Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse * Državne bolnice napustilo 150 ljekara * Stvoriti uslove za prekid bojkota * Čarapići naslijedili četiri stana i dvije kuće * Dinosaurusi ponovo među nama * Sjajnija od supernove * Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Đorđije Pinjatić, bivši poslanik DPS-a :
Ruskom partneru uzeo sam 300.000 eura za nelegalno finansiranje kampanje DPS-a.

Vic Dana :)

Kaže muž ženi:
- Draga, kad umrem, želim da me kremiraš.
- A koliko to košta?
- Oko 500 eura.
- Ih, kad se radi o tvom zadovoljstvu, tebi ništa nije skupo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-29 FOND I ZDRAVSTVENE USTANOVE U PROBLEMIMA ZBOG NEDOSTATKA SREDSTAVA
Duguju 12 miliona eura za ljekove Najveći iznos neizmirenih obaveza odnosi se na obaveze za ljekove (Montefarm i privatne apoteke) – 12.564.325 i obaveze za medicinski potrošni materijal i opremu zdravstvenih ustanova – 5.709.074, što je 60,85 odsto ukupnih neizmirenih obaveza u zdravstvenom sistemu, ističe Sead Čirgić Neizmirene obaveze kod Fonda su posledica, sa jedne strane, neusklađenosti planiranih sredstava i stvarnih potreba za tekuću 2018. godinu, što se posebno odnosi na ljekove, bolovanje i liječenje van sistema javnog zdravstva, navode iz Fonda 
Dan - novi portal
Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i jav­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve (bez In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje) na dan 31.3.2018. go­di­ne iz­no­se 29.237.689 eura, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz te in­stu­tu­ci­je. Di­rek­tor Fon­da Sead Čirgić ka­zao je za „Dan” da su du­go­va­nja na kra­ju 2017. go­di­ne iz­no­si­la 26.768.105 i da su uve­ća­na za 2.469.584 eura ili 9,23 po­sto. Čir­gić je na skup­štin­skom od­bo­ru za zdrav­stvo, rad i so­ci­jal­no sta­ra­nje kra­jem pro­šle go­di­ne upo­zo­rio da će 205.000.000 eura opre­di­je­lje­nih za taj sek­tor bi­ti ne­do­volj­no i da se aku­mu­li­ra­ju du­go­vi za lje­ko­ve, bo­lo­va­nja i li­je­če­nje u ino­stran­stvu zbog ne­do­stat­ka sred­sta­va.
– Naj­ve­ći iz­nos ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za od­no­si se na oba­ve­ze za lje­ko­ve (Mon­te­farm i pri­vat­ne apo­te­ke) – 12.564.325 i oba­ve­ze za me­di­cin­ski po­tro­šni ma­te­ri­jal i opre­mu kod jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va – 5.709.074, što je 60,85 od­sto ukup­nih ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za u zdrav­stve­nom si­ste­mu. Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma is­ka­za­ne kod Fon­da na dan 31.3.2018. go­di­ne iz­no­se 19.026.902 eura, dok su na kra­ju 2017. go­di­ne iz­no­si­le 18.141.493 eura, što je po­ve­ća­nje za 885.410 ili za 4.88 od­sto (oba­ve­ze za lje­ko­ve, bo­lo­va­nje, li­je­če­nje van Cr­ne Go­re i van si­ste­ma Fon­da, uslu­ge sto­ma­to­lo­gi­je i dr). Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze kod Fon­da su po­sle­di­ca, sa jed­ne stra­ne, ne­us­kla­đe­no­sti pla­ni­ra­nih sred­sta­va i stvar­nih po­tre­ba za te­ku­ću 2018. go­di­nu, što se po­seb­no od­no­si na lje­ko­ve (Mon­te­farm i pri­vat­ne apo­te­ke), bo­lo­va­nje i li­je­če­nje van si­ste­ma jav­nog zdrav­stva – is­ti­če Čir­gić.
On ob­ja­šnja­va da je u struk­tu­ri ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za naj­ve­će uče­šće oba­ve­za za lje­ko­ve (Mon­te­farm i pri­vat­ne apo­te­ke) 12,56 mi­li­o­na eura.
– Od ukup­nog iz­no­sa ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za za lje­ko­ve od 12.564.325 eura (Mon­te­farm i pri­vat­ne apo­te­ke), do­spje­le oba­ve­ze iz­no­se 4,76 mi­li­o­na dok oba­ve­ze u iz­no­su 7,8 miliona eura do­spi­je­va­ju na­kon 31.3.2018. go­di­ne – ob­ja­šnja­va Čir­gić.
Pre­ma po­da­ci­ma Fon­da, ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va na dan 31.3.2018. go­di­ne ta­ko­đe bi­lje­že po­ve­ća­nje.
– Ukup­ne oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma iz­no­se 10.210.787 eura, dok su na kra­ju 2017. go­di­ne iz­no­si­le 8.626.612 , što je po­ve­ća­nje za 1.584.175 eura ili za 18,36 pro­cen­ata od iz­no­sa ukup­nih oba­ve­za pre­ma do­ba­vlja­či­ma od 10.210.787 eura. Na oba­ve­ze za po­tro­šni me­di­cin­ski ma­te­ri­jal i opre­mu od­no­si se 5.709.074 eura ili 55,91 od­sto ukup­nih oba­ve­za. Pre­o­sta­li iz­nos od 4.501.713 eura ili 44,09 pro­cena­ta ukup­nih oba­ve­za od­no­si se na oba­ve­ze za osta­le ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve (hra­na u bol­ni­ca­ma, teh­nič­ki ma­te­ri­jal, ser­vi­si­ra­nje sku­pe di­jag­no­stič­ke me­di­cin­ske opre­me, odr­ža­va­nje osta­le opre­me, re­zer­vni dje­lo­vi, sred­stva za hi­gi­je­nu, me­di­cin­ski obra­sci i kan­ce­la­rij­ski ma­te­ri­jal, odr­ža­va­nja me­di­cin­ske i osta­le opre­me, ener­gen­ti za gri­ja­nje, go­ri­vo, el. ener­gi­ja, vo­da, od­voz ot­pa­da, te­le­fon i osta­lo), što pred­sta­vlja po­ve­ća­nje u od­no­su na 2017. go­di­nu za 1.118.144 eura ili 33.04 od­sto – uka­zu­je Čir­gić.
Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne upo­zo­ra­va­ju da je ve­li­ki pro­blem ne­do­sta­tak nov­ca u zdrav­stve­nom si­ste­mu, a svje­do­ci smo ko­li­ko se sred­sta­va ra­si­pa za slu­žbe­na vo­zi­la, pu­to­va­nja slu­žbe­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra.
– Iako mi­ni­stri i jav­ni funk­ci­o­ne­ri u naj­bo­ga­ti­joj dr­ža­vi Evro­pe, Nor­ve­škoj, na po­sao do­la­ze bi­ci­klom ili jav­nim pre­vo­zom, na­ši ima­ju i po ne­ko­li­ko slu­žbe­nih auto­mo­bi­la ko­ji su im na ras­po­la­ga­nju i za pri­vat­ne i slu­žbe­ne po­tre­be. Tre­ba li go­vo­ri­ti o hi­lja­da­ma pre­ko­broj­nih u dr­žav­noj i op­štin­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji. Da­kle, dr­ža­va ima no­vac, ali se on tro­ši ne­ra­ci­o­nal­no. Za po­ve­ća­nje za­ra­da svim lje­ka­ri­ma u bru­to iz­no­su od 500 eura ili ne­to iz­no­su oko 300 eura na go­di­šnjem ni­vou po­treb­no je oko 8,5 mi­li­o­na eura. Ovo je no­vac ko­ji sva­ke go­di­ne iz­dva­ja­mo za slu­žbe­na vo­zi­la – na­vo­de iz Sin­di­ka­ta.D.B.

Po­sla­ni­ci vi­dje­li gdje škri­pi

Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne is­ti­ču da ohra­bru­je što su po­sla­ni­ci u Skup­šti­ni pre­po­zna­li pro­ble­me u zdrav­stvu.
– Ve­ći­na po­sla­ni­ka iz vla­sti i opo­zi­ci­je usa­gla­si­li su se oko ključ­nih ta­ča­ka una­pre­đe­nja cr­no­gor­skog zdrav­stve­nog si­ste­ma i to: de­po­li­ti­za­ci­je jav­nog zdrav­stve­nog si­ste­ma, po­bolj­ša­nja so­cio-eko­nom­skog po­lo­ža­ja lje­ka­ra, za­dr­ža­va­nja kva­li­tet­nog me­di­cin­skog ka­dra, po­bolj­ša­nja uslo­va ra­da, omo­gu­ća­va­nja kon­ti­nu­i­ra­ne me­di­cin­ske edu­ka­ci­je, do­no­še­nja na­ci­o­nal­ne stra­te­gi­je za zdrav­stvo ši­ro­kim kon­sen­zu­som ko­ji uva­ža­va stru­ku i sl – ka­žu iz Sin­di­ka­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"