Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-19 ALEKSA BEČIĆ NA SASTANKU S DELEGACIJOM EVROPSKE NARODNE PARTIJE OCIJENIO DPS ne može uvesti Crnu Goru u EU
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić sa­stao se ju­če u Pod­go­ri­ci sa de­le­ga­ci­jom Evrop­ske na­rod­ne par­ti­je (ENP), u ko­joj je bi­lo 12 pred­stav­ni­ka iz de­set evrop­skih dr­ža­va.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, Evrop­ska na­rod­na par­ti­ja je tran­sna­ci­o­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ju či­ne par­ti­je de­mo­hri­šćan­ske ori­jen­ta­ci­je i cen­tri­stič­ke po­li­tič­ke pro­fi­la­ci­je iz ci­je­le Evro­pe, a pred­stav­ni­ci ove gru­pa­ci­je su naj­broj­ni­ji u Evrop­skom par­la­men­tu.
U ime De­mo­kra­ta, sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao i Bo­ris Bog­da­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar te par­ti­je.
– De­le­ga­ci­ja ENP, na če­lu sa še­fom de­le­ga­ci­je Pa­o­lom Ran­ge­lom, pot­pred­sjed­ni­kom par­ti­je i po­sla­ni­kom u Evrop­skom par­la­men­tu iz Por­tu­ga­la, iz­ra­zi­la je za­do­volj­stvo što je ima­la pri­li­ku da se sret­ne sa pred­sjed­ni­kom De­mo­kra­ta, a na­ro­či­to u svje­tlu nje­go­ve sko­re po­sje­te Bri­se­lu i su­sre­ta sa ko­me­sa­rom Jo­ha­ne­som Ha­nom. S tim u ve­zi, pred­sjed­nik Be­čić je upo­znao še­fa de­le­ga­ci­je i nje­go­ve evrop­ske ko­le­ge sa pla­nom iz­bor­nih re­for­mi ko­ji su pred­lo­ži­le De­mo­kra­te i GP URA, a ko­ji je sa vi­so­kog ni­voa iz EU, od ame­rič­ke am­ba­sa­de, dru­gih me­đu­na­rod­nih in­sti­tu­ci­ja i NVO sek­to­ra oci­je­njen kao pra­vi po­tez i kon­struk­ti­van do­ku­ment – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je sa­op­šte­no, na in­te­re­so­va­nje Ran­ge­la, Be­čić je vi­so­ke go­ste iz Evro­pe upo­znao sa ukup­nom dru­štve­no-po­li­tič­kom si­tu­a­ci­jom i tre­nut­nim po­li­tič­kim sta­njem u Cr­noj Go­ri.
– Be­čić je naj­pri­je u krat­kim cr­ta­ma upo­znao pred­stav­ni­ke ENP sa pro­gram­skim ci­lje­vi­ma i za­da­ci­ma De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Is­ta­kao je da su De­mo­kra­te za re­la­tiv­no krat­ko vri­je­me, oko tri go­di­ne od osni­va­nja, po­sta­le naj­sna­žni­ja opo­zi­ci­o­na po­li­tič­ka par­ti­ja, da smo stvo­ri­li iz­u­zet­no sna­žnu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru, da u ne­ko­li­ko ve­li­kih op­šti­na uspje­šno vr­ši­mo vlast, a u naj­ve­ćem bro­ju dru­gih pred­sta­vlja­mo naj­ja­ču opo­zi­ci­o­nu struk­tu­ru, te da je, na­kon po­sled­njih iz­bo­ra, u li­ku „Lju­di za 21. vi­jek” Cr­na Go­ra ko­nač­no do­bi­la kre­di­bil­nu al­ter­na­ti­vu, do­mi­nant­nu opo­zi­ci­o­nu sna­gu ko­ja je pro­e­vrop­ska, mo­der­na i gra­đan­ske pro­fi­la­ci­je – sa­op­šte­no je na­kon sa­stan­ka.
Na­gla­siv­ši da se De­mo­kra­te sna­žno za­la­žu za ula­zak Cr­ne Go­re u EU, Be­čić je is­ta­kao da Cr­na Go­ra ni­ka­da ne mo­že ući u EU sa ovom vla­šću na če­lu, jer oni ne mo­gu za­tvo­ri­ti po­gla­vlja 23, 24 i 27, ko­ja se ti­ču vla­da­vi­ne pra­va, bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne.
– To mo­gu uči­ni­ti sa­mo či­sti i ne­kom­pro­mi­to­va­ni po­je­din­ci i po­je­din­ci ko­ji su od­luč­ni da spro­ve­du te­ške re­for­me, ostva­re cilj de­mo­kra­ti­za­ci­je cr­no­gor­skog dru­štva, a ti­me i po­ve­ća­nje ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na – na­veo je Be­čić.
Kao je­dan od naj­ve­ćihvspje­ha u pri­lič­no krat­kom funk­ci­o­ni­sa­nju De­mo­kra­ta, pred­sjed­nik te stran­ke na­veo je ostva­re­nje na­sto­ja­nja da se iz­dig­nu iz­nad vje­štač­ki pro­du­ko­va­nih po­dje­la i pa­žnju kon­cen­tri­šu na rje­ša­va­nje sva­ko­dnev­nih pro­ble­ma, ko­jih je, za­hva­lju­ju­ći vla­sti DPS-a, na­pre­tek.
– Sa­go­vor­ni­ci su se slo­ži­li da je po­treb­no una­pri­je­di­ti sa­rad­nju i da se ra­du­ju po­nov­nim su­sre­ti­ma – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"