Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-10 USTAVNI SUD UKINUO PRAVILNIK O ODREĐIVANJU RADNIH MJESTA SA UVEĆANIM STAŽOM OSIGURANJA
Pripadnici policije (arhiva „Dana”) Policajci ostali bez beneficija Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević smatra da odluka suda neće imati posledice po zaposlene kojima pripadaju beneficije, a u toku je izrada novog pravilnika koji je u finalnoj fazi
Dan - novi portal
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re uki­nuo je Pra­vil­nik o bli­žem od­re­đi­va­nju rad­nih mje­sta, od­no­sno po­slo­va u or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve na ko­ji­ma se staž osi­gu­ra­nja ra­ču­na sa uve­ća­nim tra­ja­njem. Tim pra­vil­ni­kom od­re­đe­na su uglav­nom mje­sta u Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP), po­li­ci­ji i Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS), či­ji slu­žbe­ni­ci su ima­li be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž.
Pre­ma cr­no­gor­skom za­ko­no­dav­stvu, za­vi­sno od te­ži­ne za­ni­ma­nja, go­di­na ra­da na po­slo­vi­ma na ko­ji­ma se uve­ća­va staž osi­gu­ra­nja ra­ču­na se kao 14, 16 ili 18 mje­se­ci.
U Sin­di­ka­tu upra­ve i pra­vo­su­đa tvr­de da je Pra­vil­nik uki­nut iz teh­nič­kih raz­lo­ga i da za­po­sle­ni ko­ji­ma se staž ob­ra­ču­na­va sa uve­ća­nim tra­ja­njem ne­će ima­ti po­sle­di­ca. Pred­sjed­nik ovog sin­di­ka­ta Ne­nad Ra­ko­če­vić po­ja­snio je za „Dan” da će se ovaj pra­vil­nik pri­mje­nji­va­ti do ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke Ustav­nog su­da u Slu­žbe­nom li­stu.
– Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma iz dr­žav­ne upra­ve, pra­vil­nik je uki­nut zbog ne­kih teh­nič­kih gre­ša­ka, a u to­ku je iz­ra­da no­vog pra­vil­ni­ka ko­ji je u fi­nal­noj fa­zi. Nji­me će se is­pra­vi­ti ove gre­ške. Me­đu­tim, uko­li­ko se bi­lo šta ne­ga­tiv­no pro­mi­je­ni po za­po­sle­ne, re­a­go­va­će­mo u skla­du sa na­šim nad­le­žno­sti­ma – na­ja­vio je Ra­ko­če­vić.
Uki­nu­ti pra­vil­nik do­ni­je­la su mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i fi­nan­si­ja. Iz Ustav­nog su­da su sa­op­šti­li da će spor­ni pra­vil­nik pre­sta­ti da va­ži ob­ja­vlji­va­njem nji­ho­ve od­lu­ke u Slu­žbe­nom li­stu. Pre­ma do­sa­da­šnjoj prak­si, do ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke Ustav­nog su­da u Slu­žbe­nom li­stu pro­đe i po ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon nje­nog do­no­še­nja.
Be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž, po uki­nu­tom pra­vil­ni­ku, ima­li su pri­pad­ni­ci Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a – sa­mo­stal­ni sa­vjet­ni­ci, re­fe­ren­ti, na­čel­nik he­li­kop­ter­ske je­di­ni­ce, za­mje­nik od­go­vor­nog li­ca za le­tač­ku ope­ra­ti­vu-obu­ke po­sa­da he­li­kop­te­ra, pr­vi i dru­gi pi­lot he­li­kop­te­ra, pi­lot pro­tiv­po­žar­nog avi­o­na i dr. Uve­ća­ni rad­ni staž ima­li su i slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je – glav­ni i vi­ši po­li­cij­ski in­spek­to­ri, mla­đi po­li­cij­ski in­spek­to­ri za raz­ne obla­sti.
U Upra­vi po­li­ci­je be­ne­fi­ci­je su se ra­ču­na­le slu­žbe­ni­ci­ma Sek­to­ra po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti, po­li­caj­ci­ma iz Od­sje­ka za bez­bjed­nost drum­skog sa­o­bra­ća­ja, Gru­pi po­li­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja. Pra­vil­nik je pro­pi­si­vao i be­ne­fi­ci­je za Sek­tor kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je – slu­žbe­ni­ci­ma Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje op­šteg kri­mi­na­li­te­ta, Gru­pe za po­li­graf­sko is­pi­ti­va­nje, Gru­pe za su­zbi­ja­nje imo­vin­skih de­li­ka­ta, Gru­pe za su­zbi­ja­nje kri­vič­nih dje­la iz obla­sti po­ža­ra, eks­plo­zi­ja i ha­va­ri­ja (PEH) i Gru­pe za su­zbi­ja­nje krv­nih de­li­ka­ta i sek­su­al­nih de­li­ka­ta.
Be­ne­fi­ci­je su ima­li i slu­žbe­ni­ci od­sje­ka za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, za spe­ci­jal­ne is­tra­žne me­to­de i za kri­mi­na­li­stič­ko-oba­vje­štaj­ne po­slo­ve. Uve­ća­ni rad­ni staž ima­ju i za­po­sle­ni u je­di­ni­ca­ma za za­šti­tu svje­do­ka, za pri­kri­ve­ne isled­ni­ke, u In­ter­po­lu, te u Spe­ci­jal­nom po­li­cij­skom odje­lje­nju.
Pr­vil­nik od­re­đu­je uve­ća­ni rad­ni staž i za rad­na mje­sta u Sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je, Re­gi­o­nal­nom cen­tru gra­nič­ne po­li­ci­je „Sje­ver”, „Cen­tar” i „Jug” sa sje­di­štem u Bi­je­lom Po­lju, Pod­go­ri­ci i Bu­dvi.
Be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž ima­ju i slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta, kao i Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ), Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je i Fo­ren­zič­kog cen­tra.
Ta­kva pra­va po pra­vil­ni­ku ima­li su i za­po­sle­ni u cen­tri­ma bez­bjed­no­sti, odje­lje­nji­ma bez­bjed­no­sti i sta­ni­ca­ma po­li­ci­je cr­no­gor­skih op­šti­na.
Uki­nu­ti pra­vil­nik do­ni­je­li su 21. mar­ta ove go­di­ne mi­ni­stri fi­nan­si­ja i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Dar­ko Ra­du­no­vić i Ke­mal Pu­ri­šić.


Po­stu­pi­će po od­lu­ci kad je do­bi­ju

Iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja za „Dan” su ka­za­li da ni­je­su do­bi­li ni­ti se upo­zna­li sa sa­dr­ži­nom od­lu­ke Ustav­nog su­da ko­jom se uki­da Pra­vil­nik o bli­žem od­re­đi­va­nju rad­nih mje­sta, od­no­sno po­slo­va u or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve na ko­ji­ma se staž osi­gu­ra­nja ra­ču­na sa uve­ća­nim tra­ja­njem.
– Na­kon do­bi­ja­nja od­lu­ke, od­no­sno upo­zna­va­nja sa nje­nom sa­dr­ži­nom, do­sled­no će se is­po­što­va­ti od­lu­ka Ustav­nog su­da i stav su­da iz­ne­sen u njoj – po­ru­či­li su iz tog re­so­ra.
Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja su nas upu­ti­li da od­go­vo­re na ovu te­mu po­tra­ži­mo od re­so­ra ra­da, kao „nad­le­žnog or­ga­na ko­ji je do­nio po­me­nu­ti pra­vil­nik”.
A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"