Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-09-13 MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA NA NEPOSREDNE POGODBE POTROŠILO 479.000 EURA
Đukanović Acu poslovi mimo tendera Na spisku firmi kojima su isplaćivali novac bez tenderskih procedura nalazi se i Republički zavod za urbanizam i projektovanje koji je u vlasništvu premijerovog brata Aca Đukanovića. Zavodu je novac isplaćivan za usluge revizije i stručnog nadzora
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ko­jim ru­ko­vo­di mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, po­tro­ši­lo je prošle godine bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra 479.403 eura. To pi­še u iz­vje­šta­ju o jav­nim na­bav­ka­ma tog re­so­ra to­kom 2015. ko­ji je objavila Upra­va za jav­ne na­bav­ke.
Na spi­sku fir­mi ko­ji­ma su is­pla­ći­va­li no­vac bez ten­der­skih pro­ce­du­ra na­la­zi se i Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje ko­ji je u vla­sni­štvu pre­mi­je­ro­vog bra­ta Aca Đu­ka­no­vi­ća. Na­i­me, Za­vo­du je za uslu­ge re­vi­zi­je i struč­nog nad­zo­ra is­pla­će­no pre­ko 17.000 eura.
RZUP ima pri­mat na cr­no­gor­skom tr­ži­štu ka­da je u pi­ta­nju iz­ra­da plan­skih do­ku­me­na­ta, za šta je mu je do­sad iz dr­žav­nog bu­dže­ta is­pla­će­no vi­še mi­li­o­na eura. Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma je i la­ni do­bi­la po­slo­ve pre­ko ten­de­ra či­ja vri­jed­nost pre­la­zi mi­li­on eura.
U tom do­ku­men­tu se na­vo­di da je Gvo­zde­no­vi­ćev re­sor, za­jed­no sa in­sti­tu­ci­ja­ma pod nji­ho­vom in­ge­ren­ci­jom, la­ni po­tro­šio 19.410.618 eura za na­bav­ku ro­ba i uslu­ga.
Di­rekt­nom po­god­bom sa na­ru­či­o­ci­ma, u re­so­ru odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma sred­stva po­re­skih ob­ve­zni­ka tro­ši­la su se za pla­ća­nje struč­nog nad­zo­ra, re­vi­zi­je pro­je­ka­ta, ali i pre­vo­đe­nje, te­le­fo­ne, fo­to­gra­fi­sa­nje i re­pre­zen­ta­ci­ju.
Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ne za­bra­nju­je dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma da tro­še dio nov­ca na ku­po­vi­nu me­to­dom di­rekt­nog spo­ra­zu­ma sa po­nu­đači­ma. Ipak, ta­kvo po­stu­pa­nje če­sto na­i­la­zi na kri­ti­ke, a NVO sek­tor već go­di­na­ma upo­zo­ra­va da su ne­po­sred­ni spo­ra­zu­mi plod­no tle za ko­rup­ci­ju i fa­vo­ri­zo­va­nje po­je­di­nih fir­mi i stva­ra­nje ne­po­šte­ne tr­ži­šne utak­mi­ce.
Ne­po­sred­ni spo­ra­zum je di­rekt­ni do­go­vor iz­me­đu na­ru­či­o­ca i po­nu­đa­ča o uslo­vi­ma jav­ne na­bav­ke. Za­kon ogra­ni­ča­va da ukup­na go­di­šnja vri­jed­nost jav­nih na­bav­ki pri­mje­nom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma ne mo­že da pre­la­zi 10 od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke na­ru­či­o­ca u pret­hod­noj go­di­ni, uko­li­ko on iz­no­si do 200.000 eura. Po­god­bom u „če­ti­ri oka” mo­že se po­tro­ši­ti de­vet od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke uko­li­ko se nje­gov iz­nos kre­će od 200.000 do 500.000 eura, a osam pro­ce­na­ta ka­da se ras­po­la­že sa iz­no­som od 500.000 do 800.000.
Ukup­no se­dam od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke mo­že se po­tro­ši­ti ka­da in­sti­tu­ci­ja ras­po­la­že sa pre­ko 800.000 eura za te na­mje­ne.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, s ob­zi­rom da im je iz­vr­še­ni bu­džet bio pre­ko 19 mi­li­o­na, po­tro­ši­lo je me­to­dom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma 2,46 od­sto tog iz­no­sa.
Pri­je po­kre­ta­nja po­stup­ka jav­ne na­bav­ke na­ru­či­lac je du­žan da pri­ba­vi sa­gla­snost nad­le­žnog or­ga­na o is­pu­nje­no­sti uslo­va za spro­vo­đe­nje po­stup­ka. Za­htjev za da­va­nje sa­gla­sno­sti pod­no­si se u pi­sa­noj for­mi i sa­dr­ži prav­ni osnov, pred­met jav­ne na­bav­ke, pro­ci­je­nje­nu vri­jed­nost jav­ne na­bav­ke, po­zi­ci­ju iz pla­na jav­nih na­bav­ki, iz­vor, od­no­sno na­čin obez­bje­đe­nja fi­nan­sij­skih sred­sta­va, raz­lo­ge za iz­bor po­je­di­nog po­stup­ka jav­ne na­bav­ke i do­ka­ze o is­pu­nje­no­sti uslo­va za spro­vo­đe­nje pred­lo­že­nog po­stup­ka.
Na­ru­či­lac je du­žan da, na za­htjev nad­le­žnog or­ga­na, do­pu­ni za­htjev u ro­ku ko­ji ne mo­že da bu­de du­ži od osam da­na od da­na pri­je­ma za­htje­va za do­pu­nu.
– Nad­le­žni or­gan od­lu­ču­je o za­htje­vu na­ru­či­o­ca, bez spro­vo­đe­nja is­pit­nog po­stup­ka, u ro­ku od osam da­na od da­na pri­je­ma ured­nog za­htje­va. Sa­gla­snost va­ži do kra­ja te­ku­će fi­skal­ne ili fi­nan­sij­ske go­di­ne. Uko­li­ko nad­le­žni or­gan ne od­lu­či o za­htje­vu u pred­vi­đe­nom ro­ku na­ru­či­lac mo­že da spro­ve­de po­stu­pak jav­ne na­bav­ke bez sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na – pre­ci­zi­ra se u za­ko­nu.
M.S.


Bez od­go­vo­ra

Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ni­je­su ob­ja­sni­li za­što su to­kom 2015. go­di­ne po­tro­ši­li 479.000 eura bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra. Ta­ko­đe, osta­li smo us­kra­će­ni i za in­for­ma­ci­ju ko­li­ko su nov­ca bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra po­tro­ši­li do sa­da u 2016. go­di­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"