Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE NA POSLEDNJOJ SJEDNICI OTKRILA BROJNE NEZAKONITOSTI Sumnjivi tenderi vrijedni 3,1 milion Elektroprivredi je u potpunosti poništen tender kojim se tražio najpovoljniji ponuđač za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, vrijednosti 900.000 eura U cjelosti je poništen i tender Crnogorskog elektroprenosnog sistema vrijedan 580.000 eura kojim se tražio najpovoljniji ponuđač za pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene u objektima te kompanije
Dan - novi portal
Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki na po­sled­njoj sjed­ni­ci ot­kri­la je ne­za­ko­ni­to­sti u če­ti­ri ten­de­ra ukup­ne vri­jed­no­sti 3.130.000 eura. Ta in­sti­tu­ci­ja je u cje­lo­sti po­ni­šti­la dva ten­de­ra vri­jed­na 1,4 mi­li­o­na, a osta­le vra­ti­la na po­nov­no od­lu­či­va­nje.
Ta­ko je Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re u pot­pu­no­sti po­ni­šten ten­der ko­jim se tra­žio naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač za iz­ra­du idej­nog pro­jek­ta eko­lo­ške re­kon­struk­ci­je Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja vri­jed­no­sti 900.000 eura. U od­lu­ci Ko­mi­si­je se na­vo­di da je EPCG do­ni­je­la rje­še­nje o ob­u­sta­vlja­nju ten­de­ra na šta se ža­lio kon­zor­ci­jum fir­mi „Eko­ne­ring – Nik Kom”. Uvi­dom u ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju ko­mi­si­ja je od­lu­či­la da po slu­žbe­noj du­žno­sti u pot­pu­no­sti po­ni­šti po­stu­pak jav­ne na­bav­ke.
– Dr­žav­na ko­mi­si­ja je po­stu­pa­ju­ći u skla­du sa čla­nom 135 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti utvr­di­la da je na­ru­či­lac u ovom po­stup­ku jav­ne na­bav­ke po­či­nio bit­nu po­vre­du za­ko­na ko­jim je pro­pi­sa­no da je bit­na po­vre­da ne­u­sa­gla­še­nost ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je sa za­ko­nom, ko­ja je mo­gla da do­ve­de do dis­kri­mi­na­ci­je za­in­te­re­so­van­ih li­ca ili do ogra­ni­če­nja tr­ži­šne kon­ku­ren­ci­je – na­vo­di se u od­lu­ci.
U cje­lo­sti je po­ni­šten i ten­der Cr­no­gor­skog elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma vri­je­dan 580.000 eura ko­jim se tra­žio naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač za pru­ža­nje uslu­ga či­šće­nja i odr­ža­va­nja hi­gi­je­ne u objek­ti­ma te kom­pa­ni­je.
– Dr­žav­na ko­mi­si­ja na­la­zi da utvr­đe­na ne­u­sa­gla­še­nost na­cr­ta ugo­vo­ra o jav­noj na­bav­ci sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma pred­sta­vlja bit­nu po­vre­du za­ko­na, jer ni­je­dan po­nu­đač ni­je mo­gao zna­ti šta će u tre­nut­ku ka­da bu­de ste­kao sta­tus iz­vr­ši­o­ca pred­sta­vlja­ti nje­go­vu ugo­vo­re­nu oba­ve­zu. Bu­du­ći da se na­ve­de­na bit­na po­vre­da ne mo­že ot­klo­ni­ti ni­ka­kvim na­knad­nim rad­nja­ma, po­stu­pak se po­ni­šta­va u cje­lo­sti – na­vo­di se u rje­še­nju.
Ko­mi­si­ja je ot­kri­la pro­pu­ste i u ten­de­ru Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va pri Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ko­jom se tra­žio naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač za re­kon­struk­ci­ju Cvi­jet­ne uli­ce u Pod­go­ri­ci. Vri­jed­nost te na­bav­ke je pro­ci­je­nje­na na mi­li­on eura.
Na­kon žal­be fir­me „Met&Alu plast” utvr­đe­no je da su po­nu­đa­či „AM si­stem” i „To­ško­vić” do­sta­vi­li ne­is­prav­ne po­nu­de u di­je­lu ko­ji se od­no­si na ga­ran­ci­je.
– Ta­ko­đe, osno­van je žal­be­ni na­vod da je po­nu­da po­nu­đa­ča „Teh­no­put MNE” ne­is­prav­na u di­je­lu fi­nan­sij­skog di­je­la po­nu­de, jer ni­je de­fi­ni­sa­no ko­ji tip ka­bla i osi­gu­ra­ča se nu­di, ta­ko da se iz nje­go­ve po­nu­de ne mo­že za­klju­či­ti da li nu­di tip ka­bla PP OO 3x2,5 mm2 sa pri­pa­da­ju­ćim auto­mat­skim osi­gu­ra­čem iC60N 10A ili, pak, nje­gov ekvi­va­lent – na­vo­di se u rje­še­nju u ko­jem se po­ja­šnja­va da Di­rek­ci­ja u po­bi­je­noj od­lu­ci ni­je da­la od­go­va­ra­ju­ća obra­zlo­že­nja za svo­je od­lu­ke što ni­je u skla­du sa za­ko­nom.
Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) na­lo­že­no je da pla­ti 5.900 eura zbog kr­še­nja Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma pri­li­kom spro­vo­đe­nja ten­de­ra za na­bav­ku uslu­ga osi­gu­ra­nja vri­jed­no­sti 650.000 eura. Ko­mi­si­ja je utvr­di­la da je MUP od­lu­kom o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča ne­pot­pu­no i ne­pra­vil­no utvr­dio či­nje­nič­no sta­nje od zna­ča­ja za ocje­nu is­prav­no­sti po­nu­de fir­me „Sa­va osi­gu­ra­nje” u po­gle­du oba­ve­ze ozna­ča­va­nja ukup­nog bro­ja li­sto­va po­nu­de, te ne­pra­vil­no pri­mi­je­nio ma­te­ri­jal­no pra­vo ka­da je po­nu­du oci­je­nio kao ne­is­prav­nu.
Na­kon opo­me­ne Ko­mi­si­je MUP je po­no­vio po­stu­pak ocje­na i ju­če ob­ja­vio od­lu­ku ko­jom je „Sa­va osi­gu­ra­nju” po­vje­ren po­sao pru­ža­nja uslu­ga osi­gu­ra­nja. Taj re­sor je u na­knad­nom po­stup­ku po­stu­pio po pre­po­ru­ka­ma ko­mi­si­je i ot­klo­nio po­stu­pa­nja ko­ja su pret­hod­no bi­la spor­na i ta­ko u pot­pu­no­sti is­po­što­vao Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma.
M.S.


Tu­ži­la­štvo ne re­a­gu­je

Pod­sje­ti­mo, Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki to­kom pro­te­kle go­di­ne ot­kri­la je ne­za­ko­ni­to­sti u 304 ten­de­ra, ali ni u jed­nom slu­ča­ju ni­je re­a­go­va­lo tu­žla­štvo. Pred­sjed­nik ko­mi­si­je Zo­ran Živ­ko­vić ka­zao je ra­ni­je „Da­nu” da „ni­je ni bi­lo po­tre­be da re­a­gu­je tu­ži­la­štvo jer je kr­šen Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ko­ji je leks spe­ci­ja­lis”, te da su ot­kri­va­li pro­pu­ste ko­ji ne po­vla­če kri­vič­nu od­go­vor­nost.
U iz­vje­šta­ju Ko­mi­si­je za pro­te­klu go­di­nu na­vo­di se da su ima­li ukup­no 1.310 pred­me­ta u ra­du, od ko­jih je ri­je­še­no 1.011. Od tog bro­ja, Dr­žav­na ko­mi­si­ja je u cje­lo­sti po­ni­šti­la 37 po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki zbog kr­še­nja za­ko­na, a u 267 pro­ce­du­ra po­stu­pak je vra­ćen na po­nov­no od­lu­či­va­nje ka­ko bi se do­ni­je­la za­ko­ni­ta od­lu­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"