Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-03-05 NEKOLIKO HILJADA GRAĐANA MAKEDONIJE PROTESTOVALO U SKOPLJU
Sa protesta u Skoplju Ne daju ime u zamjenu za NATO i EU Ludački tempo koji je nametnut da se po svaku cijenu brzo uđe u klub evropske kriminogene birokratije i nimalo nužan vojni savez samo naivnima i zlonamjernima može da zvuči dobronamjerno - rekla je glumica Arna Šijak
Dan - novi portal
Ne­ko­li­ko hi­lja­da gra­đa­na Ma­ke­do­ni­je oku­pi­lo se ju­če po­pod­ne na cen­tral­nom grad­skom tr­gu u Sko­plju, is­pred spo­me­ni­ka Alek­san­dru Ve­li­kom na pro­te­stu pro­tiv pro­mje­ne ime­na dr­ža­ve. Nji­ho­va po­ru­ka je „Ne u NA­TO i EU sa pro­mi­je­nje­nim ime­nom’’. U isto vri­je­me i ma­ke­don­ska di­ja­spo­ra je odr­ža­la pro­te­ste u 14 gra­do­va na svim kon­ti­nen­ti­ma. Svi oni tra­že da se od­mah pre­ki­nu pre­go­vo­ri sa Grč­kom oko pro­mje­ne ime­na Ma­ke­do­ni­je. Uče­sni­ci pro­te­sta zah­ti­je­va­ju re­zo­lu­ci­ju UN ko­jom bi se Ma­ke­do­ni­ja pri­zna­la pod ustav­nim ime­nom. Oni su ak­tu­el­nu vla­du, ali i opo­zi­ci­o­nu par­ti­ju VMRO-DPMNE op­tu­ži­li za iz­da­ju na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa.
Or­ga­ni­za­tor pro­te­sta je po­kret „Na­še ime je na­še pra­vo“. Oni po­ru­ču­ju da su ne­za­do­volj­ni po­li­ti­kom ko­ja ugro­ža­va na­ci­o­nal­ne in­te­re­se ma­ke­don­skog na­ro­da, i sma­tra­ju da Ma­ke­do­ni­ja ne tre­ba da ula­zi u NA­TO i EU ako je uslov pro­mje­na ime­na dr­ža­ve. Sli­čan pro­test je or­ga­ni­zo­van i pro­šle ne­dje­lje is­pred sje­di­šta EU, de­mon­stran­ti su ta­da za­pa­li­li za­sta­ve Grč­ke i Al­ba­ni­je. U ne­re­di­ma je po­vri­je­đen je­dan po­li­ci­jac, a je­dan de­mon­strant je uhap­šen zbog po­sje­do­va­nja Mo­lo­to­vlje­vog kok­te­la.
De­mon­stran­ti su tra­ži­li i da se od­mah iz za­tvo­ra oslo­bo­de uče­sni­ci kr­va­vih ne­mi­ra 27. apri­la pro­šle go­di­ne u Skup­šti­ni Ma­ke­do­ni­je.
Glu­mi­ca Ar­na Ši­jak, ko­ja je jed­na od or­ga­ni­za­to­ra pro­te­sta, re­kla je da su ime, iden­ti­tet, je­zik, cr­kva, isto­ri­ja i tra­di­ci­ja na­ci­o­nal­ni in­te­re­si i ne mo­gu da bu­du pred­met ni­ka­kvih pre­go­vo­ra.
-Lu­dač­ki tem­po ko­ji je na­met­nut da se po sva­ku ci­je­nu br­zo uđe u klub evrop­ske kri­mi­no­ge­ne bi­ro­kra­ti­je i ni­ma­lo nu­žan voj­ni sa­vez sa­mo na­iv­ni­ma i zlo­na­mje­r­ni­ma mo­že da zvu­či do­bro­na­mjer­no. Ni EU ni NA­TO ni­je­su ča­rob­na vra­ta pre­ko ko­jih se ula­zi u dru­gu di­men­zi­ju- re­kla je Ši­jak. Slič­ne po­ru­ke su sti­gle i iz 14 gra­do­va u di­ja­spo­ri, a u Austra­li­ji su uče­sni­ci pro­te­sta za­pa­li­li fo­to­gra­fi­ju ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Ma­ke­do­ni­je Zo­ra­na Za­e­va, uz po­ru­ku: „Bo­lje da vi­di­mo smrt jed­nog čo­vje­ka ne­go ci­je­le dr­ža­ve“.
Pro­test je or­ga­ni­zo­van uoči na­ja­vlje­ne po­sje­te grč­kog še­fa di­plo­ma­ti­je Ni­ko­sa Ko­zi­ja­sa Sko­plju sre­di­nom mje­se­ca ko­ji tre­ba da raz­go­vo­ra sa ma­ke­don­skim ko­le­gom i da mu pre­zen­tu­je na­crt spo­ra­zu­ma za rje­ša­va­nje pro­ble­ma s ime­nom. Ka­ko je na­ja­vlje­no, na­crt u se­dam ta­ča­ka nu­di rje­še­nje za ime, obim nje­go­vog ko­ri­šće­nja, na­ziv je­zi­ka dr­ža­ve, „iden­ti­tet“, „ko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu“ no­vog ime­na, skra­će­ni­ce za na­ziv dr­ža­ve i akro­ni­me.
Zo­ran Za­ev je već po­ru­čio da se o iden­ti­te­tu i je­zi­ku ne mo­že pre­go­va­ra­ti. Po­ru­ka iz Ati­ne je, me­đu­tim, da spo­ra­zum mo­že sa­mo cje­lo­vi­to da se pri­hva­ti, ili cje­lo­vi­to da se od­bi­je.
Za­ev je pro­šle ne­dje­lje, po­sli­je su­sre­ta sa še­fom Evrop­ske ko­mi­si­je Žan Klod Jun­ke­rom, još jed­nom po­no­vio da se na­da br­zom rje­še­nju spo­ra sa Grč­kom, ali je, isto­vre­me­no, u in­ter­vjuu za nje­mač­ki ne­djelj­nik „Špigl” iz­ja­vio da je ne­pri­hva­tlji­vo da se no­vo ime ko­ri­sti sa­mo na ma­ke­don­skom je­zi­ku, ka­ko gla­si je­dan od pred­lo­ga Ati­ne.
-Mi mo­ra­mo da ri­je­ši­mo ovaj spor – re­kao je Za­ev „Špi­glu”- na­vo­de­ći da je is­hod pre­go­vo­ra sa Ati­nom ključ da­ljih in­te­gra­ci­ja Ma­ke­do­ni­je u EU i NA­TO.A.Pi­sa­rev


Tra­že da vi­di­mo sop­stve­nu smrt

Glu­mi­ca Kam­ka To­ci­nov­ska po­zva­la je ak­tu­le­nu vlast da pre­sta­ne sa pro­pa­gan­dom da u dr­ža­vi po­sto­ji na­ci­o­nal­ni kon­sen­zus za ula­zak u EU i NA­TO i da se pre­go­vo­ri vo­de sa­mo oko ime­na.
-Od nas se tra­ži ne­što što se ni­je do­go­di­lo ni­jed­nom na­ro­du na svi­je­tu- da vi­di­mo sop­stve­nu smrt- re­kla je To­ci­nov­ska.


Za­ev: Ne­u­spjeh pro­ce­sa ne­za­mi­sliv

-Ne­u­spjeh pro­ce­sa usmje­ren ka rje­ša­va­nju 27 go­di­na du­gog spo­ra ne­za­mi­sliv je za Ma­ke­do­ni­ju, re­gi­on, ali i za EU- ka­zao je Za­ev. Za­ev je re­kao da je uklju­či­va­nje ge­o­graf­ske od­red­ni­ce u ime Ma­ke­do­ni­je pri­hva­tlji­vo, ali da je naj­va­žni­je da po­stig­nu­to rje­še­nje bu­de traj­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"