Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada potvrdila zabranu, ministar policije negirao * EU da se uključi u rad odbora * Trojica zatvorenika pretukla cimera * Strahuju od poplava zbog uništavanja Tare * Vlada potvrdila zabranu, ministar policije negirao * Dikinson počasni građanin Sarajeva * Neobjavljene pjesme Džordža Majkla
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, književnik:
– Da li se zabrana ulaska u Crnu Goru odnosi na mene živog ili mrtvog, s obzirom na to da imam namjeru kad umrem da živim u Crnoj Gori.

Vic Dana :)

Najlakši način da udvostručite svoj novac je da ga presavijete i vratite u džep.

„Doktore, ja sam došao na operaciju krajnika, a vi ste mi izvadili i slijepo crijevo?!”
„Da, istina je. Kolege su mi toliko aplaudirali poslije prve operacije, pa sam morao nešto izvesti na bis.”


Dolazi muž kući i kaže ženi: „Kupio sam ti tablete za glavobolju.”
„Što će mi? Pa, ne boli me glava.”
„Tu sam te čekao… Skidaj se!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-11-01 PRVA FUTSAL LIGA CRNE GORE - 7. KOLO
Ekipa Jedinstva Titograd u finišu ovjerio pobjedu
Dan - novi portal
Ti­to­grad - Be­ra­ne 5:3 (2:0)
Dvo­ra­na: „Ver­de“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Esad Gu­gač (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Bo­ja­no­vić u 6, Mu­go­ša u 11. i 29, Du­ru­to­vić u 39. i Dra­ško­vić u u 40. za Ti­to­grad, a Ću­la­fić u 31, Mi­la­no­vić u 35. i Du­bak u 38. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­ton: Baj­če­tić (Ti­to­grad).
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Ra­i­če­vić, Baj­če­tić, Adžić, No­vo­vić, Bo­ja­no­vić, Du­ru­to­vić, Ob­ra­do­vić, Mi­li­čić, Dra­ško­vić, Mu­go­ša, Efo­vić.
BE­RA­NE: Ago­vić, Mi­la­no­vić, No­vo­vić, Du­bak, Ću­la­fić, A. Bo­jo­vić, Čoj­ba­šić, Ra­du­no­vić, V. Bo­jo­vić.
Je­dan od der­bi­ja sed­mog ko­la od­i­gra­li su Ti­to­grad i Be­ra­ne. Li­der je na­kon za­ni­mlji­ve i ne­iz­vje­sne za­vr­šni­ce po­bi­je­dio sa 5:3, a no­va tri bo­da po­bri­nu­li su se Du­ru­to­vić i Dra­ško­vić, ko­ji su po­sti­gli go­lo­ve u dva po­sled­nja mi­nu­ta.D.P.

Če­lik – Stu­dent­ski dom 2:1 (2:1)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­je: Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje) i Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Ba­jo­vić u 17. i Ba­ro­vić u 20. za Če­lik, a Go­ja­ča­nin u 20. mi­nu­tu za Stu­dent­ski dom. Žu­ti kar­to­ni: M. Du­ru­to­vić (Če­lik), J. Po­po­vić, Ra­do­njić (Stu­dent­ski dom).
ČE­LIK: Se­ku­lić, Kor­pi­vi­ca, Ne­dić, Ba­ro­vić, N. Du­ru­to­vić, M. Du­ru­to­vić, Goj­ko­vić, Ra­du­lo­vić, Drob­njak, Spa­so­je­vić, Ba­jo­vić, Jo­co­vić, An­tu­no­vić, Vuč­ko­vić.
STU­DENT­SKI DOM: Bo­lje­vić, Go­ja­ča­nin, Ra­ko­če­vić, Ra­do­njić, Bo­gi­će­vić, S. Ko­na­tar, Fe­mić, J. Po­po­vić, N. Ko­na­tar, F. Po­po­vić, Lj. Ko­na­tar.
Če­lik je sla­vio, ali je imao i pu­no, pu­no sre­će. Go­sti su, po­go­to­vo, u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ima­li ini­ci­ja­ti­vu, re­đa­li pri­li­ke, ali ni­su uspje­li da ma­kar još jed­nom za­tre­su pro­tiv­nič­ku mre­žu.
Na osno­vu pri­ka­za­nog, Stu­dent­ski dom sva­ka­ko ni­je za­slu­žio da meč okon­ča pra­znih ša­ka, ali re­a­li­za­ci­ja im je pred­sta­vlja ne ma­li pro­blem.B.K.

Ce­zar – Voj­ska Cr­ne Go­re 5:5 (2:2)
Dvo­ra­na Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Mu­go­ša u 5. i 17. i Ja­nju­še­vić u 25, 36. i 39. za Ce­zar, a Pe­jo­vić u 7, 27. i 30. i Šće­pa­no­vić u 15. i 24. mi­nu­tu za Voj­sku Cr­ne Go­re. Žu­ti kar­to­ni: Da­ni­lo­vić, Ga­go­vić (Ce­zar), Pe­jo­vić, Sr­na (Voj­ska Cr­ne Go­re).
CE­ZAR: Lo­bov, Ra­i­če­vić, Da­ni­lo­vić, Ja­ko­vlje­vić, Vu­la­no­vić, Ni­ko­lić, Ga­go­vić, Gur­za­ko­vić, Ja­nju­še­vić, Spa­le­vić, Mu­go­ša.
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Zo­go­vić, Bal­tić, Šće­pa­no­vić, Mar­ko­vić, Da­če­vić, Pu­šo­nja, Pe­jo­vić, Jo­vo­vić, Ota­še­vić, Sr­na, Lak­če­vić, Ra­du­lo­vić.
Od­li­čan meč u Bu­dvi. Ce­zar i Voj­ska Cr­ne Go­re od­i­gra­li su 5:5, a utak­mi­cu su obi­lje­ži­la dva het-tri­ka. Kod do­ma­ći­na je to za no­gom po­šlo Bo­ži­da­ru Ja­nju­še­vi­ću, a kod go­sti­ju Igo­ru Pe­jo­vi­ću.D.P.

Ba­jo Pi­vlja­nin – Br­sko­vo 1:5 (0:2)
Sport­ski cen­tar u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca) i Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Kan­dić u 26. za Ba­jo Pi­vlja­nin, a B. Mi­nić u 7, 11. i 23, M. Ćo­rić u 28. i N. Mi­nić u 37. mi­nu­tu za Br­sko­vo. Žu­ti kar­to­ni: Kan­dić (Ba­jo Pi­vlja­nin), S. Ćo­rić (Br­sko­vo).
BA­JO PI­VLjA­NIN: De. Ća­la­san, Mal­tez, Osma­jić, Jo­vo­vić, Suk­no­vić, Da. Ća­la­san, Ve­lič­ko­vić, Kan­dić, Vu­ko­vić, Don­dić, De­lić.
BR­SKO­VO: Vu­če­tić, A. Ćo­rić, Zin­do­vić, B. Mi­nić Iva­no­vić, Pan­du­ri­ca, S. Ćo­rić, N. Mi­nić, M. Ćo­rić.
Za­slu­že­no se eki­pa Br­sko­va iz Nik­ši­ća vra­ti­la sa ci­je­lim pli­je­nom. Eki­pa Ba­ja Pi­vlja­ni­na ima­la je svo­je šan­se u pr­vom po­lu­vre­me­nu, ali sve su osta­le ne­re­a­li­zo­va­ne. U na­sta­vak su go­sti ušli sa dva go­la pred­no­sti i ru­tin­ski utak­mi­cu pri­ve­li kra­ju.B.K.

Je­din­stvo - Mi­ra­bi­le mo­da 5:4 (1:1)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac''. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: I. Ćo­ro­vić u 8, El. Ćo­ro­vić u 28, 37. i 38. i Pa­le­vić u 29. za Je­din­stvo, a Vu­či­nić u 20. i 40. i Ći­pra­nić u 23. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, El. Ćo­ro­vić, Lju­ca, I. Ćo­ro­vić, Pa­le­vić, F. Ćo­ro­vić, Ka­je­vić, Al. Ćo­ro­vić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Vu­či­nić, Ko­stić, Ći­pra­nić, Đur­ko­vić, Du­kić, Pa­vlo­vić.
Još jed­nom po­bje­dom Bje­lo­polj­ci su odu­še­vi­li i sa vi­še ne­go skrom­nom eki­pom sti­gli do tri­jum­fa. Po­seb­no su bi­la efekt­na dva po­got­ka (po­sti­gao ukup­no tri), ko­je je dao El­din Ćo­ro­vić. Ovaj po­sled­nji je prak­tič­no po­sti­gao iz svog še­ster­ca.M.N.

Gor­štak - Nik­šić 1:1 (1:1)
Sport­ski cen­tar u Ko­la­ši­nu. Gle­da­la­ca: 70. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: La­bo­vić u 15. za Gor­štak, a Pe­ro­še­vić u 16. mi­nu­tu za Nik­šić. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ki­će­vić (Gor­štak), To­šić (Nik­šić).
GOR­ŠTAK: Klja­jić, La­bo­vić, Bu­la­to­vić, Vu­ki­će­vić, Đu­kić, Mar­ko­vić, Dar­ma­no­vić, Dra­ško­vić, Mi­la­di­no­vić, Ra­do­vić, Kr­ko­vić, Du­kić.
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Ma­šu­lo­vić, Pe­jo­vić, Ber­ča­no­vić, To­šić, Ba­ro­vić, Mi­la­čić, Agra­mo­vić, Pe­ro­vić, Ni­ko­lić, Bo­ško­vić, Kru­nić, Pe­ro­še­vić.
U pr­vih 20 mi­nu­ta vi­đe­na su oba go­la. Na kra­ju su i jed­ni i dru­gi mo­ra­li da se za­do­vo­lje sa po jed­nim bo­dom.M.N.

Ta­be­la
1. Ti­to­grad 7 5 2 0 31:15 17
2. Br­sko­vo 7 5 1 1 27:17 16
3. Če­lik 7 5 0 2 23:14 15
4. Ce­zar 7 4 2 1 33:26 14
5. Nik­šić 7 4 1 2 23:13 13
6. Je­din­stvo 7 3 2 2 19:24 11
7. Be­ra­ne 7 3 1 3 24:20 10
8. Voj­ska CG 7 2 2 3 25:29 8
9. Stu­dent­ski dom 7 2 0 5 17:19 6
10. Gor­štak 7 1 2 4 21:31 5
11. Ba­jo Pi­vlja­nin 7 1 0 6 18:36 3
12. Mi­ra­bi­le mo­da 7 0 1 6 26:43 1

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"