Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTARSTVO RADA POTVRDILO ZA „DAN” DA ĆE POSTUPITI PO PREPORUCI USTAVNOG SUDA
Protest majki nakon što je Ustavni sud ukinuo naknade (arhiva) Zakon o majkama do kraja juna Izmjene zakona imaju za cilj da dodatno osnaže porodice i pojedince koji su u stanju socijalne potrebe, da se podigne nivo socijalnih usluga za stara i lica sa teškoćama u razvoju, da se unaprijedi zaštita djece i podstakne natalitet, navode iz Ministarstva rada
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, na či­jem je če­lu Ke­mal Pu­ri­šić, ju­če je zva­nič­no do­sta­vlje­no obra­zlo­že­nje od­lu­ke Ustav­nog su­da, ko­jom su uki­nu­te na­dok­na­de za maj­ke, a Vla­da će do kra­ja ju­na usvo­ji­ti iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­jim će se, iz­me­đu osta­log, re­gu­li­sa­ti i to pi­ta­nje, po­tvr­đe­no je za „Dan“ iz tog re­so­ra. Ustav­ni sud Cr­ne Go­re uku­nuo je 19. apri­la ove go­di­ne od­red­be Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­jim su bi­le pro­pi­sa­ne na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, na­lo­živ­ši Vla­di da u ro­ku od tri mje­se­ca re­gu­li­še prav­ni sta­tus ko­ri­sni­ca ovog pra­va.
– Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja da­nas je zva­nič­no do­bi­lo obra­zlo­že­nje od­lu­ke Ustav­nog su­da. Vla­da Cr­ne Go­re du­žna je da, u ro­ku od tri mje­se­ca od da­na ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke Ustav­nog su­da u Slu­žbe­nom li­stu Cr­ne Go­re, Skup­šti­ni pod­ne­se pred­log za­ko­na za iz­vr­še­nje ove od­lu­ke – ka­za­li su za „Dan“ iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja.
Iz tog re­so­ra su na­ve­li da će do kra­ja dru­gog kvar­ta­la Vla­da usvo­ji­ti iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, na ko­ji­ma se, ka­ko su do­da­li, već in­ten­ziv­no ra­di.
– Iz­mje­ne za­ko­na ima­ju za cilj da do­dat­no osna­že po­ro­di­ce i po­je­din­ce ko­ji su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, da se po­dig­ne ni­vo so­ci­jal­nih uslu­ga za sta­ra i li­ca sa te­ško­ća­ma u raz­vo­ju, da se una­pri­je­di za­šti­ta dje­ce i pod­stak­ne na­ta­li­tet – ob­ja­šnja­va­ju u Mi­ni­star­stvu ra­da.
U uki­da­ju­ćoj od­lu­ci, Ustav­ni sud je od­re­dio da nje­no iz­vr­še­nje ob­u­hva­ta i re­gu­li­sa­nje prav­ne si­tu­a­ci­je, na­sta­le na­kon pre­stan­ka va­že­nja ne­u­stav­nih od­re­da­ba za­ko­na. Su­di­je su to de­fi­ni­sa­le na na­čin da je Vla­da Cr­ne Go­re du­žna da, u ro­ku od tri mje­se­ca od da­na ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke u Slu­žbe­nom li­stu, pod­ne­se pred­log za­ko­na za iz­vr­še­nje od­lu­ke.
– Ka­ko bi se prav­ni sta­tus ko­ri­sni­ca pra­va na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je ili vi­še dje­ce, ko­je im je pri­zna­to na osno­vu ne­u­stav­nih od­re­da­ba Za­ko­na o do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, uskla­dio s Usta­vom, sa­gla­sno prav­nim sta­vo­vi­ma Ustav­nog su­da, iz­ra­že­nim u ovoj od­lu­ci – na­ve­de­no je u od­lu­ci.
Ustav­ni sud je na­veo da je Vla­da, pri ure­đi­va­nju tih pi­ta­nja, du­žna da uva­ži „le­gi­tim­na oče­ki­va­nja svih ka­te­go­ri­ja ko­ri­sni­ca pra­va na na­kna­du“.
– Da im jed­nom pri­zna­to pra­vo na do­ži­vot­nu na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je ili vi­še dje­ce ne­će bi­ti uki­nu­to na na­čin ko­ji bi ih sta­vio u ne­po­volj­ni­ju prav­nu i fak­tič­ku si­tu­a­ci­ju od one u ko­joj su bi­le kad su zbog pri­hva­ta­nja do­ži­vot­ne na­kna­de pre­ki­nu­le svoj do­ta­da­šnji rad­ni od­nos, ili su pre­ki­nu­le ko­ri­šće­nje pra­va na pen­zi­ju, ili su se od­ja­vi­le iz evi­den­ci­je Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju od­lu­ke Ustav­nog su­da.
Pod­sje­ti­mo, u ju­lu 2015. go­di­ne Skup­šti­na Cr­ne Go­re usvo­ji­la je iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­jim su de­fi­ni­sa­ne na­kna­de za maj­ke tro­je i vi­še dje­ce. Pra­vo na na­kna­du ste­kle su maj­ke ko­je ima­ju tro­je ili vi­še dje­ce, od­no­sno 25 i 15 go­di­na rad­nog sta­ža. Za­ko­nom je za njih bi­la pred­vi­đe­na do­ži­vot­na na­dok­na­da u iz­no­su od 70 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni. U pro­šloj go­di­ni, taj iz­nos je bio de­fi­ni­san na 336 eura. Za­ko­nom su pred­vi­đe­ne i na­dok­na­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, ko­je su se naj­ma­nje 15 go­di­na pri­ja­vlji­va­le na evi­den­ci­ju ne­za­po­sle­nih bi­roa ra­da. Za njih je vi­si­na na­dok­na­de od­re­đe­na na 40 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de, po ko­jem osno­vu su one do­bi­le 192 eura. Me­đu­tim, Vla­da je u okvi­ru mje­ra šted­nje sma­nji­la na­dok­na­de maj­ka­ma ko­je su to pra­vo već ostva­ri­le za oko 25 od­sto, pa su ti iz­no­si sve­de­ni na 264, od­no­sno 144 eura.
Ta­kva od­lu­ka Vla­de do­ve­la je do se­ri­je pro­te­sta ne­za­do­volj­nih ko­ri­sni­ca na­kna­da, ko­je tra­že da im se na­kna­de vra­te na iz­nos ko­ji je pro­pi­sao za­kon ko­ji je va­žio u vri­je­me ka­da su ostva­ri­le pra­vo na na­dok­na­du.
A.O.


Sma­nje­nje ustav­no

Ustav­ni sud Cr­ne Go­re ra­ni­je je oci­je­nio da je vla­din za­kon, ko­jim su sma­nje­ne na­dok­na­de za maj­ke, u skla­du sa Usta­vom. Ta­kvu od­lu­ku su obra­zlo­ži­li ti­me da se ra­di o so­ci­jal­nom da­va­nju, te da Vla­da ima pra­vo da de­fi­ni­še so­ci­jal­ne na­dok­na­de u skla­du sa tre­nut­nom eko­nom­skom si­tu­a­ci­jom. Na­kon te od­lu­ke, Ustav­ni sud je oci­je­nio ne­u­stav­nim osnov­ni za­kon, ko­jim su na­dok­na­de pro­pi­sa­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"