Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-03-28 PO NALOGU SPECIJALNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U MAKEDONIJI
Centralni registar Policija blokirala Centralni registar Činovnici pokušali da u toku noći unište sumnjive materijale koji upućuju na kriminal u vrhu vlasti
Dan - novi portal
SKO­PLjE – Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog jav­nog tu­ži­la­štva u to­ku pret­pro­šle no­ći je uz asi­sten­ci­ju spe­cij­alne po­li­ci­je iz­vr­šen pre­tres u od­re­đe­nim dje­lo­vi­ma Cen­tral­nog re­gi­stra Ma­ke­do­ni­je sa ci­ljem da is­tra­ži­te­lji SJT do­đu do do­ku­me­na­ta ko­ji do­ka­zu­ju kri­mi­nal u vr­hu vla­sti.
Ka­ko su sa­op­šti­li iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, in­ter­ven­ci­ja po­li­ci­je i upad nji­ho­vih is­tra­ži­te­lja u pro­sto­ri­je Cen­tral­nog re­gi­stra je bio neo­p­ho­dan, jer je ova dr­žav­na in­sti­tu­ci­ja u ne­ko­li­ko na­vra­ta od­bi­la da sa­ra­đu­je i do­sta­vi Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu od­re­đe­ne pred­me­te za ko­je po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su dio kri­min­la­ne struk­tu­re.
Ne­po­sred­no pri­je upa­da po­li­ci­je i is­tra­ži­te­lja SJT u pro­sto­ri­je Cen­tral­nog re­gi­stra, sti­gla je na­ja­va od ne­ko­li­ko za­po­sle­nih u ovoj in­sti­tu­ci­ji da po­je­di­ni či­nov­ni­ci po­ku­ša­va­ju da iz­ne­su dio do­ku­men­ta­ci­je i da je uni­šte. Na ova­kvu do­ja­vu SJT je od­mah re­ga­o­va­lo i sa sud­skim na­lo­gom i uz in­ter­ven­ci­ju po­li­ci­je uspje­lo da do­đe do do­ku­men­ta­ci­je neo­p­hod­ne za od­re­đe­ne is­tra­žne rad­nje.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ko­je je for­mi­ra­no kra­jem pro­šle go­di­ne sa ci­ljem da is­tra­ži na­vo­de iz sni­mlje­nih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra o ko­rup­ci­ji i kri­mi­na­lu u vr­hu vla­sti, od po­čet­ka na­i­la­zi na op­struk­ci­je u svim dr­žav­nim orga­ni­ma, što ja­sno po­ka­zu­je da po­sto­ji sna­žna spre­ga iz­me­đu cen­ta­ra po­li­tič­ke mo­ći i jav­nih in­sti­tu­ci­ja.
Jed­na od in­sti­tu­ci­ja ko­ja od­bi­ja sa­rad­nju sa Spe­ci­jal­nim jav­nim tu­ži­la­štvom je i Cen­tral­ni re­gi­star ko­ji, i po­red upor­nog in­si­sti­ra­nja SJT, od­bi­ja da do­sta­vi ma­te­ri­ja­li za od­re­đe­ne sum­nji­ve kom­pa­ni­je.
Spe­ci­jal­ni jav­ni tu­ži­lac Ka­ti­ca Ja­ne­va se pri­je ne­ko­li­ko da­na jav­no po­ža­li­la ka­ko i ca­ri­na od­bi­ja da joj do­sta­vi ma­te­ri­jal neo­p­ho­dan za spro­vo­đe­nje is­tra­ge u ne­kim slu­ča­je­vi­ma.
Po­sli­je bur­ne no­ći, si­tu­a­ci­ja u Cen­tral­nom re­gi­stru je sa­da mir­na i ne­ma po­li­ci­je. Pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je Al­fa su do ju­tra kon­tro­li­sa­li ulaz i iz­laz u Cen­tral­nom re­gi­stru.
U Spe­ci­jal­nom jav­nom tu­ži­la­štvu oče­ku­ju da će po­sli­je ovo­ga sa­rad­nja sa Cen­tral­nim re­gi­strom na ot­kri­va­nju dru­gih slu­ča­ej­va bi­ti ko­rekt­ni­ja. Oni su de­man­to­va­li pi­sa­nje ne­kih me­di­ja da je SJT za­bra­ni­lo rad­ni­ci­ma u po­je­di­nim sek­to­ri­ma da u bu­du­će do­la­ze na po­sao.
Iz tu­ži­la­štva upo­zo­ra­va­ju da je sa­rad­nja neo­p­hod­na, jer će sva­ko od­bi­ja­nje i skri­va­nje ma­te­ri­ja­la ko­ji mo­gu po­slu­ži­ti kao do­kaz u kri­mi­na­lu ta­ko­đe pred­sta­vlja­ti kri­vič­no dje­lo i no­si­o­ci od­re­đe­nih funk­ci­ja u dr­žav­nim or­ga­ni­ma za to mo­gu bi­ti iz­ve­de­ni pred sud.
SJT je sa­op­šti­lo da će na­red­nih da­na bi­ti od­u­ze­ta obim­na do­ku­men­ta­ci­ja neo­p­hod­na za od­re­đe­ne is­tra­žne rad­nje. Ono što je u to­ku no­ći od­u­ze­to iz Cen­tral­nog re­gi­stra je kom­plet­no i pr­va ana­li­za po­ka­zu­je da dio ma­teri­ja­la ni­je uni­šten.
Iz SJT ne pre­ci­zi­ra­ju ka­kva se is­tra­ga vo­di, a, ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo da je u pi­ta­nju do­ku­men­ta­ci­ja o po­slo­va­nju ne­ko­li­ko do­ma­ćih i stra­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa krup­n­im in­ve­sti­ci­ja­ma u Ma­ke­do­ni­ji, po­seb­no u in­fra­struk­tu­ri. Ova do­ku­men­ta­ci­ja tre­ba da po­slu­ži da se po­tvr­de ili od­ba­ce op­tu­žbe ko­je pro­iz­i­la­ze iz sni­mlje­nih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra vi­so­kih no­si­o­ca vla­sti u ko­ji­ma se spo­mi­nju ogrom­ni pro­cen­ti i ko­rup­ci­ja pri­li­kom do­dje­lji­va­nja ten­de­ra i do­no­še­nja od­lu­ka ko­me po­vje­ri­ti od­re­đe­ne po­slo­ve u Ma­ke­do­ni­ji.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Na­ser Zi­be­ri oci­je­nio je da je ova­kvo po­na­ša­nje u Cen­tral­nom re­gi­stru re­zul­tat sna­žne spre­ge iz­me­đu po­li­ti­ke i dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i da će pri­ti­sci na SJT ka­ko bi se blo­ki­rao nje­gov rad bi­ti sve sna­žni­ji ka­ko se bu­du otva­ra­li no­vi slu­ča­je­vi, jer je oči­gled­no da in­sti­tu­ci­je funk­ci­o­ni­šu po po­li­tič­kom na­lo­gu, a ne po za­ko­nu.
A.Pi­sa­rev


Uhap­šen Da­ra­vel­ski

Isto­vre­me­no dok se u Cen­tral­nom re­gi­stru od­i­gra­va­la bur­na noć, sti­gla je i in­for­ma­ci­ja da je u Sr­bi­ji uhap­šen biv­ši di­rek­tor ma­ke­don­ske ca­ri­ne Dra­gan Da­ra­vel­ski.
Da­ra­vel­ski je bio na če­lu ma­ke­don­mske ca­ri­ne od 1999. do 2002. go­di­ne u vri­je­me vla­da­vi­ne VMRO–DPMNE, u pr­vom man­da­tu ka­da je na če­lu par­ti­je i pre­mi­jer bio Ljup­čo Ge­or­gi­ev­ski, a mi­ni­star za fi­nan­si­je do­sko­ra­šnji pre­mi­jer Ma­ke­do­ni­je Ni­ko­la Gru­ev­ski. Da­ra­vel­ski, ko­ji je na­vod­no uspio da dr­žav­nu ka­su ošte­ti za 2,5 mi­li­o­na eura, 2004. go­di­ne je uhap­šen u Sr­bi­ji po me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci, ali za­hva­lju­ju­ći srp­skom dr­ža­vljan­stvu ni­je eks­tra­di­ran Ma­ke­do­ni­ji. Od 2007. go­di­ne za njim je ras­pi­sa­na no­va po­tjer­ni­ca. Ka­ko je sa­op­štio MUP Ma­ke­do­ni­je, vi­jest o nje­go­vom hap­še­nju srp­ski MUP im zva­nič­no ni­je po­tvr­dio.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"