Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan MEDIJI ISTRAŽUJU KOLIKO PANDORINIH KUTIJA PODNOSI BEČ
Kremlj Austrijski ministri odaju tajne Rusima Angela Merkel je podsjetila „nezrelog austrijskog kancelara” da „svi znaju kako slobodari traže blizinu s Rusijom”, pa bi preko njihovih ministara u Moskvu mogli da stignu obavještajni podaci, što bi ruskim tajnim službama otvorilo uvid u izvore zapadnih obavještajnih službi. Beč zato mora imati razumijevanja ako zapadne službe ne budu spremne da dijele podatke kao do sada
Dan - novi portal
Ru­si­ja, Izra­el, Bo­sna, Tur­ska, tr­ži­šte ra­da – sve su to te­me ko­je ovog tre­nut­ka ote­ža­va­ju funk­ci­o­ni­sa­nje mje­sec da­na sta­re austrij­ske vla­de.
Spo­ro­vi, me­đu­tim, ne do­la­ze iz­nu­tra, iz sa­me ko­a­li­ci­je, već se me­to­dom pro­duk­ci­je skan­da­la uno­se u nju od stra­ne Bri­se­la, Ber­li­na i tzv. li­je­vih in­te­lek­tu­al­nih eli­ta. Kon­zer­va­tiv­ci i li­be­ra­li bi se vo­lje­li, ali im dru­gi ne da­ju.
Austrij­ska vla­da de­snog cen­tra pred­sta­vlja tre­nut­no naj­za­ni­mlji­vi­je po­lje evrop­skog po­li­tič­kog eks­pe­ri­men­ta; na njoj se do­ka­zu­je ili ru­ši ak­si­om ko­ji su po­sta­vi­li li­je­vi po­pu­li­sti da su de­sni po­pu­li­sti štet­ni za dr­ža­vu. Bi­lo ko­ju. Taj po­li­tič­ki ak­si­om se for­mi­rao po­la­ko, od kra­ja 2015. go­di­ne, da bi u ka­sno lje­to pro­šle go­di­ne sta­jao go­tov i spre­man, kao gra­fič­ki ra­ster is­ple­ten od mo­ral­nih skru­pu­la, ko­ji će se pre­ba­ci­ti pre­ko iz­bor­nih re­zul­ta­ta u Austri­ji i Nje­mač­koj, ako pro­đu lo­še.
Oba iz­bor­na pro­ce­sa su, sa sta­no­vi­šta lje­vi­ce, pro­šla lo­še. Šta sa­da – pri­hva­ti­ti re­zul­ta­te dok tra­je le­gi­sla­tu­ra ili ih pod­ri­va­ti? Ili i jed­no i dru­go za­jed­no?
Ras­po­red sna­ga je kom­plek­san. Ni­je sve u ime­nu, jer u gru­pu pro­duk­ci­je li­je­vog jav­nog mnje­nja i po­li­ti­ke spa­da, na pri­mjer, i kon­zer­va­tiv­ni CDU An­ge­le Mer­kel, po­je­di­nač­no i da­lje naj­ja­ča stran­ka u Ne­mač­koj.
Za raz­li­ku od zi­me 2000. go­di­ne, kad su pro­tiv Austri­je pro­gla­še­ne evrop­ske sank­ci­je zbog ko­a­li­ci­je Ši­sel–Haj­der, ovog pu­ta ne­ma je­din­stve­ne po­li­ti­ke ka­žnja­va­nja, ali je za­to tu u is­toj funk­ci­ji či­tav niz sit­ni­jih i krup­ni­jih blo­ka­da, boj­ko­ta, mo­ral­nih in­vek­ti­va i in­tri­ga na po­la pu­ta. „In­tri­ge na po­la pu­ta” su, re­ci­mo, one si­tu­a­ci­je kad ne­ka jav­na lič­nost ka­že „u vla­di bi tre­ba­lo da sje­de pa­met­ni lju­di”, ali on­da u me­di­ji­ma ne­gi­ra ka­ko je re­kla da u vla­di sje­de glu­pi lju­di.
Jed­na ta­kva in­tri­ga se upra­vo za­ko­tr­lja­la pro­šlog pet­ka, ka­da je „Frank­fur­ter al­ge­maj­ne caj­tung” ob­ja­vio in­for­ma­ci­ju da je An­ge­la Mer­kel pri­li­kom ne­dav­nog su­sre­ta pre­ni­je­la Se­ba­sti­ja­nu Kur­cu svo­ju za­bri­nu­tost „za­to što sa po­li­ci­jom, voj­skom i di­plo­ma­ti­jom mi­ni­stri iz Slo­bo­dar­ske par­ti­je dr­že ključ­ne re­so­re pre­ko ko­jih se oba­vlja evrop­ska raz­mje­na sen­zi­bil­nih in­for­ma­ci­ja”. Ka­ko pi­še taj list, v.d. nje­mač­kog kan­ce­la­ra je pod­sje­ti­la ne­zre­log austrij­skog kan­ce­la­ra da svi zna­ju ka­ko slo­bo­da­ri tra­že bli­zi­nu s Ru­si­jom, pa bi pre­ko nji­ho­vih mi­ni­sta­ra u Mo­skvu mo­gli da stig­nu oba­vje­štaj­ni po­da­ci, što bi ru­skim taj­nim slu­žba­ma otvo­ri­lo uvid u iz­vo­re za­pad­nih oba­vje­štaj­nih slu­žbi.
– Beč za­to mo­ra ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja ako za­pad­ne slu­žbe ne bu­du sprem­ne da di­je­le po­dat­ke kao do sa­da – ob­ja­vio je nje­mač­ki list.
Pre­ve­de­no na ja­sni je­zik i kon­kret­ne lju­de, Ma­rio Ku­na­zek kao mi­ni­star voj­ske, Her­bert Kikl kao mi­ni­star po­li­ci­je i Ka­rin Knajsl kao mi­ni­star­ka di­plo­ma­ti­je mo­gli bi, u per­spek­ti­vi, da po­či­ne dr­žav­nu ve­le­i­zda­ju. Oni su mo­gu­ći ve­le­i­zdaj­ni­ci, ali to i da­lje ne zna­či da je re­če­no ka­ko su oni sprem­ni da po­či­ne ve­le­i­zda­ju.
Slu­žbe­ni Ber­lin i Beč od­bi­ja­ju da po­tvr­de ili de­man­tu­ju ta­kav sa­dr­žaj raz­go­vo­ra iz­me­đu Mer­ke­lo­ve i Kur­ca pro­šle ne­dje­lje. O to­me se u jav­no­sti ne raz­go­va­ra, ar­gu­ment je obe stra­ne.
Frank­furt­ski list, me­đu­tim, ni­ka­ko ne spa­da u li­sto­ve ko­ji iz­mi­šlja­ju vi­je­sti. In­ter­pre­ti­ra­ju na svoj na­čin, to da, kao i svi me­di­ji u prin­ci­pu, ali za di­rekt­nu laž ta­kvog ran­ga... Tom li­stu je pre­vi­še sta­lo do vla­sti­tog ugle­da.
Za­klju­čak je za­to da se ne­što u tom smi­slu za­i­sta do­go­di­lo. Niz lo­gič­kih pre­mi­sa vo­di do sle­de­će re­al­ne si­tu­a­ci­je: nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Mer­kel je u po­vjer­lji­vom raz­go­vo­ru ona­ko maj­čin­ski za­bri­nu­to upo­zo­ri­la mla­dog Ba­sti­ja da je tro­je nje­go­vih mi­ni­sta­ra u vi­tal­nim re­so­ri­ma mo­gu­će ne­po­u­zda­no i sprem­no na ve­le­i­zda­ju – ali da to ne mi­sli ona, ne­go „ne tre­ba da se ču­di ako to mi­sle dru­gi”.
Sle­de­ća op­tu­žba gla­si da slo­bo­da­ri uni­šta­va­ju ugled austrij­ske dr­ža­ve.
Po­če­lo je pro­šle ne­dje­lje ta­ko što su Neo­si (ma­la par­la­men­tar­na stran­ka) ot­kri­li in­ter­vju ko­ji je vi­ce­kan­ce­lar Štra­he kra­jem lje­ta dao u Ba­nja­lu­ci. Sa­dr­žaj je pro­sli­je­đen beč­kom so­ci­jal­de­mo­krat­skom li­stu „Stan­dard”, ko­ji ga je da­lje pro­ši­rio kao na­ga­znu di­plo­mat­sku mi­nu.
Štra­he se u in­ter­vjuu ču­dio za­što me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca i da­lje in­si­sti­ra na oču­va­nju Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne ka­da je ona „vje­štač­ka tvo­re­vi­na ko­ja ne funk­ci­o­ni­še”, u mul­ti­et­nič­kom smi­slu je bez le­gi­ti­mi­te­ta i kao ta­kva „bez po­zi­tiv­ne bu­duć­no­sti”, pa bi sto­ga tre­ba­lo raz­mi­šlja­ti o al­ter­na­ti­va­ma, na pri­mjer o odva­ja­nju Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Austrij­ski me­di­ji su mi­nu­log pet­ka pre­ni­je­li iz­ja­vu Mu­a­me­ra Be­ći­ro­vi­ća, se­kre­ta­ra omla­din­ske or­ga­ni­za­ci­je Austrij­ske na­rod­ne par­ti­je, za jed­nu od 23 beč­ke op­šti­ne(!), ko­ji od vla­de zah­ti­je­va da „ko­nač­no ukro­ti slo­bo­da­re” jer oni „iz sve sna­ge uni­šta­va­ju austrij­ske spolj­no­po­li­tič­ke in­te­re­se”.
Iz kan­ce­la­ro­vog ure­da je sti­gla lju­ba­zno-iro­nič­na re­ak­ci­ja ka­ko je to ja­ko li­je­po da na­ci­o­nal­ni me­di­ji pre­no­se iz­ja­vu jed­nog op­štin­skog funk­ci­o­ne­ra omla­din­ske or­ga­ni­za­ci­je jer „to do­ka­zu­je da je omla­din­ski duh sve re­le­vant­ni­ji u Na­rod­noj par­ti­ji”.
RTS


Bez znanja, stila i odgovornosti

Osnov­ni ton li­je­ve in­te­li­gen­ci­je, u po­li­tič­kom smi­slu ar­ti­ku­li­sa­ne kroz austrij­sku So­ci­jal­de­mo­krat­sku stran­ku, je­ste sle­de­ći: ka­dro­vi­ma iz Slo­bo­dar­ske par­ti­je ne­do­sta­je zna­nja, sti­la i od­go­vor­no­sti; kao dr­žav­nič­ke oso­be, oni su is­pod za­htje­va me­đu­na­rod­ne si­tu­a­ci­je i nje­nih iza­zo­va; s nji­ma ni­kad ni­si si­gu­ran šta će re­ći, gdje će oti­ći u po­sje­tu, ili, u slu­ča­ju Jo­ha­na Gu­de­nu­sa, s kim će stu­pi­ti u brak.
Ov­dje se ne po­le­mi­še s ta­kvim sta­vo­vi­ma, sa­mo se ilu­stru­je ka­ko zvu­če ne­ki od onih ko­ji ih iz­go­va­ra­ju.
Dr Vol­fgang Pe­trič, biv­ši vi­so­ki pred­stav­nik me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce za Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu (1999–2002), di­plo­mat­ski vo­di­telj pre­go­vo­ra u Ram­bu­jeu ko­ji su za­vr­ši­li ne­di­plo­mat­ski, u per­spek­ti­vi kr­va­vo i po­li­ti­čar ko­ji bi po­stao austrij­ski kan­ce­lar da su so­ci­jal­de­mo­kra­te po­bi­je­di­le na iz­bo­ri­ma 2002, dao je pro­šlog če­tvrt­ka ve­li­ki in­ter­vju za „Pre­se”, u ko­me sa vi­so­kih in­te­lek­tu­al­nih po­zi­ci­ja kri­ti­ku­je sa­da­šnju vla­du.
Ukrat­ko, on je su­ge­ri­sao da se Knaj­slo­va mo­ra oslo­bo­di­ti „slo­bod­nih stri­je­la­ca iz re­do­va slo­bo­da­ra”, da Gu­de­nus ni­je smio da ode u po­sje­tu Re­pu­bli­ci Srp­skoj i da kan­ce­lar Kurc mo­ra pre­sta­ti da pri­ča ka­ko je on za­tvo­rio bal­kan­sku ru­tu, „ka­da to ne bi uspje­lo bez do­go­vo­ra EU–Tur­ska”.


Boj­kot i izo­la­ci­ja

Sle­de­ći pro­blem u funk­ci­o­ni­sa­nju ko­a­li­ci­je je par­ci­jal­ni boj­kot od stra­ne Izra­e­la, što ni­je no­vo, i austrij­ske Je­vrej­ske op­šti­ne (Kul­tus­ge­me­in­de), što je ba­rem u teh­nič­kom smi­slu no­vo.
Idu­će su­bo­te (27. ja­nu­a­ra) je me­đu­na­rod­ni Dan sje­ća­nja na žr­tve Ho­lo­ka­u­sta i ši­rom Evro­pe se pri­pre­ma­ju dr­žav­ne ko­me­mo­ra­ci­je u to ime, pa ta­ko i u Austri­ji, ko­ja di­je­li ne­što kao isto­rij­ski pa­tent na taj fe­no­men evrop­skog beš­ča­šća.
Ako dr­žav­noj ko­me­mo­ra­ci­ji bu­de pri­su­stvo­vao i vi­ce­kan­ce­lar Hajnc Kri­sti­jan Štra­he, on­da će Je­vrej­ska op­šti­na boj­ko­to­va­ti ko­me­mo­ra­ci­ju, iz­ja­vio je njen pred­sed­nik Oskar Dojč.
Ka­ko je Štra­he već po­tvr­dio svo­je uče­šće na ma­ni­fe­sta­ci­ji, mo­že se oče­ki­va­ti no­vi skan­dal – ko­me­mo­ra­ci­ja za žr­tve Ho­lo­ka­u­sta uz or­ke­stri­ra­ni boj­kot pre­o­sta­lih 7.000 austrij­skih Je­vre­ja.
Na­rav­no, Štra­he bi mo­gao od­lu­či­ti da ne za­o­štra­va stva­ri, osta­ne kod ku­će i ko­me­mo­ra­ci­ju od­gle­da na te­le­vi­zi­ji, ali to je on­da u me­đu­na­rod­nom smi­slu još go­re po nje­ga. Za­mi­sli­te na­slo­ve „Štra­he ig­no­ri­sao ko­me­mo­ra­ci­ju za je­vrej­ske žr­tve”, pi­še austrij­ski „Pre­se”.
Ka­ko je ana­li­tič­no pi­sa­nje o do­ma­ćim Je­vre­ji­ma kao po­li­tič­kom fak­to­ru ta­bu i za austrij­ske i za ne­mač­ke me­di­je, „Pre­se” po­la ka­že a po­la pro­gu­ta da je je­vrej­ski boj­kot or­ke­stri­ran od stra­ne so­ci­jal­de­mo­kra­ta, da­kle pre­vas­hod­no dnev­no­po­li­tič­ki, za­to što su vo­de­ći lju­di Je­vrej­ske op­šti­ne čla­no­vi ili sim­pa­ti­ze­ri So­ci­jal­de­mo­krat­ske stran­ke.
Stvar je šta­vi­še pa­ra­dok­sal­na jer se ni­jed­na austrij­ska stran­ka ni­kad ni­je ta­ko jav­no i otvo­re­no udva­ra­la i do­dvo­ra­va­la Izra­e­lu kao slo­bo­da­ri po­sled­nje dvi­je de­ce­ni­je, čak pre­ko gra­ni­ca do­brog uku­sa. Na­vod­no je, ka­ko ja­vlja­ju do­pi­sni­ci austrij­skih me­di­ja iz Izra­e­la, izra­el­ski pre­mi­jer Ne­tan­ja­hu spre­man da uki­ne boj­kot pla­vih mi­ni­sta­ra austrij­ske vla­de, ali ga u to­me spre­ča­va­ju je­vrej­ske or­ga­ni­za­ci­je u Evro­pi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"