Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo STATISTIKA SUDA U STRAZBURU POKAZUJE DA GRAĐANI PRAVDU TRAŽE VAN ZEMLJE
Evropski sud za ljudska prava Crna Gora lider po broju tužbi Crna Gora je među pet zemalja sa najvećim brojem predstavki po glavi stanovnika, a u toj grupi su još Rumunija, Turska, Bosna i Hercegovina i Moldavija Milan Radović navodi da je ovo veoma zabrinjavajuća situacija, posebno što je Crna Gora u kontinuitetu u samom vrhu po broju predstavki
Dan - novi portal
Cr­na Go­ra je me­đu pet ze­ma­lja sa naj­ve­ćim bro­jem pred­stav­ki po gla­vi sta­nov­ni­ka pod­ne­se­nih pro­tiv dr­ža­ve za kr­še­nje ljud­skih pra­va i slo­bo­da Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru. Ka­ko je sa­op­šte­no iz kan­ce­la­ri­je Sa­vje­ta Evro­pe, po­red na­še dr­ža­ve, naj­vi­še pred­stav­ki Stra­zbu­ru sti­že iz Ru­mu­ni­je, Tur­ske, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Mol­da­vi­je.
– Iz Cr­ne Go­re u 2017. go­di­ni Evrop­skom su­du upu­će­no je 138 pred­stav­ki, što je 16 od­sto ma­nje u od­no­su na 2016. ka­da je pod­ne­se­no 165. Sud je 154 pred­stav­ke iz Cr­ne Go­re u 2017. pro­gla­sio ne­pri­hva­tlji­vim, 13 je do­sta­vlje­no Vla­di i o nji­ma se če­ka­ju in­for­ma­ci­je, a do­ne­se­no je 16 pre­su­da. To je če­ti­ri pu­ta vi­še u od­no­su na 2016. go­di­nu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru u 2017. pod­ne­se­no je 63.350 pred­stav­ki, što či­ni po­ve­ća­nje od 19 od­sto u od­no­su na 2016. go­di­nu. Ka­ko se na­vo­di, do po­ve­ća­nja je do­šlo u naj­ve­ćoj mje­ri zbog ra­sta bro­ja pred­stav­ki ko­je su se od­no­si­le na Tur­sku.
U sa­op­šte­nju se na­vo­di da je uku­pan broj pre­su­da do­sta­vlje­nih iz­me­đu 1959. i 2017. go­di­ne iz­no­sio 37, a u 35 njih je pro­na­đe­no naj­ma­nje jed­no kr­še­nje osnov­nih ljudskih pra­va. Naj­ve­ći broj pre­kr­ša­ja od­no­si se na pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje. Tre­nut­no je pred su­dom u Stra­zbu­ru 80 tu­žbi pro­tiv Cr­ne Go­re.
Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma ljud­skih pra­va u NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa Mi­lan Ra­do­vić na­vo­di da je ovo ve­o­ma za­bri­nja­va­ju­ća si­tu­a­ci­ja, po­seb­no što je Cr­na Go­ra u kon­ti­nu­i­te­tu u sa­mom vr­hu po bro­ju pred­stav­ki.
– To mo­že da go­vo­ri o broj­nim pro­ble­mi­ma na­šeg si­ste­ma. Pr­vo da gra­đa­ni ne­ma­ju po­vje­re­nje u rad dr­žav­nih me­ha­ni­za­ma, pri­je sve­ga su­do­va, sa jed­ne stra­ne, a, sa dru­ge, da ne ostva­ru­ju pr­va pred do­ma­ćim in­sti­tu­ci­ja­ma. U pri­log to­me ide i či­nje­ni­ca da je do sa­da u 37 pre­su­da pro­tiv na­še dr­ža­ve utvr­đe­na po­vre­da ma­kar jed­nog ljud­skog pra­va. Naj­vi­še je pro­ble­ma­tič­no su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku, ali tre­ba pod­sje­ti­ti da je do­šlo do kr­še­nja čla­na tri kon­ven­ci­je ko­ji se od­no­si na za­bra­nu tor­tu­re i ne­hu­ma­nog po­stu­pa­nja ili ka­žnja­va­nja – ka­že Ra­do­vić, ko­ji pod­sje­ća da je Gra­đan­ska ali­jan­sa pred ovim su­dom kroz pro­gram bes­pla­tne prav­ne po­mo­ći do­bi­la dva slu­ča­ja, a to su Mi­lić i Ni­ke­zić, kao i Al­ko­vić.
On na­vo­di da je ve­o­ma va­žno i pi­ta­nje bro­ja od­ba­če­nih pred­stav­ki jer ni­je­su is­pu­nja­va­le osnov­ne za­htje­ve su­da, pa u tom kon­tek­stu neo­p­hod­na je bo­lja edu­ka­ci­ja prav­nih za­stup­ni­ka o oba­ve­za­ma ko­je mo­ra­ju da se is­pu­ne da bi pred­stav­ka bi­la pri­hva­tlji­va. Isto ta­ko, ka­ko is­ti­če, i gra­đa­ni tre­ba da bu­du upo­zna­ti od stra­ne advo­ka­ta da li nji­hov slu­čaj mo­že us­pje­ti pred su­dom uzi­ma­ju­ći u ob­zir prak­su in­sti­tu­ci­je u Stra­zbu­ru.
Pred­sjed­nik Advo­kat­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re Zdrav­ko Be­go­vić na­vo­di da je či­nje­ni­ca da se u po­sled­nje vri­je­me po­ve­ćao broj gra­đa­na ko­ji se obra­ća­ju su­du u Stra­zbu­ru, ali da ve­li­ki broj pred­stav­ki bi­va od­bi­jen.
– Po­sled­njih go­di­na do­sta pre­su­da je do­ni­je­to pro­tiv Cr­ne Go­re pa su lju­di do­bi­li kri­la i kre­nu­li da pod­no­se no­ve pred­stav­ke. Mno­ge od njih se od­bi­ja­ju jer su ne­u­red­ne ili ne­bla­go­vre­me­ne. Ta­ko­đe, ne sa­sta­vlja­ju ih struč­na li­ca i on­da se one od­bi­ja­ju – na­vo­di Be­go­vić.
Erop­ski sud za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru do­sad je do­nio 37 pre­su­da ko­ji­ma je utvr­đe­no da je Cr­na Go­ra pre­kr­ši­la ne­ko od pra­va ga­ran­to­va­nih Evrop­skom kon­ven­ci­jom za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, zbog če­ga je ošte­će­nim gra­đa­ni­ma iz bu­dže­ta pla­će­no 1.139.733,33 eura. U na­šoj dr­ža­vi se naj­če­šće kr­še pra­va iz kon­ven­ci­je ko­ja se od­no­si na pra­vo na ži­vot, za­bra­nu mu­če­nja, pra­vič­no su­đe­nje, po­što­va­nje pri­vat­nog i po­ro­dič­nog ži­vo­ta, kao i dis­kri­mi­na­ci­ju.
M.S.


Prav­da te­ško do­stup­na

Advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić ka­že da je oče­ki­va­no što se Cr­na Go­ra na­šla u gru­pi dr­ža­va sa naj­ve­ćim bro­jem tu­žbi, jer do­bro zna­mo ko­li­ko je te­ško do­ći do prav­de u na­šoj ze­mlji. Na­vo­di da je po­zna­to ka­kvo je na­še pra­vo­su­đe, pa on­da i ne tre­ba da iz­ne­na­di či­nje­ni­ca da se naj­vi­še pri­tu­žbi od­no­si zbog po­vre­de pra­va na pra­vič­no su­đe­nje i u ra­zum­nom ro­ku.
– Po­da­ci su­da u Stra­zbu­ru po­ka­zu­ju sta­nje u na­šem pra­vo­su­đu, kao i ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na. Ipak, či­nje­ni­ca je da mno­gi lju­di ne umi­ju sa­mi da sa­sta­ve pred­stav­ku pa se one on­da od­ba­ce, ta­ko da je broj li­ca ko­ji su na ne­ki na­čin ošte­će­ni si­gu­r­no ve­ći ne­go što je broj onih ko­ji do­đu do su­da – na­vo­di Ra­du­lo­vić.
Sma­tra da ubu­du­će mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­ći broj pred­stav­ki u Stra­zbu­ru jer gra­đa­ni po­sta­ju svje­sni­ji svo­jih pra­va, ali i od­va­žni­ji da se bo­re za njih pred pra­vo­sud­nim is­tan­ca­ma, ma gdje one bi­le.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"