Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse * Državne bolnice napustilo 150 ljekara * Stvoriti uslove za prekid bojkota * Čarapići naslijedili četiri stana i dvije kuće * Dinosaurusi ponovo među nama * Sjajnija od supernove * Mila ni da pomenu, a kamoli da ga uhapse
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Đorđije Pinjatić, bivši poslanik DPS-a :
Ruskom partneru uzeo sam 300.000 eura za nelegalno finansiranje kampanje DPS-a.

Vic Dana :)

Kaže muž ženi:
- Draga, kad umrem, želim da me kremiraš.
- A koliko to košta?
- Oko 500 eura.
- Ih, kad se radi o tvom zadovoljstvu, tebi ništa nije skupo!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-28 OMBUDSMAN UTVRDIO DA UČENICI IZ ZABAČENIH SELA NEMAJU PREVOZ
Đaci do škole pješače devet kilometara Zaštitnik je ustanovio da ima i drugih učenika osnovnih škola koji putuju pet i više kilometara do svojih škola, a nemaju obezbijeđen prevoz, niti ostvaruju pravo na participaciju prevoza čime su dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na učenike koji ostvaruju pravo na prevoz
Dan - novi portal
Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da utvr­dio je u po­stup­ku pro­tiv Mi­ni­star­stva pro­svje­te da pet uče­ni­ka OŠ „Mi­lo­van Ra­ko­če­vić” iz Moj­kov­ca i če­ti­ri OŠ „Mah­mut Le­kić” i Gim­na­zi­je „25 maj” iz Tu­zi ne­ma­ju pre­voz iz uda­lje­nih se­la i do de­vet ki­lo­me­ta­ra, či­me im je ote­žan pri­stup obra­zo­va­nju. U mi­šlje­nju za­mje­ni­ka za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va Sne­ža­ne Mi­ju­ško­vić, is­ti­če da se da uče­ni­ci se­la Kr­še­vo ko­ji po­ha­đa­ju OŠ „Mah­mut Le­kić” Tu­zi, pje­ša­če de­vet ki­lo­me­ta­ra u jed­nom prav­cu i ne­ma­ju or­ga­ni­zo­van pre­voz.
– Uče­ni­ci jed­ne po­ro­di­ce iz se­la Mi­ja­to­vo Ko­lo – Bi­je­lo Po­lje, pe­to­ro dje­ce ko­ja po­ha­đa­ju Osnov­nu ško­le „Mi­lo­van Ra­ko­če­vić“ Le­pe­nac – Moj­ko­vac, od fe­bru­a­ra 2018. go­di­ne, ni­je­su ima­la pre­voz. Na in­di­rek­tan na­čin, ovoj dje­ci je ote­žan pri­stup obra­zo­va­nju. Za­štit­nik je usta­no­vio da ima i dru­gih uče­ni­ka osnov­nih ško­la ko­ji pu­tu­ju pet i vi­še ki­lo­me­ta­ra do svo­jih ško­la, a ne­ma­ju obez­bi­je­đen pre­voz, ni­ti ostva­ru­ju pra­vo na par­ti­ci­pa­ci­ju pre­vo­za, či­me su do­ve­de­ni u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj u od­no­su na uče­ni­ke ko­ji ostva­ru­ju pra­vo na pre­voz, od­no­sno par­ti­ci­pa­ci­ju. Za­pa­ža se da su se ro­di­te­lji ovih uče­ni­ka, obra­ća­li nad­le­žnom mi­ni­star­stvu, lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, kao i ško­li ko­ju dje­ca po­ha­đa­ju tra­že­ći da se iz­na­đe naj­bo­lje rje­še­nje. Uče­ni­ke iz po­ro­di­ce ko­ja ži­vi u se­lu Mi­ja­to­vo Ko­lo, ko­ji su osta­li bez pre­vo­za jer je do­ta­da­šnji pre­vo­znik uki­nuo li­ni­ju, ro­di­te­lji su pre­pi­sa­li u dru­gu osnov­nu ško­lu, na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, „Alek­sa Be­ćo Đi­las”, ko­ja ima škol­ski pre­voz. Za­štit­nik za­pa­ža da je Op­šti­na Moj­ko­vac do­di­je­li­la od­re­đe­na sred­sta­va na­mi­je­nje­na za pre­voz uče­ni­ka. Za­štit­nik iz­ra­ža­va za­do­volj­stvo ovim či­nje­njem Op­šti­ne Moj­ko­vac, ko­ja je is­ka­za­la bri­gu i od­go­vor­nost za rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma. Obra­zov­ne usta­no­ve, shod­no pro­pi­si­ma, mo­gu sti­ca­ti sred­stva iz bu­dže­ta Op­šti­ne na­mi­je­nje­na pre­vo­zu uče­ni­ka, ali za­štit­nik pri­mje­ću­je da se ova mo­guć­nost ne ko­ri­sti u do­volj­noj mje­ri i od svih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va – na­vo­di se u mi­šlje­nju.
Om­bud­sman ob­ja­šnja­va da su se ro­di­te­lji uče­ni­ka osnov­ne ško­le u Tu­zi­ma, kao i gim­na­zi­je, ta­ko­đe po­sred­stvom svog pred­stav­ni­ka obra­ća­li Glav­nom gra­du Pod­go­ri­ca – Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi, ra­di obez­bje­đi­va­nja pre­vo­za na re­la­ci­ji Kr­še­vo.
– Na­kon to­ga, Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce, za­htjev je pro­sli­je­dio pre­vo­zni­ci­ma ko­ji oba­vlja­ju grad­ski i pri­grad­ski pre­voz na te­ri­to­ri­ji glav­nog gra­da. Za­štit­nik pri­mje­ću­je da je u kon­kret­nim slu­ča­je­vi­ma, Mi­ni­star­stvo pro­svje­te is­po­lji­lo ve­o­ma ne­u­tra­lan i su­zdr­žan stav o pi­ta­nju pra­va uče­ni­ka na par­ti­ci­pa­ci­ju pre­vo­za. Ova­kav od­nos Mi­ni­star­stva pro­svje­te uka­zu­je na for­ma­li­stič­ki pri­stup u tu­ma­če­nju pro­pi­sa. Mi­ni­star­stvo u iz­ja­šnje­nji­ma na­vo­di da pra­vo na par­ti­ci­pa­ci­ju pre­vo­za u pri­grad­skom sa­o­bra­ća­ju ostva­ru­ju uče­ni­ci osnov­ne i sred­nje ško­le ko­ji pu­tu­ju pet i vi­še ki­lo­me­ta­ra do ško­le, shod­no Pra­vil­ni­ku o kri­te­ri­ju­mu i na­či­nu pri­je­ma uče­ni­ka u do­mo­ve i ostva­ri­va­nju pra­va na par­ti­ci­pa­ci­ju pre­vo­za. Za­štit­nik za­pa­ža da pra­vil­nik ne pred­vi­đa na ko­ji na­čin je mo­gu­će ostva­ri­va­nje pra­va na par­ti­ci­pa­ci­ju uče­ni­ka gdje ne­ma or­ga­ni­zo­va­nog pre­vo­za, iako je mi­ni­star­stvu pri­li­kom do­no­še­nja pra­vil­ni­ka bi­lo po­zna­to da ova­kvi slu­ča­je­vi i ži­vot­ne si­tu­a­ci­je po­sto­je na se­o­skim pod­ruč­ji­ma. U kon­kret­nim slu­ča­je­vi­ma ne­ma or­ga­ni­zo­va­nog pri­grad­skog pre­vo­za (ili je pre­voz ob­u­sta­vljen), te uče­ni­ci ne mo­gu ostva­ri­ti par­ti­ci­pa­ci­ju za pre­voz i ro­di­te­lji su pri­nu­đe­ni da sa­mi or­ga­ni­zu­ju pre­voz – upo­zo­ra­va om­bud­sman.
D.B.

Ana­li­za
Om­bud­sman je pre­po­ru­čio Mi­ni­star­stvu pro­svje­te da pre­du­zmu mje­re ka­ko bi se uče­ni­ci­ma ko­ji pu­tu­ju od se­la Kr­še­vo do JU OŠ „Mah­mut Le­kić“ Tu­zi, obez­bi­je­dio pre­voz i pra­vo na par­ti­ci­pa­ci­ju u škol­skoj 2018/2019 go­di­ni.
– Da u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti iz­vr­ši ana­li­zu sta­nja u or­ga­ni­za­ci­ji pre­vo­za za uče­ni­ke osnov­nih ško­la u Cr­noj Go­ri, te sa­gla­sno to­me pre­du­zme mje­re ko­ji­ma će se (si­stem­ski i na naj­bo­lji na­čin) svim uče­ni­ci­ma obez­bi­je­di­ti pra­vo na par­ti­ci­pa­ci­ju pre­vo­za – pre­po­ru­ču­je Om­bud­sman.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"