Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NA DNEVNOM REDU VENECIJANSKE KOMISIJE NI TREĆI PUT SE NIJE NAŠAO AKT O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI
Sa ranije sjednice Vlade Crne Gore (arhiva „Dana”) Vlada i dalje „revidira” zakon Venecijanska komisija je trebalo da se o nacrtu zakona izjasni sredinom decembra prošle godine, kada je Vlada povukla taj akt, sa obrazloženjem da se „trenutno revidira”
Dan - novi portal
Na­crt Za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti ne­će se na­ći ni na jun­skom za­sje­da­nju Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je (VK), iako je to ti­je­lo o nje­mu tre­ba­lo da se iz­ja­sni kra­jem pro­šle go­di­ne. Pre­ma dnev­nom re­du ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je, ona će se na sjed­ni­ca­ma ko­je će se odr­ža­ti 10. i 11. ju­na ba­vi­ti sa­mo Na­cr­tom za­ko­na o ma­njin­skim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma, u od­no­su na Cr­nu Go­ru.
Ve­ne­ci­jan­ska ko­mi­si­ja je 18. i 19. de­cem­bra tre­ba­lo da usvo­ji mi­šlje­nje o uskla­đe­no­sti Na­cr­ta za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vje­sti sa me­đu­na­rod­no­prav­nim ak­ti­ma o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti i dru­gim ljud­skim pra­vi­ma. Me­đu­tim, ne­po­sred­no pri­je odr­ža­va­nja sjed­ni­ce, iz Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je su sa­op­šti­li da su ih cr­no­gor­ske vla­sti oba­vi­je­sti­le da se Na­crt za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti na­la­zi u fa­zi re­vi­zi­je.
– Cr­no­gor­ske vla­sti oba­vi­je­sti­le su Ko­mi­si­ju da se na­crt za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti tre­nut­no re­vi­di­ra. Za­to je od­lu­če­no da se od­lo­ži raz­ma­tra­nje mi­šlje­nje o Na­cr­tu za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti Cr­ne Go­re za mart 2016. go­di­ne – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz VK.
Me­đu­tim, ovaj za­kon se ni­je na­šao ni na mar­tov­skom za­sje­da­nju, a ni­je čak ni bio na­ja­vljen u pro­ce­du­ri. Cr­no­gor­ska vla­da, od­no­sno Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, ko­ja u naj­ve­ćoj mje­ri ra­di na za­ko­nu, tvr­di da je tekst pro­pi­sa u naj­ve­ćoj mje­ri utvr­đen, ali da je pri­o­ri­tet kva­li­tet, zbog če­ga ne žu­re sa nje­go­vim upu­ći­va­njem ka VK.
Jav­na ras­pra­va o Na­cr­tu za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti okon­ča­na je kra­jem sep­tem­bra, na­kon če­ga je for­mi­ra­na rad­na gru­pa ko­ja od ta­da na­vod­no ra­di na usa­gla­ša­va­nju od­red­bi, pri­ku­plja­nju su­ge­sti­ja, pri­mjed­bi... Tim ko­ji ra­di na za­ko­nu je taj­nog sa­sta­va, a ni­je po­zna­to ni šta je do sa­da ura­đe­no.
Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za od­no­se s vjer­skim za­jed­ni­ca­ma Dra­gu­tin Pa­po­vić ne­dav­no je za „Dan” ka­zao da se mi­ni­star­stvo uz po­moć eks­pert­skog ti­ma ba­vi ob­ra­dom pri­sti­glih su­ge­sti­ja, mi­šlje­nja i pri­mjed­bi sa jav­ne ras­pra­ve, s ci­ljem da se pri­pre­mi pred­log za­ko­na. Ta­da je us­tvr­dio da je tekst na­cr­ta za­ko­na una­pri­je­đen i da se na nje­mu i da­lje ra­di.
– Na­gla­ša­va­mo da se ne ra­di o re­vi­zi­ji ni­ti o krup­nim i su­štin­skim iz­mje­na­ma. Ri­ječ je o po­ja­šnje­nji­ma i pre­ci­zi­ra­nji­ma pred­lo­žnih od­red­bi. Ove iz­mje­ne pro­zi­la­ze iz po­tre­be da se uva­že re­le­vant­ne pri­mjed­be, su­ge­sti­je i mi­šlje­nja ko­ja su do­bi­je­na to­kom jav­ne ras­pra­ve – pre­ci­zi­rao je ra­ni­je Pa­po­vić.
Is­ta­kao je da mi­ni­star­stvo ne mo­že i ne že­li da spe­ku­li­še ter­mi­nom utvr­đi­va­nja pred­lo­ga za­ko­na.
– Za mi­ni­star­stvo je naj­va­žni­je da se ovaj po­sao ura­di kva­li­tet­no ka­ko bi se do­bio pred­log za­ko­na za ko­ga ne­će bi­ti ni naj­ma­nje sum­nje da je uskla­đen sa prav­nim po­ret­kom Cr­ne Go­re i sa naj­vi­šim me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma iz ove obla­sti – po­ru­čio je on.
Pred­stav­ni­ci VK bi­li su u po­sje­ti Cr­noj Go­ri sre­di­nom no­vem­bra, a je­dan od raz­lo­ga do­la­ska bio je i Na­crt za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti. De­le­ga­ci­ja VK ta­da se sa­sta­la i sa pred­stav­ni­ci­ma naj­zna­čaj­ni­jih cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca. To­kom bo­rav­ka sa­sta­li su se u Sa­bor­nom hra­mu Hri­sto­vog vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci sa pred­stav­ni­ci­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske. Na­cr­tom za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti ko­ji je pred­lo­ži­la Vla­da ni­je­su bi­li za­do­volj­ni ni pred­stav­ni­ci Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, Ka­to­lič­ke cr­kve i Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri. Pred­stav­ni­ci cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca uka­zi­va­li su da na­crt za­ko­na ugro­ža­va vjer­ske slo­bo­de, da se mi­je­ša u nji­ho­va unu­tra­šnja ustroj­stva, te da vla­sti nji­me že­le da oza­ko­ne oti­ma­nje vjer­ske imo­vi­ne.
Pro­tiv na­cr­ta za­ko­na po­bu­nio se i ve­li­ki broj vjer­ni­ka, a zbog ne­za­do­volj­stva pred­lo­že­nim do­ku­men­tom u dva na­vra­ta ni­je bi­lo mo­gu­će odr­ža­ti jav­ne ras­pra­ve o tom ak­tu.
Na­crt za­ko­na o slo­bo­di vje­ro­i­spo­vi­je­sti ocje­nji­van je kao dis­kri­mi­na­to­ran, ne­u­sta­van i di­rekt­no usmje­ren pro­tiv Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske. Od tri pla­ni­ra­ne jav­ne ras­pra­ve o za­ko­nu odr­ža­na je sa­mo jed­na u Pod­go­ri­ci, dok su sku­po­vi u Bi­je­lom Po­lju i Ko­to­ru pre­ki­nu­ti.
A.O.


O uskla­đe­no­sti za­ko­na o ma­nji­na­ma

Na saj­tu Ve­ne­ci­jan­ske ko­mi­si­je je na­ja­vlje­no da će se na sjed­ni­ca­ma 10. i 11. ju­na ba­vi­ti Na­cr­tom za­ko­na o ma­njin­skim pra­vi­ma, od­no­sno o nje­go­voj uskla­đe­no­sti sa mi­šlje­njem VK o tom ak­tu.
Vla­da je pred­log za­ko­na utvr­di­la na sjed­ni­ci odr­ža­noj 28. ma­ja 2015. go­di­ne. Za­kon je po ubr­za­noj pro­ce­du­ri po­slat Skup­šti­ni na usva­ja­nje, ali na pr­vom gla­sa­nju 16. ju­la 2015. go­di­ne on ni­je do­bio po­treb­nu dvo­tre­ćin­sku po­dr­šku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"