Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DPS NAJVJEROVATNIJE PREUZIMA KONTROLU NAD SAVJETOM RTCG Kadiju smjenjuju, Šundić za v.d. Administrativni odbor na današnjoj sjednici predložiće Skupštini člana Savjeta RTCG, a za tu poziciju kandidovani su profesori Bogdan Ašanin i Ivan Jovetić. Prema našim informacijama, Skupštini će za člana Savjeta najvjerovatnije predložiti Ivana Jovetića koji predaje na UDG, gdje je jedan od osnivača Milo Đukanović
Dan - novi portal
Sa­vjet Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), na­kon eks­pre­snih smje­na i ime­no­va­nja no­vih čla­no­va, na jed­noj od na­red­nih sjed­ni­ca naj­vje­ro­vat­ni­je će smi­je­ni­ti ge­ne­ral­nu di­rek­to­ri­cu An­dri­ja­nu Ka­di­ju, a na nje­no mje­sto za vr­ši­o­ca du­žno­sti (v.d.) ime­no­va­ti Bo­ži­da­ra Šun­di­ća, sa­zna­je „Dan”. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­jim ras­po­la­že­mo, pla­ni­ra­na je i smje­na ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta, dok­to­ra Vla­di­mi­ra Pa­vi­će­vi­ća. Na taj na­čin De­mo­kart­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) po­no­vo bi pre­u­ze­la kon­tro­lu nad jav­nim ser­vi­som, upr­kos upo­zo­re­nji­ma i evrop­skih zva­nič­ni­ka da se po­li­ti­ka ne mi­je­ša u rad me­di­ja.
Vezano za naša saznanja, Andrijana Kadija nije željela da daje komentare, dok je Šundić kazao za „Dan” da nema nikavih informacija o tome. Vladimir Pavićević nije odgovarao na naše telefonske pozive.
Šun­dić bi oba­vljao funk­ci­ju v.d. ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra do kon­kur­sa, od­no­sno iz­bo­ra no­vog čel­ni­ka jav­nog ser­vi­sa. Na po­zi­ci­ju ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra, ka­ko smo ra­ni­je pi­sa­li, tre­ba­lo bi da do­đe biv­ša rek­tor­ka Uvinver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) Rad­mi­la Voj­vo­vić. Voj­vo­di­će­va je bli­ska sa­rad­ni­ca pred­sjed­ni­ka DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
DPS je po­čeo pre­u­zi­ma­nje kon­tro­le u jav­nom ser­vi­su u pret­hod­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci, pa su raz­ri­je­še­ni do­sa­da­šnji čla­no­vi Sa­vje­ta, re­di­telj Ni­ko­la Vuk­če­vić i Go­ran Đu­ro­vić (NVO) zbog na­vod­nog kon­flik­ta in­te­re­sa, dok je Ivan Mi­tro­vić pod­nio ostav­ku. Umje­sto Iva­na Mi­tro­vi­ća, u Sa­vje­tu je ime­no­van du­go­di­šnji funk­ci­o­ner DPS-a Slo­bo­dan Pa­jo­vić.
Umje­sto Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća, za čla­na Sa­vje­ta RTCG pred­lo­že­ni su re­dov­ni pro­fe­sor Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Bog­dan Aša­nin i pro­fe­sor Ivan Jo­ve­tić. Jo­ve­ti­ća je pred­lo­žio Uni­vre­zi­tet Do­nja Go­ri­ca (UDG), či­ji je je­dan od osni­va­ča Mi­lo Đu­ka­no­vić. Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma na­ših no­vi­na, Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor će na današnjoj sjed­ni­ci najvjerovatnije pred­lo­ži­ti Skup­šti­ni da se za čla­na Sa­vje­ta RTCG iza­be­re Ivan Jo­ve­tić.
U na­red­nom pe­ri­o­du oče­ku­ju se kan­di­da­tu­re za još jed­nog čla­na Sa­vje­ta, ko­ji će do­ći na mje­sto Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, ko­jeg je Skup­šti­na Cr­ne Go­re ra­ni­je raz­ri­je­ši­la.
Ak­tu­el­ni sa­ziv Sa­vje­ta jav­nog ser­vi­sa či­ne Vla­di­mir Pa­vi­će­vić (pred­sjed­nik), Dra­ga­na Trip­ko­vić, Slo­bo­dan Pa­jo­vić, Mi­lan Ra­do­vić, Mi­mo Dra­ško­vić, Per­ko Vu­ko­tić i Igor To­mić. Mi­mo Dra­ško­vić otvo­re­no za­stu­pa po­li­ti­ku bli­sku DPS-u. Dra­ško­vić je na po­sled­njoj sjed­ni­ci Sa­vje­ta RTCG tra­žio smje­nu Kadije zbog pro­pu­sta ve­za­nih za pre­zen­to­va­nje is­tra­ži­va­nja o gle­da­no­sti.
Upr­kos upo­zo­re­nji­ma evrop­skih zva­nič­ni­ka da je ne­za­vi­snost me­di­ja ključ­na za in­te­gra­ci­je i da po­li­ti­ka ne tre­ba da se mi­je­ša u nji­hov rad, DPS je ime­no­va­njem „po­dob­nih kan­di­da­ta” go­to­vo pre­u­zeo kon­tro­lu u Sa­vje­tu, ko­ja mu je po­treb­na za smje­nu ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce RTCG An­dri­ja­ne Ka­di­je i Vla­di­mi­ra Pa­vi­će­vi­ća.
An­dri­ja­na Ka­di­ja iza­bra­na je u mar­tu pro­šle go­di­ne za ge­ne­ral­nu di­rek­to­ri­cu RTCG, na­kon tri kru­ga gla­sa­nja na sjed­ni­ci Sa­vje­ta. Ona je ime­no­va­na na­kon tre­ćeg kru­ga gla­sa­nja u ko­jem je do­bi­la pet gla­so­va, dok je njen pro­tiv­ka­ni­dat Ra­doj­ka Ru­to­vić ima­la glas ma­nje. Bo­ži­dar Šun­dić 2016. go­di­ne bio je v.d. di­rek­to­ra RTCG, a sa­da oba­vlja funk­ci­ju sa­vjet­ni­ka u RTCG.
M.M.K.


Ne­za­vi­sni me­di­ji ključ­ni za in­te­gra­ci­je

Pod­sje­ti­mo da je Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Pod­go­ri­ci u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­la na svom Tvi­ter na­lo­gu da na­sta­vlja da po­dr­ža­va ne­za­vi­sne i od­go­vor­ne me­di­je, što je, ka­ko su na­ve­li, ključ­no za Cr­nu Go­ru i nje­ne evrop­ske i evro­a­tlant­ske aspi­ra­ci­je. Re­a­go­va­nje Am­ba­sa­de SAD do­šlo je u je­ku po­li­tič­kih i me­dij­skih pri­ti­sa­ka na po­je­di­ne čla­no­ve Sa­vje­ta RTCG i ru­ko­vod­stva jav­nog ser­vi­sa, sa ci­ljem da se iz­dej­stvu­ju smje­ne i pro­mi­je­ni ure­đi­vač­ka ak­tu­el­na po­li­ti­ka u tom me­di­ju, či­me se di­rekt­no do­vo­di u pi­ta­nje nje­go­va ne­za­vi­snost.
Na sli­čan na­čin ame­rič­ka am­ba­sa­da, ali i de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, ogla­si­li su se sre­di­nom mar­ta pro­šle go­di­ne, ne­ko­li­ko da­na uoči iz­bo­ra ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Jav­nog ser­vi­sa, na­gla­ša­va­ju­ći da po­dr­ža­va­ju iz­bor kan­di­da­ta za li­de­r­ske po­zi­ci­je u jav­nim me­di­ji­ma na osno­vu spo­sob­no­sti, a ne par­tij­ske pri­pad­no­sti.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ra­ni­je je sa­op­šti­la „da se ni­kad ni­je mi­je­ša­la u rad bi­lo ko­je in­sti­tu­ci­je, ni­ti ima ta­kvu na­mje­ru, po­seb­no ka­da je ri­ječ o me­di­ji­ma”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"