Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-08-31 U NJUJORKU, NA POSLEDENJEM GREND SLEMU U GODINI, SVE ZANIMLJIVIJE
Serena Vilijams Nadal lako protiv Pospišila Dušan Lajović zabilježio još jednu pobjedu i otišao u treće kolo Ju-Es opena. Dominik Tim nakon pet setova nadvisio Džonsona
Dan - novi portal
Pr­vi te­ni­ser svi­je­ta Ra­fa­el Na­dal na­sta­vio je po­bjed­nič­ki niz na Ju-Es ope­nu. Do de­ve­tog ve­za­nog tri­jum­fa u Nju­jor­ku, Špa­nac je do­šao pro­tiv ka­nad­skog te­ni­se­ra Va­se­ka Po­spi­ši­la, re­zul­ta­tom 6:3, 6:4, 6:2 za ne­što vi­še od dva sa­ta igre.
Ra­fa je već na star­tu me­ča od­u­zeo ser­vis ri­va­lu, što mu je bi­lo do­volj­no da do­bi­je pr­vi set, a Po­spi­šil je je­di­no u dru­gom pru­žio pra­vi ot­por bra­ni­o­cu ti­tu­le. Ka­na­đa­nin je na­pra­vio brejk i po­veo 4:2, ali je on­da Na­dal uz­vra­tio fu­ri­o­znom se­ri­jom i do­šao na ko­rak do tri­jum­fa. Tre­ći set je bio for­mal­nost – naj­bo­lji igrač pla­ne­te je od­mah na­pra­vio brejk, za­tim još jed­nim brej­kom sti­gao do 5:1, či­me je pi­ta­nje po­bjed­ni­ka bi­lo ri­je­še­no.
Na­dal će u sle­de­ćoj run­di ima­ti ne­zgod­nog pro­tiv­ni­ka, sa­sta­je se sa Ka­re­nom Ha­ča­no­vim ko­ji je u tri se­ta iz­ba­cio Lo­ren­ca So­ne­ga – 7:5, 6:3, 6:3.

Ver­da­sko nad­vi­sio Ma­re­ja, Tim bo­lji od Džon­so­na
Fer­nan­do Ver­da­sko eli­mi­ni­sao je Bri­tan­ca En­di­ja Ma­ri­ja u dru­gom ko­lu Ju-Es ope­na po­sle ve­li­ke bor­be u če­ti­ri se­ta 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. Škot, ko­ji je tre­nut­no 382. na ATP li­sti, po­la­ko se vra­ća u for­mu po­sle ve­li­kih pro­ble­ma sa ku­kom, ali je i ovaj su­sret po­ka­zao da još uvi­jek ni­je pot­pu­no spre­man.
Špan­ski ve­te­ran je na­kon do­sta mu­ke pr­vi set ri­je­šio u svo­ju ko­rist sa 7;5, ali je Ma­rej u dru­gom do­mi­ni­rao. Jed­no­stav­no, Ver­da­sko ni­je imao pra­vu šan­su iz­u­zev u pe­tom ge­mu i to je re­zul­ti­ra­lo iz­jed­na­če­njem u se­to­vi­ma. U tre­ćem se­tu je Ma­rej opet bio oča­jan. Ver­da­sko je osta­vio iza se­be pret­hod­ni set, Ma­rej je na pr­vom ser­vi­su bio ka­ta­stro­fa­lan i to je pra­ti­lo i vi­še gre­ša­ka iz igre, pa je Ver­da­sko sa dva brej­ka do­šao do no­ve pred­no­sti. „Ka­sno pa­lje­nje" škot­skog te­ni­se­ra usli­je­di­lo je u če­tvr­tom se­tu, ali je i to bi­lo ne­do­volj­no do­bro sa se ugro­zi Ver­da­sko. Špa­nac je tre­ću meč lop­tu re­a­li­zo­vao i pro­šao da­lje.
U na­stav­ku tur­ni­ra ga če­ka Hu­an Mar­tin Del Po­tro ko­ji je la­ko iza­šao na kraj sa De­ni­som Ku­dlom u tri se­ta 6:3, 6:1, 7:6.
Od­li­čan meč pri­ka­za­li su Austri­ja­nac Do­mi­nik Tim i do­ma­ći te­ni­ser Stiv Džon­son. Tim je po­be­dio je te­škom mu­kom na­kon tri sa­ta i 40 mi­nu­ta bor­be u pet se­to­va, 6:7, 6:3, 5:7, 6:4, 6:1.
Pre­o­sta­le me­če­ve da­na či­ni­li su pa­ro­vi Lo­ren­ci – Pe­lja, gdje je Ar­gen­ti­nac po­bi­je­dio Ita­li­ja­na sa 3:0. An­der­son je u dru­gom ko­lu sla­vio pro­tiv Šar­di­ja sa, 6:2, 6:4, 6:4, De­nis Ša­po­va­lov je iza­šao na kraj sa An­dre­a­som Se­pi­jem 6:4, 4:6, 5:7, 7:6, 6:4, a Ka­ren Ha­ča­nov je Se­pi­je­vog ze­mlja­ka So­ne­ga eli­mi­ni­sao sa 7:5, 6:3, 6:3.

La­jo­vić u tre­ćem ko­lu
Srp­ski te­ni­ser Du­šan La­jo­vić pla­si­rao se u tre­će ko­lo Ju-Es ope­na po­bje­do­m nad Bri­tan­cem Ka­me­ro­nom No­ri­jem u če­ti­ri se­ta 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Du­ša­nu su bi­la po­treb­na sko­ro tri sa­ta da slo­mi ot­por pet po­zi­ci­ja ni­že ran­gi­ra­nog ri­va­la i na­pra­vi naj­bo­lji re­zul­tat ka­ri­je­re na na ovom Grend sle­mu. Srp­ski igrač je do ove fa­ze sti­gao po­bje­da­ma nad Da­mi­rom Džum­hu­rom i sa­da bri­tan­skim igra­čem i na­red­ni pro­tiv­nik će mu bi­ti bo­lji iz du­e­la Džo­na Iz­ne­ra i Ni­ko­la­sa Ja­ri­ja.
D.P.

Ve­nus na Se­re­nu u na­red­nom ko­lu
Tre­će ko­lo Ju-Es ope­na u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji do­ni­je­će i der­bi se­sta­ra Vi­li­jams – Ve­nus i Se­re­ne.
Ve­nus se u tre­će ko­lo plasirala po­bje­dom nad Ka­mi­lom Đor­đi iz Ita­li­je po­sle dva se­ta 6:4, 7:5. Đor­đi je pr­va uspje­la da na­pra­vi brejk i odu­zme ser­vis Ve­nus, ste­če­nu pred­nost je od­mah iz­gu­bi­la i do kra­ja pre­tr­pje­la još dva brej­ka za ko­nač­nih 6:4. Ita­li­jan­ka je i u dru­gom uspje­la da odu­zme ser­vis Vi­li­jam­so­voj za 1:0, ali se Ve­nus vra­ti­la na 3:3, pa on­da u naj­bo­ljem mo­gu­ćem tre­nut­ku is­ko­ri­sti­la je­di­nu brejk i meč lop­tu u 12. ge­mu i sla­vi­la.
Ona će u na­red­noj run­di igra­ti pro­tiv svo­je se­stre Se­re­ne ko­ja je bi­la bo­lja od Ka­ri­ne Vi­teft. Se­re­na je ru­tin­ski pre­sli­ša­la 101. igra­či­cu VTA li­ste za ne­što vi­še od sat vre­me­na na te­re­nu 6:2, 6:2. Pre­po­zna­tlji­vim pr­vim ser­vi­som i re­a­li­za­ci­jom po­e­na po­sle nje­ga je „te­ro­ri­sa­la” ri­val­ku, ko­ja pri­tom ni­je ko­ri­sti­la go­to­vo ni­šta od brejk šan­si ko­je su joj se uka­zi­va­le.

Sa­ba­len­ka i Kvi­to­va bez pro­ble­ma
Bje­lo­ru­ska te­ni­ser­ka Ari­na Sa­ba­len­ka pla­si­ra­la se u tre­ću run­du Ju-Es ope­na po­bje­dom nad Ru­ski­njom Ve­rom Zvo­na­re­vom. Ona je od is­ku­sne ru­ske te­ni­ser­ke bi­la bo­lja bez iz­gu­blje­nog se­ta, sa 6:3, 7:6. Sa­ba­len­ka je ta­ko na­sta­vi­la da ni­že po­bje­de, ovo joj je bi­la sed­ma uza­stop­ma, a pret­hod­ne sed­mi­ce osvo­ji­la je tur­nir Pre­mi­jer ka­te­go­ri­je u Nju Hej­ve­nu.
Pla­sman u na­red­nu run­du sla­vi­la je i Če­hi­nja Pe­tra Kvi­to­va, ko­ja je bi­la bo­lja od Ki­ne­ski­nje Ja­fan Vang sa 7:5, 6:3. Sa­ba­len­ka i Kvi­to­va, dvi­je te­ni­ser­ke po­zna­te kao „uda­ra­či­ce”, odjme­ri­će sna­ge i ja­či­nu uda­ra­ca u tre­ćem ko­lu.
Ja­pan­ka Na­o­mi Osa­ka ubje­dlji­vo je eli­mi­ni­sa­la Ju­li­ju Glu­ško iz Izra­e­la re­zul­ta­tom 6:2, 6:0, dok je po­bje­du od­ni­je­la i Alek­san­dra Sa­sno­vič iz Bje­lo­ru­si­je pro­tiv Ru­ski­nje Dar­je Ka­sat­ki­ne sa 6:2, 7:6.

Kir­jos ide na Fe­de­re­ra
Nik Kir­jos je iz­bo­rio pla­sman u tre­će ko­lo Ju-Es ope­na po­bje­dom nad fran­cu­skim te­ni­se­rom Pjer-Igom Er­be­rom 4:6, 7:6, 6:3, 6:0. Tri­jum­fom u ovom me­ču, Kir­jos je za­ka­zao du­el, naj­vje­ro­vat­ni­je, sa Ro­dže­rom Fe­de­re­rom, ko­ji je ka­sno si­noć igrao sa Be­nom Pe­rom iz Fran­cu­ske.
S dru­ge stra­ne, ita­li­jan­ski te­ni­ser Fa­bio Fo­nji­ni iz­gu­bio je u dru­gom ko­lu od Austra­li­jan­ca Džo­na Mil­ma­na re­zul­ta­tom 1:3 u se­to­vi­ma. Na kra­ju, Sa­ša Zve­rev, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, ni­je imao pro­blem pro­tiv Ni­ko­le Ma­ua i po­bi­je­dio ga je bez ika­kvih pro­ble­ma – 6:4, 6:4, 6:2.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"