Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Firmi bivšeg pomoćnika ministra 600.000 mjesečno * Knežević traži promjenu himne i simbola * Tri tužioca kriju račune * Manja kazna jer je roditelj člana kriminalne grupe * Omogućili DPS-u da koristi crne fondove za kampanju * Nestao novac za izmirenje radnog staža * Guslar u nošnji Srba iz Crne Gore i Hercegovine
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MARKO MILAČIĆ, PREDSJEDNIK PRAVE CRNE GORE:
Ne mogu oni da uvedu toliko sankcija koliko mi možemo da volimo bratsku Rusiju. A to nije samo pitanje bratstva i tradicije, nego i ekonomije.

Vic Dana :)

Ulazi pijanac u srebrnarnicu:
- Moliću vas dvjesta grama sa buta...
- Pogriješili ste, mi prodajemo srebro!
- Maa, nije problem, može i s rebra...

Gori čovjeku kuća, zove on vatrogasce, ali ne zarezuju ga baš. Nakon par neuspješnih poziva, naprosto poludi:
- Alooo ljudi, kuća gori, hoćete li vi slat‘ koga?!?!?!?
- Za slatko smo uvijek!

Kako se zove mače koje je nemoguće uhvatiti?
Umače.

Kako zovu tajnog agenta iz Bosne
Sikret.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-12-16 OFK TITOGRAD JESEN OKONČAO NA TREĆEM MJESTU SA ISTIM BROJEM BODOVA KAO I DRUGOPLASIRANA ZETA
Ekipa Titograda Na proljeće borba za prvo mjesto Sa Bukvićem saradnja prekinuta, ostali ostaju. Na pripreme u Medulin, gdje ih čeka učešće na jednom jakom turniru
Dan - novi portal
Fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da su je­se­nji dio šam­pi­o­na­ta u „Te­le­kom” Pr­voj cr­no­gor­skoj li­gi okon­ča­li na mje­stu broj tri. „Ro­man­ti­ča­ri” su sa­ku­pi­li 32 bo­da, isto kao i dru­go­pla­si­ra­na Ze­ta, ali su ima­li sla­bi­ju gol-raz­li­ku. Me­đu­tim, mo­ra se is­ta­ći da su Pod­go­ri­ča­ni se­zo­nu otvo­ri­li do­bro, du­go su bi­li na če­lu ta­be­le, on­da je do­šao pad u igri i re­zul­ta­ti­ma, pa su „cr­ve­ni” na kra­ju na če­ti­ri bo­da za­o­stat­ka za li­de­rom. Me­đu­tim, ni­je ta raz­li­ka ve­li­ka i eki­pa sa Sta­rog aero­dro­ma će u na­stav­ku se­zo­ne da­ti sve od se­be da su­stig­ne Nik­ši­ća­ne.

Pa­mić: Kva­li­tet li­ge ni­je baš naj­bo­lji

Na­kon ra­ne i bol­ne eli­mi­na­ci­je iz Evro­pe, na klu­pu OFK Ti­to­gra­da sti­gao je Igor Pa­mić. Hr­vat­ski struč­njak je sa „cr­ve­ni­ma” od­ra­dio do­bar po­sao, a ka­ko sam ka­že za­do­vo­ljan je onim što je po­stig­nu­to ove je­se­ni.
-Ka­da se po­gle­da ukup­ni skor na kra­ju je­se­ni, ja sam za­do­vo­ljan. Pri­je sve­ga, jer sam do­šao u ne­po­zna­to, ni­sam po­zna­vao li­gu ni svo­ju eki­pu, i onaj ko se ba­vi spor­tom zna ko­li­ko je to te­ško. Mi smo na po­čet­ku ima­li i sre­će, na mi­ši­će smo uspje­li da kre­ne­mo do­bro i eki­pa se psi­hič­ki po­di­gla, jer u klu­bu ka­da sam sti­gao bi­la za­i­sta jed­na muč­na at­mos­fe­ra. Vra­ća­li smo sam­opo­u­zda­nje iz ko­la u ko­lo, tač­ni­je, vje­ru u ko­na­čan re­zul­tat. Si­gu­ran sam, tri mi­li­o­na od­sto, da se ni­je de­si­la po­vre­da Ba­no­vi­ća i Bu­kvi­ća, da Pa­mić ni­je imao taj peh dva pu­ta sa mi­ši­ćem, da bi­smo sa­da bi­li pr­vi. Me­đu­tim, ne ža­lim za ni­čim. Ta „ru­pa“ u re­zul­ta­ti­ma nam je de­fi­ni­tiv­no do­šla na­kon te po­vre­de Ba­no­vi­ća i mo­ra­li smo tra­ži­ti mla­đeg i mi­je­nja­ti naj­sta­bil­ni­ji dio eki­pe, od­bra­nu. Imao sam po­te­ško­ća tu, ali smo na dru­gi na­čin po­pra­vlja­li igru. Mi smo sa­da eki­pa ko­ja ima pre­po­zna­tlji­vost, igra­mo za cr­no­gor­ske pri­li­ke do­bar fud­bal, iz­do­mi­ni­ra­li smo fak­tič­ki sve pro­tiv­ni­ke. Ni­smo sve po­bi­je­di­li, ali su po­sled­nja ko­la po­ka­za­la da smo i na pla­nu re­zul­ta­ta uz do­bru igru na­pre­do­va­li – ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” Igor Pa­mić.
Re­kli ste da ste do­šli u u ne­po­zna­to. Ka­kva je va­ša sli­ka cr­no­gor­skog klup­skog fud­ba­la na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci ra­dau nje­mu?
– Mo­ram bi­ti objek­ti­van i re­ći da kva­li­tet ni­je baš naj­bo­lji. Ali, to je oče­ki­va­no. Cr­na Go­ra je ma­la dr­ža­va, tek je po­če­la da ra­di, klu­bo­vi su tek po­če­li da ra­de na svo­jim in­fra­struk­tu­ra­ma, sa omla­din­skim po­go­nom... Nor­mal­no je da tu mo­ra bi­ti pad i da po­sto­ji ru­pa, me­đu­tim, isto ta­ko bez ob­zi­ra što taj kva­li­tet ni­je pre­tje­ra­no do­bar, po­sto­ji spe­ci­fič­na za­ni­mlji­vost. Li­ga je ujed­na­če­na, sva­ko sva­kog mo­že da po­bi­je­di i to da­je draž. Naj­ve­ći ne­do­sta­ci su sta­di­o­ni, te­re­ni ko­ji ni­su u ve­ći­ni slu­ča­je­va ni­su do­bri, a tri­bi­ne su pra­zne... Fa­li du­ha, adre­na­li­na, onog pra­vog fud­bal­skog am­bi­jen­ta. To bi sva­ka­ko iz­gle­da­lo dru­ga­či­je, ali šta je tu je. Ali, si­gu­i­ran sam da će cr­no­gor­ski fud­bal ići uz­la­znom pu­ta­njom.
Na­kon 19 od­i­gra­nih ko­la za li­de­rom, eki­pom Su­tje­ske, za­o­sta­je­te če­ti­ri bo­da. Mo­že li OFK Ti­to­grad da se na prolj­ke­će upu­sti u bor­bu za pr­vo mje­sto?
– Te­ško je re­ći da li mo­že­mo, ali je ne mo­gu bi­ti to­li­ko ba­hat i re­ći, ne že­le­ći da pot­ci­je­nim Ze­tu, da po­red jed­ne Bu­duć­no­sti i Su­tje­ske, ko­ji ima­ju imidž i dru­ga­či­ji men­tal­ni spoj ka­da su ti­tu­le u pi­ta­nju, mo­že­mo bi­ti pr­vi na kra­ju. Ali, ako se po­ja­ča­mo, od­go­vor­no tvr­dim da će­mo bi­ti u si­tu­a­ci­ji ba­rem da se bo­ri­mo za sam vrh – is­ta­kao je Pa­mić.

Ni­ko ne mo­že da ide

Igra­či OFK Ti­to­gra­da su na za­slu­že­nom od­mo­ru, a struč­ni štab u sa­rad­nji sa Upra­vom klu­ba ra­di na do­vo­đe­nju no­vih fud­ba­le­ra, ko­ji bi sva­ka­ko bi­li po­ja­ča­nja.
-Na­pra­vi­li smo za­jed­no ja i lju­di iz klu­ba li­stu po­ja­ča­nja. Me­đu­tim, do­ma­ćih igra­ča na tr­ži­štu pu­no ne­ma, što bi me­ne po­seb­no in­te­re­so­va­lo, za­to što do­bi­jaš ši­ri­nu i ne­maš pro­ble­ma sa stran­ci­ma. Da­kle, to je vr­lo te­ško. S dru­ge stra­ne, oni pra­vi igra­či su već ne­gdje va­ni. Mo­že se na­ći po­ja­ča­nje za bi­lo ko­ji klub u Cr­noj Go­ri, ali to ko­šta, a već ima­mo si­tu­a­ci­ju da do­ve­de­mo jed­nog fud­ba­le­ra, ali on ne že­li da do­đe u Cr­nu Go­ru. To je, me­ni je re­kao, nje­mu ko­rak una­zad. Ne znam da li će­mo se po­ja­ča­ti, ali sva­ka­ko na to­me ra­di­mo – re­kao je hr­vat­ski struč­njak na klu­pi OFK Ti­to­gra­da.
Po­sto­je li igra­če sa ko­ji­ma ni­ste za­do­volj­ni i ko­ji bi mo­gli ove zi­me da odu sa Sta­rog aero­dro­ma.
– Ni­jed­nog igra­ča ne bih pu­štao. Ta­ko smo se i dog­vo­ri­li, jer su nam svi do­bri i svi su nam po­treb­ni. Po­čeo sam se­zo­nu sa Ka­le­zi­ćem, Pa­mi­ćem, Bu­kvi­ćem i Ba­no­vi­ćem. Sa­da sam, bez ta če­ti­ri igra­ča, a ta­da sam go­vo­rio, ako že­li­mo bi­ti ozbilj­ni i ako se že­li­mo bo­ri­ti za na­slov pr­va­ka, on­da mo­ra­mo do­ve­sti tro­ji­cu na od­re­đe­nim po­zi­ci­ja­ma. Po to­me, sa­da bi nam tre­ba­lo se­dam, ali to ni­je ta­ko. Ve­ći­na fud­ba­le­ra ko­je ima­mo je na­pre­do­va­la, pri­hva­ti­la je mo­je uslo­ve i stil igre. Ali, ši­ri­ne u igrač­kom ka­dru ne­ma­mo. Po­tvr­da to­ga je utak­mi­ca sa Lov­će­nom, gdje dva bo­da iz­gu­blje­na ne mo­že­mo pre­ža­li­ti, a uvje­ram vas da su igra­li No­vo­vić ili Živ­ko­vić da bi­smo mi tu utak­mi­cu do­bi­li. To su stva­ri ko­je od­lu­ču­ju o ti­tu­li i ne po­mi­šljam da ni­jed­nog igra­ča pu­stim.
Ni­su „ro­man­ti­ča­ri” u pr­vom di­je­lu bi­li efi­ka­sni. Sve­ga 18 po­go­da­ka su po­sti­gli na 19 me­če­va, a na pi­ta­nje da li će nje­gov tim u na­stav­ku se­zo­ne igra­ti na­pa­dač­ki, Igor Pa­mić je od­go­vo­rio:
– U po­čet­ku ni­smo igra­li li­je­po, ali tak­mi­čar­ski je­smo stra­ho­vi­to do­bro. I ono što re­zul­tat­ski ide do­bro ne di­ra se. Od­la­skom Ba­no­vi­ća i ne­kim ro­ta­ci­ja­ma u eki­pi, mo­ra­li smo ne­što dru­ga­či­je po­sta­vi­ti naš sa­stav i plan igre. Ne­ko vri­je­me smo se tra­ži­li i sad smo do­šli do to jed­nog ni­voa. Sma­tram da ni­jed­na eki­pa ni­ka­da ni­je osvo­ji­la ti­tu­lu a da ne igra na­pa­dač­ki. Ako da­mo ma­lo go­lo­va, ne zna­či da ne igra­mo na­pa­dač­ki. Moj za­da­tak da je stvo­rim igru, da uđe­mo u pu­no šan­si, a on­da te pri­li­ke ne­ko mo­ra re­a­li­zo­va­ti. Na­dam se da će­mo ti na pro­lje­će pu­no bo­lje ra­di­ti.
OFK Ti­to­grad u eki­pi ima jed­nog fud­bal­skog ve­te­ra­na – Mir­ka Ći­ra Ra­i­če­vi­ća. Me­đu­tim, iako je odav­no na­ja­vio po­vla­če­nje, ka­pi­ten ti­ma sa Sta­rog aero­dro­ma će i da­lje igra­ti, a tre­ner Pa­mić u nje­ga ima ve­li­ko po­vje­re­nje.
– Ći­ro je je­dan igra­ča na ko­jeg ni­ko ni­je ra­ču­nao i ka­da sam ja do­la­zio go­vo­ri­lo se da on za­vr­ša­va ka­ri­je­ru. Ja ta­ko ni­sam vi­dio. Sma­tram da je, uz ener­gi­ju, po­sto­ja­nost, imidž i kva­li­tet ko­ji po­sje­du­je, on na­ma ja­ko po­tre­ban. Na kra­ju kra­je­va, sku­pio je do­sta mi­nu­ta i bio je ja­ko bi­tan u ostva­ri­va­nju ovog re­zul­ta­ta. Što se me­ne ti­če, on će i da­lje bi­ti član ove eki­pe.
Ko­ja je po va­ma naj­bo­lje od­i­gra­na utak­mi­ca OFK Ti­to­gra­da ove je­se­ni?
-Meč sa Su­tje­skom u Nik­ši­ću, iako smo iz­gu­bi­li sa 0:3. To je, po me­ni, na­ša naj­bo­lja par­ti­ja i to u mo­men­tu gdje ni­smo ima­li na ras­po­la­ga­nju sve igra­če, ali ni sre­će da stig­ne­mo do go­la – po­ru­čio je na kra­ju Igor Pa­mić.
De­jan Pa­nić

Na pri­pre­me u Me­du­lin

Eki­pa sa Sta­rog aero­dro­ma je po­sled­njih go­di­na zim­ske pri­pre­me uglav­nom oba­vlja­la u An­ta­li­ji, ali će se ovo­ga pu­ta od­u­sta­ti od to­ga. Ima­ju „cr­ve­ni” no­vu de­sti­na­ci­ju.
– Sa ra­dom kre­će­mo 10. ja­nu­a­ra. Osta­je­mo pet-šest da­na u Pod­go­ri­ci i on­da ide­mo na pri­pre­me u Me­du­lin. Ta­mo se igra se tu­ir­nir, ko­ji je me­đu ja­či­ma u re­gi­o­nu, gdje uče­stvu­je osam eki­pa svrst­an­ih u dvi­je gru­pe. Po­tom se igra­ju me­če­vi za pla­sman i do­bi­ja­mo naj­ma­nje če­ti­ri ja­ke utak­mi­ce tak­mi­čar­skog ka­rak­te­ra. Na ovom tur­ni­ru se bo­do­vi zbra­ja­ju i ni­je svjed­no ka­ko će ne­ko pre­zen­to­va­ti svoj klub i svo­ju dr­ža­vu. To je sva­ka­ko do­dat­ni mo­tiv za sve nas – re­kao je Pa­mić.


Sa­mo Mi­lič­ko­vić od­i­grao sve me­če­ve

Je­di­ni fud­ba­ler OFK Ti­to­gra­da ko­ji je od­i­grao svih 19 me­če­va ove je­se­ni bio je Mar­ko Mi­lič­ko­vić. Je­dan na­stup ma­nje upi­sao je Vo­jin Pa­vlo­vić, dok su na po 17 utak­mi­ca igra­li Mar­ko Pa­vi­će­vić, Jo­van Ni­ko­lić, Mir­ko Ra­i­če­vić, Ivan No­vo­vić i gol­man Da­mir Lju­lja­no­vić.
30 – žu­tih kar­to­na do­bi­li su fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da ove je­se­ni. Bran­ko Oj­da­nić, Mi­loš Ra­du­lo­vić, Ra­du­le Živ­ko­vić, Ivan No­vo­vić, Mar­ko Mi­lič­ko­vić, Jo­van Ni­ko­lić i Vo­jin Pa­vlo­vić do­bi­li su po tri, a Zo­ran Pe­tro­vić, Mar­ko Ro­ga­no­vić i Mir­ko Ra­i­če­vić po dva.

32 bo­da osvo­ji­li su „ro­man­ti­ča­ri” u pr­vom di­je­lu se­zo­ne. Ima­ju skor od de­vet po­bje­da, pet re­mi­ja i pet po­ra­za

Sa Bu­kvi­ćem ras­ki­nut ugo­vor

Hr­vo­je Bu­kvić je lje­tos na Sta­ri aero­drom sti­gao kao jed­no o ve­li­kih po­ja­ča­nja. Me­đu­tim, in­ter­na­ci­o­na­lac iz Hr­vat­ske se br­zo po­vri­je­dio, pa­u­za je bi­la du­ga, pa je epi­log bio oče­ki­van.
– Sa Bu­kvi­ćem smo ras­ki­nu­li ugo­vor, bi­lo ga je kao stran­ca pre­du­go če­ka­ti da se opo­ra­vi – is­ta­kao je Pa­mić.
Ka­da se mo­že oče­ki­va­ti po­vra­tak Ba­no­vi­ća u eki­pu?
– Što se ti­če Ba­no­vi­ća, ne­mam ga u gla­vi. Daj Bo­že, da se on što pri­je vra­ti, ali je opo­ra­vak na­kon ope­ra­ci­je pred­njih ukr­še­nih li­ga­me­na­ta je ja­ko dug. Tre­ba bi­ti opre­zan, a mi mo­ra­mo bez nje­ga stva­ra­ti eki­pu. Mo­žda ga bu­de­mo mo­gli ko­ri­sti­ti, ako sve bu­de u re­du, po­sled­njih mje­sec ili dva – do­dao je Pa­mić.

Pa­vlo­vić pr­vi stri­je­lac

OFK Ti­to­grad je u je­se­njem di­je­lu pr­ven­stva po­sti­gao 18, a pri­mio 16 po­go­da­ka. Naj­e­fi­ka­sni­ji igrač klu­ba sa Sta­rog aero­dro­ma je Vo­jin Pa­vlo­vić sa če­ti­ri go­la, Vas­ko Ka­le­zić i Mar­ko Mi­lič­ko­vić su po­sti­gli po tri, Zvon­ko Pa­mić, Mar­ko Pa­vi­će­vić i Zo­ran Pe­tro­vić po dva, dok se jed­nom u stri­jel­ce upi­sao Mir­ko Ra­i­če­vić.

18 go­lo­va su u pr­vom di­je­lu se­zo­ne po­sti­gli fud­ba­le­ri OFK Ti­to­gra­da. S dru­ge stra­ne, nji­ho­va mre­ža tre­sla se 16 pu­ta

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"