Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Aktuelnosti URUČENE GODIŠNJE NAGRADE ZA FILANTROPIJU FONDA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO
Dobitnici nagrade i priznanja za filantropiju sa predstavnicima FAKT-a i gradonačelnikom Cetinja „Iskra” u rukama dobročinitelja Vodeći se motivom „Da dobro postane navika” FAKT je dodijelio tri glavne i sedam specijalnih priznanja u pet kategorija
Dan - novi portal
Na sve­ča­no­sti u Kra­ljev­skom po­zo­ri­štu „Zet­ski dom” na Ce­ti­nju, Fond za ak­tiv­no gra­đan­stvo (FAKT) do­di­je­lio je si­noć go­di­šnje na­gra­de i pri­zna­nja za fi­lan­tro­pi­ju „Iskra” kom­pa­ni­ja­ma, udru­že­nji­ma i po­je­din­ci­ma ko­ji su ne­se­bič­no do­pri­ni­je­li op­štem do­bru i raz­vo­ju gra­đan­skog dru­štva.
Vo­de­ći se mo­ti­vom – Da do­bro po­sta­ne na­vi­ka, FAKT je do­di­je­lio tri glav­ne i se­dam spe­ci­jal­nih pri­zna­nja u pet ka­te­go­ri­ja.
Na­gra­du za in­di­vi­du­al­ni do­pri­nos do­bio je Da­ni­jel Vin­cek, ko­ji de­ce­ni­ja­ma is­tra­žu­je i ula­že u pri­ro­du i na­u­ku Cr­ne Go­re. Vin­cek je pri­je 30 go­di­na osno­vao Bo­ta­nič­ku ba­štu u Ko­la­ši­nu, ko­ju go­di­šnje po­sje­ti dvi­je i po hi­lja­de lju­di. Na­gra­da za do­pri­nos di­ja­spo­re pri­pa­la je za­vi­čaj­nom klu­bu „Bi­hor” iz Luk­sem­bur­ga, ko­ji ula­že u kul­tu­ru, obra­zo­va­nje i sport u obla­sti Bi­ho­ra, Bi­je­log Po­lja i Pet­nji­ce. Ovo udru­že­nje na naj­bo­lji na­čin afir­mi­še fi­lan­trop­ski rad di­ja­spo­re i ula­ga­njem u oču­va­nje tra­di­ci­je i kul­tur­nog na­sle­đa me­đu ise­lje­ni­ci­ma, po­seb­no dje­com. Spe­ci­jal­nu na­gra­du za ži­vot­no dje­lo post­hum­no su do­bi­li Mi­li­voj_Mi­lo i Ana Zlo­ko­vić, či­ja je vi­la „Pa­las” dva­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka za­vje­šta­na u svr­hu una­pre­đe­nja Bo­ke ko­tor­ske i her­ceg­nov­ske ri­vi­je­re, a po­tom i za hu­ma­ni­tar­ne po­tre­be.  
Po­red glav­nih na­gra­da, spe­ci­jal­no pri­zna­nje za me­dij­ski do­pri­nos do­bi­la je Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re za kam­pa­nju „Li­je­pa si – mo­ja ko­sa, tvo­ja sna­ga”, ko­ja je ima­la cilj da osna­ži že­ne obo­lje­le od kar­ci­no­ma. Pre­ko 2.500 dje­voj­či­ca, že­na i mu­ška­ra­ca do­ni­ra­lo je ko­su od ko­je je na­pra­vlje­no tri­de­set pe­ri­ka za že­ne ko­je su, zbog te­ra­pi­je, pri­vre­me­no iz­gu­bi­le ko­su.
Spe­ci­jal­no pri­zna­nje za me­dij­ski do­pri­nos do­bi­la je i agen­ci­ja Fa­bri­ka ide­ja, za te­le­vi­zij­ski se­ri­jal „Dnev­ni­ca” ko­ji po­ma­že so­ci­jal­no ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma. Sli­je­de­ći sop­stve­nu autor­sku ide­ju i osla­nja­ju­ći se na vla­sti­te sna­ge, agen­ci­ja i autor se­ri­ja­la Vla­dan Ota­še­vić po­ka­za­li su ka­ko me­di­ji mo­gu da bu­du dio fi­lan­trop­ske ak­ci­je i či­ne za do­bro dru­gih.
Spe­ci­jal­no pri­zna­nje za kor­po­ra­tiv­nu fi­lan­tro­pi­ju do­bi­le su dvi­je ban­ke. Er­ste ban­ka AD Pod­go­ri­ca je, iz­me­đu osta­log, na­gra­đe­na za po­dr­šku pro­gra­mu Na­gra­da za dru­štve­no pred­u­zet­ni­štvo, u okvi­ru ko­jeg po­ma­že stu­den­ti­ma da ostva­re ide­je o dru­štve­nom pred­u­zet­ni­štvu. Po­red to­ga, nje­ni za­po­sle­ni su se is­ta­kli i broj­nim vo­lon­ter­skim ak­ci­ja­ma. Hi­po­te­kar­na ban­ka je do­bi­la pri­zna­nje za kor­po­ra­tiv­nu fi­lan­tro­pi­ju, jer stra­te­gij­ski ula­že u kul­tu­ru, bri­gu o sta­rim li­ci­ma, zdrav­stvo, obra­zo­va­nje mla­dih i op­šti do­pri­nos za­jed­ni­ci.
Spe­ci­jal­no pri­zna­nje za hu­ma­nost i so­li­dar­nost do­di­je­lje­no je Zo­ri­ci Dra­ku­lić Vi­da­ko­vić, ko­ja je or­ga­ni­zo­va­la pri­ku­plja­nje nov­ca za Ivu Bi­je­lić. Hu­ma­ni­tar­na kam­pa­nja „Sr­cem za Ivu” obi­lje­ži­la je 2016. go­di­nu broj­nim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma i ak­tiv­no­sti­ma, na ko­ji­ma je sa­ku­plje­no do­volj­no nov­ca za Ivi­no li­je­če­nje. Pri­zna­nje za do­pri­nos op­štem do­bru uru­če­no je Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nom cen­tru „Bu­do To­mo­vić”, ko­ji je već po­la vi­je­ka va­žan ak­ter pod­go­rič­ke i cr­no­gor­ske kul­tur­ne sce­ne, a go­di­na­ma or­ga­ni­za­ci­o­no, lo­gi­stič­ki i me­dij­ski po­dr­ža­va pro­jek­te i ak­tiv­nost od in­te­re­sa za gra­đa­ne i za­jed­ni­cu.
Lji­lja­ni Bur­zan Ni­ko­lić i Da­vo­ru Dra­go­je­vić do­di­je­lje­no je spe­ci­jal­no pri­zna­nje za gra­đan­ski do­pri­nos op­štem do­bru. Oni su osni­va­či Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la lut­kar­stva ko­ji je za pet go­di­na, ko­li­ko po­sto­ji oku­pio pre­ko 23.000 dje­ce ko­ja su bes­plat­no uži­va­la u pred­sta­va­ma i dru­gim fe­sti­val­skim sa­dr­ža­ji­ma.
Otva­ra­ju­ći sve­ča­nost gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja Alek­san­dar Bog­da­no­vić ka­zao je da su do­bro­čin­stvo i hu­ma­nost u svim epo­ha­ma ima­li po­seb­nu te­ži­nu, ne­ri­jet­ko se na­me­ću­ći kao rje­še­nje iza­zo­va i pro­ble­ma. Uz če­stit­ke la­u­re­a­ti­ma is­ta­kao je da do­bro­čin­stvo da­nas je­ste i po­tre­ba i nu­žnost.
– No, vje­ru­jem ka­ko je da­nas, upra­vo kroz ma­ni­fe­sta­ci­je na­lik ovoj i nji­ho­ve po­ru­ke, do­dat­no sa­zre­la svi­jest o to­me ko­li­ko je va­žno da­va­ti, da­ri­va­ti i po­ma­ga­ti. Sto­ga, si­gu­ran sam da iz go­di­ne u go­di­nu, iz­bor naj­bo­ljih po­sta­je sve kom­plek­sni­ji, a kon­ku­ren­ci­ja sve broj­ni­ja, što me iz­ra­zi­to ra­du­je – ka­zao je Bog­da­no­vić.
Zva­ni­ca­ma u „Zet­skom do­mu” su se obra­ti­li i pred­stav­nik De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri Mi­gu­el Ma­gro Go­mez kao i iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Fon­da za ak­tiv­no gra­đan­stvo Ani­ca Ma­ja Bo­lje­vić.
Ove go­di­ne Fond za ak­tiv­no gra­đan­stvo po osmi put na­gra­đu­je fi­lan­tro­pi­ju u part­ner­stvu sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Cr­ne Go­re i Upra­vom za di­ja­spo­ru pri Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja, a uz po­dr­šku Evrop­ske ko­mi­si­je, Fon­da­ci­je „Ća­no Ko­pri­vi­ca”, Fon­da bra­će Rok­fe­ler i „Čarls Stju­art Mot” fon­da­ci­je.
Z. Pe­ta­no­vić


Mno­go vi­še od da­ri­va­nja

Ani­ca Ma­ja Bo­lje­vić je is­ta­kla da je fi­lan­tro­pi­ja mno­go vi­še od sa­mog da­va­nja ili da­ri­va­nja te da ob­u­hva­ta raz­li­či­te ak­ci­je za op­šte do­bro kao što su bor­ba za to­le­ran­ci­ju raz­li­či­to­sti, za ljud­ska pra­va, pro­mo­ci­ja po­zi­tiv­nih vri­jed­no­sti su­ži­vo­ta, gra­đan­skog ak­ti­vi­zma, stva­ra­nje od­go­vor­nih čla­no­va za­jed­ni­ce, raz­voj kre­a­tiv­no­sti...
– Fi­lan­tro­pi­ja je, pri­je sve­ga, svje­snost o ne­jed­na­ko­sti, ko­ja se či­nom fi­lan­tro­pi­je svo­di na naj­ma­nju mo­gu­ću mje­ru – ka­za­la je Bo­lje­vić. Ona je pod­sje­ti­la da je ove go­di­ne bi­lo 84 no­mi­na­ci­ja za na­gra­du „Iskra”, a pred­lo­že­no je 11 po­je­di­na­ca, 10 pri­vred­nih dru­šta­va, šest kan­di­da­ta za me­dij­ski do­pri­nos i 15 udru­že­nja i in­sti­tu­ci­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"