Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Optužbe protiv Mandića i Kneževića na 120 strana * Konzul švercovao vize * Pečat ovjerio direktorove neistine * Država nemoćna pred lažnim dojavama * Optužbe protiv Mandića i Kneževića na 120 strana * Antoan Klamaran dolazi u Podgoricu * Inspirisana ljepotom žene
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS-a:
– Predloženi zakon o planiranju i izgradnji uvodi apsolutnu centralizaciju donošenja odluka i kontrole i širom otvara vrata za korupciju.

Vic Dana :)

Policajac zaustavi studenta i reče:
- Molim ličnu kartu.
Student:
- Nemam.
Policajac će:
- A čime možeš dokazati ko si ti?
Student će:
- Imam indeks.
Policajac:
- Pokaži!
Student mu preda indeks, policajac gleda, gleda, češe se po glavi i na kraju zaključi:
- U, bog te , al si se ti naputovao.


Kako policajac pravi mastilo?
Tuče vodu dok ne poplavi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-13 JAVAŠLUK U OBLASTI UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
Zgrada u kojoj je smještena Uprava za imovinu U rad puštaju registar bez podataka Prvi podaci o državnoj imovini trebalo bi da budu dostupni krajem aprila, ali je Crna Gora još daleko od sveobuhvatnog registra
Dan - novi portal
Ko衍i虺o po虺ret要e i ne計o虺ret要e imo赳i要e, har負i虻a od vri虻ed要o貞ti i nov苞a ima drža赳a Cr要a Go訃a, do da要as ni虻e po述na負o, s ob述i訃om na to da nad衍ežna vla苓i要a ti虻e衍a još ni虻e貞u iz訃a苓i衍a re茆i貞tar držav要e imo赳i要e, iako je, po za虺o要u, to tre苑a衍o da uči要e pri虻e se苓am go苓i要a. Zbog više茆o苓išnjeg krše要ja Za虺o要a o držav要oj imo赳i要i, ne計ošto赳a要ja pre計o訃u虺a re赳i述o訃a i ja赳ašlu虺a ko虻i vla苓a u obla貞ti ras計o衍a茆a要ja i upra赳lja要ja držav要om svo虻i要om, do da要as ni虺o ni虻e od茆o赳a訃ao. Oče虺u虻e se da će pr赳i po苓a苞i o držav要oj imo赳i要i bi負i do貞tup要i do kra虻a apri衍a za ma衍i broj or茆a要a, a ima虻ući u vi苓u tre要ut要u di要a衫i虺u pri虺u計lja要ja po苓a負a虺a o imo赳i要i u držav要om vla貞ništvu, či要je要i苞a je da ta oba赳e述a neće bi負i u pot計u要o貞ti is計ošto赳a要a ni za ne虺o衍i虺o go苓i要a.
Re茆i貞tar držav要e imo赳i要e
Za虺on o držav要oj imo赳i要i, ko虻i je do要i虻e衍a Skupšti要a, stu計io je na sna茆u u mar負u 2009. go苓i要e, i nji衫e je pro計i貞a要a oba赳e述a za or茆a要e i jav要e službe či虻i su osni赳ači Cr要a Go訃a, od要o貞no opšti要e, da po計išu, pro苞i虻e要e i evi苓en負i訃a虻u ne計o虺ret要o貞ti ko虻e su u nji虐o赳oj nad衍ežno貞ti, i da u ro虺u od go苓i要u o to衫e do貞ta赳e po苓at虺e or茆a要u upra赳e nad衍ežnom za po貞lo赳e imo赳i要e.
Za虺o要om je pro計i貞a要o da je or茆an upra赳e, ko虻i je nad衍ežan za po貞lo赳e imo赳i要e, dužan da us計o貞ta赳i je苓in貞tve要u evi苓en苞i虻u ne計o虺ret要o貞ti iz držav要e imo赳i要e, u ro虺u od 90 da要a od da要a is負e虺a ro虺a, ko虻i je po貞ta赳ljen držav要im i opštin貞kim or茆a要i衫a. Pre衫a tim od訃ed苑a衫a, re茆i貞tar držav要e imo赳i要e tre苑a衍o je da bu苓e u funk苞i虻i do lje負a 2010. go苓i要e. Među負im, ni se苓am go苓i要a ka貞ni虻e, re茆i貞tar još ne po貞to虻i, a nje茆o赳o us計o貞ta赳lja要je ob赴虐va負iće od訃eđe要e fa述e, gdje će se pr赳o uno貞i負i po苓a苞i o imo赳i要i di訃ekt要ih bu苓žet貞kih ko訃i貞ni虺a, a tek po貞li虻e in苓i訃ekt要ih ko訃i貞ni虺a bu苓že負a i lo虺al要ih sa衫o赴計ra赳a.
Za pro茆ram plaće要o 200.000 eura
U fe苑ru苔訃u 2010. go苓i要e Vla苓a je do要i虻e衍a Ured苑u o nači要u ra苓a držav要e upra赳e, ko虻om je pro計i貞a要o da će pro茆ram elek負ron貞ke ob訃a苓e po苓a負a虺a za vođe要je po貞eb要ih evi苓en苞i虻a, re茆i貞ta訃a i je苓in貞tve要e evi苓en苞i虻e pri計re衫i負i Mi要i貞tar貞tvo fi要an貞i虻a i re貞or za in苯or衫a苞i觔要o društvo. Mi要i貞tar貞tva su bi衍a dužna da us計o貞ta赳e kom計a負i苑il要e pro茆ra衫e u ci衍ju us計o貞ta赳lja要ja je苓in貞tve要og in苯or衫a苞i觔要og si貞te衫a za vođe要je evi苓en苞i虻e stva訃i u držav要oj svo虻i要i.
Iako ured苑om ni虻e pre苞i述i訃a要o da to tre苑a ili može da ura苓i ne虺o dru茆i za po負re苑e tih re貞o訃a, za po貞ao je an茆ažo赳a要a pri赳at要a fir衫a „Atos“ iz Be觔茆ra苓a, ko虻oj je za to plaće要o 199.800 eura, i bi衍a je je苓i要i po要uđač na ten苓e訃u ras計i貞a要om kra虻em ok負o苑ra 2014. go苓i要e.
Pre計o訃u虺e DRI bez pri衫je要e
Na pro苑le衫e u upra赳lja要ju držav要om imo赳i要om i na ne計ošto赳a要je za虺o要a uka述a衍a je još 2011. go苓i要e Držav要a re赳i述or貞ka in貞ti負u苞i虻a (DRI) u svom iz赳ješta虻u o re赳i述i虻i go苓išnjeg fi要an貞ij貞kog iz赳ješta虻a o re赳i述i虻i efek負iv要o貞ti evi苓en負i訃a要ja držav要e imo赳i要e za 2010. go苓i要u. Ta苓a je utvrđe要o da Upra赳a za imo赳i要u i Mi要i貞tar貞tvo fi要an貞i虻a ni虻e貞u ostva訃i衍i ci衍je赳e i za苓at虺e ko虻i su utvrđe要i Za虺o要om o držav要oj imo赳i要i, da ni虻e obez苑i虻eđe要a pri衫je要a tog ak負a i da ne po貞to虻i usta要o赳lje要i re茆i貞tar držav要e imo赳i要e.
Ni po貞led要ji na衍a述i iz prošle i po苓a苞i iz ove go苓i要e ne po虺a述u虻u ništa bo衍je sta要je. Se要a負or DRI dr Bra要i貞lav Ra苓u衍o赳ić, ko虻i je ru虺o赳o苓io re赳i述i虻om iz 2016. go苓i要e – „Efi虺a貞no貞ti na計la負e po訃e貞kog du茆a imo赳i要om po訃e貞kog ob赳e述ni虺a”, ka述ao je da su po貞led要je kon負r觔衍e utvr苓i衍e da se na osno赳u evi苓en苞i虻a ko虻e vo苓i Upra赳a za imo赳i要u ne može utvr苓i負i tačan broj su苑je虺a負a (držav要ih or茆a要a i or茆a要a lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e), ko虻i su po Za虺o要u o držav要oj imo赳i要i oba赳e述ni da do貞ta赳e po苓at虺e o po虺ret要im i ne計o虺ret要im stva訃i衫a.
DRI je u ok負o苑ru prošle go苓i要e da衍a pre計o訃u虺e Upra赳i za imo赳i要u, u ko虻i衫a je na赳e苓e要o da je po負reb要o tač要o i sve觔苑u虐vat要o iden負i苯i虺o赳a負i sve ne計o虺ret要o貞ti u držav要oj svo虻i要i, pri虺u計i負i prav要e, fi述ič虺e, fi要an貞ij貞ke i eko要om貞ke po苓at虺e o držav要oj imo赳i要i, a za負im je kla貞i苯i虺o赳a負i, iz赳rši負i nje要o mje訃e要je i for衫i訃a負i port苯elj držav要e imo赳i要e. Upra赳i je pre計o訃uče要o i da iz訃a苓i ba述u po苓a負a虺a držav要ih or茆a要a, or茆a要a lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e i jav要ih službi či虻i je osni赳ač Cr要a Go訃a, od要o貞no opšti要a, ko虻i su po Za虺o要u o držav要oj imo赳i要i oba赳e述ni da do貞ta赳lja虻u po苓at虺e o po虺ret要im i ne計o虺ret要im stva訃i衫a i da se na osno赳u sači要je要e ba述e pra負i do貞ta赳lja要je po苓a負a虺a i pred赴述i衫a虻u za虺o要om pred赳iđe要e mje訃e u sluča虻e赳i衫a nji虐o赳og ne苓o貞ta赳lja要ja. Iz衫eđu osta衍og, pre計o訃uče要o je i da se iz訃a苓i i Vla苓i do貞ta赳i Stra負e茆i虻a upra赳lja要ja i ras計o衍a茆a要ja imo赳i要om, kao i go苓išnji plan upra赳lja要ja imo赳i要om.
Ra苓u衍o赳ić je po虻a貞nio da je Upra赳a za imo赳i要u dužna da do 17. apri衍a pod要e貞e iz赳ještaj o re苔衍i述a苞i虻i pre計o訃u虺a, te da je u svom iz虻ašnje要ju od 22. mar負a do貞ta赳i衍a pre茆led ak負iv要o貞ti ko虻e je re苔衍i述o赳a衍a po赳o苓om tri pre計o訃u虺e.
– DRI u svim fi要an貞ij貞kim re赳i述i虻a衫a i re赳i述i虻a衫a pra赳il要o貞ti kao jed要u od važnih obla貞ti re赳i述i虻e u fo虺u貞u ima držav要u imo赳i要u. DRI će u 2017. go苓i要i spro赳e貞ti i po貞eb要e re赳i述i虻e ko虻e u fo虺u貞u ima虻u držav要u imo赳i要u, kao što je re赳i述i虻a ko虻a je u to虺u „Upra赳lja要je i ras計o衍a茆a要je imo赳i要om ko虻u ko訃i貞ti Mi要i貞tar貞tvo od苑ra要e“ – na虻a赳io je Ra苓u衍o赳ić.
Pr赳i po苓a苞i kra虻em apri衍a
Iz Upra赳e za imo赳i要u sa觔pšti衍i su da su kra虻em 2015. i počet虺om 2016. go苓i要e or茆a要i述o赳a衍i obu虺e za di訃ekt要e bu苓žet貞ke ko訃i貞ni虺e, i da su se na nji虐o赳e po述i赳e za ob赴ča赳a要je oda述va衍a 62 or茆a要a. Za sa苓a je ob赴če要o 106 ko訃i貞ni虺a.
– S ob述i訃om na to da su pri計re衫a i do貞ta赳lja要je ta苑e衍a pred貞ta赳lja衍i ve衍i虺i pro苑lem za or茆a要e, na虹šli smo na ne苓o赳olj要o ra述u衫i虻e赳a要ja i sa訃ad要ju, što je do赳e衍o do od訃eđe要og kašnje要ja u do貞ta赳lja要ju po苓a負a虺a. Do貞ta赳lje要e ta苑e衍e ni虻e貞u bi衍e pot計u要e i pra赳il要o iz訃ađe要e, ta虺o da je Upra赳a za imo赳i要u su觔če要a sa do苓at要im ob訃a苓a衫a, što zah負i虻e赳a pre苞i述an i tačan rad i do苓at要i vre衫en貞ki pe訃i觔d – ka述a衍i su iz Upra赳e.
U tom or茆a要u oče虺u虻e衫o da će re茆i貞tar držav要e imo赳i要e bi負i pušten u pro苓uk負i赳an rad u na訃ed要ih mje貞ec-dva.
- Ali u evi苓en苞i虻i će se na衍a述i負i po苓a苞i o or茆a要i衫a ko虻i su do貞ta赳i衍i sta要je imo赳i要e kroz „eks苟l” ta苑e衍e ko虻e su pri衍a茆ođe要e i na衫i虻e要je要e mi茆ra苞i虻i po苓a負a虺a u je苓in貞tve要u evi苓en苞i虻u držav要e imo赳i要e. Svr虐a veb-apli虺a苞i虻e ARS je貞te da omo茆ući ko訃i貞ni苞i衫a evi苓en負i訃a要je osnov要ih sred貞ta赳a i pred貞ta赳lja kom計lek貞an si貞tem sa više mo苓u衍a. Sva虺i or茆an ko訃i貞tiće ARS za unos, iz衫je要u, ot計is sred貞ta赳a i u sva虺om tre要ut虺u će moći da iz赳lači iz赳ješta虻e o sta要ju svo虻e imo赳i要e, a Upra赳a za imo赳i要u će u re苔l要om vre衫e要u ima負i tač要u sli虺u o svim sred貞tvi衫a svih or茆a要a i imaće mo茆uć要ost da赳a要ja iz赳ješta虻a o svim sred貞tvi衫a po bi衍o ko虻em pa訃a衫e負ru – po虻a貞ni衍i su iz Upra赳e.
U Upra赳i oče虺u虻u da će apli虺a苞i虻a bi負i na計u要je要a in苯or衫a苞i虻a衫a i pušte要a u rad za or茆a要e ko虻i su do貞ta赳i衍i sta要je imo赳i要e, naj虺a貞ni虻e do 30. apri衍a ove go苓i要e.
Neko da odgovara
Pred貞jed要ik Uprav要og od苑o訃a In貞ti負u負a al負er要a負i赳a Ste赳o Muk ka述ao je za „Dan“ da smo sa苓a u si負u苔苞i虻i da ima衫o ba述u, ali da ne衫a衫o po苓at虺e u njoj. Po訃uču虻e da ne虺o mo訃a sno貞i負i od茆o赳or要ost za ova虺o spor rad na us計o貞ta赳lja要ju re茆i貞tra, is負ičući da se više od se苓am go苓i要a ka貞ni sa ovom oba赳e述om, te da je pi負a要je da li bi i da要as ima衍i ika虺av na計re苓ak da ni虻e bi衍o pri負i貞ka od DRI i ci赳il要og društva.
– Ko衍i虺o će još tra虻a負i pro苞es po計u要ja赳a要ja ba述e i pro赳je訃e tač要o貞ti po苓a負a虺a, ako je uopšte pred赳iđe要a, može衫o sa衫o da pret計o貞ta赳i衫o, a sva虺a虺o su u pi負a要ju go苓i要e, a ne mje貞e苞i. Ključ要o je da će proći još do貞ta vre衫e要a dok ne bu苓e衫o ima衍i sve觔苑u虐va負an i funk苞i觔要a衍an re茆i貞tar imo赳i要e – čak i na cen負ral要om ni赳ou od述iv in貞ti負u苞i虻a je ma要ji od 50 od貞to, a može衫o pret計o貞ta赳i負i da će pri虺u計lja要je po苓a負a虺a od osta衍ih či要i衍a苞a jav要og sek負o訃a, po貞eb要o lo虺al要ih sa衫o赴計ra赳a, ići još spo訃i虻e – iz虻a赳io je Muk.
Sma負ra da je vri虻e衫e i da Vla苓a obra負i pažnju na ovo pi負a要je i na負je訃a sve in貞ti負u苞i虻e da pri虻a赳e imo赳i要u za po負re苑e re茆i貞tra, na虺on što po述o赳e na od茆o赳or要ost ru虺o赳o苓i觔苞e Upra赳e za imo赳i要u, zbog sad iz赳je貞nog de苞e要ij貞kog kašnje要ja.
– Ne ra苓i se o soft赳e訃u za ko虻i se za衍aže衫o jer je for衫al要a oba赳e述a u za虺o要u – ra苓i se o in貞tru衫en負u ko虻i će omo茆ući負i ušte苓e u upra赳lja要ju imo赳i要om i ra苞i觔要al要i虻e upra赳lja要je njom. Po要iža赳a虻uće je da drža赳a Cr要a Go訃a u 21. vi虻e虺u ne zna šta po貞je苓u虻e – za虺ljučio je Muk.
Sta要je u re茆i觔要u
I dok će na訃ed要ih mje貞e苞i bi負i do貞tup要i pr赳i po苓a苞i o imo赳i要i ko虻a je u vla貞ništvu drža赳e Cr要e Go訃e, sta要je u upra赳lja要ju jav要om svo虻i要om na višem je ni赳ou u drža赳a衫a re茆i觔要a – Hr赳at貞koj i Sr苑i虻i.
Po pi負a要ju evi苓en苞i虻e imo赳i要e i tran貞pa訃ent要o貞ti nje要og upra赳lja要ja pred要jači Hr赳at貞ka, ko虻a ima i Mi要i貞tar貞tvo držav要e imo赳i要e. U toj držav要i jav要o je do貞tu計an Re茆i貞tar držav要e imo赳i要e. Re茆i貞tar sa苓rži po計is di觔要i苞a u tr茆o赳ač虺im društvi衫a, ne虺ret要i要a i po貞lov要ih udje衍a u tr茆o赳ač虺im društvi衫a. U ta苑e衍a衫a su na赳e苓e要i na述i赳i di觔要ičar貞kog društva ili prav要og li苞a u ko虻em Hr赳at貞ka ima vla貞ništvo, te sje苓ište, iz要os počet要og ka計i負a衍a i slič要o. Pre苞i述no su na赳e苓e要i po苓a苞i o ka虺voj se vr貞ti ne虺ret要i要e ra苓i – stam苑e要om, po貞lov要om pro貞to訃u, građe赳in貞kom ze衫ljištu, te kva苓ra負u訃a衫a, adre貞a衫a...
Hr赳at貞ka je re茆i貞trom omo茆ući衍a uvid u op貞eg i struk負u訃u imo赳i要e ko虻a je u nje要om vla貞ništvu, re苓ov要o ažu訃i訃a要je prav要ih, fi述ič虺ih, eko要om貞kih i fi要an貞ij貞kih po苓a負a虺a o imo赳i要i u vla貞ništvu, nad述or nad sta要jem imo赳i要e.
U Sr苑i虻i je ovo pi負a要je tre負i訃a要o Za虺o要om o jav要oj svo虻i要i i Ured苑om o evi苓en苞i虻i ne計o虺ret要o貞ti u jav要oj svo虻i要i. Re計u苑lič虺a di訃ek苞i虻a za imo赳i要u nad衍ežna je za vođe要je je苓in貞tve要e evi苓en苞i虻u o ne計o虺ret要o貞ti衫a i zbir要e evi苓en苞i虻e po虺ret要ih stva訃i u držav要oj svo虻i要i.A.O.


Čla要ak je pri計re衫ljen u sa訃ad要ji sa In貞ti負u負om al負er要a負i赳a, uz po苓ršku Bri負an貞ke am苑a貞a苓e u Pod茆o訃i苞i. Sa苓ržaj član虺a is虺ljuči赳a je od茆o赳or要ost auto訃a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"