Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sebi povećali dnevnice i do 92 eura * DPS je već projektovao novu izbornu krađu * Mušini ortaci napustili grad * EPCG bez tendera potrošila 1,5 miliona * Planirali napade * Izjednačene pristalice i protivnici ostanka u EU * Iza koprive
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Velibor Džomić:
Crna Gora trenutno nema zaštićenih kulturnih dobara, jer nadležni nijesu donijeli rješenja o njihovoj zaštiti.

Vic Dana :)

Čak Norisa je rodila tetka, jer niko nije smio da mu j... mater.


Kinezi napravili jedan robot za hvatanje lopova.
Odveli ga u Ameriku, za 5 minuta uhvati je 200 lopova.
Drugog dana odveli ga u Njemačku, isto za 5 minuta uhvatio 180 lopova.
A trećeg dana doveli ga u Crnu Goru, za 5 minuta ukrali robota.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POHVALILA AŽURNOST INSPEKTORA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU
Ekspresno kontrolisali privatne domove za stare
Dan - novi portal
Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) po­hva­li­la je ažur­nost i efi­ka­snost In­spek­ci­je za so­ci­jal­nu i dječ­ju za­šti­tu ko­ja je po nji­ho­voj pri­ja­vi, na osno­vu ano­nim­nog pi­sma, iz­vr­ši­la nad­zor u do­mo­vi­ma za sta­re.
HRA je do­bi­la pi­smo sa žal­bom na uslo­ve u Do­mu za smje­štaj od­ra­slih i sta­rih li­ca „Ve­ri­tas S” u Spu­žu kod Da­ni­lov­gra­da, ko­ji se ne­ka­da zvao „Re­la­kas”. U ano­nim­nom pi­smu je bi­lo ri­je­či o ne­a­de­kvat­nim uslo­vi­ma u ovom do­mu. U HRA is­ti­ču da su oni to pri­ja­vi­li in­spek­ci­ji, ko­ja je na­kon to­ga kon­tro­li­sa­la do­mo­ve sta­rih „Du­ga” u Mar­ti­ni­ći­ma.
– U za­jed­nič­kom nad­zo­ru sa in­spek­ci­jom ra­da i in­spek­ci­jom za so­ci­jal­nu i dječ­ju za­šti­tu, sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri su ob­i­šli do­mo­ve za smje­štaj sta­rih li­ca „Ve­ri­tas S” i Dom sta­rih u Da­ni­lov­gra­du i utvr­di­li da su oba­vlja­li dje­lat­nost bez li­cen­ce, su­prot­no Za­ko­nu o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti. Utvr­đe­no je da ni­je­su is­pu­nje­ni mi­ni­mal­ni stam­be­ni i ma­te­ri­jal­ni stan­dar­di za pru­ža­nje uslu­ga smje­šta­ja od­ra­slih i sta­rih li­ca. Na pri­mjer, od ukup­no 11 dvo­kre­vet­nih so­ba sa­mo šest su ima­le ku­pa­ti­lo, ne­do­volj­no je pro­sto­ra za or­ga­ni­zo­va­nje rad­no-oku­pa­ci­o­nih i dru­gih za­jed­nič­kih sa­dr­ža­ja, a u svim so­ba­ma se ni­je­su na­la­zi­li rad­ni sto­lo­vi sa sto­li­com, kre­ve­ti opre­mlje­ni od­go­va­ra­ju­ćom po­ste­lji­nom, TV apa­ra­ti i slič­no – ob­ja­šnja­va­ju u HRA.
Na­vo­de da je in­spek­ci­ja utvr­di­la da „Ve­ri­tas S” ni­je po­sje­do­vao u do­ku­men­ta­ci­ji sa­ni­tar­nu sa­gla­snost, a da Dom sta­rih „Du­ga” je­ste, ali se ona od­no­si­la na pret­hod­nu fir­mu.
– S ob­zi­rom na to da je do­šlo do pro­mje­ne na­zi­va fir­me, sa­ni­tar­ni in­spek­tor je na­lo­žio da se oba do­ma obra­te nad­le­žnim or­ga­ni­ma za iz­da­va­nje no­ve sa­ni­tar­ne sa­gla­sno­sti. Ta­ko­đe, u do­mo­vi­ma ni­je re­gu­li­san rad­ni od­nos za­po­sle­nih, a da s dru­ge stra­ne za­po­sle­na ni­je po­sje­do­va­la ovje­re­nu sa­ni­tar­nu knji­ži­cu. Pru­ža­lac uslu­ge ni­je imao spo­ra­zum ili ugo­vor sa ne­kom od zdrav­stve­nih usta­no­va, kao ni sa lje­ka­rom-dok­to­rom me­di­ci­ne, a ni­je­su za­do­vo­lje­ni uslo­vi u po­gle­du struč­nih rad­ni­ka i sa­rad­ni­ka od­no­sno da ni­je po­sto­jao po­tre­ban stru­čan ka­dar. Ta­ko­đe, utvr­đe­no je da ni­je­su obez­bi­je­đe­ne pro­ce­du­re o po­sje­ta­ma i spre­ča­va­nju ula­ska neo­vla­šće­nih li­ca, ko­ri­sni­ci ni­je­su po­di­je­lje­ni po ste­pe­ni­ma po­dr­ške. Ta­ko­đe u am­bu­lan­ti se na­la­zi ve­ća ko­li­či­na lje­ko­va i me­di­cin­skih sred­sta­va ko­ja je pro­pi­sa­na i za­pi­snič­ki evi­den­ti­ra­na, ali da ne po­sje­du­je re­še­nje Mi­ni­star­stva zdra­vlja o is­pu­nje­no­sti uslo­va u po­gle­du ka­dra, pro­sto­ra i opre­me – na­vo­de u HRA.
U skla­du sa ovim ne­pra­vil­no­sti­ma iz­re­če­ni su pre­kr­šaj­ni na­lo­zi prav­nim i od­go­vor­nim li­ci­ma.
– Na­kon oba­vlje­nih in­spek­cij­skih nad­zo­ra za­tra­že­no je od­go­vor­nim li­ci­ma u Do­mu sta­rih i Ve­ri­tas S da u ro­ku od se­dam da­na ot­klo­ne sve ne­pra­vil­no­sti i do­sta­ve ugo­vo­re o smje­šta­ju ko­je su za­klju­či­li sa ko­ri­sni­ci­ma, kao i rje­še­nja nad­le­žnog or­ga­na za li­ca li­še­na po­slov­ne spo­sob­no­sti, na osno­vu ko­jih bi se utvr­di­lo da li je ugo­va­ra­nje, ko­ri­šće­nje i pla­ća­nje uslu­ga smje­šta­ja od­ra­slih i sta­rih li­ca uskla­đe­no sa od­red­ba­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti. Ka­ko je usta­no­vlje­no da još ni­je za­po­če­lo li­cen­ci­ra­nje pru­ža­la­ca uslu­ga, od­no­sno da Za­vod za so­ci­jal­nu i dječ­ju za­šti­tu ne oba­vlja po­slo­ve li­cen­ci­ra­nja struč­nih rad­ni­ka i iz­da­je li­cen­cu za rad, HRA se na sa­stan­ku sa mi­ni­strom ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Bo­ri­som Ma­ri­ćem za­lo­ži­la da Za­vod za so­ci­jal­nu i dječ­ju za­šti­tu što pri­je za­poč­ne sa iz­da­va­njem li­cen­ci – sa­op­šte­no je iz HRA.
M.S.


Ima­ju EU stan­dard

Di­rek­to­ri­ca Do­ma sta­rih „Du­ga” Ma­ri­na Iko­vić is­ta­kla je da oni od 2006. po­ku­ša­va­ju da do­bi­ju li­cen­cu i da su sve po­treb­ne pa­pi­re pre­da­li mi­ni­star­stvu.
– Ni­je mi ja­sno za­što oni ne od­ra­de svoj dio po­sla. Nas su ka­zni­li zbog li­cen­ce, od­no­sno nji­ho­vog pro­pu­sta, jer mi ni­je­smo kri­vi što oni ne za­vr­ša­va­ju ono što smo im tra­ži­li pri­je de­set go­di­na. Sva­ka ne­pra­vil­nost dru­ge vr­ste ko­ja je do nas se ot­klo­ni u re­kord­nom ro­ku, na za­do­volj­stvo na­ših ko­ri­sni­ka – iz­ja­vi­la je Iko­vi­će­va za „Dan”.
Vla­snik do­ma „Du­ga” Ne­boj­ša Iko­vić is­ta­kao je da oni ima­ju EU stan­dard u do­mu, ko­ji je i iz­nad onog u dr­žav­nim usta­no­va­ma.
– U to mo­že da se uvje­ri sva­ko ka­da do­đe kod nas. Ne­ka nam in­spek­ci­ja ka­že ako ne­što ni­je do­bro i po­ka­že ka­ko tre­ba da se ra­di, mi će­mo to is­po­što­va­ti - ka­zao je on.


Kri­va je dr­ža­va

Port­pa­rol Do­ma sta­rih „Ve­ri­tas S” Ve­sna Mar­ti­no­vić ka­za­la je da je je­di­ni pro­blem ko­ji ima­ju ne­po­sto­ja­nje li­cen­ce i da je on na­stao kri­vi­com dr­žav­nih or­ga­na.
– Na­ma se li­cen­ce i ne mo­gu iz­da­ti jer ni­je­su kom­ple­ti­ra­ne dr­žav­ne pro­ce­du­re. Što se osta­lih stva­ri ti­če, mo­ra­mo is­ta­ći da smo iz­ne­na­đe­ni na­vo­di­ma in­spek­ci­je jer kod nas je sve u re­du i in­spek­to­ri su nam pri­li­kom po­sje­te nam ka­za­li da is­pu­nja­va­mo sve uslo­ve da bu­de­mo li­cen­ci­ra­ni – ka­že za „Dan” Mar­ti­no­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"