Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Režim štiti nalogodavca * Danilović predsjednik, Lekić ne priznaje * BDZ spreman za savez sa opozicijom * Za pola godine zaplijenjene dvije i po tone droge * Obama omanuo, Tramp ništa bolji * Desant na Dnevnik * Jedinica iz vladanja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGAN KRAPOVIĆ, GRADONAČELNIK BUDVE:
Nema potrebe za takvim radikalnim potezima, kao što je skraćenje mandata vlasti. Naravno, ostavljam svima da biraju svoj politički put i svaki drugi.

Vic Dana :)

Uciteljica pita:
- Djeco, ko zna da mi objasni kako funkcioniše država?
Javlja se Perica:
- Država je kao prekookeanski brod. Kapetan je premijer, a posada su ministri i oni vode taj brod kroz talase i oluje i sve druge nedaće...
Učiteljica:
- A narod?
Perica odgovara:
- Pa putnici su narod!
Učiteljica nastavlja:
- A šta rade putnici?
A Perica će kao iz topa:
- Pa povraćaju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ANA ĐURNIĆ IZ INSTITUTA ALTERNATIVA UPOZORAVA NA LOŠE PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI
Đurnić U blokadi 300 miliona, potrebe građana na čekanju Ministarstvo saobraćaja je rekorder u lošem planiranju javnih nabavki jer su lani planirali da potroše 180 miliona, a realizovali su 37 Racionalno planiranje bi, u prvom redu, doprinijelo da se tokom godine ostvare brojne potrebe građana koje godinama čekaju svoju realizaciju, poput, na primjer, obnove škola, puteva, uređenja dječjih parkova, ističe Ana Đurnić
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stva, op­šti­ne, zdrav­stve­ne i vas­pit­no-obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je pla­ni­ra­li su la­ni da po­tro­še 517.700.488,82 eura za jav­ne na­bav­ke, a ima­li su iz­da­tak od 205.258. 604,34 eura, što je po­ka­za­telj lo­šeg pla­ni­ra­nja ten­de­ra, pri če­mu naj­ve­ću šte­tu ima­ju gra­đa­ni, sma­tra­ju u NVO In­sti­tut Al­ter­na­ti­va. U prak­si ovaj po­da­tka zna­či da je 312.441.884 eura bi­lo „za­ro­blje­no”, jer pla­ni­ra­na sred­stva za ten­de­re osta­ju za­mr­znu­ta i ne mo­gu se ko­ri­sti­ti za dru­ge na­mje­ne. Uko­li­ko se no­vac ne po­tro­ši, on se na kra­ju go­di­ne vra­ća u tre­zor, a od nje­ga su mo­gle da se sa­gra­de ili re­no­vi­ra­ju ško­le, bol­ni­ce, vr­ti­ći, pa čak i da se is­ko­ri­sti za ne­do­sta­ju­ća da­va­nja gra­đa­ni­ma jer je Vla­da tvr­di­la da ne­ma sred­sta­va za is­pla­ći­va­nje na­kna­da za maj­ke, pa su ih uki­nu­li i ta­ko osta­vi­li bez pri­ma­nja 22.000 po­ro­di­ca. Lo­še pla­ni­ra­nje u jav­nim na­bav­ka­ma još je je­dan po­ka­za­telj da Cr­na Go­ra ima nov­ca, sa­mo što se on ne ras­po­re­đu­je u in­te­re­su gra­đa­na.
Pre­ma iz­vje­šta­ju Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva re­kor­der je u lo­šem pla­ni­ra­nju jav­nih na­bav­ki jer su la­ni pla­ni­ra­li da po­tro­še 180 mi­li­o­na, a re­a­li­zo­va­li su 37. Na­kon njih sli­je­di Elek­tro­pri­vre­da ko­ja je od 174,3 is­pla­ni­ra­na mi­li­o­na, po­tro­ši­la 52,6, na tre­ćem mje­stu je Cr­no­gor­ski elek­tro­di­stri­bu­tiv­ni si­stem ko­ji je za ten­de­re pla­ni­rao 61,3 mi­li­o­na, a re­li­zo­vao 2,7, dok je Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem bio is­pla­ni­rao iz­da­tak od 58,2 mi­li­o­na, a po­tro­šio 4,4.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma je umje­sto 74 mi­li­o­na po­tro­ši­lo 30,8, Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re je od 39,8 utro­šio osam mi­li­o­na. Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va ima­lo je na­mje­ru da za ro­be, uslu­ge i ra­do­ve po­tro­ši 32,4 mi­li­o­na, a po­tro­ši­lo je 12,5 mi­li­o­na, na­kon njih sli­je­di Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re sa pla­nom po­tro­šnje od 17,8 mi­li­o­na, a re­a­li­za­ci­jom od sve­ga 1,2. Do­brim pla­ni­ra­njem ne mo­gu se po­hva­li­ti ni dr­žav­na pred­u­ze­ća, pa je me­đu nji­ma i Mon­te­ne­gro­er­lajnz ko­ji je za ten­de­re bio is­pla­ni­rao 13,6 mi­li­o­na, a re­a­li­zo­vao 2,1, slič­na si­tu­a­ci­ja je i sa kom­pa­ni­jom „Plan­ta­že 13. jul” ko­ja je od 22,4 re­zer­vi­sa­na mi­li­o­na po­tro­ši­la 12,4.
– Ne­ra­ci­o­nal­no pla­ni­ra­nje, če­ste iz­mje­ne i neo­stva­ri­va­nje pla­no­va je­dan je od cen­tral­nih pro­ble­ma u si­ste­mu jav­nih na­bav­ki. U 2016. go­di­ni, uoče­na su ve­li­ka od­stu­pa­nja u pla­ni­ra­nom i po­tro­še­nom bu­dže­tu za jav­ne na­bav­ke za od­re­đe­ne ka­te­go­ri­je na­ru­či­la­ca, dok po­da­tak o ukup­noj ra­zli­ci iz­me­đu pla­ni­ra­nog i utro­še­nog nov­ca za jav­ne na­bav­ke na ni­vou svih na­ru­či­la­ca ni­je jav­no do­stu­pan. Mi­ni­star­stva, op­šti­ne, zdrav­stve­ne i vas­pit­no-obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je pla­ni­ra­li su da po­tro­še 517.700.488,82 eura za jav­ne na­bav­ke u 2016. go­di­ni, a po­tro­ši­li su ma­nje od po­lo­vi­ne te su­me – 205.258.604,34 eura. In­for­ma­ci­ja o ukup­noj ra­zli­ci iz­me­đu pla­ni­ra­nog i utro­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke na ni­vou svih na­ru­či­la­ca ni­je jav­no do­stup­na, te je ne­mo­gu­će do kra­ja ostva­ri­ti uvid u op­seg pro­ble­ma lo­šeg pla­ni­ra­nja jav­nih na­bav­ki u Cr­noj Go­ri – ka­že za „Dan” is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u NVO In­sti­tut Al­ter­na­ti­va Ana Đur­nić.
Ona is­ti­če da ova­kvo ne­a­de­kvat­no pla­ni­ra­nje jav­nih na­bav­ki uka­zu­je na lo­šu bu­džet­sku ko­or­di­na­ci­ju i ne­e­fi­ka­sno upra­vlja­nje jav­nim fi­nan­si­ja­ma, ima­ju­ći u vi­du da pla­ni­ra­na sred­stva „sto­je re­ze­r­vi­sa­na” za od­re­đe­ne na­bav­ke ko­je se ne ostva­re, te na kra­ju bu­džet­ske go­di­ne osta­ju ne­u­tro­še­na, iako su se mo­gla po­tro­ši­ti za dru­ge na­mje­ne.
– Na­ru­či­o­ci su du­žni da do 31. ja­nu­a­ra pri­pre­me plan jav­nih na­bav­ki za tu go­di­nu i da za­tim na­ba­vlja­ju u skla­du sa tim pla­nom. Ta­ko­đe, osta­vlje­na im je mo­guć­nost da to­kom go­di­ne neo­gra­ni­če­no amand­ma­ni­ma mi­je­nja­ju plan – broj mo­gu­ćih aman­da­ma­na ni­je za­kon­ski ogra­ni­čen, pa je broj usvo­je­nih amand­ma­na to­kom go­di­ne vi­sok. To­kom 2016. go­di­ne, po­je­di­ni na­ru­či­o­ci mi­je­nja­li su plan jav­nih na­bav­ki od de­set do pre­ko 20 pu­ta. U to­me pred­nja­či Glav­ni Grad Pod­go­ri­ca, ko­ji je plan jav­nih na­bav­ki pro­mi­je­nio 21 put. Sli­je­di Cen­tar za eko­tok­si­ko­lo­ška is­pi­ti­va­nja d.o.o. – Pod­go­ri­ca sa 16 iz­mje­na, Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma 15, Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja d.o.o. – Pod­go­ri­ca 13, JZU Za­vod za tran­sfu­zi­ju kr­vi CG i Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje 11. Do­dat­nih 31 na­ru­či­lac iz­mi­je­ni­li su svoj plan jav­nih na­bav­ki od šest do de­set pu­ta – is­ti­če Đur­nić.
Upr­kos če­stim iz­mje­na­ma pla­na, ka­ko ka­že, ko­nač­ni iz­no­si pla­ni­ra­nog i po­tro­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke ri­jet­ko se po­kla­pa­ju. Na pri­mjer, Glav­ni Grad Pod­go­ri­ca, upr­kos 21 iz­mje­ni pla­na u pret­hod­noj go­di­ni i či­nje­ni­ci da je plan po­sled­nji put pro­mi­je­njen 30. no­vem­bra, da­kle, pred sa­mi kraj go­di­ne, ostva­rio je raz­li­ku od 1,281,503.63 eura.
– In­sti­tut Al­ter­na­ti­va već go­di­na­ma uka­zu­je na pro­blem ne­a­de­kvat­nog pla­ni­ra­nja jav­nih na­bav­ki i po­tre­bu da se rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma ozbilj­ni­je pri­stu­pi. Na pri­mjer, u 2015. go­di­ni sa­mo su 3 od 51 na­ru­či­o­ca či­je smo pla­ni­ra­nje ana­li­zi­ra­li ima­li jed­nak pla­ni­ra­ni i utro­še­ni bu­džet za jav­ne na­bav­ke. Ra­ci­o­nal­no pla­ni­ra­nje bi, u pr­vom re­du, do­pri­ni­je­lo da se to­kom go­di­ne ostva­re broj­ne po­tre­be gra­đa­na ko­je go­di­na­ma če­ka­ju svo­ju re­a­li­za­ci­ju, po­put, na pri­mjer, ob­no­ve ško­la, pu­te­va, ure­đe­nja dječ­jih par­ko­va i dru­go – za­klju­ču­je Đur­nić. M.S.


In­sti­tu­ci­ja­ma da­ta pu­na slo­bo­da

U Upra­vi za jav­ne na­bav­ke ka­žu da je na­ru­či­o­ci­ma da­ta ve­ća slo­bo­da iz­mje­ne pla­na jav­nih na­bav­ki u gra­ni­ca­ma odo­bre­nih na­mjen­skih sred­sta­va, jer plan jav­nih na­bav­ki ne uslo­vlja­va iz­mje­nu fi­nan­sij­kog pla­na ili bu­dže­ta. Ovim je omo­gu­će­no na­ru­či­o­ci­ma da iz­mi­je­ne plan na­bav­ki čak i u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da na od­re­đe­nim po­zi­ci­ja­ma ima­ju do­volj­no na­mjen­skih sred­sta­va, za ne­ku na­bav­ku, za ko­jom je na­sta­la po­tre­ba i ra­ni­je se ni­je mo­gla uni­je­ti u plan na­bav­ki, ako za nju ima fi­nan­sij­skih sred­sta­va i sred­stva po­sto­je u fi­nan­sij­skom pla­nu na­ru­či­o­ca. Za­kon­ska mo­guć­nost iz­mje­na i do­pu­na pla­na jav­nih na­bav­ki pru­ži­la je na­ru­či­o­ci­ma flek­si­bil­nost u mje­ri ko­ju omo­gu­ća­va­ju si­stem­ski pro­pi­si iz obla­sti bu­džet­skog si­ste­ma.
–To­kom 2016. go­di­ne Upra­va je vr­ši­la mo­ni­to­rig pla­no­va jav­nih na­bav­ki pri­je ob­ja­vlji­va­nja nji­ho­vog, pra­ti­la sa­gla­sno­sti na plan jav­nih na­bav­ki u skla­du sa za­ko­nom, kao i iz­mje­ne i do­pu­ne pla­na jav­nih na­bav­ki. Ure­đen je pred­met in­spek­cij­skog nad­zo­ra u od­no­su na do­no­še­nje, iz­mje­ne i do­pu­ne pla­na jav­nih na­bav­ki, kao i pre­kr­ša­je na­ru­či­o­ca u ve­zi sa ro­kom sa­či­nja­va­nja i do­sta­vlja­nja na ob­ja­vlji­va­nje na por­ta­lu jav­nih na­bav­ki – ka­žu u Upra­vi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"