Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KENAN HRAPOVIĆ AGENCIJI NIJE PRIJAVIO PRIHODE SUPRUGINIH FIRMI
Hrapović Ministar sakrio 313.000 Stomatološke ambulatne „Dent – ES“ i „Zub“ za četiri godine prihodovale su 313.295 eura i raspolažu imovinom vrijednom 58.841 euro. Ukupna dobit ovih firmi za četiri godine iznosila je 16.050 eura
Dan - novi portal
Stomatološke ambulante „Dent – ES“ i „Zub“, koje su u vlasništvu Maide Hrapović, supruge ministra zdravlja Kenana Hrapovića, tokom 2013, 2014, 2015. i 2016. godine ostvarile su prihode u iznosu od 313.295 eura, dok se na te firme vodi imovina koja je na dan 31. decembar 2016. godine vrijedjela 58.841 euro za oba preduzeća. Ovaj vladin funkcioner ni u jednom imovinskom kartonu koji je prethodnih godina dostavljao Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), odnosno Komisiji za sprečavanje sukoba interesa, nije prijavio da njegova supruga ima firme na svoje ime kao i prihode koje ostvaruje po tom osnovu.
U istom četvorogodišem periodu, firme Hrapovićeve su rashodovale 295.658 eura i ostvarile pozitivan poslovni rezultat u neto iznosu (nakon oporezivanja) od 16.050 eura, što predstavlja realnu dobit. To pokazuju finansijski izvještaji tih firmi, dostavljeni Poreskoj upravi.
Maida Hrapović se vodi kao ovlašćeno lice u ambulanti „Dent – ES“, dok je u firmi „Zub“ na toj funkciji Elzana Taljanović. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, Hrapovićeva je osnivač i jedini vlasnik i jedne i druge firme.
Firma „Dent – ES“, koja se nalazi u Studentskoj ulici u Podgorici, u 2013. godini imala je imovinu vrijednu 80.709 eura. Tokom te godine, ambulanta je prihodovala 31.577, a rashodovala 28.182 eura. Dobit firme u tom jednogodišnjem periodu iznosila je 3.090 eura.
U 2014. godini ova firma je raspolagala imovinom vrijednom 75.216 eura. Ukupni kapital preduzeća iznosio je 16.918 eura, od čega je neraspoređena dobit bila 5.334 eura. U finansijskom izvještaju, u dijelu „dugoročni krediti“ naznačen je iznos od 51.182 eura.
U ovoj godini stomatološka ambulatna Hrapovićeve prihodovala je 46.516, dok je rashod iznosio 44.392 eura. Precizirano je da je od tog iznosa na troškove materijala utrošeno 15.574 eura, na zarade i ostala primanja 19.513, na troškove amortizacije 5.493, a na ostale poslovne rashode 3.812 eura. Poslovni rezultat ostvaren u ovoj godini iznosio je 1.933 eura nakon oporezivanja.
U 2015. godini, „Dent – ES“ je raspolagala imovinom (u vidu nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava) u iznosu od 63.934 eura. Ukupni kapital te firme iznosio je 16.065 eura, od čega neraspoređene dobiti 4.290. Firma Hrapovićeve je u toj godini ostvarila prihod od 49.513 eura, dok je rashod iznosio 49.012, pa je stoga ostvareni poslovni rezultat bio 456 eura neto (501 euro prije oporezivanja).
Prema bilansu stanja za 2016. godinu, ova stomatološka ambulanta raspolagala je imovinom vrijednom 56.247 eura, od čega je 55.927 precizirana vrijednost nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava.
Prihodi od prodaje su iznosili 59.201 euro, a rashodi 56.767. Neto ostvareni poslovni rezultat u ovoj godini iznosio je 2.215 eura. Osnovni kapital iznosio je 11.584 eura, od čega neraspoređene dobiti iz ranijih godina 2.215.
Druga firma Hrapovićeve – stomatološka ambulanta „Zub“, raspolaže imovinom znatno niže vrijednosti. Imovina te ambulante u 2013. godini vrijedjela je 3.589 eura. Prihodi su iznosili 42.170 eura, a rashodi 39.110. Ukupna neto dobit iznosila je 2.785 eura.
Stalna imovina ove firme u 2014. godini vrijedjela je 3.051 euro, a kapital je iznosio 3.548 eura, što predstavlja neraspoređenu dobit.
Prihodi ambulante „Zub“ u toj godini bili su 28.713, a rashodi 26.885 eura, pa je poslovni rezultat bio pozitivan i iznosio je 1.663 eura poslije oporezivanja.
Vrijednost stalne imovine ostala je nepromijenjena i u narednoj godini. Kapital je iznosio 5.719, od čega je bilo 2.007 eura neraspoređene dobiti. Poslovni prihodi u 2015. iznosili su 24.792, a rashodi 22.586 eura. Ambulanta je u toj godini bila u plusu 2.007 eura.
Prema poslednjem dostupnom finansijskom izvještaju za 2016. godinu, imovina stomatološke ambulante „Zub“ vrijedjela je 2.594 eura. Kapital je iznosio 5.256, od čega 1.901 euro neraspoređene dobiti.
Poslovni prihodi te ambulante u 2016. godini iznosili su 30.813 eura, dok je rashodovano 28.724. Poslovni rezultat na kraju godine iznosio je 1.901 euro.
Zdrav­stve­na usta­no­va „Dent – ES“ re­gi­stro­va­na je 3. ju­la 2012. go­di­ne. Ma­i­da Hra­po­vić je na­ve­de­na kao osni­vač i di­rek­tor te fir­me. Dru­ga or­di­na­ci­ja – „Zub“, re­gi­sto­va­na je 5. mar­ta 2012. Sje­di­šte fir­me je u Uli­ci Iva­na Vu­jo­še­vi­ća u Pod­go­ri­ci.
Kako je „Dan“ ranije objavio, u imo­vin­skom kar­to­nu Hra­po­vi­ća, ko­ji je pod­nio stu­pa­njem na funk­ci­ju mi­ni­stra zdra­vlja, ne na­vo­di se da nje­go­va su­pru­ga ima fir­me. U di­je­lu Hra­po­vi­će­vog imo­vin­skog kar­to­na „udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca“, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu ASK, ne na­vo­di se vla­sni­štvo u bi­lo ko­joj fir­mi. U di­je­lu „ak­ci­je (har­ti­je sa pra­vom uče­šća)“ na­ve­de­no je da po­ro­di­ca Hra­po­vić po­sje­du­je 29.000 ak­ci­ja u HLT fon­du.
Hrapović tada nije odgovorio na pitanja „Dana“ u vezi sa firmom njegove supruge.
Hrapović je kazao da je podatke o imovini supruge uredno, tačno, na vrijeme i u skladu sa zakonskim propisima dostavio nadležnim institucijama - ASK i Poreskoj upravi.A.O.


Ćutao da je žena vlasnik

Hra­po­vić je 2012. go­di­ne pod­nio iz­vje­štaj o imo­vi­ni, zbog pro­mje­ne u iz­no­su ve­ćem od 5.000 eura, što je za­kon­ska oba­ve­za. U iz­vje­šta­ju je ta­da na­zna­čen pred­u­go­vor o ku­po­pro­da­ji po­slov­nog pro­sto­ra za sto­ma­to­lo­šku prak­su od 36 me­ta­ra kva­drat­nih, ugo­vor o kre­di­tu od 15. ok­to­bra 2012. od 30.000 i ugo­vor o stam­be­nom kre­di­tu 30.500 eura. Pri­li­kom pri­ja­ve imo­vi­ne za 2013. go­di­nu, Hra­po­vić je ta­da, kao di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, pri­ja­vio da mu je su­pru­ga u stal­nom rad­nom od­no­su u sto­ma­to­lo­škoj am­bu­lan­ti „Dent – ES“, ali ni ta­da ni­je na­veo da je, u stva­ri, vla­snik te fir­me.
U njegovom imovinskom kartonu navodi se da njegova supruga mjesečno zarađuje 195 eura.


Potpisivao ugovore sa ženinim preduzećem

„Dan“ je ranije objavio da je Hra­po­vić, dok je bio na funkciji di­rek­tora Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje (FZO), go­di­na­ma pot­pi­si­vao ugo­vo­re sa pred­stav­ni­com že­ni­ne or­di­na­ci­je „Zub“ o pru­ža­nju sto­ma­to­lo­ških uslu­ga zdrav­stve­nim osi­gu­ra­ni­ci­ma. Agencija za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je nije is­pi­ti­va­la da li je Hrapović, kao javni funkcioner, zbog ta­kvog po­stu­pa­nja bio u kon­flik­tu in­te­re­sa. Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je po­sto­ji kad pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra uti­če ili mo­že uti­ca­ti na ne­pri­stra­snost jav­nog funk­ci­o­ne­ra u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je.
FZO je, nakon Hrapovićevog prelaska u Ministarstvo zdravlja, po­čet­kom 2017. go­di­ne pot­pi­sao ugo­vor i sa dru­gom sto­ma­to­lo­škom am­bu­lan­tom Hra­po­vi­će­ve – „Dent – ES“, u kojem je njegova supruga ovlašćeni predstavnik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"