču­na 10 od­sto ta­ko­zva­nih ne­pred­vi­đe­nih ra­do­va, pa ta­ko oni či­ne čak 2,2 mi­li­o­na eura u od­no­su na ugo­vo­re­nu ci­je­nu po­sla – upo­zo­ri­la je Mr­do­vić.
Uko­li­ko se, ka­ko je do­da­la, ne­pred­vi­đe­ni ra­do­vi do­go­de, on­da se oni na­knad­no ugo­va­ra­ju za­klju­če­njem anek­sa na osnov­ni ugo­vor, a ni­ka­ko se ne mo­gu ugo­vo­ri­ti una­pri­jed.
– Ka­ko uosta­lom mo­že­te una­pri­jed zna­ti da će ne­pred­vi­đe­ni ra­do­vi iz­no­si­ti dva od­sto ili 10 od­sto, ili vi­še od to­ga, ili da ih uop­šte ne­će ni bi­ti? Osim to­ga, ako EPCG una­pri­jed pro­cje­nju­je ne­pre­vi­đe­ne ra­do­ve, a zna­mo da se ra­di o ve­o­ma kom­ple­snoj in­ve­sti­ci­ji ima­ju­ći u vi­du ge­o­lo­ške, hi­dro­ge­o­lo­ške i hi­dro­lo­ške uslo­ve na te­re­nu, da li to zna­či da ne po­sto­ji kva­li­te­tan glav­ni pro­je­kat na osno­vu ko­jeg je po­kre­nu­la ten­der, već sa­da ula­zi u pro­je­kat kao „gr­lom u ja­go­de“? Ta­ko­đe, EPCG još ni­je ri­je­ši­la ni imo­vin­sko-prav­ne od­no­se na pod­ruč­ju gdje će ra­do­vi bi­ti iz­vo­đe­ni, iako je to jed­no od osnov­nih pra­vi­la spro­vo­đe­nja ten­de­ra, od­no­sno pr­vo se ri­je­še imo­vin­ski od­no­si, pa se tek on­da za­klju­či ugo­vor sa iz­vo­đa­čem ra­do­va. Zbog sve­ga ovo­ga MANS je već za­tra­žio ins­pek­cij­sko po­stu­pa­nje u ve­zi sa za­ko­ni­to­šću kon­kret­ne jav­ne na­bav­ke EPCG – is­ta­kla je Mr­do­vić.
Iz EPCG „Da­nu“ su ka­za­li da se „in­ten­ziv­no pri­pre­ma za po­če­tak re­a­li­za­ci­je va­žnog in­ve­sti­ci­o­nog pro­jek­ta „Op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje vo­da Gor­nje Ze­te – pre­vo­đe­nje ri­je­ke Ze­te u aku­mu­la­ci­ju Kru­pac i spa­ja­nje aku­mu­la­ci­ja Kru­pac i Sla­no”.
– Jav­na ras­pra­va o ela­bo­ra­tu pro­cje­ne uti­ca­ja ovog pro­jek­ta na ži­vot­nu sre­di­nu odr­ža­na je 16. de­cem­bra pro­šle go­di­ne u Nik­ši­ću. Gra­đe­vin­ski ra­do­vi za re­a­li­za­ci­ju glav­nog pro­jek­ta „Op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje vo­da Gor­nje Ze­te – pre­vo­đe­nje ri­je­ke Ze­te u aku­mu­la­ci­ju Kru­pac i spa­ja­nje aku­mu­la­ci­ja Kru­pac i Sla­no” tre­ba­lo bi da poč­nu već u ju­nu ove go­di­ne. Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re ugo­vor o to­me, na­kon uspje­šno spro­ve­de­nog po­stup­ka jav­nih na­bav­ki, za­klju­či­la je 11. ok­to­bra pro­šle go­di­ne sa kon­zor­ci­ju­mom „MPB”, ko­ji pred­vo­di nik­šić­ka kom­pa­ni­ja AD „Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat” – ka­žu u EPCG.
Pojaš­nja­va­ju da su gra­đe­vin­ski ra­do­vi vri­jed­ni oko 24,5 mi­li­o­na eura, a ob­u­hva­ti­će iz­grad­nju bra­ne na ri­je­ci Ze­ti i na­si­pa uz­vod­no od bra­ne, za­tim iz­grad­nju do­vod­nih i od­vod­nih ka­na­la, ula­znih gra­đe­vi­na, do­vod­nih tu­ne­la Ze­ta–Kru­pac i Kru­pac–Sla­no, ko­mand­ne zgra­de na pla­tou tu­ne­la, pri­stup­nih pu­te­va i ener­get­sko ure­đe­nje na po­te­zu Ze­ta–Kru­pac i Kru­pac–Sla­no.
– Gra­đe­vin­ska do­zvo­la za iz­vo­đe­nje ra­do­va na ovom pro­jek­tu tre­ba­lo bi da se obez­bi­je­di do sre­di­ne go­di­ne do ka­da bi od nad­le­žnih re­so­ra tre­ba­lo da bu­du pri­ba­vlje­ne neo­p­hod­ne sa­gla­sno­sti. Oče­ku­je se da će se do ta­da eks­pro­pri­sa­ti po­treb­no ze­mlji­šte na sa­mom za­hva­tu ri­je­ke Ze­te, na lo­ka­li­te­tu Za­vrh, i ras­pi­sa­ti ten­der za iz­bor naj­bo­ljeg po­nu­đa­ča za elek­tro-ma­šin­ske ra­do­ve, či­je je iz­vo­đe­nje pla­ni­ra­no upo­re­do sa gra­đe­vin­skim ra­do­vi­ma – na­vo­de u EPCG.
Pro­je­kat pod­ra­zu­mi­je­va pre­vo­đe­nje di­je­la vo­de ri­je­ke Ze­te u aku­mu­la­ci­je Kru­pac i Sla­no. Pre­vo­đe­njem di­je­la vo­da Ze­te tre­ba­lo bi da se po­ve­ća is­ko­ri­sti­vost do­to­ka hi­dro­e­lek­tra­ne Pe­ru­ći­ca, ko­ji će omo­gu­ći­ti zna­tan rast pro­iz­vod­nje, a ti­me bi se na­vod­no sma­nji­lo niz­vod­no pla­vlje­nje, a u pe­ri­o­du vr­lo ni­skih do­to­ka Ze­te, ne­će bi­ti po­treb­no pre­vo­di­ti vo­de, ka­ko bi gra­đa­ni Nik­ši­ća mo­gli da ko­ri­ste Kru­pač­ko je­ze­ro.M.S


Mje­šta­ni ne­će da se ri­je­ka pre­tvo­ri u po­tok

Mje­šta­ni su na ra­ni­jim pro­te­sti­ma i jav­nim ras­pra­va­ma is­ta­kli da ne že­le da se ri­je­ka Ze­ta uni­šti. Oni su na­ve­li da je pro­je­kat iz 1968. pod­ra­zu­mi­je­vao op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje vo­da gdje bi EPCG pre­ve­la vi­ško­ve. Oni tvr­de da ak­tu­el­ni pro­je­kat i ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu pred­vi­đa da će 300 da­na u go­di­ni is­pod bra­ne pro­tok vo­de bi­ti 1.300 li­ta­ra u se­kun­di. To je, ka­ko su po­ru­či­li ne­do­pu­sti­vo, jer ne že­le da se od ri­je­ke na­pra­vi obi­čan po­tok što bi ima­lo fa­tal­ne po­sle­di­ce na bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet ri­je­ke.
Na­gla­si­li su da ni­ko od njih ni­je bio pro­tiv pro­jek­ta ko­ji bi imao do­bro­bit za sve za­in­te­re­so­va­ne stra­ne, ali ne mo­gu do­pu­sti­ti da Ze­ta ne­sta­ne, pa su po­ru­či­li da se pla­ni­ra­no ne­će mo­ći re­a­li­zo­va­ti dok oni ne da­ju sa­gla­snost ili dok EPCG ne da čvr­ste ga­ran­ci­je da će Ze­ta i da­lje te­ći. Pr­vi ko­ji su ka­te­go­rič­no pro­tiv re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta je­su čla­no­vi Sport­sko-ri­bo­lov­nog dru­štva „Nik­šić”, či­ji je pred­sjed­nik Ran­ko Vuk­sa­no­vić na zbo­ru re­kao da su ri­bo­lov­ci za­klju­či­li da se Ze­ta ne tre­ba di­ra­ti, a po nji­ho­vim is­ku­stvi­ma sa EPCG, ko­ja ga­zdu­je sa oko 50 od­sto vo­da Nik­šić­kog po­lja, od­nos pre­ma vo­da­ma ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ći.


Iz­bje­gli od­go­vor

U EPCG ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na“ ka­ko zna­ju da je do­volj­no 2,4 mi­li­o­na za te ra­do­ve. Da je ugo­vor vje­ro­vat­no pre­u­ra­nje­no pot­pi­san svje­do­či i od­red­ba da on stu­pa na sna­gu da­nom pot­pi­si­va­nja. Pre­ma tom do­ku­men­tu kon­zor­ci­jum ko­ji pred­vo­di „Me­ha­ni­za­ci­ja i pro­gra­mat” je oba­ve­zan da u ro­ku od 23 mje­se­ca za­vr­ši ra­do­ve od mo­men­ta uvo­đe­nja u po­sao.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"