Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-08-31 OMLADINSKA LIGA CRNE GORE – 5. KOLO
Omladinci Zete Sutjeska i Zeta nastavili seriju
Dan - novi portal
De­čić - Ze­ta 1:3 (1:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ni­ko­la Vo­đe­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ki­ja­met u 45. iz je­da­na­e­ster­ca za De­čić, a Pe­jo­vić u 23. i L. Lam­bu­lić u 47. i 84. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Ze­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ma­li­ći (De­čić), N. Ma­raš (Ze­ta).
DE­ČIĆ: Kr­nić, Du­šaj, Ma­li­ći, Đe­lje­vić, Goj­čaj, Al. Pe­pe­ljak, Vu­ljaj, Hak­ša­ba­no­vić (od 87. Ad. Pe­pe­ljak), Ki­ja­met (od 87. Mar­ko­vić), Pe­pić (od 70. Mem­če­vić), Mu­sta­gru­dić (od 77. Kr­ka­no­vić).
ZE­TA: Vu­čić, L. Lam­bu­lić (od 85. V. Ma­raš), Pa­jo­vić (od 67. Zla­ti­ča­nin), N. Ma­raš, Pe­jo­vić, Đu­ro­vić, M. Lam­bu­lić, Pe­ru­ni­čić, J. Vuk­če­vić (od 78. Šće­kić), Tru­pu­no­vić, Đu­ro­vić (od 46. Mi­lo­še­vić).
Pet od pet. Omla­din­ci Ze­te na­sta­vi­li su sa po­bje­da­ma, a u nji­ho­vom ni­zu na­šao se i De­čić. Sla­vi­li su Ze­ća­ni u Tu­zi­ma sa 3:1, uz još jed­nu do­bru par­ti­ju La­za­ra Lam­bu­li­ća, ko­ji je po­sti­gao dva go­la.

Su­tje­ska – Kom Euro­zoks 4:1 (3:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Vla­dan Ko­jo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ba­jo­vić u 1, Du­blje­vić u 37, Šo­fra­nac u 45. i Mir­ko­vić u 78. za Su­tje­sku, a L. Bu­la­to­vić u 44. mi­nu­tu za Kom Euro­zoks. Žu­ti kar­to­ni: S. Vuk­če­vić, La­če­vić (Su­tje­ska).
SU­TJE­SKA: Mi­ća­no­vić, A. Vla­ho­vić (De­li­ba­šić), La­la­to­vić (Zu­ro­vac), V. Vla­ho­vić, A. Ba­bić, To­ljić, Du­blje­vić, Šo­fra­nac (Mir­ko­vić), Ba­jo­vić, Bu­la­jić (L. Ba­bić), Vu­ja­čić (Dra­ško­vić).
KOM EURO­ZOKS: S. Vuk­če­vić, Đu­rić (Dra­ško­vić), Mi­lo­šev, Ra­de­no­vić, Ra­do­sa­vo­vić (I. Vuk­če­vić), La­če­vić, Ga­če­vić (Ce­ro­vić), Vla­ho­vić, Nu­cu­lo­vić, B. Bu­la­to­vić (Mar­ko­vić), L. Bu­la­to­vić (Vla­ho­vić).
I tre­ći put za­re­dom omla­din­ci Su­tje­ske su svo­ga pro­tiv­ni­ka iz Nik­ši­ća is­pra­ti­li sa če­ti­ri go­la u mre­ži. Za ra­sli­ku od osta­lih, Zla­ti­ča­ni su uspje­li da da po­stig­ne ba­rem po­ča­sni po­go­dak.
B.K.

Bu­duć­nost – Iskra 5:0 (2:0)
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: De­jan Mar­ko­vić (Bar). Stri­jel­ci: Ra­žna­to­vić u 26. i 88, Stri­ko­vić u 37. i 68. i Ob­ra­do­vić u 61. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca. Žu­ti kar­ton: Osma­no­vić (Bu­duć­nost).
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Br­no­vić (od 46. Kri­vo­ka­pić), Rjo Ša­ta­ni, Vuk­če­vić (od 71. Ko­va­če­vić), Ša­bo­tić (od 32. Stri­ko­vić), Dre­šaj, Glu­šče­vić (od 46. Trip­ko­vić), Bo­jo­vić, Ob­ra­do­vić (od 76. Mi­lić), Ra­žna­to­vić, Osma­no­vić.
ISKRA: Vu­ljaj, Mu­jo­vić (od 65. Pa­vi­će­vić), Ko­va­če­vić, Ta­dić (od 85. Mar­ko­vić), Va­sec­ki, Vu­ko­vić, Fi­li­po­vić, Kne­že­vić, Jo­va­no­vić, Bo­ško­vić, Vu­če­ljić.
Omla­din­ci Bu­duć­no­sti bi­li su u ubje­dlji­vi u du­e­lu sa Iskrom. Sla­vi­li su sa ubje­dlji­vih 5:0, po dva po­got­ka po­sti­gli su An­dri­ja Ra­žna­to­vić i Vuk Stri­ko­vić, a jed­nom se u stri­jel­ce upi­sao Og­njen Ob­ra­do­vić.
D.P.

OFK Ti­to­grad – Be­ra­ne 2:2 (2:2)
Po­moć­ni te­ren OFK Ti­to­gra­da. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Pre­drag Ra­do­va­no­vić (Pod­go­ri­ca). Po­moć­ni­ci: Mi­loš Jan­ko­vić (Ce­ti­nje) i Slo­bo­dan Stan­ko­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Do­bra­ši­no­vić (auto­gol) u 6. i Ka­le­zić u 45+3. za OFK Ti­to­grad, a N. Šu­nje­vić u 18. i S. Pe­šić u 40. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­to­ni: Ma­li­šić (OFK Ti­to­grad), Pe­šić (Be­ra­ne).
OFK TI­TO­GRAD: Jok­si­mo­vić, Škri­jelj, Sta­ni­šić (od 72. Šće­pa­no­vić), Vu­jo­vić (od 67. Ma­li­šić), Ka­le­zić (od 62. Po­po­vić), Ća­to­vić, Je­lić, Mu­rad­ba­šić, Drin­čić, Adžić, Ra­ko­če­vić.
BE­RA­NE: V. Do­bra­ši­no­vić, S. Pe­šić, N. Pe­šić, Uko­vić, Le­kić (od 77. Še­ku­la­rac), N. Šu­nje­vić, B. Šu­nje­vić, Ko­rać, Mar­se­nić, A. Do­bra­ši­no­vić, J. Pe­šić.
OFK Ti­to­grad i Be­ra­ne su od­i­gra­li ne­ri­je­še­no na Sta­rom aero­dro­mu. Svi go­lo­vi po­stig­nu­ti su u pr­vom di­je­lu me­ča, a si­gur­no je da bo­dom osvo­je­nim u ovom du­e­lu za­do­volj­ni­ji gost.


Ru­dar – Gr­balj 0:3 (0:2)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 40. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Vu­če­tić u 10, Pe­ro­vić u 38. i Ta­ba­ji­ca u 74. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Kor­dić (Ru­dar), Pri­bi­lo­vić, Ivan­če­vić (Gr­balj).
RU­DAR: Be­ćo­vić (od 90. Alek­sa Ra­o­nić), Ter­zić, Pu­po­vić (od 78. Zo­rić), Alek­san­dar Ra­o­nić (od 83. Vu­če­tić), Sta­ro­vlah, Dra­gaš, Kor­dić (od 84. De­spo­to­vić), Vo­ji­no­vić, Pa­li­brk, Kr­sto­ni­je­vić, Hu­rić.
GR­BALj: Ni­kić (od 74. Ba­štri­ca), Drob­njak (od 58. Če­le­bić), Pri­bi­lo­vić, Ra­du­lo­vić, Va­so­vić (od 46. Ta­ba­ji­ca), Pe­ro­vić, Ivan­če­vić, Kri­vo­ka­pić, Bo­ge­tić (od 63. Sa­mar­džić), Vu­če­tić, Gla­van.
Gr­blja­ni su na go­sto­va­nju Plje­vlji­ma za­slu­že­no sla­vi­li. Mre­žu do­ma­će eki­pe na­čeo je u 10. mi­nu­tu Mi­loš Vu­če­tić, a do od­la­ska na od­mor „tri­ko­lo­ri” su pre­ko Mi­lo­ša Pe­ro­vi­ća du­pli­ra­li pred­nost. Tač­ku na ovaj su­sret sta­vio „re­zer­vi­sta” Mar­ko Ta­ba­ji­ca, pet­na­e­stak mi­nu­ta pri­je kra­ja.
M.P.

Pe­tro­vac – Mor­nar 2:0 (1:0)
Sta­di­on: „Lu­go­vi”. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Lu­ka Ra­du­lo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Der­vi­še­vić u 8. i Đur­đe­vić u 90. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ni­ša­vić, Đur­đe­vić, Sti­je­po­vić (Pe­tro­vac), Ba­lić (Mor­nar).
PE­TRO­VAC: Ni­ko­lić, Jo­ša­no­vić (od 46. Jo­ko­vić), Pa­jo­vić, Đu­ka­no­vić, Đur­đe­vić, Mi­ćo­vić, Alek­sić, Der­vi­še­vić (od 90. Đe­lo­še­vić), Sti­je­po­vić.
MOR­NAR: Ko­vač, Ste­še­vić (od 78. Ivač­ko­vić), Jan­ko­vić, Ba­lić, Pe­ro­vić, Ki­ko­vić, Mar­sti­je­po­vić, Dra­go­je­vić, Du­ra­ko­vić, Mu­ce­vić, Mar­ti­no­vić (od 65. Ra­ič­ko­vić).
U kom­šij­skom der­bi­ju, omla­din­ci Pe­trov­ca su sa­vla­da­li Mor­nar sa 2:0. Ri­jad Der­vi­še­vić je u 8. mi­nu­tu do­veo „ne­be­sko­pla­ve” u vođ­stvo, a po­bje­du je u 90. mi­nu­tu po­tvr­dio Mir­za Đur­đe­vić.
D.P.

Ar­se­nal – Mla­dost Lje­ško­po­lje 0:3 (0:2)
Sta­di­on: Ar­se­na­la u Tiv­tu. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Bo­ja­no­vić u 8, Pre­le­vić u 31. i Ra­du­no­vić u 55. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ma­raš, Go­ra­no­vić (Ar­se­nal), Uk­ša­no­vić, Tur­ko­vić (Mla­dost Lje­ško­po­lje).
AR­SE­NAL: Zo­ran, D. Šu­šić, Še­ka­rić (od 64. Ra­ko­če­vić), Đu­kić, La­bo­vić (od 58. Go­ra­no­vić), S. Šu­šić (od 56. Ra­le­vić), Ko­ta­rac, Me­đe­do­vić, Ma­raš, Ne­do­vić, Vu­ko­vić.
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Mar­ko­vić, Ra­du­lo­vić (od 32. Sa­vo­vić), Ni­ko­če­vić, Tur­ko­vić (od 64. A. Mu­go­ša), Vu­či­nić (od 69. Bo­ja­nić, od 79. Ka­šće­lan), Uk­ša­no­vić, Ze­jak (od 35. D. Mu­go­ša), Ra­du­no­vić, Bu­la­to­vić, Bo­ja­no­vić, Pre­le­vić.
Lje­ško­polj­ci su na go­sto­va­nju u Tiv­tu bi­li ubje­dlji­vi i na svoj kon­to upi­sa­li tre­ći pr­ven­stve­ni tri­jumf.

Lov­ćen – Je­din­stvo 3:0 (3:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: A. Lat­ko­vić u 6, Vu­jo­vić u 27. i Ra­žna­to­vić u 40. mi­nu­tu.
LOV­ĆEN: Mar­ko­vić, Pe­jo­vić, A. Lat­ko­vić (od 88. M. Vu­ko­tić), Bra­ca­no­vić, Ra­žna­to­vić (od 86. N. Vu­ko­tić), Ze­ko­vić, Hoč­ko, L. Lat­ko­vić (od 75. Za­dri­ma), Zu­ber (od 71. Ka­lu­đe­ro­vić), Ro­ga­no­vić, Vu­jo­vić.
JE­DIN­STVO: Dža­fić, Kla­pi­ja, Ra­mo­vić (od 54. Kne­že­vić-Go­ja­ča­nin), Bo­žo­vić (od 46. Še­ku­la­rac), Vla­o­vić (od 62. Ka­na­lić), Ko­va­če­vić (od 86. Ba­ho­vić), Mr­dak (od 75. Jan­ko­vić), Cvi­jo­vić, Pe­ro­še­vić, Ob­ra­do­vić, Šu­to­vić.
Na „Obi­li­ću” je sve za­vr­še­no za jed­no po­lu­vri­je­me. Ce­ti­nja­ni su po­sti­gli tri go­la i sti­gli do ubje­dlji­vog tri­jum­fa.
L.M.

Re­zul­ta­ti 5. ko­la: De­čić – Ze­ta 1:3, Bu­duć­nost – Iskra 5:0, Lov­ćen – Je­din­stvo 3:0, Su­tje­ska – Kom Euro­zoks 4:1, Ar­se­nal – Mla­dost Lje­ško­po­lje 0:3, Ru­dar – Gr­balj 0:3, Pe­tro­vac – Mor­nar 2:0, OFK Ti­to­grad – Be­ra­ne 2:2.
TA­BE­LA
1. Su­tje­ska 5 5 0 0 21:1 15
2. Ze­ta 5 5 0 0 22:5 15
3. Bu­duć­nost 5 4 1 0 23:1 13
4. OFK Ti­to­grad 5 3 1 1 11:6 10
5. Mla­dost Lj. 5 3 0 2 8:6 9
6. Kom E. 5 3 0 2 8:7 9
7. Pe­tro­vac 4 2 0 2 9:8 6
8. Gr­balj 5 2 0 3 7:7 6
9. Lov­ćen 5 2 0 3 9:13 6
10. Je­din­stvo 5 1 2 2 5:7 5
11. Mor­nar 5 1 1 3 6:14 4
12. De­čić 5 1 1 3 4:18 4
13. Iskra 5 1 0 4 4:14 3
14. Be­ra­ne 3 0 2 1 4:8 2
15. Ar­se­nal 5 0 2 3 5:13 2
16. Ru­dar 4 0 0 4 0:18 0
U na­red­nom ko­lu (15. sep­tem­bra) sa­sta­ju se: Kom Euro­zoks – Je­din­stvo, Iskra – Lov­ćen, Ze­ta – Bu­duć­nost, Be­ra­ne – De­čić, Mor­nar – OFK Ti­to­grad, Mla­dost Lje­ško­po­lje – Pe­tro­vac, Gr­balj – Ar­se­nal, Su­tje­ska – Ru­dar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"