Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-09-13 RADE MILOŠEVIĆ PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV DANILA VOJINOVIĆA ZBOG SUMNJI U ZLOUPOTREBU DRŽAVNE IMOVINE
Milošević Stan državni, korist lična Danilo Vojinović je preko tri godine živio u državnom stanu, bez pisane saglasnosti Vlade, a kako tvrdi, na osnovu usmene dozvole bivše direktorice te ustanove Vukice Jelić Vojinović je suprotno zakonu koristio državnu imovinu i tako je nastala direktna šteta za prihode ZZZ u onom iznosu za koliko je predmetni stan mogao da bude rentiran – istakao je Rade Milošević
Dan - novi portal
Biv­ši di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) Ra­de Mi­lo­še­vić pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv po­moć­ni­ka čel­ni­ka te usta­no­ve Da­ni­la Vo­ji­no­vi­ća, zbog sum­nje da je naj­ma­nje tri go­di­ne, su­prot­no Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni, pro­tiv­prav­no sti­cao imo­vin­sku ko­rist kroz bes­plat­no ko­ri­šće­nje sta­na u vla­sni­štvu in­sti­tu­ci­je u ko­joj je za­po­slen. Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je 7. sep­tem­bra oba­vi­je­sti­lo Mi­lo­še­vi­ća da su nje­go­vu pri­ja­vu pro­sli­je­di­li Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci na po­stu­pa­nje.
Pod­sje­ti­mo, Vo­ji­no­vić je pre­ko tri go­di­ne ži­vio u dr­žav­nom sta­nu, bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti Vla­de, a ka­ko tvr­di, na osno­vu usme­ne do­zvo­le biv­še di­rek­to­ri­ce te usta­no­ve Vu­ki­ce Je­lić. To je ot­krio opo­zi­ci­o­ni di­rek­tor ZZZ Ra­de Mi­lo­še­vić, što je po­tvr­di­la i In­spek­ci­ja za za­šti­tu dr­žav­ne imo­vi­ne. Zbog ne­za­ko­ni­tog ko­ri­šće­nja dr­žav­nog sta­na Vo­ji­no­vić je su­spen­do­van, a i na­ja­vio je na­pu­šta­nje stam­be­ne je­di­ni­ce.
Mi­lo­še­vić je u kri­vič­noj pri­ja­vi na­veo da su 4. i 8. av­gu­sta 2016. go­di­ne in­spek­to­ri Di­rek­ci­je za in­spek­cij­ski nad­zor nad dr­žav­nom imo­vi­nom, na nje­go­vu ini­ci­ja­ti­vu, spro­ve­li po­stu­pak nad­zo­ra. Kon­tro­la je spro­ve­de­na zbog Mi­lo­še­vi­će­ve sum­nje da od­re­đe­ni za­po­sle­ni iz ZZZ ne­za­ko­ni­to ko­ri­ste stan u Uli­ci Ste­va Bo­lje­vi­ća u Pod­go­ri­ci.
U pi­ta­nju je jed­no­so­ban stan, po­vr­ši­ne 45 me­ta­ra kva­drat­nih i evi­den­ti­ran je kao ko­ri­šće­nje ZZZ.
– U Za­pi­sni­ku o iz­vr­še­nom in­spek­cij­skom pre­gle­du sta­na 8. av­gu­sta 2016. go­di­ne vra­ta je otvo­rio Da­ni­lo Vo­ji­no­vić, di­plo­mi­ra­ni prav­nik, za­po­slen u ZZZ. Tom pri­li­kom iz­ja­vio je da ži­vi u sta­nu sa dvo­je pu­no­ljet­ne dje­ce (sin Ne­ma­nja, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, pri­prav­nik u Atlas ban­ci, kći Na­sta­sja, stu­dent Mu­zič­ke aka­de­mi­je), dok su­pru­ga Ma­ri­na Si­mo­vić, pro­fe­sor, ži­vi i ra­di u Bi­je­lom Po­lju. Da­lje je re­kao da ni­je sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no, pri­je ot­pri­li­ke tri go­di­ne, use­lio u pred­met­ni stan, već po usme­nom odo­bre­nju pret­hod­nog di­rek­to­ra uz obe­ća­nje da će se ad­mi­ni­stra­tiv­na pro­ce­du­ra oko sta­na na­knad­no za­vr­ši­ti – na­veo je Mi­lo­še­vić u pri­ja­vi.
Do­dao je da je pre­ma in­spek­cij­skom za­pi­sni­ku Vo­ji­no­vić ka­zao da je stan do­bio u iz­u­zet­no lo­šem sta­nju i da je slu­žio kao ma­ga­cin, kao i da je u nje­go­vu adap­ta­ci­ju ulo­žio zna­čaj­na fi­nan­sij­ska sred­stva, o če­mu po­sje­du­je i do­ku­men­ta­ci­ju.
– Ta­ko­đe, iz­ja­vlju­je da tre­nut­no ne­ma fi­nan­sij­ske mo­guć­no­sti da iz­naj­mi dru­gi stan pri­vat­no i iz­ra­ža­va sprem­nost da na za­htjev nad­le­žnog dr­žav­nog or­ga­na, u ve­zi sa pred­met­nim sta­nom, po­stu­pi u skla­du sa za­ko­nom, a s ob­zi­rom na svo­ju po­ro­dič­nu i stam­be­nu si­tu­a­ci­ju tra­ži da mu Vla­da i ZZZ, u skla­du sa mo­guć­no­sti­ma, omo­gu­će da u pred­met­nom sta­nu osta­ne dok se na ade­kva­tan na­čin ne ri­je­ši nje­go­va stam­be­na si­tu­a­ci­ja – na­vo­di se u pri­ja­vi.
Mi­lo­še­vić is­ti­če da iz iz­lo­že­nog pro­iz­i­la­zi osno­va­na sum­nja da je Vo­ji­no­vić, su­prot­no Za­ko­nu o za­šti­ti dr­žav­ne imo­vi­ne, ko­ji pro­pi­su­je da se o ras­po­la­ga­nju stva­ri i dru­gih do­ba­ra iz imo­vi­ne Cr­ne Go­re, imo­vi­ne op­šti­ne i jav­ne slu­žbe za­klju­ču­je ugo­vor u pi­sa­noj for­mi, ste­kao imo­vin­sku ko­rist kroz bes­plat­no ko­ri­šće­nje sta­na za sop­stve­ne ko­ri­sti i bez za­klju­če­nja od­go­va­ra­ju­ćeg prav­nog ak­ta i bez odo­bre­nja nad­le­žnog or­ga­na.
– Da­ni­lo Vo­ji­no­vić je su­prot­no čla­nu 36 Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni ko­ri­stio dr­žav­nu imo­vi­nu. Na taj na­čin je na­stu­pi­la di­rekt­na šte­ta za pri­ho­de ZZZ u onom iz­no­su za ko­li­ko je pred­met­ni stan mo­gao da bu­de ren­ti­ran, dok je isto­vre­me­no za­po­sle­nom u ZZZ za isti iz­nos omo­gu­će­no pro­tiv­prav­no sti­ca­nje imo­vin­ske ko­ri­sti – na­vo­di se u pri­ja­vi.
Mi­lo­še­vić u kri­vič­noj pri­ja­vi navodi da su ne­tač­ni Vo­ji­no­vi­će­vi na­vo­di da on ne­ma fi­nan­sij­skih mo­guć­no­sti da iz­naj­mi dru­gi stan.
– Ime­no­va­ni pri­ma mje­seč­nu pla­tu od pre­ko 1.000 eura, dok su još dva čla­na nje­go­ve po­ro­di­ce (su­pru­ga i sin) u rad­nom od­no­su i ostva­ru­ju pri­ho­de – is­ti­če Mi­lo­še­vić.
On pred­la­že tu­ži­la­štvu da pri­ba­vi sve plat­ne li­ste za Da­ni­la Vo­ji­no­vi­ća za pe­ri­od ko­li­ko ne­za­ko­ni­to ko­ri­sti stam­be­ni pro­stor ZZZ.
Mi­lo­še­vić je pred­lo­žio tu­ži­la­štvu da is­pi­ta Vo­ji­no­vi­ća po­vo­dom okol­no­sti ko­je im se sta­vlja­ju na te­ret, ali i sva li­ca ko­ja su uklju­če­na u re­a­li­za­ci­ju pri­ja­ve. Ta­ko­đe, sa­vje­tu­je i da se pri­ku­pi sva po­treb­na do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja se ti­če pred­met­nog slu­ča­ja i pre­du­zme i dru­ge mje­re iz nad­le­žno­sti tu­ži­la­štva.M.S.


Vri­je­me je da se po­štu­je za­kon

Mi­lo­še­vić je u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao da iako vi­še ni­je di­rek­tor Za­vo­da, kao od­go­vo­ran čo­vjek že­li da ovaj slu­čaj „is­tje­ra do kra­ja”.
– Pod­nio sam kri­vič­nu pri­ja­vu i po­nu­dio kon­kret­ne ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze tu­ži­la­štvu, kao i na­laz nad­le­žne dr­žav­ne in­spek­ci­je ko­ja uka­zu­je da se ra­di o zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nih re­sur­sa, tač­ni­je ne­za­ko­ni­tom ko­ri­šće­nju dr­žav­nog sta­na. Va­žno je vi­dje­ti ka­kav će epi­log bi­ti i da li su pred­u­ze­ti da­lji ko­ra­ci u ovom slu­ča­ju ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va­ju da se stan vra­ti Za­vo­du i da se Da­ni­lo Vo­ji­no­vić ka­zni u skla­du sa za­ko­nom. Na­po­mi­njem da sam pri­je mog od­la­ska po­kre­nuo i di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv okri­vlje­nog i da po­je­din­ci iz Za­vo­da sve ra­de ka­ko bi po­stu­pak pro­ce­sno pao, ali se na­dam u pro­fe­si­o­nal­ni dig­ni­tet čla­no­va di­sci­plin­ske ko­mi­si­je ko­je sam pred­lo­žio. Vri­je­me je da se poč­ne sa spro­vo­đe­njem za­ko­na pre­ma oni­ma ko­ji zlo­u­po­tre­blja­va­ju slu­žbe­ni po­lo­žaj – is­ta­kao je Mi­lo­še­vić.


Vo­ji­no­vić: Sve­ti mi se

Da­ni­lo Vo­ji­no­vić ka­zao je „Da­nu” da ne vi­di osnov za kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga i sma­tra da je to čin osve­te jer je od­bio da „bu­de Mi­lo­še­vi­ćev po­slu­šnik”. On je is­ta­kao da ga je Mi­lo­še­vić pre­va­rio i da mu je on na­vod­no u ju­nu odo­brio use­lja­va­nje u stan, da bi u av­gu­stu po­kre­nuo po­stu­pak pro­tiv nje­ga.
– Na­kon što mu je pro­pa­la pri­ja­va pro­tiv Zo­ra­na Je­li­ća, on se okre­nuo pro­tiv me­ne. Ne vi­dim raz­log zbog ko­jeg bi pod­no­sio pri­ja­ve pro­tiv me­ne, jer sam se ja use­lio u stan ko­ji je ne­ka­da bio ma­ga­cin. U Pod­go­ri­cu sam sti­gao kao ka­dar iz Bi­je­log Po­lja, me­ni je pla­ta bi­la 670 eura i ni­sam mo­gao pla­ća­ti i stan. Sa­da imam oko 1.200, ta­ko da ni­je­su tač­ne Mi­lo­še­vi­će­ve tvrd­nje da sam stal­no imao ta­ko vi­so­ku pla­tu. Mi­lo­še­vić je htio da bu­dem nje­gov po­slu­šnik ka­ko bi on sa­ku­pljao po­li­tič­ke po­e­ne. Ka­da sam od­bio po­slao mi je mejl u ko­jem mi je ka­zao da me po­sma­tra već ne­ko vri­je­me i da je sa­mo pi­ta­nje tre­nut­ka ka­da će po­kre­nu­ti po­stu­pak pro­tiv me­ne – tvr­di Vo­ji­no­vić.
Na­vo­di da ne pri­sta­je na ucje­ne i da ne vi­di svo­ju od­go­vor­nost, jer je vi­še pu­ta od upra­ve ZZZ tra­žio da se ri­je­ši pi­ta­nje sta­na ko­ji ko­ri­sti.
– Mi­lo­še­vić je go­vo­rio da ne­će bi­ti ni­ka­kvih pro­ble­ma i na­ja­vlji­vao da će on po­kre­nu­ti po­stu­pak da mi se ko­nač­no stan da na ko­ri­šće­nje. Ja sam taj stan od svog nov­ca ure­đi­vao, jer je to ne­ka­da bio ma­ga­cin. Na kra­ju do­ži­vio sam to da me ne­ko pro­ga­nja bez ika­kvog osno­va – ka­že Vo­ji­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"