Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MANS NAJAVIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BIVŠEG MINISTRA EKONOMIJE
Vujović Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića Branko Vujović je kao dugogodišnji funkcioner Vlade Crne Gore bio u središtu više privatizacionih poslova, od kojih su većina bili neuspješni i praćeni sumnjama na kršenje zakona i korupciju, podsjećaju u MANS-u
Dan - novi portal
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) će u po­ne­dje­ljak spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) do­sta­vi­ti kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju do ko­je su do­šli u po­stup­ku ana­li­zi­ra­nja imo­vi­ne i pri­ho­da Bran­ka Vu­jo­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja. Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom upra­vlja Mi­li­vo­je Kat­nić, a Agen­ci­jom za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je Sre­ten Ra­do­njić.
Ana­li­za Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a po­ka­zu­je da je po­ro­di­ca Bran­ka Vu­jo­vi­ća za sve­ga ne­ko­li­ko go­di­na vi­še­stru­ko uve­ća­la svo­ju imo­vi­nu ku­po­vi­nom no­vih sta­no­va, ga­ra­ža i auto­mo­bi­la. Sa dru­ge stra­ne, pri­ho­di ko­je je Vu­jo­vić pri­ja­vio u svom zva­nič­nom imo­vin­skom kar­to­nu bi­li su ne­do­volj­ni za sti­ca­nje spor­ne imo­vi­ne, pa se ta­ko ne mo­že ob­ja­sni­ti po­ri­je­klo naj­ma­nje 250.000 eura ko­ji su tom pri­li­kom utro­še­ni.
– Bran­ko Vu­jo­vić je kao du­go­go­di­šnji funk­ci­o­ner Vla­de Cr­ne Go­re bio u sre­di­štu vi­še pri­va­ti­za­ci­o­nih po­slo­va, od ko­jih su ve­ći­na bi­li ne­u­spje­šni i pra­će­ni sum­nja­ma na kr­še­nje za­ko­na i ko­rup­ci­ju. Po­čev od Ju­go­pe­tro­la i nik­šić­ke Že­lje­za­re, pa sve do ten­de­ra za va­lo­ri­za­ci­ju Bu­lja­ri­ce, go­to­vo da ne­ma po­sla u ko­ji je Bran­ko Vu­jo­vić bio uklju­čen, a da on ni­je bio pra­ćen kon­tro­ver­za­ma. Ka­da jav­ni funk­ci­o­ner ko­ji je bio uklju­čen u po­slo­ve pri­va­ti­za­ci­je dr­žav­nih kom­pa­ni­ja i pro­da­ju re­sur­sa vri­jed­nih na de­se­ti­ne mi­li­o­ne eura ne mo­že da ob­ja­sni oda­kle mu če­tvrt mi­li­o­na eura za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na i auto­mo­bi­la, to pred­sta­vlja svo­je­vr­stan alarm za nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ko­je bi ko­nač­no mo­ra­le ozbilj­ni­je da se po­za­ba­ve ovim pro­ble­mom – pod­sje­ća­ju iz MANS-a.
MANS već du­že vri­je­me upo­zo­ra­va da ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra pred­sta­vlja ogro­man pro­blem i da bi mo­rao bi­ti oštri­je sank­ci­o­ni­san do­no­še­njem po­seb­nog za­ko­na i kri­mi­na­li­za­ci­jom tog dje­la.
– Nad­le­žno tu­ži­la­štvo ni­je se ozbilj­ni­je ba­vi­lo is­pi­ti­va­njem po­ri­je­kla imo­vi­ne cr­no­gor­skih jav­nih funk­ci­o­ne­ra, a do­sad spro­ve­de­ne fi­nan­sij­ske is­tra­ge ni­je­su da­le že­lje­ne re­zul­ta­te. Slič­no je i sa ASK-om ko­ji svoj po­sao oba­vlja uz mi­nu­mim za­mje­ra­nja ak­tu­el­noj po­li­tič­koj eli­ti i uop­šte se ne ba­vi po­ri­je­klom imo­vi­ne jav­nih funk­ci­o­ne­ra. Pa­ra­dok­sal­no, tre­nut­no u Cr­noj Go­ri mo­že­te pri­ja­vi­ti bi­lo šta od imo­vi­ne, a da vas bi­lo ko od nad­le­žnih or­ga­na ne upi­ta za nje­no po­ri­je­klo. Na taj na­čin se, na­ža­lost, i da­lje ša­lje po­ru­ka da se ko­rup­ci­ja u Cr­noj Go­ri is­pla­ti, na­ro­či­to ona na vi­so­kom ni­vou, a ne­po­stu­pa­nje nad­le­žnih or­ga­na omo­gu­ća­va ko­rum­pi­ra­nim jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma da uži­va­ju u ne­za­ko­ni­to ste­če­nom bo­gat­stvu. Zbog to­ga MANS po­zi­va Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i ASK da naj­o­zbilj­ni­je uzmu u po­stu­pa­nje slu­čaj Bran­ka Vu­jo­vi­ća i pre­du­zmu sve mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti – za­klju­ču­ju u MANS-u.M.S.


Vu­jo­vić: Ni­je­sam du­žan da pod­no­sim ra­ču­ne

Bran­ko Vu­jo­vić je ju­če, re­a­gu­ju­ći na pi­sa­nje „Da­na” o bo­gat­stvu nje­go­ve po­ro­di­ce, sa­op­štio da je pred­u­go­vor o ku­po­vi­ni sta­no­va nje­go­vih si­no­va pot­pi­san u vri­je­me po­čet­ka grad­nje sta­no­va, da­kle 2010. go­di­ne.
– Sred­stva su obez­bi­je­đe­na iz pri­ho­da po­ro­di­ce, šted­nje, po­zaj­mi­ce i po­klo­na. Ako ste da­li ras­hod­nu stra­nu, zad­njih 12 do 15 go­di­na, bi­lo bi pro­fe­si­o­nal­no i mo­ral­no da da­te i pri­ho­de za taj pe­ri­od. Ne mi­sli­te valj­da da se go­di­šnjom ušte­đe­vi­nom ku­pu­je auto, a ka­mo­li sta­no­vi. Ne sma­tram da sam u oba­ve­zi da pod­no­sim ra­ču­ne ni va­ma ni bi­lo ko­me o na­či­nu tro­še­nja po­ro­dič­nog bu­dže­ta, po­zaj­mi­ca­ma ili pla­ća­nji­ma. Vje­ro­vat­no da su pri­ho­di utro­še­ni na tro­ško­ve ško­lo­va­nja dje­ce u ino­stran­stvu, zi­mo­va­nja, lje­to­va­nja, pu­to­va­nja, ku­po­vi­nu sku­po­cje­no­sti, koc­ku ili u ne­ke dru­ge svr­he, to vas ne bi in­te­re­so­va­lo. Ali ka­da se ra­di o od­go­vor­nim po­ro­dič­nim oba­ve­za­ma, u ci­lju obez­bje­đe­nja eg­zi­sten­ci­je čla­no­va po­ro­di­ce, to vas oči­gled­no in­te­re­su­je. Ču­di me, za­i­sta, da vas ni­ko od kon­tak­ti­ra­nih po­li­ti­ča­ra ne upi­ta – a gdje su pri­ho­di po­ro­di­ce, što ih ni­je­ste sa­op­šti­li. Pa da ima­mo pri­li­ku da iz ta­kvih in­for­ma­ci­ja do­no­si­mo za­ključ­ke, da li je bi­lo mo­gu­će iz pri­ho­da obez­bi­je­di­ti sred­stva za ku­po­vi­nu sta­no­va. Pri­ma­nja je mo­gu­će jed­no­stav­no pro­vje­ri­ti za pe­ri­od od 20 go­di­na ko­li­ko sam u dr­žav­noj upra­vi, me­ne i mo­je po­ro­di­ce, ili za sko­ro 40 go­di­na mog rad­nog sta­ža. Oči­gled­no da vas to ni­je in­te­re­so­va­lo, jer ste vi i va­ši sa­go­vor­ni­ci već do­ni­je­li za­ključ­kak. Ko­nač­no, sa­gla­san sam sa pred­lo­zi­ma da se na osno­vu pri­ho­da mo­je po­ro­di­ce, ko­ji su ostva­re­ni u skla­du sa za­ko­nom, na osno­vu objek­tiv­nog uvi­da u mo­ja pri­ma­nja, ko­ja su objek­tiv­no me­đu ve­ćim u Cr­noj Go­ri, i mo­je po­ro­di­ce zad­njih 20 ili 30 go­di­na, utvr­di da li je bi­lo mo­gu­će obez­bi­je­di­ti sred­stva za dva sta­na, jer i po­zaj­mi­ce ili kre­di­te tre­ba vra­ti­ti. Ako ni­je ta­ko, sa­gla­san sam da se sta­no­vi odu­zmu. Šta ako ni­je? Da li će se ne­ko od vas ko­ji da­je­te ko­men­ta­re jav­no iz­vi­ni­ti ili ma­kar sno­si­ti pro­fe­si­o­nal­nu od­go­vor­nost – ka­zao je Vu­jo­vić.


Još se ne ogla­ša­va­ju

Iz tu­ži­la­šta i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ni ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” - da li će is­pi­ta­ti ot­kud Vu­jo­vi­ći­ma no­vac za ku­po­vi­nu sta­no­va, s ob­zi­rom na to da u zva­nič­nim iz­vje­šta­ji­ma o imo­vi­ni ne­ma­ju po­kri­će za te iz­dat­ke. Ta­ko­đe, i da­lje osta­je­mo us­kra­će­ni za in­for­ma­ci­ju da li će se pro­vje­ri­ti ka­ko su Vu­jo­vi­ći ku­po­va­li auto­mo­bi­le, te šta će ura­di­ti ka­ko bi pro­vje­ri­li ka­ko je Bran­ko Vu­jo­vić po­čet­kom 2005. go­di­ne ku­pio stan u zgra­di „Mak­sim” u Pod­go­ri­ci, po­vr­ši­ne 106 kva­dra­ta, ko­ji je pla­ćen oko 127.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"