Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo JAKO NEVRIJEME IZAZVALO VELIKE PROBLEME U JUŽNOJ I CENTRALNOJ REGIJI, NAJKRITIČNIJE U PRESTONICI
Pod vodom rekonstruisani Mlin Ivana Crnojevića Cetinje pod vodom Nevrijeme je velike probleme izazvalo na Cetinju, Ulcinju, Kotoru, Tivtu, ali i u Podgorici i Baru Posebno je ugrožen Mlin Ivana Crnojevića na Vladičinoj bašti, najstariji sačuvani objekt tradicionalnog graditeljstva iz 15. vijeka, koji je gotovo u cjelosti pod vodom, i to par dana nakon što je u njegovu restauraciju uloženo blizu 80.000 eura
Dan - novi portal
Ja­ko ne­vri­je­me ko­je je ju­če po­go­di­lo pod­ruč­je Cr­ne Go­re iza­zva­lo pla­vlje­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ca i do­ma­ćin­sta­va, pre­kid u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom i pro­ble­me u sa­o­bra­ća­ju, a naj­dra­ma­tič­ni­je je bi­lo na Ce­ti­nju, u ko­jem je zbog ne­stan­ka stru­je ot­ka­za­na na­sta­va u obra­zov­nim usta­no­va­ma. U po­je­di­nim pri­mor­skim op­šti­na­ma do­šlo je i do pla­vlje­nja zdrav­stve­nih usta­no­va, a vo­de­ne bu­ji­ce no­si­le su auto­mo­bi­le, po­ta­pa­le bar­ke i ki­da­le dr­ve­ća. U sje­ver­nim op­šti­na­ma pa­la je znat­no ma­nja ko­li­či­na ki­še ko­ja ni­je pro­u­zro­ko­va­la ve­će pro­ble­me.
Zbog kva­ra u tra­fo­sta­ni­ci na Ce­ti­nju, u ko­ju je ušla vo­da, ve­ći dio gra­da ju­če od šest ča­so­va ni­je imao stru­ju. Bez stru­je su bi­le i grad­ske osnov­ne i sred­nje ško­le, kao i osnov­ne ško­le u Ri­je­ci Cr­no­je­vi­ća, zbog če­ga u tim obra­zov­nim usta­no­va­ma ni­je bi­lo na­sta­ve. Stru­ju ni­je imao ni ve­ći dio Ri­ječ­ke i Ka­tun­ske na­hi­je, kao i da­le­ko­vod Vre­la, sa ko­jeg se na­pa­ja­ju se­la Ko­na­ka i vo­do­vod­no po­str­o­je­nje Uganj­ska vre­la.
U poslijepodnevnim satima u većem dijelu gornjeg dijela grada, kao i na Rijeci Crnojevića sa okolinom, uspostavljeno je snabdijevanje strujom, ali je i znatan dio grada i dalje bez struje. Uz brojne stambene objekte, jučerašnje padavine ugrozile su i nekoliko objekata kulture.
U Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ pojavile su se podzemne vode, ali je nivo vode prenizak da bi se započelo ispumpavanje. Posebno je ugrožen Mlin Ivana Crnojevića na Vladičinoj bašti, najstariji sačuvani objekat tradicionalnog graditeljstva iz 15. vijeka koji je status kulturnog dobra dobio 1950. godine. Taj objekat je gotovo u cjelosti pod vodom, i to neposredno nakon što je restauriran. Restauracija ovog kulturnog dobra u koju je uloženo blizu 80.000 eura okončana je proteklih dana.
Iz ce­tinj­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) po­zva­li su ju­če Pre­sto­ni­cu Ce­ti­nje da hit­no for­mi­ra kri­zni štab zbog, ka­ko su na­ve­li, ka­ta­stro­fal­nog sta­nja u ko­jem se na­la­zi pod­ruč­je Do­njeg Po­lja.
Ko­man­dir Va­tro­ga­sne je­di­ni­ce Pre­sto­ni­ce Pe­đa Mo­štro­kol ka­zao je za „Dan“ da su pri­pad­ni­ci Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja od ju­če uju­tro ima­li do­sta in­te­r­ven­ci­ja uglav­nom zbog po­pla­va i in­ter­ven­ci­ja na kro­vo­vi­ma.
Na sjed­ni­ci Ope­ra­tiv­nog šta­ba za za­šti­tu i spa­sa­va­nje Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a ju­če je ana­li­zi­ran od­go­vor si­ste­ma za­šti­te i spa­sa­va­nja to­kom ljet­nje po­žar­ne se­zo­ne. Kon­sta­tu­ju­ći da je si­stem od­go­vo­rio pro­fe­si­o­nal­no i u skla­du sa ras­po­lo­ži­vim ma­te­ri­jal­nim i ljud­skim re­sur­si­ma, na sjed­ni­ci je raz­ma­tra­na i pri­pre­mlje­nost dr­žav­nih i or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za od­go­vor na pred­sto­je­ću zim­sku se­zo­nu, na­ro­či­to sa aspek­ta po­pla­va i eks­trem­nih me­te­o­ro­lo­ških pri­li­ka.
– Ope­ra­tiv­ni štab se osvr­nuo i na si­tu­a­ci­ju ko­ju pro­u­zro­ku­ju obil­ne pa­da­vi­ne i na osno­vu ras­po­lo­ži­vih in­for­ma­ci­ja za­klju­čio da, iz­u­zev te­ri­to­ri­je pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje gdje je upu­će­na po­moć od stra­ne Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je u vi­du pum­pi za is­pum­pa­va­nje vo­de iz po­pla­vlje­nih pro­sto­ra, ni­je bi­lo po­tre­be za an­ga­žo­va­njem re­sur­sa sa dr­žav­nog ni­voa – sa­op­šte­no je iz MUP-a.
Ve­li­ko ne­vri­je­me ko­je je ju­če za­hva­ti­lo Ul­cinj i oko­li­nu iza­zva­lo je po­pla­ve i ma­te­ri­jal­nu šte­tu ko­ju nad­le­žni tek tre­ba da utvr­de. Obil­ne pa­da­vi­ne pra­će­ne po­vre­me­nom gr­mlja­vi­nom i ja­kim ju­žnim vje­trom, za sve­ga ne­ko­li­ko ča­so­va prak­tič­no su po­to­pi­le vi­še grad­skih zo­na. Na ma­gi­stral­nim pu­te­vi­ma pre­ma Vla­di­mi­ru i Adi Bo­ja­ni sa­o­bra­ćaj je bio ote­žan, jer su se iz­li­li ka­na­li po­red ko­lo­vo­za, pa su, ne­ko­li­ko ča­so­va, pu­tem mo­gla sa­o­bra­ća­ti sa­mo ve­ća mo­tor­na vo­zi­la. Na bu­le­va­ru Te­u­ta pre­ma Ve­li­koj pla­ži dvi­je tra­ke bi­le su pod vo­dom, dok je na pu­tu pre­ma Vla­di­mi­ru sa­o­bra­ćaj bio ote­žan u mje­stu Zo­ga­nje i kod tu­ne­la Kle­zna. U sa­mom gra­du po­pla­vlje­no je še­ta­li­šte na Ma­loj pla­ži i vi­še okol­nih uli­ca, a bu­jič­ne vo­de za­u­sta­vi­le su sa­o­bra­ćaj kod Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i mar­ke­ta „Sars“. Vo­da je pro­dr­la u vi­še ku­ća u na­se­lji­ma Me­te­ri­zi, Pi­nješ, To­to­ši, Đe­ra­ne, Ko­dre i Štoj, gdje su, pre­ma još ne­po­tvr­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma, po­to­plje­na i po­je­di­na po­ljo­pri­vred­na do­bra. Na Ma­loj pla­ži ogrom­ni ta­la­si po­to­pi­li su jed­nu bar­ku. Oluj­ni vje­tar ru­šio je i sta­bla pa je na So­lan­skom pu­tu ve­će sta­blo pa­lo na elek­tro­vo­do­ve. Pro­ble­ma je bi­lo i u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom ali su eki­pe Elek­tro­di­stri­bu­ci­je in­ter­ve­ni­sa­le i sta­bi­li­zo­va­le na­pa­ja­nje.
U JP Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti ka­za­li su nam da su od ra­nih ju­tar­njih ča­so­va nji­ho­ve eki­pe na te­re­nu i da po­ku­ša­va­ju da, ko­li­ko su u mo­guć­no­sti, ot­klo­ne pro­ble­me na naj­kri­tič­ni­jim mje­sti­ma.
– Po oba­vje­šte­nju Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je o cr­ve­nom me­te­o­a­lar­mu i obil­nim pa­da­vi­na­ma, for­mi­ra­li smo eki­pu ko­ja će in­ter­ve­ni­sa­ti po po­tre­bi. In­ter­ve­ni­sa­li smo i ljud­stvom i me­ha­ni­za­ci­jom i za sa­da dr­ži­mo si­tu­a­ci­ju pod kon­tro­lom – ka­za­li su iz tog pred­u­ze­ća.
Zbog obil­nih pa­da­vi­na u pri­prav­no­sti je i Slu­žba spa­sa­va­nja. Ka­ko su nam sa­op­šti­li iz dis­pe­čer­skog cen­tra si­tu­a­ci­ja na te­re­nu se pom­no pra­ti. Di­rek­tor JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Fe­him Av­du­iu ka­zao nam je da zbog pro­ble­ma u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom ne ra­de pum­pe na ne­kim iz­vo­ri­šti­ma zbog če­ga po­je­di­ne grad­ske zo­ne ne­ma­ju vo­de. Pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne i član Šta­ba za van­red­ne si­tu­a­ci­je Ari­an Mu­ra­ti ka­zao je da to ti­je­lo ni­je za­sje­da­lo, ali da se pra­ti si­tu­a­ci­ja.
Usled obil­nih pa­da­vi­na u Ko­to­ru ju­če je ni­vo mo­ra po­ras­tao i na po­je­di­nim mje­sti­ma, po­seb­no na Ma­ceu i duž jed­nog di­je­la ma­gi­stra­le pre­ko pu­ta Kul­tur­nog cen­tra, sko­ro do­sti­gao ni­vo oba­le. Po­je­di­ne uli­ce u Sta­rom gra­du bi­le su po­pla­vlje­ne, pa su za pri­laz zgra­di Op­šti­ne po­sta­vlje­ni pon­to­vi. Jak vje­tar, ko­ji na mo­men­te po­pri­mao oluj­ni kar­tak­ter, obo­rio je vi­še sta­ba­la na pod­ruč­ju op­šti­ne, pa su slu­žbe Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ima­le broj­ne in­ter­ven­ci­je.
Po ri­je­či­ma di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Mla­de­na Lu­či­ća, eki­pe su na te­re­nu od če­tvrt­ka ve­če.
– Na sve stra­ne na­še op­šti­ne ima pro­ble­ma, pri­je sve­ga zbog ja­kog vje­tra ko­ji je oba­lio do­sta sta­ba­la. Mi smo od si­noć na te­re­nu, a tre­nut­no kod Op­šte bol­ni­ce ukla­nja­mo dr­vo ko­je je pri­je­ti­lo da pad­ne. Sve in­ter­ven­ci­je ra­di­mo u sa­rad­nji sa Slu­žbom za­šti­te i spa­sa­va­nja, a ov­dje nam je asi­sten­ci­ju pru­ži­la i po­li­ci­ja ko­ja je ob­u­sta­vi­la sa­o­bra­ćaj. Ta­ko­đe smo uklo­ni­li i sta­blo ko­je je pa­lo na ula­zu u Pe­rast, a u Ri­snu smo na dva mje­sta ima­li in­ter­ven­ci­je na ukla­nja­nju sta­ba­la. Ta­ko­đe po­je­di­na sta­bla za ko­ja smo usta­no­vi­li da su pre­vi­še nag­nu­ta, sa­mi smo ot­ki­nu­li da ne bi pa­la i ne­ko­ga po­vri­je­di­la – ka­zao je Lu­čić za „Dan“.
On je re­kao da su ka­na­li za od­vo­đe­nje at­mos­fer­skih vo­da pro­hod­ni, jer su na vri­je­me oči­šće­ni.
Velike količine padavina u protekla dva dana na području nikšićke opštine popunile su gotovo presahle akumulacije jezera Slano, Krupac i Liverovići, ali i gradske rijeke. Trenutno, najveći problem je duž toka Zete iz čijeg se korita na pojedinim lokacijama voda već počela izlivati. U naseljima Brezovik i Glibavac voda se iz Zete već juče izlila, ali za sada ne prijeti opasnost za okolna domaćinstva. Voda je, što je standardan problem u tom dijelu opštine, prekrila dio livada i njiva. Na jednom dijelu saobraćajnice kod Brezovačkog mosta saobraćaj je zbog izlivanja vode iz korita rijeke djelimično usporen, pa se vozačima preporučuje alternativni put, odnosno zaobilaznica iznad sela Miločani.
Obil­ne pa­da­vi­ne pogodile su ju­če i pod­ruč­je Ri­sna, a vo­da je pro­dr­la u Spe­ci­jal­nu bol­ni­cu za or­to­pe­di­ju i ne­u­ro­hi­rur­gi­ju „Va­so Ću­ko­vić“ gdje je do­šlo do pro­ki­šnja­va­nja u po­je­di­nim so­ba­ma na vi­še odje­lje­nja. Di­rek­tor bol­ni­ce dok­tor Mi­lić Ja­u­ko­vić po­tvr­dio je za „Dan“ da je u objek­tu ove zdrav­stve­ne usta­no­ve do­šlo do pro­do­ra vo­de na „po­je­di­nim mje­sti­ma“, na­gla­siv­ši da bol­ni­ca nor­mal­no funk­ci­o­ni­še.
– Obi­la­zio sam bol­ni­cu, vo­da je­ste pro­dr­la, ali ni­je zna­čaj­no i ni­je u pi­ta­nju krov, ma­da je­ste na ne­kim mje­sti­ma vo­da ušla kroz krov. U če­ti­ri, pet so­ba je ma­lo vi­še pro­dr­la, i to ne­što kroz pro­zor, ne­što kroz fa­sa­du. Uglav­nom na če­ti­ri pe­ti­ne bol­ni­ce ni­je ni­šta. Mi ra­di­mo, ope­ri­sa­li smo, agre­gat je bio za­stao, ali sa­da ra­di – sa­op­štio je dr Ja­u­ko­vić.
Ki­ša, ko­ja je već od ra­nih ju­tar­njih sa­ti po­če­la da pa­da, obi­lje­ži­la je ci­je­li ju­če­ra­šnji dan i na pod­ruč­ju bar­ske op­šti­ne. U pro­te­kla 24 sa­ta pa­lo je 45 li­ta­ra ki­še po kva­drat­nom me­tru. Uz obil­ne pa­da­vi­ne, po­seb­no u po­po­dnev­nim sa­ti­ma, po­vre­me­no je du­vao jak vje­tar ko­ji je uz pa­da­vi­ne sme­tao pro­la­zni­ci­ma. Uli­ce su bi­le na­to­plje­ne vo­dom, sa­o­bra­ćaj se ote­ža­no od­vi­jao uli­ca­ma u cen­tru gra­da, po­seb­no zbog za­tvo­re­nog sa­o­bra­ća­ja kod re­sto­ra­na „Las Ram­blas“ zbog iz­vo­đe­nja ra­do­va na hi­dro­teh­nič­kim in­sta­la­ci­ja­ma. Po­je­di­ni dje­lo­vi gra­da osta­li su bez elek­trič­nog na­pa­ja­nja.
Mo­re je bi­lo ja­ko uz­bur­ka­no, a uda­ri ju­ga do­sti­žu do 29 me­ta­ra u se­kun­di, od­no­sno 100 ki­lo­me­ta­ra na sat. Vi­si­na ta­la­sa na otvo­re­nom mo­ru je bi­la sko­ro če­ti­ri me­tra.
Pre­ma ri­je­či­ma na­čel­ni­ka Slu­žbe za­šti­te Ve­li­za­ra Ča­đe­no­vi­ća, ni­je bi­lo pri­ja­va za ve­će in­ter­ven­ci­je.
– Ja­vlja­li su nam se lju­di iz Crm­ni­ce, ali ra­di­lo se o po­ja­vi vo­de u bli­zi­na ku­ća, ili pro­ble­ma sa kro­vo­vi­ma ko­ji su zbog ve­li­kih ko­li­či­na ki­še i vje­tra po­če­li da pro­ki­šnja­va­ju – ka­že on.
Ne­vri­je­me ko­je je u to­ku pro­te­kle no­ći za­hva­ti­lo Her­ceg No­vi do­ni­je­lo je čak 70 li­ta­ra pa­da­vi­na po me­tru kva­drat­nom, a slič­na si­tu­a­ci­ja je i u Tiv­tu, gdje su po­pla­vlje­ne uli­ce, ka­ko od ki­še ko­ja je ne­pre­kid­no pa­da­la, ta­ko i od mo­ra, ko­je se iz­li­lo na sa­o­bra­ćaj­ni­ce.
Zbog obil­nih ki­ša ju­če je po­seb­no dra­ma­tič­no bi­lo kroz Pla­ti­je, na ma­gi­stral­nom pu­tu Pod­go­ri­ca – Ko­la­šin. Zbog obil­nih pa­da­vi­na sa li­ti­ca ka­njo­na Mo­ra­če bu­kval­no su se sli­va­le ri­je­ke na ovu sa­o­bra­ćaj­ni­cu, zbog če­ga su, po tvrd­nja­ma či­ta­la­ca „Da­na“, vo­zi­la fak­tič­ki mo­gla da se kre­ću sa­mo jed­nom tra­kom.
EKI­PA „DA­NA“


Ne­is­prav­na vo­da sa Ma­re­ze

Vo­da na pod­go­rič­kom vo­do­i­zvo­ri­štu „Ma­re­za” od ju­če je po­no­vo za­mu­će­na zbog če­ga su iz pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja pre­po­ru­či­li da se pro­ku­va­va pri­je upo­tre­be. Iz pod­go­rič­kog pred­u­ze­ća na­vo­de da su obil­ne pa­da­vi­ne u Pod­go­ri­ci iza­zva­le po­ve­ća­nje ni­voa vo­de na iz­vo­ri­štu Ma­re­za pa su ju­če­ra­šnji re­zul­ta­ti fi­zič­ko-he­mij­skih ana­li­za vo­de sa iz­vo­ri­šta „Ma­re­za” po­ka­za­li po­ve­ća­nu mut­no­ću. N.S.


Iz vo­zi­la iz­ba­ci­va­li vo­du

Pod­go­rič­ke uli­ce ju­če su bi­le kao ri­je­ke. U pri­grad­skim na­se­lji­ma ne­ma sa­o­bra­ćaj­ni­ce ko­ja ni­je bi­la pod vo­dom. Sta­nov­ni­ci su po­ku­ša­va­li da po­dig­nu po­klop­ce ka­na­li­za­ci­o­nih od­vo­da ka­ko bi vo­da oti­ca­la, ali ni­je­su uspi­je­va­li u to­me. Uli­ca Zmaj Jo­vi­na na Sta­rom aero­dro­mu pot­pu­no je pod vo­dom. Do ku­ća se je­dva mo­že.
– Sva vo­da se sli­la u na­šu uli­cu. Zva­li smo sve slu­žbe, od Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je i Ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je, do Vo­do­vo­da, ni­ko nam se ni­je obra­tio. Po­ku­šao sam da otvo­rim šaht ka­ko bi vo­da ote­kla, ali ne mo­že. Dje­ca ne mo­gu do ško­le, ne mo­že se is­pred ku­će iza­ći – re­kao je Ne­đelj­ko Sti­je­po­vić, mje­šta­nin Uli­ce Zmaj Jo­vi­na.
Ni­šta bo­lja si­tu­a­ci­ja ni­je ni u Ma­sli­na­ma. Is­pred vr­ti­ća „Zvon­čić” sta­ze su već pod vo­dom, a uko­li­ko ki­ša na­sta­vi da pa­da pri­je­ti opa­snost da dvo­ri­šte po­pla­vi. A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"