Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-03-08 NA JUČERAŠNJEM ROČIŠTU U BARIJU ODLUČENO DA SE ZA ŠVERC CIGARETA SUDI PO UBRZANOJ PROCEDURI
Mićunović, Barović i Pešić Jeknić Nema zastare za Milovu ekipu Sudsko vijeće saopštilo je da u ovom trenutku nema zastare što se tiče krivičnih djela koja tužilaštvo stavlja na teret Branislavu Mićunoviću, Dušanki Pešić Jeknić, Veselinu Baroviću, Branku Vujoševiću i Andriji Draškoviću
Dan - novi portal
Advo­ka­ti cr­no­gor­skih i srp­skih dr­ža­vlja­na okri­vlje­nih za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje ra­di me­đu­na­rod­nog šver­ca ci­ga­re­ta sa­gla­si­li su se na su­đe­nju u Ba­ri­ju sa za­htje­vom ita­li­jan­skog tu­ži­la­štva da pro­ces bu­de na­sta­vljen po ubr­za­nom po­stup­ku. Pret­hod­no je tu­ži­la­štvo Ita­li­je za­tra­ži­lo da su­đe­nje okri­vlje­nim cr­no­gor­skim i srp­skim dr­ža­vlja­ni­ma bu­de odr­ža­no po ubr­za­nom po­stup­ku. Ta­kav za­htjev je iz­nio Đu­ze­pe Ga­ta, no­vi tu­ži­lac ko­ji je pre­u­zeo slu­čaj.
Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu u Ba­ri­ju na­sta­vljen je sud­ski po­stu­pak pro­tiv cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va – Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Du­šan­ke Pe­šić Jek­nić, Ve­se­li­na – Ve­ska Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća i dr­ža­vlja­ni­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je An­dri­je Dra­ško­vi­ća. Sud­sko vi­je­će sa­op­šti­lo je da u ovom tre­nut­ku ne­ma za­sta­re što se ti­če kri­vič­nih dje­la ko­ja im se sta­vlja­ju na te­ret.
Me­đu­tim, tu­ži­lac i advo­ka­ti okri­vlje­nih sa­gla­sni su da se svi spi­si pred­me­ta do­sta­ve sud­skom vi­je­ću na ocje­nu, pa bi se mo­žda na na­red­nom ro­či­štu mo­glo zna­ti ho­će li je­dan dio op­tu­žni­ce bi­ti od­ba­čen zbog za­sta­ri­je­va­nja. No­vo su­đe­nje tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­no u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci.
Tu­ži­lac Đu­ze­pe Ga­ta je na ja­nu­ar­skom ro­či­štu u Kri­vič­nom su­du u Ba­ri­ju za­tra­žio su­đe­nje po ubr­za­nom po­stup­ku, na šta ima pra­vo po ita­li­jan­skoj re­gu­la­ti­vi. Advo­ka­ti okri­vlje­nih, ko­ji su i ju­če is­ta­kli da su nji­ho­vi kli­jen­ti ne­vi­ni i da su im na te­ret sta­vlje­ne la­žne op­tu­žbe, sa­gla­sni su da pro­ces tre­ba da bu­de na­sta­vljen.
Su­đe­nje bi, pre­ma ovoj va­ri­jan­ti, vr­lo br­zo bi­lo i okon­ča­no, či­me bi bi­la sta­vlje­na tač­ka na po­stu­pak ko­ji je ot­po­čet pri­je vi­še od 15 go­di­na.
Ga­ta je slu­čaj pre­u­zeo od Kar­me­la Ri­ca, tu­ži­o­ca ko­ji je pre­šao u Vi­še tu­ži­la­štvo u re­gi­ji Pu­lja. Po­stu­pak su po­kre­nu­li 2001. go­di­ne tu­ži­o­ci Đu­ze­pe Šel­zi i Euge­ni­ja Pon­ta­su­lja, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu na­pu­sti­li tu­ži­la­štvo u Ba­ri­ju.
Pre­ma op­tu­žnom pred­lo­gu, ko­ji je do­stu­pan jav­no­sti, Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić su okri­vlje­ni da su po­kri­va­li po­sao šver­ca du­va­na pre­ko fir­me „Mon­te­ne­gr­po ta­bak tran­zit”, (MTT) dok je Du­šan­ka Pe­šić Jek­nić na­vod­no omo­gu­ći­la po­ve­zi­va­nje ita­li­jan­skih kri­mi­na­la­ca i Vla­de Cr­ne Go­re, od­no­sno nje­nog du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Bra­no Mi­ću­no­vić i An­dri­ja Dra­ško­vić te­re­te se da su kao čel­ni­ci ma­fi­je pru­ži­li uto­či­šte ita­li­jan­skim kri­mi­nal­ci­ma, čla­no­vi­ma Uje­di­nje­ne sve­te kru­ne i Ka­mo­re, a da su za­uz­vrat na­vod­no do­bi­li mo­no­pol na ile­gal­nu tr­go­vi­nu pre­ko Ja­dra­na.
Do­sad je svih op­tu­žbi oslo­bo­đen biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić, a ita­li­jan­sko tu­ži­la­štvo je 2012. go­di­ne od­u­sta­lo od op­tu­žbi pro­tiv Stan­ka Ca­ne­ta Su­bo­ti­ća.
Biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, u vre­me­nu po­kre­ta­nja po­stup­ka, šti­tio je imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Pod­sje­ti­mo, Đu­ka­no­vić, ko­ji je se­dam pu­ta bio pre­mi­jer Cr­ne Go­re, u op­tu­žnom pred­lo­gu bio je ozna­čen kao na­vod­no or­ga­ni­za­tor ma­fi­ja­škog udru­ži­va­nja ko­je su či­ni­li i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz ita­li­jan­skih re­gi­ja Kam­pa­ni­ja i Pu­lja, ali i dvo­ji­ca bi­zni­sme­na sa švaj­car­skim dr­ža­vljan­stvom Fran­ko de­la To­re i Đe­rar­do Ku­o­mo. Ta kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja, ka­ko je na­ve­de­no u op­tu­žni­nom ak­tu, šver­co­va­la je ogrom­ne ko­li­či­ne ci­ga­re­ta na te­ri­to­ri­ju EU od 1994. do 2002. go­di­ne, ko­ri­ste­ći cr­no­gor­ske lu­ke i jav­ne slu­žbe kao lo­gi­sti­ku.
Pre­li­mi­nar­na fa­za su­đe­nja po­če­la je u ju­nu 2009. go­di­ne, a u no­vem­bru 2013. za­po­čet je sud­ski po­stu­pak, ko­ji je pre­ki­nut jer je od­re­đe­no no­vo sud­sko vi­je­će, pa je slu­čaj prak­tič­no po­no­vo po­kre­nut.
M.V.


Pred­met pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća ar­hi­vi­ran

Pri­je ne­go što je po­stu­pak za šverc du­va­na u Ba­ri­ju do­šao u fa­zu pre­li­mi­nar­nih sa­slu­ša­nja, Mi­lo Đu­ka­no­vić, ta­da pre­mi­jer Cr­ne Go­re, po­sled­njih da­na mar­ta 2008. go­di­ne svje­do­čio je u ovom ita­li­jan­skom gra­du. Po­je­di­ni me­di­ji iz Ita­li­je pi­sa­li su da je si­gur­no da će slu­čaj pro­tiv Đu­ka­no­vi­ća bi­ti ar­hi­vi­ran za­to što uži­va imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. Od­bra­na Đu­ka­no­vi­ća do da­nas tvr­di da je slu­čaj ar­hi­vi­ran zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"