Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-24 CRNOGORSKI NOVINARI OBILJEŽILI 23. JANUAR
Sa jednog od ranijih protesta novinara Bez slobodne riječi nema slobodne javnosti Nastavićemo i da podržavamo rad Komisije za praćenje istraga napada na novinare, štiteći integritet i bezbjednost novinara i medijskih poslenika u Crnoj Gori, kazao je premijer Duško Marković
Dan - novi portal
Svi ko­ji su se u Cr­noj Go­ri la­ti­li pe­ra, Dan no­vi­na­ra do­če­ku­ju u strep­nji po sop­stve­nu si­gur­nost, imo­vi­nu i u kraj­njem ži­vo­te, a slo­bo­da jav­ne ri­je­či naj­va­žni­ji je či­ni­lac slo­bod­ne jav­no­sti, po­ru­či­li su pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, vla­sti i opo­zi­ci­je po­vo­dom 23. ja­nu­a­ra, Da­na no­vi­na­ra Cr­ne Go­re.
Pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić po­ru­čio je da će Cr­na Go­ra uvi­jek po­dr­ža­va­ti pro­fe­si­o­nal­no i objek­tiv­no no­vi­nar­stvo, afir­mi­šu­ći am­bi­jent slo­bod­ne i ne­za­vi­sne ri­je­či, u in­te­re­su svih gra­đa­na. U če­stit­ci po­vo­dom 23. ja­nu­a­ra Vu­ja­no­vić je ka­zao da ovaj zna­ča­jan da­tum cr­no­gor­skog no­vi­nar­stva oba­ve­zu­je sve no­vi­na­re da svo­jom ri­ječ­ju do­pri­no­se de­mo­krat­skom i evrop­skom pu­tu Cr­ne Go­re.
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić po­ru­čio je da cr­no­gor­sko dru­štvo pro­la­zi kroz di­na­mi­čan i za­htje­van pe­ri­od re­for­mi usmje­re­nih ka una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na i is­pu­nja­va­nju oba­ve­za iz evrop­ske agen­de, te da na tom pu­tu no­vi­na­ri i me­di­ji ima­ju po­seb­nu od­go­vor­nost – da na pro­fe­si­o­na­lan, objek­ti­van i kri­tič­ki na­čin, in­for­mi­šu jav­nost u svim sfe­ra­ma in­te­re­so­va­nja. On je obe­ćao da će Vla­da Cr­ne Go­re na­sta­vi­ti da bu­de od­go­vo­ran i po­sve­ćen part­ner me­di­ja, uva­ža­va­ju­ći stan­dar­de pro­fe­si­o­nal­nog no­vi­nar­stva, i pro­mo­vi­šu­ći ci­vi­li­zo­van na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je na jav­noj sce­ni.
– Na­sta­vi­će­mo i da po­dr­ža­va­mo rad Ko­mi­si­je za pra­će­nje po­stu­pa­nja nad­le­žnih or­ga­na u is­tra­ga­ma slu­ča­je­va pri­jet­nji i na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma, ubi­sta­va no­vi­na­ra i na­pa­da na imo­vi­nu me­di­ja, šti­te­ći in­te­gri­tet i bez­bjed­nost no­vi­na­ra i me­dij­skih po­sle­ni­ka u Cr­noj Go­ri. U to ime – če­sti­tam vam Dan no­vi­na­ra – na­vo­di se u če­stit­ki pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Du­ška Mar­ko­vi­ća.
Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) če­sti­ta­li su Dan no­vi­na­ra, po­ru­ču­ju­ći da ne­ma slo­bod­ne Cr­ne Go­re bez slo­bod­nog no­vi­nar­stva.
– Na­ža­lost, put do isti­ne u na­šoj dr­ža­vi ni­ka­da ni­je bio lak, a za slo­bod­nu ri­ječ da­va­lo se mno­go, ne­kad i naj­vi­še. I za­to ne­ma pot­pu­ne slo­bo­de me­di­ja dok se u pot­pu­no­sti ne raz­ri­je­še slu­ča­je­vi na­pa­da na no­vi­na­re i dok na­lo­go­dav­ce i iz­vr­ši­o­ce ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća ne stig­ne ru­ka prav­de – po­ru­ču­ju iz SNP-a.
Slo­bod­na jav­nost je osno­va za sva­ko de­mo­krat­sko i slo­bod­no dru­štvo, a slo­bo­da jav­ne ri­je­či njen naj­va­žni­ji či­ni­lac, ka­zao je pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Ran­ko Kri­vo­ka­pić. On je is­ta­kao da se ta par­ti­ja kroz svo­je dje­lo­va­nje u pro­te­kle tri de­ce­ni­je sna­žno za­la­ga­la za us­po­sta­vlja­nje dru­štva u ko­jem će do­stig­nu­ća u slo­bo­di me­di­ja bi­ti je­dan od su­štin­skih fak­to­ra raz­vo­ja dr­ža­ve.
– Da­nas, na­ža­lost, na­za­du­je­mo. Fa­bri­ke la­ži iz re­gi­o­na pre­pla­vi­le su ne­za­vi­snu Cr­nu Go­ru. Rječ­ni­kom i la­ži­ma ko­je uni­šta­va­ju tra­di­ci­o­nal­nu od­go­vor­nost za jav­nu ri­ječ u Cr­noj Go­ri, na­jam­ni­ci­ma ko­ji ru­ko­vo­de i do­ma­ćim za­vi­sni­ci­ma u od­bra­ni vla­sti po sva­ku ci­je­nu. Hra­brim cr­no­gor­skim ured­ni­ci­ma i no­vi­na­ri­ma že­li­mo da is­tra­ju u svo­joj ulo­zi sa­vje­sti gra­đa­na, uz že­lju da sle­de­će obi­lje­ža­va­nje nji­ho­vog Da­na bu­de odr­ža­no u dr­ža­vi gdje će slo­bo­da pri­pa­da­ti svi­ma, a no­vi­na­ri bi­ti nje­ni naj­po­što­va­ni­ji za­štit­ni­ci – za­klju­čio je Kri­vo­ka­pić.
Ko­or­di­na­tor­ka me­dij­skog pro­gra­ma u Gra­đan­skoj ali­jan­si (GA) Kri­sti­na Ćet­ko­vić na­gla­si­la je da is­kre­ne i pra­ve de­mo­kra­ti­je u jed­noj ze­mlji ne mo­že bi­ti sve dok vlast na bi­lo ko­ji na­čin po­ku­ša­va da kon­tr­o­li­še slo­bo­du me­di­ja.
– Još je­dan Dan no­vi­na­ra na­ši me­dij­ski part­ne­ri i sa­rad­ni­ci, i uop­šte svi ko­ji su se u Cr­noj Go­ri la­ti­li pe­ra, do­če­ku­ju u strep­nji po sop­stve­nu si­gur­nost, imo­vi­nu i u kraj­njem ži­vo­te. Sa dru­ge stra­ne, ako to­me do­da­te to­mo­ve is­pi­sa­ne po­vo­dom pri­ti­sa­ka na ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku Jav­nog ser­vi­sa, bru­tal­no kr­še­nje stan­dar­da na ko­je ću­te nad­le­žni, po­go­to­vo AEM, do­bi­ja­mo si­vu raz­gled­ni­cu sta­nja u esna­fu ko­ji bi tre­bao da da­je ključ­ni okvir za por­tret de­mo­kra­ti­je u Cr­noj Go­ri – po­ru­či­la je Ćet­ko­vi­će­va.
Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne su po­vo­dom Da­na no­vi­na­ra ka­za­li da za­u­zda­va­nje za­po­če­tog pro­ce­sa pro­fe­si­o­na­li­za­ci­je jav­nog ser­vi­sa po­ga­đa sve gra­đa­ne i pro­fe­si­o­nal­ce.
– Sa­rad­nja sa objek­tiv­nim na­ci­o­nal­nim jav­nim ser­vi­som za­jed­no sa dru­gim ne­za­vi­snim me­dij­skim ku­ća­ma po­mo­gla nam je da uka­že­mo na si­stem­sku od­go­vor­nost za lo­še sta­nje u zdrav­stve­nom si­ste­mu, na pro­ble­me u za­po­šlja­va­nju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Am­ba­sa­dor Pa­le­sti­ne u Cr­noj Go­ri Ra­bi Al­han­to­u­li upu­tio je če­stit­ke svim no­vi­na­ri­ma u Cr­noj Go­ri, že­le­ći im, ka­ko je na­veo, sve naj­bo­lje u is­pu­nja­va­nju nji­ho­ve ple­me­ni­te mi­si­je.A.O.


Pred­lo­ži­li iz­mje­ne za­ko­na

Sin­di­kat me­di­ja Cr­ne Go­re (SMCG) do­sta­vio je ju­če Skup­šti­ni pred­lo­ge za iz­mje­ne za­ko­na o me­di­ji­ma i elek­tron­skim me­di­ji­ma, ka­ko bi se, ka­ko su ka­za­li, pod­sta­kli bo­lji uslo­vi za rad me­di­ja. SMCG je pred­lo­žio da bu­du­ći Za­kon o me­di­ji­ma sa­dr­ži od­red­be ko­je će za­šti­ti­ti do­sto­jan­stvo no­vi­na­ra i ga­ran­to­va­ti slo­bo­du u ra­du. Pred­stav­nik Evrop­ske fe­de­ra­ci­je no­vi­na­ra (EFJ) Meh­met Kok­sal, ko­ji se na­la­zi u po­sje­ti Cr­noj Go­ri, po­ru­čio je da EFJ po­dr­ža­va amand­ma­ne SMCG na me­dij­ske za­ko­ne. On je na­gla­sio da je po­treb­no po­dr­ža­ti od­go­vor­ne no­vi­na­re i za­šti­titi nji­ho­ve uslo­ve ra­da da bi iz­gra­di­li po­vje­re­nje u no­vi­nar­stvo.
Sa pred­stav­ni­ci­ma SMCG ju­če se sa­stao Ivan Bra­jo­vić, ko­ji je po­ru­čio da će Skup­šti­na for­mi­rati ti­je­lo ko­je će u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti do­pri­ni­je­ti da po­sto­je­će is­tra­ge o na­pa­di­ma na no­vi­na­re bu­du na još ade­kvat­ni­ji na­čin tre­ti­ra­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"