Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČLANOVI VLADE PORED SLUŽBENIH AUTOMOBILA IMAJU BOGAT PRIVATNI VOZNI PARK
Duško Marković Ministrima „mečke” najmilije Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović ima „BMV 520xd turing” i „nisan x-trejl”, dok njegova supruga Nina Radulović vozi „citroen kaktus”, star godinu dana Srđan Darmanović je ispred kuće parkirao dva luksuzna četvorotočkaša i to „mercedes E320 CDI” iz 2007. i „audi A” iz 1999. godine
Dan - novi portal
Od 21 čla­na Vla­de, njih 17 pri­ja­vi­lo je da oni ili nji­ho­vi brač­ni part­ne­ri po­sje­du­ju čak 25 auto­mo­bi­la, pri če­mu šest mi­ni­sta­ra u po­ro­di­ci ima po dva vo­zi­la, a je­dan i tri auto­mo­bi­la. Mi­ni­stri i nji­ho­vi su­pru­žni­ci naj­če­šće u pri­vat­nom po­sje­du ima­ju vo­zi­la mar­ke „mer­ce­des”, „ni­san”, „BMV” „re­no”, „audi” i „ma­zda”. Slu­žbe­no čla­no­vi Vla­de naj­če­šće ko­ri­ste če­tvo­ro­toč­ka­še mar­ke „mer­ce­des” i „audi”.
Re­kor­der po ve­li­či­ni vo­znog par­ka, su­de­ći pre­ma iz­vje­šta­ji­ma o imo­vi­ni sa saj­ta Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, je­ste mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vle Ra­du­lo­vić, ko­ji je pri­ja­vio da ima dva če­tvo­ro­toč­ka­ša. Ra­di se o vo­zi­li­ma mar­ki „BMV 520xd tu­ring”, ko­ji je pro­iz­ve­den 2014. go­di­ne i „ni­san x-trejl”, ko­ji je iz fa­bri­ke iza­šao 2011. go­di­ne. Nje­go­va su­pru­ga Ni­na Ra­du­lo­vić vo­zi „ci­tro­en kak­tus”, star sve­ga go­di­nu da­na. Ra­du­lo­vić je u po­da­ci­ma o imo­vi­ni na­veo da je „ni­san” do­bio na po­klon.
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, čel­nik re­so­ra na ras­po­la­ga­nju ima dr­žav­ni „BMV”.
U fa­mi­li­ji mi­ni­stra fi­nan­si­ja Dar­ka Ra­du­no­vi­ća vo­ze se auto­mo­bi­li mar­ke „re­no”. Mi­ni­star je u iz­vje­šta­ju pri­ja­vio da po­sje­du­je auto­mo­bil mar­ke „re­no la­gu­na” iz 2010, a nje­go­va su­pru­ga Ve­sna „re­no klio” 2006. go­di­šte.
Ra­du­no­vić kao mi­ni­star fi­na­ni­ja na ras­po­la­ga­nju sva­ko­dnev­no ima dr­žav­ni „mer­ce­des E350”.
Mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić ima dva če­tvo­ro­toč­ka­ša, i to „mer­ce­des E320 CDI” iz 2007. i „audi A” iz 1999. Re­sor na či­jem je on če­lu dio je ne­ka­da­šnjeg Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja, ko­je je ima­lo na ras­po­la­ga­nju se­dam slu­žbe­nih auto­mo­bi­la, a mi­ni­star se vo­zio u „audi­ju A6“.
Dar­ma­no­vi­ćev ko­le­ga iz Mi­ni­star­stva evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić vla­snik je „ma­zde MX5”, ko­ja je iz fa­bri­ke iza­šla 1999. go­di­ne.
Čel­ni­ca Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je Dra­gi­ca Se­ku­lić po­sje­du­je dva vo­zi­la. Ra­di se o „audi­ju A4” ko­ji je na­sli­je­di­la, kao i o auto­mo­bi­lu mar­ke „kia spor­ta­ge” ko­ji je sa­ma ku­pi­la. Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je ima 42 vo­zi­la, od ko­jih je za po­tre­be ka­bi­ne­ta od­re­đen „mer­ce­des E280“. Mi­ni­stru je, pre­ma po­sled­njim zva­nič­nim po­da­ci­ma, dat „ti­gu­an“ iz 2008.
Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­tin Si­mo­vić zva­nič­no ne po­sje­du­je auto­mo­bi­le, ali za­to nje­go­va su­pru­ga Lji­lja­na ima dva „gol­fa“. Si­mo­vić kao pot­pred­sjed­nik Vla­de ima na ras­po­la­ga­nju slu­žbe­ni „mer­ce­des E200”. Vo­zni park Si­mo­vi­će­vog mi­ni­star­stva či­ne „audi A6“, „fi­jat pun­to“, „šer­vo­let kap­ti­va“, „ni­san te­ra­no“, „džip vaz“, „pe­žo 306“.
Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić po­sje­du­je dva „fol­ksva­ge­na” pro­iz­ve­de­na 2007. i 1987. go­di­ne. Čel­ni­ci­ma re­so­ra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja do sa­da je na ras­po­la­ga­nju bio „mer­ce­des E280” iz 2008.
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ne­ma pri­vat­no vo­zi­lo, ali nje­go­va su­pru­ga Na­ta je vla­sni­ca vo­zi­la „ford fi­je­sta”. Međutim, za pratnju i obezbjeđenje premijera na raspolaganju je više službenih automobila visoke klase marki „mercedes” i „audi”.
Za po­tre­be bez­bjed­no­sne za­šti­te biv­šeg pre­mi­je­ra ko­ri­šće­no je se­dam slu­žbe­nih vo­zi­la.
Bez pri­vat­nog auto­mo­bi­la je i mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin, ali je nje­go­va su­pru­ga Na­ta­ša vla­sni­ca „mer­ce­de­sa A kla­se” iz 2001. go­di­ne. Mi­ni­star prav­de na ras­po­la­ga­nju ima slu­žbe­ni „audi A6“.
Ni mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić ne­ma pri­vat­no vo­zi­lo, ali na ime nje­go­ve su­pru­ge Aide vo­di se „golf 5”. Pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va na ras­po­la­ga­nju ima slu­žbe­ni „mer­ce­des E220 CDI”.
Bez če­tvo­ro­toč­ka­ša je i mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić, ali nje­go­va su­pru­ga Ste­la je vla­sni­ca „mer­ce­de­sa GLK” iz 2008. go­di­ne. Pre­ma zva­nič­nom saj­tu Mi­ni­star­stva od­bra­ne, taj re­sor ima 30 vo­zi­la.
Ni mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić ne­ma pri­vat­no vo­zi­lo, ali je nje­go­va su­pru­ga Ma­i­da vla­sni­ca „hjun­da­i­ja”. Hra­po­vić kao mi­ni­star na ras­po­la­ga­nju ima „to­jo­tu rav 4“ i „mer­ce­des E kla­se“.
Mi­ni­star spor­ta Ni­ko­la Ja­no­vić na ras­po­la­ga­nju ima slu­žbe­no vo­zi­lo „mer­ce­des E280”. On pri­vat­no po­sje­du­je auto­mobil „mer­ce­des benz”, kao i mo­tor „ja­ma­ha”, dok je nje­go­va su­pru­ga vla­sni­ca vo­zi­la mar­ke „ni­san”.
Mi­ni­star­ka bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić vla­sni­ca je „fol­ksva­gen pa­sa­ta”, dok njen ko­le­ga pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj Ra­fet Hu­so­vić ne­ma pri­vat­no vo­zi­lo. Hu­so­vić ko­ri­sti dr­žav­ni „mer­ce­des E250”.
M.S.


Tri mi­ni­stra ne­ma­ju auto­mo­bi­le

Mi­ni­stri pro­svje­te i na­u­ke na ras­po­la­ga­nju ima­ju slu­žbe­ne „mer­ce­de­se“. Čel­nik pro­svjet­nog re­so­ra Da­mir Še­ho­vić pri­vat­no po­sje­du­je „ma­zdu 6” pro­iz­ve­de­nu 2015. go­di­ne, dok Sa­nja Da­mja­no­vić vo­zi „BMW Z3”.
Mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić vla­sni­ca je vo­zi­la mar­ke „ni­san juk”.
Bez auto­mo­bi­la su mi­ni­stri sa­o­bra­ća­ja, ljud­skih i ma­njin­skih pra­va i kul­tu­re, Osman Nur­ko­vić, Meh­med Zen­ka i Jan­ko Lju­mo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"