Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-03-06 UOČI DANAŠNJEG TRILATERALNOG SASTANKA SRBIJE, BIH I HRVATSKE U MOSTARU, DRAGAN ČOVIĆ PORUČIO
Čović Pitanje granica riješiti zbog puta u EU Ovo je prilika da kompletnu evropsku perspektivu zajednički razmotrimo i vidimo kako jedni drugima možemo pomoći- naglasio je Čović
Dan - novi portal
U
oči da­na­šnjeg tri­la­te­ral­nog sa­stan­ka Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Hr­vat­ske i Sr­bi­je u Mo­sta­ru, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sjed­ni­štva Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne Dra­gan Čo­vić po­ru­čio je da bi bi­lo do­bro ako bi bo­šnjač­ki član pred­sjed­ni­štva na­pra­vio do­bar is­ko­rak pre­ma Sr­bi­ji.
Čo­vić je, u in­ter­vjuu Tan­ju­gu, re­kao da će jed­na od te­ma sa­stan­ka bi­ti i pi­ta­nje gra­ni­ce iz­me­đu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je.
U Mo­star na sa­mit sti­žu pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić i pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, kao i osta­la dva čla­na Pred­jed­ni­štva BiH, Mla­den Iva­nić i Ba­kir Izet­be­go­vić, a hr­vat­ski li­der u BiH oče­ku­je da će to bi­ti kon­ti­nu­i­tet pret­hod­nih raz­go­vo­ra, vo­đe­nih u Be­o­gra­du, a po­tom i u Za­gre­bu.
- Oče­ku­jem kon­ti­nu­i­tet pret­hod­nih raz­go­vo­ra, ka­ko bi­smo na ne­ki na­čin pred­u­pri­je­di­li is­ku­še­nja ko­ja su pred na­ma, ze­mlja­ma ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, ka­da je u pi­ta­nju evrop­ski put i sve što je po­sta­vlje­no pred nas, a po­seb­no rje­ša­va­nje me­đu­dr­žav­nih pi­ta­nja. Tu, pri­je sve­ga mi­slim na gra­nič­no pi­ta­nje. Ovo je pri­li­ka da kom­plet­nu evrop­sku per­spek­ti­vu za­jed­nič­ki raz­mo­tri­mo i vi­di­mo ka­ko jed­ni dru­gi­ma mo­že­mo po­mo­ći- na­gla­sio je Čo­vić.
Na pi­ta­nje da li je u me­đu­vre­me­nu usa­gla­šen stav Pred­sjed­ni­štva BiH o to­me ka­ko ri­je­ši­ti pi­ta­nje gra­ni­ce iz­me­đu Sr­bi­je i BiH, on ka­že da je vje­ro­vao da smo na do­brom pu­tu još ka­da je pr­vi put čuo Vu­či­ćev pred­log.
-Ka­da smo u Sa­ra­je­vu pr­vi put ču­li pred­log pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća, vje­ro­vao sam da smo na do­brom pu­tu, jer je to ne­što što je kraj­nje dr­žav­nič­ki sta­vlje­no kao mo­guć­nost, u smi­slu rje­ša­va­nja pro­ble­ma gra­ni­ce iz­me­đu BiH i Sr­bi­je. Na­ža­lost, vri­je­me je uči­ni­lo svo­je i do­šlo je do ko­ra­ka una­zad od či­ta­ve te ide­je- is­ta­kao je Čo­vić.
Unu­tar pred­sjed­ni­štva ni­je se, ka­že, vo­di­la ras­pra­va o to­me.
-Po­ku­ša­li smo se jed­nom ili dva­put pri­bli­ži­ti ta­kvoj ide­ji, ko­ja je ra­ni­je bi­la u pot­pu­no­sti pri­hva­će­na. Da­nas smo u sta­nju sta­tus kvo. Ne­što ra­de ne­ki na­ši ti­mo­vi na te­re­nu, ali bo­jim se da ni­smo na­pra­vi­li is­ko­rak ko­ji smo oče­ki­va­li- kon­sta­tu­je Čo­vić.
On vje­ru­je da me­đu čla­no­vi­ma Pred­sjed­ni­štva BiH po­sto­ji svi­jest o to­me da je pi­ta­nje gra­ni­ce po­treb­no ri­je­ši­ti za­rad na­pret­ka na pu­tu ka EU, ali ocje­nju­je da pri­o­ri­tet ne­kih po­li­tič­kih op­ci­ja u BiH je­ste oču­va­nje po­sto­je­ćih od­no­sa u ze­mlji, a ni­ka­ko - evrop­ski put.
-Tri čla­na pred­sjed­ni­štva su se do­go­vo­ri­la oko ve­ći­ne stva­ri, oko hi­lja­du ne­kih pi­ta­nja ko­je smo ima­li na dnev­nom re­du u po­sled­nje 44 re­dov­ne sjed­ni­ce. Me­đu­tim, ne­ke su stva­ri osta­le otvo­re­ne. Kon­kret­no, u ovom di­je­lu, oko EU, ima­mo raz­li­či­te tak­ti­ke ka­ko ostva­ri­ti pri­stup evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma- uka­zao je Čo­vić.
Is­ti­če da su, ka­da je iz­ni­jet vr­lo ja­san stav EU oko gra­ni­ca, svi u pred­sjed­ni­štvu to po­dr­ža­li ,,ali su po­tom ne­ki či­ni­li sve i kal­ku­li­sa­li ka­ko da iz­vu­ku što ve­ću ko­rist ka­da je u pi­ta­nju tran­sfor­ma­ci­ja unu­tar ze­mlje.
-Svi­jest po­sto­ji, sa­mo je pi­ta­nje ka­ko ko ko­ri­sti taj tre­nu­tak. Mi smo od ze­mlje ko­ja je pri­je 15-ak go­di­na bi­la vi­so­ko po­zi­ci­o­ni­ra­na na tom pu­tu do­šli na sa­mo za­če­lje, upra­vo zbog tog za­o­kre­ta vo­đe­nja po­li­ti­ke raz­li­či­tih po­li­tič­kih stra­na­ka i op­ci­ja BiH, ko­ji­ma je pri­o­ri­tet oču­va­ti ne­ke od­no­se u ze­mlji, a ni­ka­ko evrop­ski put- kri­ti­ko­vao je pred­se­da­va­ju­ći Pred­sed­ni­štva BiH.
Čo­vić je iz­ra­zio na­du da se u Mo­sta­ru ne­će de­si­ti iz­ne­na­đe­nje po­put onog u Be­o­gra­du, ka­da je bo­šnjač­ki član pred­sjed­ni­štva prak­tič­no od­u­stao od do­go­vo­ra.
Na pi­ta­nje da li je tri­la­te­ral­ni su­sret pred­sjed­ni­ka Tur­ske Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na, Vu­či­ća i Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća u An­ka­ri u ne­koj mje­ri re­lak­si­rao od­no­se iz­me­đu bo­šnjač­kog li­de­ra i Be­o­gra­da, Čo­vić je re­kao, ako i je­ste, to je bi­lo krat­kog da­ha.
-Sva­ko ma­lo se uba­ci ne­ka no­va te­ma, ko­ja nas op­te­re­ti, pa o njoj raz­mi­šlja­mo. Po­sto­ji ja­sna stra­te­gi­ja kod jed­nog di­je­la po­li­ti­ča­ra u BIH, ti­pa ,,iza­zo­vi­te pro­blem, ka­ko bi tra­ži­li rje­še­nja, pa da to pri­ka­že­te kao uspjeh’’- ob­ja­snio je Čo­vić.
Oci­je­nio je da je sa­sta­nak u Tur­skoj, sam po se­bi, bio po­zi­ti­van, bez ob­zi­ra na to, ka­ko je kon­sta­to­vao, što se opet de­si­lo da tri čla­na pred­sjed­ni­štva ni­su pret­hod­no po­sti­gli do­go­vor oko za­jed­nič­kog sta­va. (RTS)


Stav o Ko­so­vu ne­pro­mje­njiv

Čo­vić je re­kao da je stav oko Ko­so­va ostao ne­pro­mi­je­njen.
-Že­li­mo s part­ne­ri­ma ko­ji nam do­la­ze u go­ste, i s ko­ji­ma že­li­mo da raz­go­va­ra­mo kao pri­ja­te­lji, da pra­ti­mo sve ono što su nji­hov cilj i stra­te­gi­ja. Mi od­lu­ke, na­rav­no, do­no­si­mo sa­mi, ali na tra­gu ide­je uva­ža­va­nja na­če­la da me­đu­sob­no usa­gla­ša­va­mo sta­vo­ve oko ono­ga što je unu­tra­šnje pi­ta­nje Sr­bi­je- ka­zao je Čo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"