Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Firmi bivšeg pomoćnika ministra 600.000 mjesečno * Knežević traži promjenu himne i simbola * Tri tužioca kriju račune * Manja kazna jer je roditelj člana kriminalne grupe * Omogućili DPS-u da koristi crne fondove za kampanju * Nestao novac za izmirenje radnog staža * Guslar u nošnji Srba iz Crne Gore i Hercegovine
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, PREDSJEDNIK PRAVE CRNE GORE:
Ne mogu oni da uvedu toliko sankcija koliko mi možemo da volimo bratsku Rusiju. A to nije samo pitanje bratstva i tradicije, nego i ekonomije.

Vic Dana :)

Ulazi pijanac u srebrnarnicu:
- Moliću vas dvjesta grama sa buta...
- Pogriješili ste, mi prodajemo srebro!
- Maa, nije problem, može i s rebra...

Gori čovjeku kuća, zove on vatrogasce, ali ne zarezuju ga baš. Nakon par neuspješnih poziva, naprosto poludi:
- Alooo ljudi, kuća gori, hoćete li vi slat‘ koga?!?!?!?
- Za slatko smo uvijek!

Kako se zove mače koje je nemoguće uhvatiti?
Umače.

Kako zovu tajnog agenta iz Bosne
Sikret.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-12-16 ZAJEDNICA SUPERLIGAŠA SRBIJE JUČE ZBOG SNIJEGA ODLOŽILA ŠEST MEČEVA, PARTIZAN ODMAH REAGOVAO
Sa meča između Partizana i Mačve - Foto: www.partizan.rs Traže novu utakmicu sa Mačvom Ukoliko u narednih 48 sati ne dobiju odgovor, „crno-beli” će napustiti Superligu
Dan - novi portal
-Šest utak­mi­ca 21. ko­la Su­per­li­ge Sr­bi­je ko­je su tre­ba­le da se igra­ju ju­če od­lo­že­ne su zbog sni­je­ga. Od­lu­ka čel­nih lju­di Za­jed­ni­ce o od­la­ga­nju iza­zva­la je ve­li­ko ogor­če­nje u Par­ti­za­nu, ko­ji je u pe­tak uve­če mo­rao da igra meč sa Ma­čvom u ne­hu­ma­nim uslo­vi­ma i na te­re­nu na ko­jem je bi­lo dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra sni­je­ga.
Od­mah na­kon sa­zna­nja da se me­če­vi ju­če­ra­šnjeg pro­gra­ma ne­će igra­ti u Hum­skoj su odr­ža­li sjed­ni­cu Uprav­nog od­bo­ra, po­tom su se ogla­si­li zva­nič­nim sa­op­šte­njem u ko­jem osu­đu­ju od­lu­ku čel­ni­ka Su­per­li­ge Sr­bi­je po­vo­dom od­i­gra­va­nja utak­mi­ce pro­tiv Ma­čve u lo­šim vre­men­skim uslo­vi­ma. „Cr­no-be­li” će pod­ni­je­ti za­htjev da se utak­mi­ca od­i­gra po­no­vo i na­ja­vi­li mo­gu­će istu­pa­nje iz li­ge, uko­li­ko im se zah­tje­vi ko­je će pod­ni­je­ti ne pri­hva­te.
– Fud­bal­ski klub Par­ti­zan je da­na 14. de­cem­bra od­i­grao po­sled­nju pr­ven­stve­nu utak­mi­cu je­se­njeg de­la Su­per­li­ge Sr­bi­je pr­o­tiv Ma­čva. Meč je igran u iz­ra­zi­to ne­re­gu­lar­nim vre­men­skim uslo­vi­ma i za­vr­šen je re­zul­ta­tom 0:0. Me­đu­tim, ovom pri­li­kom, FK Par­ti­zan že­li da, na­kon odr­ža­ne van­red­ne sjed­ni­ce UO, is­tak­ne ne­ko­li­ko či­nje­nič­nih okol­no­sti ko­je uka­zu­ju na pot­pu­no odu­stvo re­gu­lar­no­sti i kr­še­nja po­zi­tiv­nih prav­nih pro­pi­sa FSS pri­li­kom od­i­gra­va­nja ove utak­mi­ce. Prije nje­nog po­čet­ka, čla­no­vi UO FK Par­ti­zan su kon­sta­to­va­li od­su­stvo re­gu­lar­nih uslo­va usled iz­ra­zi­to ne­po­volj­nih vre­men­skih uslo­va (u Be­o­gra­du je, u tom mo­men­tu, tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha bi­la is­pod nu­le a sni­je­žna ve­ja­vi­ca na­no­sli­la je sme­to­ve na glav­nom te­re­nu Par­ti­za­no­vog sta­di­o­na. Di­rek­tor Su­per­Li­ge je, u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru, oba­vi­je­stio ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Par­ti­za­na, Mi­lo­ša Va­zu­ru, ko­ji je, u ime UO FK Par­ti­zan zah­ti­je­vao da se utak­mi­ca pre­ki­ne, da je nje­go­va pro­cje­na da se ova utak­mi­ca od­i­gra do kra­ja i da će i svi pre­o­sta­li su­sre­ti bi­ti od­i­gra­ne pre­ma utvr­đe­nom ras­po­re­du. Na po­lu­vre­me­nu utak­mi­ce, slu­žbe­no li­ce FK Par­ti­zan, Dra­gan Ve­la­nac, oba­vi­je­stio i glav­nog su­di­ju Alek­san­dra Živ­ko­vi­ća iz Ni­ša o za­htje­vu UO FK Par­ti­zan, pred­sjed­ni­ka UO, Mi­lo­ra­da Vu­če­li­ća i ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra, Mi­lo­ša Va­zu­re, da se, usled do­dat­no po­gor­ša­nih vre­men­skih uslo­va, utak­mi­ca pre­ki­ne. Su­di­ja Živ­ko­vić je od­bio ovaj za­htjev upu­ću­ju­ći ru­ko­vod­stvo Par­ti­za­na da „trak­to­rom na­sta­vi da či­sti sni­jeg“.Utak­mi­ce ko­je su na pro­gra­mu bi­le ju­če od­lo­že­ne su usled ne­po­volj­nih vre­men­skih pri­li­ka – ka­že se u sa­op­šte­nju Par­ti­za­na.
Pre­ma na­vo­di­ma čel­nih lju­di iz Hum­ske, ova­kvim po­stu­pa­njem gru­bo su pre­kr­še­ne Pro­po­zi­ci­je tak­mi­če­nja Su­per­li­ge Sr­bi­je u fud­ba­lu za tak­mi­čar­sku 2018/19. go­di­nu i to pre­vas­hod­no u čl. 12. Pro­po­zi­ci­ja u kontekstu sa čl. 16. istog pra­vil­ni­ka. Iz klu­ba je sa­op­šte­no da su u pot­pu­no­sti svje­sni ne­prav­nog i ne­pra­ved­nog tret­ma­na ko­ji ima u Su­per­li­gi Sr­bi­je, pa će u ci­lju spre­ča­va­nja svo­je da­lje dis­kri­mi­na­ci­je, pred­u­ze­ti sle­de­će mje­re:
– U skla­du sa čl. 58. Pra­vil­ni­ka o tak­mi­če­nju FK Par­ti­zan će, u pred­vi­đe­nom ro­ku, ulo­ži­ti žal­bu na od­i­gra­nu utak­mi­cu i zah­ti­je­va­ti po­nov­no od­i­gra­va­nje ove utak­mi­ce. Par­ti­zan oče­ku­je i ape­lu­je na FSS da za­ka­že hit­nu van­red­nu sjed­ni­cu i skup­šti­nu pred­stav­ni­ka klu­bo­va Za­jed­ni­ce Su­per­li­ge i Pr­ve li­ge Sr­bi­je ka­ko bi se naj­zad ar­gu­men­to­va­no i okvi­ru in­stu­tu­ci­ja sve­o­bu­hvat­no raz­go­va­ra­lo o ak­tu­el­nom sta­nju u Su­per­li­gi. FK Par­ti­zan za­dr­ža­va pra­vo da, uko­li­ko se ovim nje­go­vim za­htje­vi­ma ne iza­đe u su­sret u ro­ku od 48 ča­so­va od mo­men­ta pod­no­še­nja ovih za­htje­va i žal­be, pre­ki­ne da­lje uče­šće u Su­per­li­gi Sr­bi­je i na­pu­sti Za­jed­ni­cu klu­bo­va Su­per li­ge i Pr­ve li­ge Sr­bi­je – ka­že se u sa­op­šte­nju „cr­no-be­lih”.D.P.

Bu­la­to­vić: Ne­ma no­vog me­ča

Na sa­op­šte­nje Par­ti­za­na re­a­go­vao je di­rek­tor Su­per­li­ge Sr­bi­je Vla­di­mir Bu­la­to­vić, ko­ji je u iz­ja­vi za „Hot­sport” na­gla­sio da ne­će do­ći do po­na­vlja­nja po­me­nu­te utak­mi­ce.
– Pre­ma pro­pi­si­ma no­vi meč ni­je u op­ti­ca­ju i ap­so­lut­no ne­ma raz­lo­ga da se igra po­no­vo. Ja­sno je sve na­zna­če­no u pra­vil­ni­ku, a sa ovim ne­ma ni­šta FS Sr­bi­je već Za­jed­ni­ca pr­vo­li­ga­ša i to je isto u mo­joj nad­le­žno­sti. Par­ti­zan će se ža­li­ti i ko­nač­nu od­lu­ku mo­že sa­mo da do­ne­se ko­mi­si­ja, ma­da po­što je utak­mi­ca za­vr­še­na ne­ma tu mno­go po­le­mi­ke. Ra­zu­mi­jem po­je­di­ne stva­ri, ali ju­če ni­je mo­glo ni­ka­ko da se igra sem u Sur­du­li­ci gdje je te­ren bio pot­pu­no oči­šćen – re­kao je Bu­la­to­vić za „Hot­sport”.
Ju­če­ra­šnje od­lo­že­ne utak­mi­ce tre­ba­lo bi, uko­li­ko vre­men­ski uslo­vi do­zvo­le, da se od­i­gra­ju da­nas.

Rad­nik bo­lji od Bač­ke

U ve­ćem di­je­lu Sr­bi­je ju­če je bi­lo sni­je­ga, a u Sur­du­li­ci je­se­nje vri­je­me i de­se­tak ste­pe­ni. Uslo­va za igru je bi­lo, a Rad­nik je u du­e­lu sa Bač­kom oprav­dao ulo­gu fa­vo­ri­ta i po­bi­je­dio sa 3:2.
Stri­jel­ci za Sur­du­li­ča­ne bi­li su Zla­ta­no­vić u 10, Sto­ja­no­vić u 38. i Da­nov­ski u 51. za Rad­nik, a Mi­ćić u 15. i Gra­bež u 70. mi­nu­tu za Bač­ku.

Zve­zda sta­la u od­bra­nu Par­ti­za­na

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Cr­ve­ne zve­zde Zve­zdan Ter­zić po­dr­žao je za­htjev Par­ti­za­na da se utak­mi­ca „cr­no-be­lih” i Ma­čve po­no­vi pod nor­mal­nim uslo­vi­ma za igru.
– Cr­ve­na zve­zda ima pu­no ra­zu­mi­je­va­nje za pri­mjed­be Par­ti­za­na, ko­je su iz­ni­je­li u svom da­na­šnjem sa­op­šte­nju. Sa­gla­sni smo da, ako pro­pi­si to do­zvo­lja­va­ju, FSS po­ni­šti utak­mi­cu ko­ju je naš vje­či­ti ri­val od­i­grao sa Ma­čvom i omo­gu­ći im od­i­gra­va­nje no­ve u ter­mi­nu ka­da im to od­go­va­ra. Na­da­mo se da će ta­kve od­lu­ke do­pri­nije­ti smi­ri­va­nju stra­sti u srp­skom fud­ba­lu i po­di­ći sport­ske od­no­se vje­či­tih ri­va­la na vi­ši ni­vo, što Cr­ve­na zve­zda iskre­no že­li – po­ru­čio je Zve­zdan Ter­zić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"