Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SINDIKAT PRIJETI OBUSTAVOM RADA UKOLIKO DRŽAVA NE ISPLATI DUGOVANJA PREMA ZAPOSLENIMA U SUDSTVU I TUŽILAŠTVU
Predstavnici sindikata Od 15. juna protesti pravosuđa Ukoliko dodatak za prvi kvartal ne bude isplaćen do 1. juna, proteste organizujemo od 15. juna. Odnosno, ako za drugi kvartal ne bude isplaćen 1. jula, protest će biti 15. jula, kazao je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević
Dan - novi portal
Za­po­sle­ni u pra­vo­su­đu po­če­će sa pro­te­sti­ma od 15. ju­na uko­li­ko im do kra­ja ovog mje­se­ca ne bu­du is­pla­će­na du­go­va­nja po osno­vu do­da­ta­ka na za­ra­du za pr­vi kvar­tal ove go­di­ne, na­ja­vi­li su pred­stav­ni­ci Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa. Oni su na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ka­za­li da su du­go­va­nja dr­ža­ve za pr­vi kvar­tal pre­ma za­po­sle­ni­ma oko 215.000 eura.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa SSCG Ne­nad Ra­ko­če­vić ka­zao je da za­po­sle­ni u sud­stvu i tu­ži­la­štvu, po do­go­vo­ru sa Sud­skim sa­vje­tom, zbog ina­če ni­skih za­ra­da, pri­ma­ju do­da­tak od 35 eura mje­seč­no ko­ji, ka­ko je do­dao, ni­je­su do­bi­li od po­čet­ka ove go­di­ne. On je na­veo da je Stru­kov­ni od­bor za­po­sle­nih u sud­stvu do­nio od­lu­ku da se or­ga­ni­zu­ju mo­gu­ći pro­te­sti i štrajk za­po­sle­nih u pra­vo­su­đu, jer se ne po­štu­ju do­go­vo­ri iz­me­đu Sud­skog sa­vje­ta i sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Ra­ko­če­vić je is­ta­kao da je do­go­vor bio da se na­sta­vi sa is­pla­tom do­da­ta­ka i u ovoj go­di­ni, ali da za pr­vi kvar­tal ni­je­su is­pla­će­ni.
– Dru­gi je na pra­gu i sum­nja­mo da će i on bi­ti is­po­što­van – re­kao je Ra­ko­če­vić.
Pre­ma ri­je­či­ma Ra­ko­če­vi­ća, Stru­kov­ni od­bor za­po­sle­nih u sud­stvu jed­no­gla­sno je do­nio od­lu­ku da se, uko­li­ko do­da­tak za pr­vi kvar­tal ne bu­de is­pla­ćen do 1. ju­na, pro­te­sti or­ga­ni­zu­ju 15. ju­na.
– Od­no­sno, ako za dru­gi kvar­tal ne bu­de is­pla­ćen 1. ju­la, da pro­test bu­de 15. ju­la, a u me­đu­vre­me­nu da uđe­mo u pro­ces pre­go­va­ra­nja ak­ta o mi­ni­mu­mu pro­ce­sa ra­da, ko­ji nam da­je mo­guć­nost or­ga­ni­zo­va­nja štraj­ka i na­či­na ka­ko će­mo da štraj­ku­je­mo. Da­kle, i štrajk je jed­na od op­ci­ja – pre­ci­zi­rao je on.
Ra­ko­če­vić je ka­zao da se na­ja­va pro­te­sta mo­že shva­ti­ti kao pri­ti­sak na nad­le­žne da uva­že nji­ho­ve za­htje­ve, ka­ko do to­ga ne bi do­šlo.
Ra­ko­če­vić je uka­zao da su ju­če uju­tru ima­li sa­sta­nak sa pred­sjed­ni­com Vr­hov­nog su­da Ve­snom Me­de­ni­com, ko­ja im je obe­ća­la da će do­da­tak za pr­vi kvar­tal bi­ti is­pla­ćen sa maj­skom pla­tom. On je do­dao da u to ne sum­nja­ju, zna­ju­ći do­sa­da­šnji rad i obe­ća­nja pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da.
– Me­đu­tim, za dru­gi dio ne­ma­mo ni­ka­kva obe­ća­nja i ga­ran­ci­je, i za­to se pri­dr­ža­va­mo od­lu­ka Stru­kov­nog od­bo­ra da u slu­ča­ju ne­is­pla­te 15. ju­la poč­ne­mo sa pro­te­sti­ma – ka­zao je Ra­ko­če­vić.
On je po­ja­snio da za­stu­pa­ju pra­va oko 1.500 za­po­sle­nih u pra­vo­su­đu, na­ja­vlju­ju­ći da će upu­ti­ti ini­ci­ja­ti­vu Mi­ni­star­stvu prav­de da se do­da­tak ko­ji pri­ma­ju na za­ra­du pre­to­či u ko­e­fi­ci­jent.
Pred­sjed­nik Stru­kov­nog od­bo­ra za­po­sle­nih u sud­stvu Mi­loš Jo­vo­vić ka­zao je da se na­da da ne­će bi­ti pri­nu­đe­ni da or­ga­ni­zu­ju pro­te­ste i štrajk.
– Ali, ako bu­de­mo mo­ra­li, i to je je­dan vid sin­di­kal­ne bor­be. Na­dam se da do to­ga ne­će do­ći, jer su nam do­sad iza­šli u su­sret za sve što smo tra­ži­li – na­veo je Jo­vo­vić.
U sin­di­ka­tu su ne­go­do­va­li zbog ne­zva­nič­nih na­ja­va da će do­ći do sma­nje­nja za­ra­da su­di­ja, što bi tre­ba­lo da bu­de ob­u­hva­će­no iz­mje­na­ma Za­ko­na o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru.
– Ima­mo ne­zva­nič­no in­for­ma­ci­je da će bi­ti sma­nje­ne za­ra­de funk­ci­o­ne­ri­ma iz gru­pe A, B i C. Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv, ni­je ni tre­ba­lo da uve­ća­va­ju se­bi to­li­ko za­ra­de kad je za­kon usva­jan. Oni su ti ko­ji su, kao me­na­dže­ri, od­go­vor­ni za de­fi­cit bu­dže­ta – oci­je­nio je Ne­nad Ra­ko­če­vić.
On je po­ru­čio da će se sin­di­kat su­prot­sta­vi­ti svim za­ko­nom do­zvo­lje­nim sred­stvi­ma sma­nje­nju za­ra­da su­di­ja­ma. Ra­ko­če­vić je ka­zao da sma­tra­ju da su­di­je ni­je­su funk­ci­o­ne­ri, te da oni mo­ra­ju da bu­du ne­za­vi­sni i ade­kvat­no pla­će­ni, da ne bi bi­li pod­lo­žni pri­ti­sci­ma ili ko­rup­tiv­nim rad­nja­ma.
Ko­men­ta­ri­šu­ći stra­te­gi­ju re­for­me jav­ne upra­ve, ko­jom je pred­vi­đe­no ot­pu­šta­nje za­po­sle­nih, Ra­ko­če­vić je ka­zao da to ni­je u re­du i da ne­ma vi­ška za­spo­sle­nih.
– Ar­gu­men­to­va­no tvr­dim da ako u ne­koj usta­no­vi ili or­ga­nu ima vi­ška za­po­sle­nih, u dru­gom ih fa­li, i tre­ba da se iz­vr­ši pre­ra­spo­dje­la rad­nih mje­sta – do­dao je Ra­ko­če­vić.
On je ka­zao da će sin­di­kat ko­ri­sti­ti sva­ki ob­lik bor­be ko­ji im za­kon do­zvo­lja­va, i ne­će do­zvo­li­ti da se ije­dan rad­nik ot­pu­sti.
– Na­pro­tiv, ako ima vi­ška rad­ni­ka, zna­či da ih je ne­ko pri­mio mi­mo za­ko­na, i taj ne­ko tre­ba da bu­de ot­pu­šten. Zna­či, ako ot­pu­ste jed­nog rad­ni­ka, mo­ra­ju ot­pu­sti­ti i jed­nog funk­ci­o­ne­ra ko­ji je od­go­vo­ran za to – po­ru­čio je on.
Ra­ko­če­vić je ka­zao da ne zna ko­li­ko bi rad­ni­ka mo­glo bi­ti ot­pu­šte­no, na­vo­de­ći da ima­ju ne­zva­nič­ne in­for­ma­ci­je da se ra­di o oko hi­lja­du za­po­sle­nih, ali da ni­je pla­ni­ra­no ot­pu­šta­nje za­po­sle­nih u sud­stvu i tu­ži­la­štvu. Iako ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še par­tij­ska za­po­šlja­va­nja u lo­kal­nim i dr­žav­noj upra­vi, Ra­ko­če­vić je is­ta­kao da je fa­kat da se u Op­šti­ni Ro­ža­je, na­kon smje­ne vla­sti, za ne­pu­ne dvi­je go­di­ne du­pli­rao broj za­po­sle­nih.
– Sa dru­ge stra­ne, u Op­šti­ni Ko­la­šin je ot­pu­šte­no oko 100 rad­ni­ka, a od­re­đen broj po­li­tič­ki po­dob­nih je pri­mljen. To uka­zu­je da po­li­tič­ki fak­tor ima uti­ca­ja. Ali, nas ne in­te­re­su­je ko je na vla­sti, mi se bo­ri­mo za rad­ni­ke i za nji­ho­ve po­ro­di­ce – po­ru­čio je Ra­ko­če­vić.A.O.


Spa­so­je­vić: Rad­ni­ci pod pri­ti­skom

Se­kre­tar Sin­di­ka­ta upra­ve i pra­vo­su­đa i pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta ZIKS-a Pre­drag Spa­so­je­vić oci­je­nio je ne­pri­mje­re­nim op­tu­žbe mi­ni­stra od­bra­ne Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća da dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci „oja­di­še dr­ža­vu sa tu­žba­ma“. On sma­tra da Bo­ško­vić „oči­gled­no ne po­zna­je stva­ri i ni­je stru­čan“.
– Oči­gled­no im bo­du oči za­ra­de advo­ka­ta. Ni­ti su dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci, ni­ti su pri­pad­ni­ci voj­ske i po­li­ci­je do­no­si­li za­ko­ne i advo­kat­ske ta­ri­fe – is­ta­kao je Spa­so­je­vić.
Na­veo je da je dr­ža­va sa­sta­vlje­na od tri kom­po­nen­te – te­ri­to­ri­ja, na­rod i or­ga­ni­zo­va­na vlast.
– Oči­gled­no je da ov­dje ne­ma jed­ne kom­po­nen­te – or­ga­ni­zo­va­ne vla­sti. Da ima­mo, ona ne bi do­zvo­li­la da do­đe do tih tro­ško­va i spri­je­či­la bi vo­đe­nje spo­ro­va – na­vo­di on.
Sma­tra da na­ja­ve is­tra­ga zbog sud­skih po­stu­pa­ka rad­ni­ka pred­sta­vlja­ju pri­ti­sak na sve za­po­sle­ne u jav­noj upra­vi da ne smi­ju da tu­že dr­ža­vu. Spa­so­je­vić je na­veo da oko 250 rad­ni­ka ZIKS-a tu­ži dr­ža­vu zbog ne­ma­nja pra­va na pa­u­zu, te da je vri­jed­nost tog spo­ra ne­ko­li­ko mi­li­o­na. Ka­zao je da sa­da še­fo­vi u ZIKS-u pri­ti­ska­ju za­po­sle­ne ko­ji tu­že dr­ža­ve da po­vu­ku tu­žbu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"