Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-04-18 NEIZVJESNOST U MAKEDONIJI
Karl Bilt Umjesto jedne, izvjesne dvije vlade Makedonija već ove nedjelje može imati dvije vlade, ovu sadašnju – tehničku, i novu, izabranu u parlamentu i čiji legitimitet predsjednik Ivanov neće priznati
Dan - novi portal
SKO­PLjE – Pra­znič­ni vi­kend gra­đa­ni Ma­ke­do­ni­je pro­vo­de u ne­iz­vje­sno­sti ko­ja ih oče­ku­je sa pr­vim rad­nim da­nom po­sli­je us­kr­šnjeg pra­zno­va­nja. Tro­dnev­na „ob­u­sta­va” pro­te­sta pro­tiv for­mi­ra­nja vla­de od stra­ne opo­zi­ci­je, ko­ja je uoči Us­kr­sa obez­bi­je­di­la ve­ći­nu od 69 po­sla­ni­ka bi­će pre­ki­nu­ta i pri­sta­li­ce VMRO-DPMNE, ko­ji po­dr­ža­va­ju biv­šeg pre­mi­je­ra Ni­ko­lu Gru­ev­skog, po­no­vo će bi­ti na uli­ca­ma sa po­zna­tom par­tij­skom iko­no­gra­fi­jom i još že­šćim tem­pom pro­tiv Zo­ra­na Za­e­va i nje­go­vih al­ban­skih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra.
Pred­sjed­nik Ma­ke­do­ni­je Đor­đe Iva­nov je uoči pra­zni­ka u in­ter­vjuu za austrij­ski list Vi­e­ner Caj­tung još oštri­je na­pao li­de­ra opo­zi­ci­je Zo­ra­na Ze­va da za­jed­no sa al­ban­sk­im par­ti­ja­ma pri­je­ti uni­tar­nom kark­te­ru Ma­ke­do­ni­je, na­gla­ša­va­ju­ći da je to ka­žnji­vo dje­lo i iz­me­đu re­do­va na­ja­vlju­ju­ći nje­go­vo hap­še­nje.
Na pi­ta­nje austrij­skog no­vi­na­ra ka­ko će re­a­go­va­ti ako par­la­ment us­pi­je da od­mah na­kon pra­zni­ka iza­be­re pred­sjed­ni­ka i for­mi­ra vla­du, Iva­nov je od­go­vo­rio da će u tom slu­ča­ju Ma­ke­do­ni­ja ima­ti dvi­je vla­de – ovu sa­da­šnju teh­nič­ku ko­ja, po nje­go­voj ocje­ni, sa­svim uspje­šno oba­vlja svo­ju funk­ci­ju, i dru­gu či­ji le­gi­ti­mit on ne­će pri­zan­ti i što će bi­ti uvod u još du­blju po­li­tič­ku kri­zu.
– Osta­jem i da­lje pri sta­vu da ne do­di­je­lim man­dat Zo­ra­nu Za­veu jer ko­ja bi evrop­ska dr­ža­va pri­hva­ti­la plat­for­mu tu­đe dr­ža­ve kao osno­vu za for­mi­ra­nje vla­de ko­ja ugro­ža­va ne­za­vi­snost dr­ža­ve i do­vo­di je u pod­re­đe­ni po­lo­žaj u od­no­su na dru­gu dr­ža­vu, a to je kod nas ka­žnji­vo dje­lo – iz­ja­vio je Iva­nov.
Ono što u ovom in­ter­vjuu zbu­nju­je gra­đa­ne je iz­ja­va Iva­no­va beč­kom no­vi­na­ru – da je ko­a­li­ci­ja iz­me­đu VMRO-DPMNE i DUI, bez ob­zi­ra na ta­ko­zva­nu „ti­ran­sku plat­for­mu” bi­la do­go­vo­re­na, ali da je sa­mo mi­nut pri­je for­mi­ra­nja vla­de usli­je­dio te­le­fon­ski po­ziv i ko­a­li­ci­ja je pro­pa­la. Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ko je te­le­fo­ni­rao, Iva­nov je od­go­vo­rio: „Vi ste no­vi­nar, is­tra­žuj­te”.
Na dru­goj stra­ni, u svo­joj us­kr­šnjoj iz­ja­vi, li­der opo­zi­ci­je Zo­ran Za­ev u smi­re­nom to­nu na­ja­vlju­je da će od­mah po­sli­je pra­zni­ka bi­ti for­mi­ra­na re­form­ska vla­da.
Iako su se ove go­di­ne po­klo­pi­li ka­to­lič­ki i pra­vo­slav­ni Us­krs, u Bri­se­lu se ni­je pra­zno­va­lo ka­da je u pi­ta­nju Ma­ke­do­ni­ja. Zva­ni­čan stav EU i SAD sa za­jed­nič­kog pro­ši­re­nog us­kr­šnjeg sa­stan­ka je da ova­kve iz­ja­ve Iva­no­va upu­ću­ju na kr­še­nje vla­da­vi­ne pra­va, na uzur­pi­ra­nje de­mo­kra­ti­je i ne­po­što­va­nje iz­bor­nih re­zul­ta­ta što će se kraj­nje ne­ga­tiv­no od­ra­zi­ti na Ma­ke­do­ni­ju. Iako ni­je zva­nič­no sa­op­šte­no, za­jed­nič­ki stav EU i SAD je uvo­đe­nje sank­ci­ja pro­tiv od­re­đe­nih po­li­ti­ča­ra iz Ma­ke­do­ni­je, za­bra­na za ula­zak u ze­mlje EU i SAD i za­mr­za­va­nje ban­kar­skih ra­ču­na. Sa ovom po­sled­njom sank­ci­jom za ko­je čar­ši­ja pri­ča da je već uve­de­na, po­ve­zu­je se i ne­dav­na na­vod­na pljač­ka pre­ko dva mi­li­o­na švaj­car­skih fra­na­ka iz tre­zo­ra NLB ban­ke u Sko­plju. Čar­ši­ja is­pre­da pri­če da je VMRO-DPMNE ko­ja je tre­nut­no naj­bo­ga­ti­ja par­ti­ja u Evro­pi, u stra­hu da ne­će mo­ći da po­dig­ne svoj no­vac, pot­ku­pi­la od­re­đe­ne struk­tu­re u NBL da omo­gu­će ne­le­gal­no go­to­vin­sko po­vla­če­nje mi­li­on­ske su­me pa­ra u jed­nom da­nu. O sve­mu ovo­me NLB ban­ka vo­di de­talj­nu is­tra­gu.
Bit­ka do ju­če vla­da­ju­će VMRO–DPMNE je da se ne­ka­ko do­če­ka pr­vi jun, dan ka­da po „pr­žin­skom do­go­vo­ru” is­ti­če man­dat Spe­ci­jal­nom jav­nom tu­ži­la­štvu ko­je po­sli­je ovog da­tu­ma vi­še ne­će ima­ti pra­vo da pod­no­si kri­vič­ne pri­ja­ve za dje­la ko­ja pro­is­ti­ču iz ile­gal­no sni­mlje­nih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra. Po­sli­je ovog da­tu­ma sa­mo će dr­žav­ni jav­ni tu­ži­lac Mar­ko Zvr­lev­ski mo­ći da pod­no­si za­htje­ve za za­šti­tu za­ko­ni­to­sti i za dru­ge pred­me­te ko­je je otvo­ri­lo Spe­ci­jal­no jav­no tu­ži­la­štvo. On će, ta­ko­đe, ima­ti pra­vo da za­bra­ni ko­ri­šće­nje sni­mlje­nog ma­te­ri­ja­la kao do­ka­ze u sud­skom po­stup­ku. Bri­sel je ne­ko­li­ko pu­ta upo­zo­rio di­rekt­no Zvr­lev­skog da mu sud­ski si­stem lo­še funk­ci­o­ni­še i da sni­mlje­ni raz­go­vo­ri mo­gu i tre­ba da se tre­ti­ra­ju kao do­ka­zni ma­te­ri­jal, i da je ta­kva prak­sa pri­sut­na i u Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va.
Prav­ni eks­per­ti upo­zo­ra­va­ju da se u cije­lom sud­skom si­te­mu tre­nut­no pra­ve sa­bo­ta­že da bi se „mir­no” do­če­kao pr­vi ju­n i da to što se ra­di da­le­ko ozbilj­ni­je ugro­ža­va prav­ni po­re­dak ne­go pro­šlo­go­di­šnja abo­li­ci­ja pe­de­se­tak po­li­ti­ča­ra iz vr­ha vla­sti od stra­ne pred­sjed­ni­ka Iva­no­va.
Pa­ra­lel­no sa ovim pro­ce­som vr­ši se i hit­na pre­ra­spo­dje­la i de­gra­di­ra­nje ne­po­dob­nih su­di­ja na ni­že po­lo­ža­je i nji­hov ras­po­red sa kri­vič­nih na pre­kr­šaj­na dje­la.
A. Pi­sa­rev


(Ne)mo­gu­ća mi­si­ja

Ko­pred­sje­da­vač tink-tenk Evrop­skog sa­vje­ta za spolj­no­po­li­tič­ke od­no­se Karl Bild, ju­če je do­pu­to­vao u Sko­plje u po­ku­ša­ju da po­mog­ne u pre­va­zi­la­že­nju du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze i for­mi­ra­nju vla­de. Na­ja­vlje­no je da će u Sko­plju raz­go­va­ra­ti sa pred­sjed­ni­kom So­ci­jal de­mo­kr­ta­skog sa­ve­za Zo­ra­nom Za­e­vim, ko­ji je obez­bi­je­dio ve­ći­nu od 69 po­sla­ni­ka u par­la­men­tu i u Te­to­vu sa li­de­rom al­ban­ske par­ti­je DUI Ali Ah­me­ti­jem ko­ji je u ko­a­li­ci­ji sa SDSM, ali zbog upor­nog od­bi­ja­nja pred­sjed­ni­ka Đor­đa Iva­no­va da im do­di­je­li man­dat, ne mo­gu da for­mi­ra­ju vla­du. Bild je na­ja­vio da će raz­go­va­ra­ti i sa pred­sjed­ni­kom Ma­ke­do­ni­je, re­le­vant­nim am­ba­sa­do­ri­ma i ne­za­vi­snim eks­per­ti­ma.
– Da li će­mo po­sli­je to­ga mo­ći da for­mu­li­še­mo pre­po­ru­ke, osta­je da se vi­di. Mno­ge po­sje­te evrop­skih po­li­ti­ča­ra sa ra­znih ni­voa po­sled­njih mje­se­ci ni­je­su po­mo­gle da se pre­va­zi­đu blo­ka­de, iz­ja­vio je Bild.
„Ne po­sto­je ni­ka­kvi iz­gle­di da se pre­va­zi­đe ustav­na kri­za u Sko­plju. Raz­li­ke u sta­vo­vi­ma iz­me­đu po­li­tič­kih par­ti­ja su sve du­blje. Sva­ko je u svom ro­vu i si­tu­a­ci­ja je vr­lo ozbilj­na“, na­pi­sao je Bild na svom tvi­ter pro­fi­lu, ne­po­sred­no pred sli­je­ta­nje na skop­ski aero­drom. Is­pod fo­to­gra­fi­je na aero­dro­mu u Bo­lo­nji, oda­kle je po­le­tio za Sko­plje, na Tvi­te­ru je na­pi­sao da kre­će u bal­kan­sku tur­nu­je, naj­pri­je za Sko­plje, a za­tim za Be­o­grad – uvi­jek Bal­kan, krat­ko je ko­men­ta­ri­sao.A.P.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"